58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

25.11.2015 o 9:52 hod.

MUDr. MPH

Viliam Čislák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:52

Viliam Čislák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, chcel by som vyjadriť podporu tomuto pozmeňujúcemu návrhu zákona, ktorý predstavil pán poslanec Juraj Blanár, z toho dôvodu, že, keď to poviem veľmi jednoducho, zlepšuje to komunikáciu medzi vyšším územným celkom a poisťovňou a z môjho pohľadu je veľmi žiaduce, aby informácie, ktoré vyšší územný celok žiadal od poisťovní, dostal aj z toho dôvodu, pretože v súčasnosti na základe zmeny zákona o poplatkoch sme dali určitú kompetenciu, tak je na mieste, aby takáto kontrola bola. A ja si myslím, že v konečnom dôsledku to ocení aj zdravotná poisťovňa, ktorá túto kontrolu vlastne takýmto spôsobom získa.
K pánovi poslancovi Poliačikovi by som sa chcel vyjadriť: Ďakujem za ocenenie odbornej spolupráce a ja dúfam, že takto to bude pokračovať aj ďalej. Ale spomínali ste zároveň aj zodpovednosť. My sme žiadali jednu dôležitú vec a pre nás sú dôležité klinické štúdie v tejto oblasti, na základe ktorých by sme sa mohli rozhodnúť. Viete veľmi dobre, že táto látka v tejto chvíli patrí medzi omamné a psychotropné látky a aj vy ste hlasovali, aj vy ste hlasovali; nie iba u nás, v Spojených štátoch amerických; a vy ste hlasovali počas ministrovania pána Uhliarika za to, že bola zaradená tam, kde bola. Takže ja oceňujem, že dávate ešte čas, aby sme tieto veci vedeli vyriešiť. Ale jednoznačne si musíme z odborného hľadiska stáť za tým, ak túto látku by sme jednoducho z tejto skupiny vyradili, vysadili, aby sme nezabudli alebo aby sme nespôsobili nejaké iné riziká, ktoré by mohli pre našich občanov jednoducho nastať. A samozrejme, beriem v ohľad aj to, ako je to v iných krajinách. Ale zatiaľ, pokiaľ nemáme tieto klinické štúdie, tak jednoducho nemôžme si to dovoliť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.11.2015 o 9:52 hod.

MUDr. MPH

Viliam Čislák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:55

Monika Pažinková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, v súlade so zákonom o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou predkladá návrh rozpočtu na roky 2016 až 2018.
Predložený návrh rozpočtu bol prerokovaný správnou radou úradu, schválený dozornou radou a vládou Slovenskej republiky uznesením č. 554/2015 zo 7. októbra 2015.
Materiál bol prerokovaný vo Výbore pre zdravotníctvo Národnej rady Slovenskej republiky a pre financie a rozpočet.
Návrh rozpočtu úradu vychádza z východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018. Úrad návrh rozpočtu postúpil na medzirezortné pripomienkové konanie, v ktorom ministerstvo financií uplatnilo zásadnú pripomienku na úpravu rozpočtu na základe aktuálnej makroekonomickej prognózy. Predložený návrh rozpočtu úradu je zostavený na základe revidovaných ukazovateľov ministerstva financií zo septembra a zosúladený s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018.
Celkové príjmy úradu sú v roku 2016 plánované v objeme 43,1 mil. eur, v roku 2017 43,4 mil. eur a v roku 2018 v predpokladanej výške 44,7 mil. eur.
Podstatným príjmom úradu je príspevok na činnosť úradu od zdravotných poisťovní, ktorého výška je 0,45 % z vymeriavacieho základu z ročného prerozdelenia poistného. Príspevok poukazujú zdravotné poisťovne úradu vždy do 20. decembra kalendárneho roka na nasledujúci rok. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov sa tak v roku 2016 skladá z príspevku zdravotných poisťovní na rok 2016 v objeme 17,0 mil. eur a z vlastných nevyčerpaných prostriedkov v objeme 7,2 mil. eur, ktoré úrad prioritne plánuje využiť na rekonštrukciu vlastnej budovy v Košiciach za účelom vytvorenia spoločnej prevádzky pobočky a SLaPA pracoviska.
Celkové výdavky úradu na rok 2016 sa rozpočtujú na úrovni 18,7 mil. eur, pričom sa predpokladá aj použitie nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Bežné výdavky úradu sú plánované vo výške 17,4 mil. eur. Z toho rozhodujúce položky sú tovary a služby vo výške 7,4 mil. eur. Mzdové prostriedky sú zachované na úrovni roku 2014 a 2015.
Stratégia úradu pre navrhované rozpočtové obdobie je:
– zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných súdnolekárskymi a patologicko-anatomickými pracoviskami,
– koncepčné riešenie systému prehliadok mŕtvych,
– zabezpečiť zmeny činnosti úradu, ktoré vyplývajú zo schváleného zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme,
– zabezpečiť realizáciu projektu EESSI,
– zlepšiť kvalitu služieb v oblasti dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
– pripraviť a implementovať nový systém financovania ústavnej zdravotnej starostlivosti, tzv. DRG systém.
Realizácia uvedenej stratégie si vyžaduje predovšetkým inováciu informačného systému, ako aj priestorové a prístrojové vybavenie SLaPA pracovísk.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

25.11.2015 o 9:55 hod.

MUDr. MPH

Monika Pažinková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:59

Emília Müllerová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

22.
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, vážená pani riaditeľka, dovoľte, aby som predniesla spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2016 až 2018 (tlač 1790a).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1800 z 15. októbra 2015 pridelil návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2016 až ´18 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na prerokovanie v termíne do 5. novembra 2015. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí určil ako gestorský výbor Národnej rady Slovenskej republiky výbor pre zdravotníctvo s tým, že na základe rokovaní výborov predloží Národnej rade Slovenskej republiky správu výborov o priebehu a výsledkoch rokovania o návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2016 až ´18 spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh rozpočtu bol predložený v súlade so zákonom číslo 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2016 až ´18 dňa 3. novembra 2015. Výbor svojím uznesením číslo 490 vyjadril súhlas s predloženým návrhom rozpočtu a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2016 až ´18 schváliť s tým, že príjmy na rok 2016 sa rozpočtujú vo výške 43 149 000 eur a výdavky vo výške 18 665 000 eur.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2016 až 18´ dňa 26. októbra 2015. Výbor svojím uznesením číslo 184 vyjadril súhlas s predloženým návrhom rozpočtu a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2016 až ´18 schváliť s tým, že príjmy na rok 2016 sa rozpočtujú vo výške 43 149 000 eur a výdavky vo výške 18 665 000 eur.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor prerokoval dňa 10. novembra 2015. Výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2016 až ´18 schváliť. Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo odporučil Národnej rade Slovenskej republiky, aby návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2016 až ´18 odôvodnila na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky predsedníčka výboru (pozn. red.: správne má byť "úradu") pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Monika Pažinková a poveril spoločného spravodajcu výborov Emíliu Müllerovú predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončila som, môžte otvoriť rozpravu.

Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.11.2015 o 9:59 hod.

MUDr.

Emília Müllerová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:04

Juraj Draxler
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som uviedol vládny návrh zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie Európskej únie č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu.
Predloženým návrhom nového zákona sa zároveň vytvára ucelený a prehľadný spoločný legislatívny rámec pre problematiku uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií. Návrh zákona komplexne upravuje uznávanie dokladov o vzdelaní a uznávanie odborných kvalifikácií. Zároveň zjednocuje podmienky uznávania, terminológiu, lehoty a všetky súvisiace skutočnosti s prihliadnutím na medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem za pozornosť a dovoľujem si vás požiadať o schválenie predloženého návrhu zákona.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.11.2015 o 10:04 hod.

Juraj Draxler

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:06

Pavol Goga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán podpredseda, dámy a páni, pán minister, dovoľte mi, aby som podal výsledok spoločnej správy výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výboroch v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 23. septembra 2015 č. 1933 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. K vládnemu návrhu zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o návrhu rokoval 1. októbra 2015 a uznesením č. 196 odporučil návrh zákona schváliť.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 691 z 3. novembra 2015, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v uznesení č. 177 z 26. októbra 2015 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 201 z 5. novembra 2015 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených v bodoch 1 až 48 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru z 18. novembra 2015 pod číslom 211. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a zároveň ma poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.11.2015 o 10:06 hod.

PaedDr.

Pavol Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:11

Juraj Draxler
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som uviedol vládny návrh zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Materiál bol dlhodobo pripravovaný zdola za účasti športovcov, športových zväzov, ako aj za účasti odbornej a laickej verejnosti. Cieľom návrhu zákona je regulácia vzťahov v športe. Zákon prináša viacero mechanizmov skvalitnenia správy a riadenia procesov v športe, pričom zachováva autonómiu športovej obce, ako aj špecifickosť športu.
Návrh zákona prináša zmenu vo financovaní športu, štát by mal v zmysle návrhu zákona na centrálnej úrovni podporovať z prostriedkov štátneho rozpočtu tzv. uznané športy tak, že doterajšie financovanie vo forme dotácie sa zmení na príspevok uznanému športu zo štátneho rozpočtu. Tradičné športy na Slovensku budú môcť byť podporované aj naďalej aj formou dotácie. Príspevok uznanému športu sa navrhuje určovať tzv. automatom, teda prostredníctvom vzorca vyjadrujúceho popularitu, úspech a masovosť športu mládeže. V súvislosti s financovaním sa upravuje aj zmluva o sponzorstve s daňovými benefitmi pre sponzora.
Podstatnou časťou návrhu zákona je zavedenie informačného systému športu s cieľom zásadne posilniť prehľadnosť a verejnú kontrolu finančných tokov verejných financií v športe. K posilneniu snahy o dodržiavanie príslušných právnych predpisov, ale aj predpisov zväzu má prispieť navrhovaná funkcia kontrolóra a hlavného kontrolóra športu, ktorí však majú byť klubom a zväzom nápomocní a poskytovať im najmä poradenskú a konzultačnú činnosť.
Jedným z ďalších aspektov je posilnenie pozície profesionálnych športovcov, pretože návrh zákona zavádza ich pracovnoprávny vzťah so športovým klubom. Významným prvkom, ktorý by mal posilniť stredný manažment v športe, je stredná športová škola, kde sa budú talentovaní športovci popri vykonávaní športu pripravovať na povolanie súvisiace so športom.
V záujme zvýšenia pohybovej aktivity detí a získania zdravých športových návykov sa upravuje inštitút športových poukazov pre deti od 5 do 14 rokov tak, aby ministerstvo školstva mohlo podľa disponibilných zdrojov podporiť šport detí formou tohto príspevku.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem za vašu pozornosť a dovoľujem si vás požiadať o schválenie predloženého návrhu zákona.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.11.2015 o 10:11 hod.

Juraj Draxler

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:14

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol spravodajskú správu k predkladanému vládnemu návrhu zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1723).
Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením z 23. septembra 2015 pod č. 1934 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre sociálne veci a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Ako gestorský výbor určila výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Iné návrhy o návrhu zákona nerokovali; teda iné výbory, pardon, o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.
K vládnemu návrhu zákona o športe zaujali výbory tieto stanoviská: výbor pre sociálne veci v uznesení č. 197 odporučil návrh zákona schváliť, ústavnoprávny výbor v uznesení č. 692, výbor pre financie a rozpočet v uznesení č. 480, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj v uznesení č. 266, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 201 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v IV. časti spoločnej správy. IV. časť spoločnej správy obsahuje celkom 177 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade o týchto návrhoch hlasovať nasledovne: o bodoch 1 až 141, 143 až 147, 149 až 168, 170 až 177 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť, o návrhoch uvedených v bodoch 142, 148 a 169 spoločne s odporučením gestorského výboru neschváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade vládny návrh zákona o športe schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 18. novembra 2015 pod č. 210. Týmto uznesením ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a zároveň ma poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.11.2015 o 10:14 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:18

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda.
Dovoľte aj mne, kolegyne, kolegovia, aby som v krátkosti vystúpil v rozprave k novému vládnemu návrhu zákona o športe.
K zákonu o športe ako takom už bolo povedané veľmi veľa, pán minister popísal spôsob jeho tvorby, ako jeden z mála zákonov naozaj bol tvorený tými, ktorí sa týmto zákonom budú do budúcna riadiť a ktorí sami volali po tom, aby šport na Slovensku po dlhých, dlhých rokoch mal novú právnu úpravu, nové pravidlá.
Ja osobne si od toho zákona sľubujem, že prinesie do športu viac jasnejších pravidiel, viac transparentnosti, že zväzy a kluby upravia svoje stanovy tak, aby zodpovedali dnešnej dobe, aby nemohlo dochádzať zo strany niektorých funkcionárov športových zväzov alebo klubov k zneužívaniu svojho postavenia. Som veľmi rád, že sa pristupuje k zintenzívneniu kontroly narábania s financiami, otvoreniu športových zväzov tak, že v orgánoch budú už aj samotní športovci povinne, pretože dnes tí, ktorí sú riadení svojimi funkcionármi, ani nemali právo niekedy byť súčasťou orgánov týchto športových klubov a zväzov, čo považujem za, som považoval za chybu a som veľmi rád, že dnes už aj športovci budú sedieť v orgánoch a majú na to plné právo.
Na druhej strane sa veľmi teším, že vzhľadom na veľkú šancu, že bude dnes alebo zajtra tento zákon schválený, a zavedením transparentnejšieho prostredia sa podarilo vynegociovať aj po dlhých rokoch opäť zvýšenie rozpočtu pre šport ako taký. A ja som veľmi rád, že zákon v sebe zakotvuje záväzok, aby dodatočnými zdrojmi z odvodu z lotérií bol rozpočet pre šport na nasledujúce štyri roky zdvojnásobený oproti tomu, čo bolo v rozpočte pre rok 2015, čo by výrazným spôsobom mohlo posunúť náš šport ďalej k lepšiemu.
Dovoľte mi preto ešte, aby som v rámci jeho vylepšenia podal niektoré pozmeňujúce návrhy, a viem, že niektoré ďalšie aj zaznejú z pléna. Ide o to, že aby šport nebol ďalej v rukách, v rozhodnutiach politikov, či bude pri moci minister, ktorý má rád šport, alebo taký, ktorý nemá, aby sa s rozpočtom na šport nehrali nejaké hry a podobal sa pomaly nejakej sínusoide, že raz je hojno a raz nie je hojno, tak by som chcel, aby sme doplnili zákon o ustanovenie, ktoré bude garantovať celej športovej verejnosti – či už amatérskej, alebo aj profesionálnej –, že rozpočet pre šport v určitej kategórii neklesne pod úroveň toho roku predchádzajúceho. Čo znamená, umožňuje sa ten rast sľúbený, ale garantuje sa, že nikdy neklesne pod to, čo bolo v predchádzajúcom roku, aby teda športové zväzy mohli plánovať v dlhodobejšom období.
Ďalej veľkú polemiku vyvolávalo aj fungovanie tzv. dobrovoľníkov, resp. pomocníkov pri podujatiach športových, pretože častokrát si športové podujatie vyžaduje prítomnosť mnoho, mnoho ďalších pomocníkov a ľudí, ktorí za naozaj veľmi drobné peniaze a za malú odmenu pomáhajú organizovať súťaž, napríklad pri nejakých cyklistických pretekoch crossových musia byť na niektorých stanovištiach, aby ukazovali cestu, aby boli na nejakých tých občerstvovacích staniciach, pri dopravných pretekoch napríklad sú to traťoví komisári na zákrutách, ktorí musia s vlajkami regulovať a kontrolovať bezpečnosť celého preteku. A to sú ľudia, ktorí sa možno raz za rok zúčastnia takéhoto preteku, možno dostanú 20, 30 euro odmenu, ale, žiaľ, vzhľadom na predpisy a zákony týchto ľudí musia veľmi pracne organizátori športového podujatia prihlásiť v piatok na Sociálnu poisťovňu na zdravotné poistenie a zasa ich v nedeľu alebo v pondelok ráno odhlasovať a je s tým viacej papierovačiek ako osohu. Preto sme chceli zaviesť a budem navrhovať, aby sme zaviedli hranicu pre dobrovoľníka, ktorý pracuje dobrovoľne alebo za drobnú úhradu na športovom podujatí, aby v prípade, že jeho súhrnný príjem v roku nedosiahne 500 eur, aby bol od takejto povinnosti registrácie a zdaňovania týchto príjmov oslobodený.
Čiže mi dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1723).
K čl. I
1. V § 77 ods. 1 písmeno a) znie:
"a) prostriedky štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva na šport; výška týchto prostriedkov po odpočítaní príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1 nesmie byť nižšia ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku,".
Odôvodnenie: V záujme garancie zlepšenia financovania športu, plánovania v športe a posilnenia stability ekonomických vzťahov v športe sa navrhuje, aby bola v štátnom rozpočte, resp. v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva na šport garantovaná minimálna čiastka poskytnutá na šport odvodená od predchádzajúceho rozpočtového roku.
K čl. XI
2. V čl. XI bod 3 znie:
"3. V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenami p) a r), ktoré znejú:
"p) príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe, 29ab), prijaté športovcom podľa osobitného predpisu, 37afa),
r) náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu, 37afb)."."
Poznámky pod čiarou k odkazom 37afa a 37afb znejú:
"37afa) § 4 ods. 3 pís. a) a b) zákona č. ../2015 Z. z.
37afb) § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení zákona č. .../2015 Z. z."
3. V čl. XI sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
"5. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
"m) podľa § 8 ods. 1 písm. r), ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrňovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom."."
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: V § 8 v odseku 1 sa dopĺňa nové písmeno, a to v súvislosti s novelizáciou zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, v ktorom sa zavádza inštitút náhrady za stratu času dobrovoľníka. Novelizovaný § 8 ods. 1 zákona o dani z príjmov definuje tento príjem dobrovoľníka medzi ostatné príjmy a v § 9 ods. 1 sa upravuje oslobodenie od dane z príjmu pri náhrade za stratu času dobrovoľníka vo výške 500 eur ročne. Kladný rozdiel medzi vyplatenými náhradami za stratu času dobrovoľníka a uvedeným oslobodeným príjmom 500 eur bude podliehať zdaneniu. Týmto spôsobom sa v záujme dosiahnutia väčšej právnej istoty dobrovoľníkov i organizácií, pre ktoré vykonávajú dobrovoľnícku činnosť, rieši situácia, keď podľa § 9 ods. 2 písm. x) sú plnenia poskytnuté dobrovoľníkovi oslobodené od dane z príjmu fyzických osôb, pričom výklad nie je jednoznačný a môže priniesť aplikačné problémy. Navrhuje sa preto, aby len náhrady dobrovoľníkovi a hotové výdavky boli považované za oslobodené a aby náhrada za stratu času dobrovoľníka bola oslobodená do výšky 500 eur ročne.
4. Za článok XII sa vkladá nový článok XIII, ktorý znie:
"Čl. XIII
Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto: v § 6 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
"e) náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy,12a)."."
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
"12a) § 2 ods. 2 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde."
Ostatné články sa primerane prečíslujú.
Vloženie nového článku sa premietne do článku upravujúceho aj účinnosť.
Navrhuje sa zaviesť pre dobrovoľníkov náhrada za stratu času, ktorá by mala podporiť zapojenie dobrovoľníkov do športu v širšom rozsahu, ako aj vytvorenie podmienok pre administratívne zjednodušenie agendy dobrovoľníkov. Náhrada za stratu času dobrovoľníka sa navrhuje do 500 eur ročne oslobodiť od dane. Celá agenda dobrovoľníctva v športe bude transparentne vykazovaná prostredníctvom informačného systému športu, kde bude pri každom dobrovoľníkovi evidovaná účasť na konkrétnych podujatiach, dĺžka času vykonávania dobrovoľníckej činnosti, ako aj výška náhrady, ktorá mu bola poskytnutá. Tým sa dosiahne aj zviditeľnenie, zoficiálnenie často neformálnych platieb i kvantifikovanie ekonomických vzťahov v športe, ktoré sú pomerne rozšírené, avšak prebiehajú v športových kluboch na neformálnej úrovni, ak to tak môžem povedať. Vzhľadom na možnosť rôzneho výkladu pri posudzovaní dôvodnosti a primeranosti materiálneho zabezpečenia dobrovoľníka podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 406 o dobrovoľníctve v záujme posilnenia právnej istoty sa navrhuje zaviesť jednoduchší a administratívne menej náročný spôsob poskytnutia náhrady dobrovoľníkovi formou náhrady za stratu času, ktorej hodinová sadzba nesmie presiahnuť minimálnu mzdu.
Zároveň, pán spravodajca, chcem navrhnúť vyňať bod 141 spoločnej správy na samostatné hlasovanie, nakoľko môj pozmeňujúci návrh tento bod vylepšuje, preto žiadam hlasovať o ňom samostatne.
Kolegyne, kolegovia, týmto pozmeňujúcim návrhom by sme teda vyhoveli ešte dvom požiadavkám športovej verejnosti a t. j. garantovať minimálnu úroveň rozpočtu športu na nasledujúce roky, zároveň zjednodušiť celú administratívu ohľadom dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú organizovať jednotlivé športové súťaže. Treba povedať, že všetky zásadné veci budú musieť byť uverejňované v informačnom systéme športu, to znamená, budú ľahko kontrolovateľné, ľahko kvantifikovateľné, budú k dispozícii ministerstvu financií, a teda mali by zabrániť akémukoľvek manipulovaniu.
Dotknem sa ešte, kým mám slovo, aby som potom nemusel zdržiavať diskusiu, jednej veci, a to je zverejňovanie a sponzoring a zverejňovanie zmlúv. Objavujú sa názory, že niekto, nie každý chce informovať verejnosť alebo svoje okolie, že podporuje šport alebo klub, alebo zväz a niektorí by to chceli robiť jednoducho bez publicity. Na druhej strane ale zákon prvýkrát legalizuje sponzoring ako taký pre šport a umožňuje legálne si z daňového základu odpočítať sumu samotného sponzorského. Doteraz, všetci dobre vieme, sa tak dialo na základe zmlúv o reklame a vymýšľalo sa nejaké protiplnenie a takýmto spôsobom sa nejakým spôsobom hľadali možnosti, ako dostať do oficiálnych výdavkov tej-ktorej firmy tieto náklady. Dnes máme na stole zákon, ktorý už pozná sponzoring pre šport, pre športovca, pre športový klub, pre športový zväz a umožňujeme takýto sponzoring odpočítať z daňového základu.
Na druhej strane ale preto tvrdíme, že ak niekto chce využiť túto výhodu a odpočítať si sponzorské z daňového základu, mal by byť ochotný strpieť aj to, že zverejní takúto sponzorskú zmluvu v informačnom systéme športu, dokonca to je podmienkou, ak niekto bude chcieť odpočítať z daní sponzoring, tento bude musieť byť zverejnený v informačnom systéme športu a opäť pre daňový úrad a finančnú správu ľahko kontrolovateľná vec.
Na druhej strane ale v prípade, že niekto chce dať neverejné zdroje, nič mu tomu nebráni, akurát si ich nebude môcť odpočítavať zo základu dane, môže ich dať zo svojich zdanených peňazí ako darovaciu zmluvu alebo iným spôsobom, čiže nie je postihnutá ani táto možnosť. Ak si niekto neželá; ale nemôže potom čerpať výhody, ktoré mu štát dáva vo forme odpočítania daní. Podmienkou na odpočítanie dane je zverejnenie v informačnom systéme športu, aby to bolo opäť transparentné. Bez tejto podmienky by ministerstvo financií alebo finančná správa nebola ochotná pristúpiť k nástroju sponzoringu ako takého, pretože by nad ním nemala reálnu kontrolu. Takže to len na vysvetlenie, že ak chceme viac peňazí, na druhej strane musia strpieť jednoducho subjekty aj nejakú mieru kontroly.
A myslím si, že je žiaduce, aby sme konečne videli možno aj cez kumuláciu zdrojov, cez informačný systém športu, koľko v skutočnosti na Slovensku do športu peňazí tečie, koľko je ho tam, ale hlavne aby sa verejnosť a samotní športovci možno transparentnejšie dozvedeli, aj ako sa s týmito prostriedkami narába, ako s nimi narábajú vedúci z jednotlivých zväzov, ako s nimi narábajú majitelia klubov, funkcionári klubov a tak ďalej a či plynú tie prostriedky primárne tam, kde by mali plynúť, to znamená pre samotných športovcov, športové náčinie, vzdelávanie mládeže a podobne.
Takže ďakujem veľmi pekne za to, že ste si ma vypočuli. Poprosím a chcem veľmi pekne požiadať o podporu týchto mojich pozmeňujúcich návrhov, ktoré naozaj smerujú len k vylepšeniu a zlepšeniu situácie v športe pre nasledujúce roky. Veľmi pekne vám ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.11.2015 o 10:18 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:32

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pán predseda parlamentu, v prvom rade chcem povedať, že spoločne aj s ministerstvom školstva prichádza konečne zákon po dlhých rokoch, na ktorý športová verejnosť, ale aj tí, ktorí sú priamo zainteresovaní v športe, čakala veľmi dlho. Je tam množstvo pozitívnych vecí, ktoré ste aj vy menovali vo svojom vystúpení, a je potrebné povedať, že zároveň aj v tom poslednom dôvetku, ktorý ste mali, zavádza transparentnosť, a to je dôležité podotknúť. A súvisí to aj so sponzoringom, pretože môžeme otvorene povedať, že aj týmto systémom sa zamedzí, aby povedzme nedochádzalo k praniu špinavých peňazí práve cez šport, pretože veľa sa o tom rozprávalo, nikto to nikdy nevedel nejako dokázať, ale týmto systémom, zavedením informačného systému o športe, sa veľa, veľa urobí v tejto veci.
Rovnako podporujem pozmeňujúci návrh, v ktorom uvádzate, aby bolo zabezpečené pre každý zväz minimálne toľko finančných prostriedkov, koľko bolo v predchádzajúcom roku. A čo sa týka dobrovoľníkov, je to naozaj skvelý posun dopredu, pretože ja by som ešte mohol doplniť, že je množstvo aktivít dobrovoľníkov pri športe, netýka sa to len tých veľkých súťaží, ale týka sa to aj množstva malých, menších, ale veľmi dôležitých podujatí, či už na obciach alebo v mestách, a určite to prispeje k dobrej veci.
Nuž a tá jedna posledná poznámka je, že konečne finančné prostriedky z lotérie budú tiecť kompletne do športu, tak ako to v Českej republike funguje, bohužiaľ, u nás to bolo na chvíľočku prerušené, pomerne dlho, niekoľko rokov, teraz sa to vráti späť a som presvedčený, že to prinesie rozvoj a že konečne sa šport začne rozvíjať všade, v každom kúte nášho Slovenska. Takže podporujem to.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2015 o 10:32 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:34

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo a ďakujem pánovi predsedovi parlamentu za prednesené pozmeňovacie návrhy. Ja som stopercentne za a budem presviedčať aj tých, ktorí presvedčení nie sú, aby za boli a poviem to v rozprave prečo.
Takže tu len veľmi stručne: garancia prostriedkov zo štátneho rozpočtu je to, čo športovci ešte potrebovali doplniť do zákona, je veľmi dobre, že sa to tam dostáva. Dobrovoľníci, to je jednoducho skvelá vec, ktorú uvítajú mnohé malé, s prepáčením, dedinské kluby, nebudú mať starosti s administratívou, nebudú mať starosti s nejakými potenciálnymi odvodmi, pretože aj z 5 eur odmeny platiť odvody, ono sa to nazbiera a najmä to komplikuje život.
A nosná os zákona, tak ako ste, pán predseda, zdôraznili a už to bolo povedané niekoľkokrát, je informačný systém. Čiže keď by aj, v úvodzovkách, niekto závidel športovcom, že získavajú takéto výhody, čo sa týka sponzoringu, čo sa týka dobrovoľníkov, zákon o športe si, prosím, uvedomme tí, ktorí možno šport tak nesledujú a nemajú tak v láske, je vlastne pilotný projekt v tejto spoločnosti a zavedenie informačného systému ako chrbtice, na ktorú sa všetko naväzuje, je neuveriteľné, nesmierne dôležité, a to je hlavná pointa. Čiže keď napríklad ľudia v kultúre povedia, aj my chceme sponzoring ako daňový výdavok, ja im poviem, nech sa páči, zmeňte si zákon príslušný tak, aby bol zavedený informačný systém v kultúre, v zdravotníctve a neviem kde, kde sa môžem ja ako občan kedykoľvek pozrieť a pozrieť sa, ako kto sponzoroval, ako kto bol dobrovoľníkom a podobne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2015 o 10:34 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video