58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.11.2015 o 11:53 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:53

Ľubomír Petrák

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:00

Martin Fronc
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán podpredseda, že ste umožnili dať aj faktické poznámky ešte teraz na záver.
Pán spravodajca, minimálne tie prvé tri body nie sú ako legislatívno-technické. To je dosť, neviem to posúdiť, je to dosť vážne, tak tvrdo uložená povinnosť reprezentácie aj s postihom, že príde o finančné prostriedky. To len poznámka k predloženému návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2015 o 12:00 hod.

doc. Mgr. PhD.

Martin Fronc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
58. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:03

Tomáš Borec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, poslanci, dovoľte, aby som v druhom čítaní predstavil vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, pričom cieľom je poskytnúť ustanoveným aktívam držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, exekučnú imunitu. Exekvovanie aktív takýchto subjektov môže spôsobiť Slovenskej republike značné hospodárske škody.
Exekučná imunita sa má vzťahovať na nehnuteľný majetok takéhoto subjektu, jeho peňažné prostriedky, pohľadávky, finančné nástroje v jeho vlastníctve, ako aj iný jeho majetok, ak slúži na výrobu a rozvod tepla, a to len v nevyhnutnom rozsahu, tak aby nebola ohrozená výroba tepla a jeho rozvod odberateľom a konečným spotrebiteľom.
Zároveň sa upravuje v prechodnom ustanovení, aby navrhovaná úprava sa vzťahovala aj na exekučné konania začaté pred dátumom alebo dňom účinnosti návrhu zákona.
Takéto konania postihujúce stanovené aktíva držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, súd v súlade s navrhovaným § 28a bezodkladne zastaví.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte vás požiadať o prerokovanie a schválenie predmetného návrhu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.11.2015 o 14:03 hod.

Tomáš Borec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:04

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k predmetnému návrhu zákona (tlač 1851a).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (tlač 1851) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2147 z 24. novembra 2014 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 760 z 25. novembra 2015 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 528 z 25. novembra 2015.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 529 z 25. novembra 2015.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu Maroša Kondróta, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.11.2015 o 14:04 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:07

Igor Hraško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, máme otvorený zákon o tepelnej energetike, ktorý má chrániť v prvom rade občanov, aby nedošlo k stavu, kedy by občania boli rukojemníkom určitých vecí, ktoré sa stali niekedy v minulosti, a teraz by zato mali trpieť pri nedoriešení situácie s tým, že v tomto prípade by boli určitým spôsobom odpojení od dodávky tepla. Tento problém tu je, preto sa pripravil konkrétny návrh zákona. Ale vieme, že podobné problémy alebo podobných problémov na Slovensku je už niekoľko alebo prípadne ešte v budúcnosti by mohli vzniknúť.
Preto by som rád poprosil o podporu môjho pozmeňovacieho návrhu, ktorý o chvíľku prednesiem, pretože okrem dodávky tepla sa občanov týka aj dodávka pitnej vody a možno ešte aj ďalších komodít, avšak tieto dodávky sú realizované cez spoločné podniky samosprávy. To znamená, že tak ako je tepelná energetika v niektorých fázach v rukách štátu a v niektorých situáciách v rukách samosprávy, tak vodné hospodárstvo, respektíve dodávka pitnej vody do domácností je riešená cez spoločné podniky, v ktorých majú podiely vložené mestá a obce.
Preto mi dovoľte predniesť môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (tlač 1851).
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, sa dopĺňa takto:
Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona č. 306/1992 Zb., zákona č. 43/1993 Z. z., zákona č. 278/1993 Z. z., zákona č. 245/1994 Z. z., zákona č. 147/1995 Z. z., zákona č. 447/ 2001 Z. z., zákona č. 522/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 445/2004 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z. a zákona č. 507/ 2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 9e ods. 3 prvá veta znie:
„Prioritný majetok je nehnuteľný majetok obce, peňažné prostriedky a pohľadávky obce, finančné nástroje a iný majetok vo vlastníctve obce, ktorý obec vložila do spoločného podniku, ako aj pohľadávky tohto podniku."
Odôvodnenie: Zákon o majetku obcí už obsahuje ustanovenie o tzv. exekučnej imunite na nehnuteľný majetok obce, ktorý obec vložila do spoločného podniku. Spoločným podnikom, do ktorého každá obec napojená na vodovod vkladá časť svojho majetku, je vodárenský podnik. Súčasné znenie zákona o majetku obcí teda pred výkonom rozhodnutia, exekúciou, zaradením majetku do konkurznej podstaty či predmetu likvidácie chráni len nehnuteľný majetok obce.
Prax potvrdzuje, že takáto ochrana nemusí byť vždy postačujúca, a preto požiadavka posilnenia ochrany majetku obce je plne legitímna. Navrhuje sa preto rozšírenie definície prioritného majetku, ktorý nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii a ktorý nemožno zaradiť do konkurznej podstaty či predmetu likvidácie. Rozšírenie definície prioritného majetku je inšpirované a v podstate kopíruje vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Okrem nehnuteľného majetku obce by mali byť v rovnakej miere chránené aj prostriedky a pohľadávky obce, finančné nástroje a iný majetok vo vlastníctve obce, ktorý obec vložila do spoločného podniku.
Predložený pozmeňovací návrh zákona na základe vyššie uvedených skutočností neprináša žiadne doposiaľ nepoznané nóvum, ale rozšírením definície prioritného majetku len precizuje a posilňuje ochranu majetku obce vloženého do spoločného podniku.
2. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:
㤠16a
Exekučné konanie začaté pred dňom účinnosti tohto zákona, ktoré postihuje prioritný majetok podľa § 9e ods. 3 prvej vety, súd bezodkladne zastaví."."
Doterajší článok II sa označuje ako článok III.
Odôvodnenie: Prostredníctvom intertemporálneho ustanovenia sa navrhuje upraviť časovú pôsobnosť právnej úpravy v § 16a tak, aby sa navrhovaná právna úprava v bode 1 (teda § 9 ods. 3 prvá veta) vzťahovala aj na exekučné konania začaté pred dňom účinnosti návrhu zákona. Konania postihujúce prioritný majetok obce, teda majetok nadobudnutý z verejných zdrojov, súd v súlade s § 16a bezodkladne zastaví. Navrhnutá úprava intertemporálneho ustanovenia taktiež vychádza z úpravy navrhnutej vládnym návrhom zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.
Takže skutočne pokiaľ ideme chrániť občanov tejto krajiny, ktorí sú závislí od určitých dodávok podnikov, ktoré sú buď v rukách štátu, alebo sú v rukách samosprávy, treba ich posilniť skutočne na, ako sa hovorí, na všetkých frontoch. A v tomto prípade sa jedná aj o vodárenské spoločnosti.
Máme tu konkrétny príklad, pretože mesto Martin je v spore a je tu pravdepodobnosť, že by sa mohlo v rámci exekučného konania siahnuť na spoločný majetok obcí a miest Turca, teda turčianskeho regiónu, s tým, že v podstate za mesto Martin by mohol trpieť celý zvyšok nášho regiónu. Preto si myslím, že je namieste, aj keď sa to teraz týka povedzme len jednej konkrétnej vodárenskej spoločnosti alebo jedného konkrétneho regiónu, nie je vylúčené, že v budúcnosti by sa táto problematika mohla dotýkať aj iných miest a obcí, tak ako je to deklarované aj v zákone o tepelnej energetike.
Preto by som poprosil, aby bol odsúhlasený tento pozmeňovací návrh, keďže skutočne rozširuje a naozaj môže dôjsť k značným škodám pre občanov, konkrétne teraz jedného regiónu, ale v budúcnosti nie je vylúčené, že aj občanov celého Slovenska. Týmto by sme vyriešili problém strachu v regióne Turiec a občania celého Turca by sa nemuseli obávať toho, že by niekto vstúpil do vodárenskej spoločnosti a neúmerne zrazu zdvihol ceny za dodávku pitnej vody.
Takže poprosím, toto je len skutočne drobným rozšírením už existujúceho ustanovenia zákona o majetku obcí v duchu a v intenciách vládneho návrhu zákona. Preto si myslím, že tento návrh by mal požiť všeobecnú podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.11.2015 o 14:07 hod.

Ing.

Igor Hraško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:16

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Mám pozmeňovací návrh k tomuto návrhu zákona, ktorý mi dovoľte predniesť, ale ešte predtým ho stručne vysvetliť a zároveň zaujať postoj k celkovému návrhu zákona.
Za seba chcem povedať, že úmysel tohto zákona považujem za legitímny, to znamená ochrániť pred exekúciou tepelnú energetiku, najmä vzhľadom na možné dosahy na obyvateľstvo, ktoré by mohli byť bezprostredné za určitých okolností. A najmä v situácii, kde nemáme dostatočne chránených obyvateľov pred tým, aby im takéto zmeny vlastníctva nemohli vyvolať aj zmeny v službách. Takže zákon považujem svojím cieľom za legitímny.
Musím však zároveň upozorniť, že tá textácia, a to je asi najmä pre pána ministra, ten konkrétny návrh, musím byť viac na strane kolegu Lipšica ako na strane pána ministra v tom, že je dosť možné, že takto napísaný zákon neprejde ústavným testom vzhľadom na doterajšiu rozhodovaciu prax Ústavného súdu. A myslím, že by sme nemali takto hazardovať práve s osudmi aj ľudí, ktorí sú na týchto poskytovateľoch tepelnoenergetických služieb závislí, tým, že budeme schvaľovať text v takej podobe, v ktorej tie riziká sú.
To je však riziko, ktoré sa na seba vláda rozhodla zobrať v tomto skrátenom legislatívnom konaní. A za seba aj za kolegu Fedora za Sieť môžem povedať, že my tento návrh zákona podporíme v treťom čítaní.
Zároveň však musím povedať aj to, že je pre mňa len obtiažne pochopiteľné, prečo dnes vláda prichádza s týmto návrhom zákona, ale odmietla vládna väčšina aj vláda samotná podporiť návrh, ktorý som tu predkladal s kolegom Fedorom pred niekoľkými mesiacmi, aby obdobne bol chránený aj majetok obcí, krajov a štátu, ktorý súvisí s vodou, resp. širšie súvisí s vecami, ktoré podľa ústavy sú vyhradené do vlastníctva Slovenskej republiky.
Aby som bol konkrétny, nemusím asi dlhšie predstavovať kauzu sporu špekulantov s mestom Martin, kde v súčasnosti napriek tomu, že Najvyšším súdom bol pozastavený výkon tejto exekúcie, tak napriek tomu sú podnikané ďalej kroky voči mestu Martin. A keďže práve asi tým najlukratívnejším majetkom, ktoré mesto Martin má, a najviac speňažiteľným, je vlastnícky podiel mesta Martin v Turčianskej vodárenskej spoločnosti, navrhli sme ešte v lete po tom, čo 18-tisíc ľudí v Turci podpísalo za doslova niekoľko týždňov petíciu, a po tom, čo túto petíciu podporili takmer všetci starostovia regiónu bez ohľadu na to, ktorú politickú stranu zastupujú, tak sme navrhli, aby aj majetková účasť územnej samosprávy v tých oblastiach, ktoré sú chránené ústavou pred vlastníctvom niekým iným, boli chránené teda aj pred exekúciou, aby k takejto zmene dôjsť nemohlo.
Tento návrh zákona vládna väčšina vtedy odmietla, preto mi ale dovoľte využiť tento návrh zákona, ktorý organicky súvisí, keďže sa jedná o tú istú otázku, aby som tento návrh predniesol znovu. A možno dúfajúc aj v určitú zmenu názoru práve aj po tejto skúsenosti s tepelnou energetikou, požiadal kolegov poslancov, najmä z tej vládnej strany, lebo z tej opozičnej to podporili väčšinou už vtedy, aby zmenili svoj názor a podporili tento pozmeňovací návrh pri dnešnom alebo zajtrajšom hlasovaní.
Myslím, že netreba hovoriť o tom, že ochrana zásobovania teplom je zásadná vec, ale ochrana zásobovania vodou je asi na rovnakej úrovni, pretože bez vody sú obyvatelia vystavení asi rovnakému množstvu stresu, záťaže a životných komplikácií. Takže z tohto dôvodu považujem ten návrh za veľmi dôležitý. A zároveň chcem aj zdôrazniť, že je dokonca z hľadiska konkrétneho legislatívneho riešenia ústavne komfortnejší, keďže sa odvoláva na to a na tie oblasti, ktoré ústava samotná vyhradzuje Slovenskej republike. To znamená, z hľadiska ústavného práva je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že by prešiel ústavným testom, ak by ho niekto na Ústavnom súde napadol.
Toľko z mojej strany na úvod. A teraz mi dovoľte ten pozmeňovací návrh prečítať.
Je to pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fedora a Miroslava Beblavého k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, kde sa navrhuje za čl. I vložiť nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:
1. § 61c ods. 1 sa dopĺňa písm. f), ktoré znie:
„f) majetková účasť územnej samosprávy v právnických osobách, ktoré v rámci predmetu činnosti alebo predmetu podnikania nakladajú s vecami, ktoré podľa Ústavy Slovenskej republiky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky."
2. Za § 243d sa vkladá nový § 243e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠243e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia.
Exekučné konania začaté pred dňom účinnosti tohto zákona, ktoré postihujú majetkovú účasť podľa § 61c ods. 1 písm. f), súd bezodkladne zastaví."."
Doterajší čl. II sa označuje ako čl. III.
Pokiaľ ide o odôvodnenie, myslím, že som ho dostatočne vykonal predtým, než som uviedol samotný pozmeňovací návrh. Takže dovoľte mi ešte raz požiadať všetkých poslancov bez rozdielu poslaneckého klubu o podporu, aj pána ministra o jeho postoj.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.11.2015 o 14:16 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:23

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, milé kolegyne, kolegovia, pán minister vystúpil včera až po rozprave a mal také rečnícke otázky, tak sa patrí mu na ne zodpovedať. A jednu vec, ktorú spomínal, je, že dopredu nevieme, ako Ústavný súd rozhodne. To proste nevieme. Ale poznajúc text ústavy a veľmi stabilnú judikatúru Ústavného súdu, tak to vieme s veľkou pravdepodobnosťou povedať.
Pán minister, vy ste boli navrhovateľom zákona pred asi dvomi rokmi; opravte ma, ak sa mýlim; ktorý navrhoval, aby rozhodnutie o námietkach zaujatosti na Ústavnom súde, už rozhodnutia aby v princípe boli právne neúčinné. Ja som vám vtedy povedal, že to je úplne retroaktívne odňať účinok právoplatným rozhodnutiam súdu. Vy ste vtedy tiež argumentovali, a však Ústavný súd rozhodne. No, rozhodol. Viete asi, ako rozhodol, že to je protiústavné. Ešte opakujem ešte raz. Sú aj veci, ktoré sú na hrane, sporné, ale sú veci, ktoré nie sú sporné.
To isté ste obhajovali pri kauze Olejník. Veď nech rozhodne Najvyšší súd, veď však nech posúdi, pričom ste nemali žiadne argumenty pre podanie dovolania. A aj to Najvyšší súd povedal. Dobre, do toho vás asi možno namočila vaša pani štátna tajomníčka, neviem. Ale ste to mali vziať späť, keď ste na to boli upozornený! Čiže to tiež nesvedčí až tak vo váš prospech. A keď bolo zrejmé, že to dovolanie je úplne fiktívne, bez dôvodov akýchkoľvek a nevedeli ste žiadne identifikovať a povedal to Najvyšší súd, čiže nehovorím to ja. Teraz sa situácia znovu opakuje v tomto akoby po tretíkrát, kde hovoríte, však nech Ústavný súd nám možno povie, možno nepovie.
Ste sa včera pýtali, že áno, môže byť prioritný majetok, ktorý je vyňatý z exekúcie, a otázka znie, že na aké percento sa môže uspokojiť veriteľ. Čo je ešte ústavne prístupné? Päť percent, osemdesiat percent, ste sa tak pýtali rečnícky. Ale veď to judikatúra štrasburského súdu rieši. Nemusíme si dávať tuná hádanky a že kto lepšie vie matematiku. A v princípe ten test z hľadiska štrasburskej judikatúry, ktorú v tomto prípade kopíruje aj Ústavný súd, je, že to nemusí byť. Teraz to prečítam v angličtine najskôr. "The taking of property will require compensation with an amount reasonably related to the value of the property, but public interest considerations may permit reimbursement of less than the full market value."
To znamená, že pri nútenom obmedzení vlastníckeho práva, čo je tento prípad, samozrejme, tá kompenzácia alebo to, čo si vymôže oprávnená osoba, nemusí byť úplne plná trhová hodnota, ale musí to byť "reasonably related to the value". Čo to znamená? Znamená to v princípe to, že Štrasburg, aj keď je to kazuistika, nikdy za adekvátnu kompenzáciu nepovažoval menej ako 50 percent. Čiže nemusíme špekulovať, že koľko to je, päť? Však uvidíme. Dajme Ústavnému súdu loptičku a nech povie: Päť, dvadsať, osemdesiat? Pozrie sa na oblohu a povie: Štyridsať. Nie, v princípe tie hlavné princípy sú určené.
Takže to je odpoveď na vašu otázku, pán minister, že koľko percent. Lebo tá odpoveď je zodpovedaná v rozhodovacej činnosti štrasburského súdu.
A už včera pri diskusii, ja to nikdy diskusie súkromné nezverejňujem, viacerí vaši poslanci, s ktorými som hovoril, povedali: Áno, jasne, vieme, je to protiústavné. Jasné, že to vieme. Ale, no, tak ideme robiť nejaké gesto. A toto je môj problém. Viete to aj vy, že to je protiústavné. Keď budete hovoriť, však kým nerozhodne Ústavný súd, ale už o tom rozhodoval, o úplne skoro identických prípadoch, kedy bola imunita exekučná pri štáte. Tiež nebola absolútna, tiež nebola absolútna. Som to včera citoval.
Čiže mne sa zdá, že čo jediné môžeme urobiť, dve veci. Určiť prioritný majetok, ktorý naozaj nepodlieha exekúcii. A k tomu bude smerovať môj pozmeňovací návrh.
Lebo ak to necháte v tejto podobe, tak si myslím, že konáte v prospech finančnej skupiny Penta. Konáte v ich prospech preto, aby počas, tým, že sa odloží exekúcia o nejaký možno rok, aby ich pohľadávka bola navýšená ešte o pár miliónov. Ešte o pár miliónov. Úroky z omeškania sú extrémne vysoké. Konáte len v ich záujme a už to kolega spomenul včera. Ja zaujímavé, že ak by naozaj bola ohrozená ich pohľadávka v rozsahu 30 miliónov vaším zákonom, tak by sme tu mali tlačové správy z Digital Parku, ktoré častokrát posielajú do parlamentu, keď sa niečo deje. Naposledy pri kauze, keď sme rozprávali o kauze Gorila. Majú prázdniny, myslíte? Nemajú prázdniny. Sú s tým spokojní. Sú s tým úplne happy, lebo budú mať o pár miliónov na účte viacej vďaka vám. To je problém. A všetci to vie... Všetci. Možnože všetci nie. Ale absolútna väčšina z vás to vie. A preto predložím pozmeňovací návrh, ktorý sa týka tohoto zákona. Prednesiem ho a potom ho dám pánovi spravodajcovi.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov sa mení takto:
Bod 1 znie:
1. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 28a
Majetok nepodliehajúci exekúcii
Exekúcii podľa osobitného predpisu, 19a), nepodlieha majetok držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, slúžiaci na výrobu a rozvod tepla, ako aj majetok, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie výroby a rozvodu tepla."
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a) znie:
"19a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov."
Tento pozmeňovací návrh zosúlaďuje text zákona s čl. 20 ústavy a s judikatúrou Ústavného súdu Slovenskej republiky, kedy vyníma z exekúcie jednak majetok slúžiaci na rozvod a výrobu tepla a majetok, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie tejto činnosti, teda výroby a rozvozu tepla.
Toto podľa mojej mienky je, by mohlo uspieť v teste proporcionality na Ústavnom súde s tým, že treba urobiť druhú vec, ktorú pre mňa z nepochopiteľných dôvodov odmietate. A by som poprosil vás, pán minister, sa k tomu vyjadriť, že kvôli čomu, aby sa excesívne úroky dohodnuté bývalými manažmentami zdanili v takýchto prípadoch sadzbou 99 percent. Ešte raz. Hovoríme o pohľadávke 30 miliónov eur, z ktorej dve tretiny je príslušenstvo, sú úroky z omeškania. Len niečo menej ako tretina je istina. V poriadku, klasické úroky z omeškania na základe sadzby ECB, jasné. Ale všetko nad to, 20-percentný úrok z omeškania? Veď veriteľovi v tejto kauze ide o to, aby čím neskôr dostali zaplatené. Kto dnes na Slovensku ponúkne komukoľvek 20-percentný úrok? Ktorý občan krajiny si môže zobrať alebo teda vložiť niekam peniaze svoje za 20-percentný úrok? Do ktorej banky? Do ktorých obligácií? Do ničoho.
A keďže Penta má takýto vysoký úrok, tak vy chcete, aby ho dostala zaplatený za dlhší čas, aby tie úroky nabiehali takéto extrémne, aby si to proste užili, aby nedostali 30 miliónov, ale možno 35, 36, možno 40 miliónov. Toto je druhý lex Penta v parlamente. Prvý bol pred tromi rokmi, keď ste riešili bratislavské PPC škandalóznym spôsobom a po verejnom tlaku ste to vzali späť. Čiže v princípe hlasovanie o tomto pozmeňovacom návrhu bude hlasovaním o tom, že či reálne chcete tú pohľadávku zminimalizovať, chrániť teplárne, alebo len chcete nahrávať finančnej skupine ďalšie a ďalšie peniaze. V tomto zmysle totižto je judikatúra Štrasburgu aj Ústavného súdu jednoznačná, jednoznačná.
Vy ste vyňali, ja som sa pýtal včera, vy hovoríte, že vy neviete, však to nevie nikto. Ak by zvyšný majetok teplárne bol v minimálnom rozsahu 15 miliónov euro, tak sa dá uvažovať o tom, že či tam ten proporcionálny aspekt je alebo nie je? To všetci vieme, že tomu tak nie je, lebo stoličky a nábytok nestojí toľko. A vy ste vyňali všetko ostatné, rekreačné chaty, nehnuteľnosti, všetko, všetko, ktoré aj nesúvisí s výrobou tepla. To je problém, že vy môžete mať prioritný majetok, ktorý je vyňatý z exekúcie, ale nie všetok majetok alebo takmer všetok majetok, ktorým zmaríte na 90 % uspokojenie pohľadávky ako súčasť vlastníckeho práva.
Ja sa už opakujem stále a vy nemáte žiadne argumenty a obávam sa, že ani nemôžte mať. A vy ako právnik si podľa mojej mienky poškodzujete svoju vlastnú reputáciu. Ale áno, žiaľ. Obávam sa, že ste to už robili aj v minulých prípadoch, a tie všeobecné vyhlásenia, že však rozhodne Ústavný súd, ale sú prípady, keď na základe judikatúry a textu ústavy je jasné, ako rozhodne. Ak by ste dneska podľa dnes platnej ústavy predĺžili lehotu zadržania na osem dní, môžete povedať, však nech Ústavný súd rozhodne, však ktovie, rozhodne. No ale, keď v ústave sú dva dni alebo štyri, tak čo rozhodne? Však vieme, ako rozhodne. Toto je ten prípad, ktorý je evidentný, úplne evidentný. A myslím si, že po tom, ako to bolo viackrát povedané, tak o tom viete, vedia o tom vaši poslanci. Sami za mnou prišli mi to povedať, že však áno, je to tak. A robíte to len preto, aby nabiehali extrémne úroky jednej finančnej skupine. A potom Ústavný súd rozhodne o rok a vy poviete, no vidíte, my sme naozaj nechceli, my sme nechceli. A nevedeli sme, ako Ústavný súd rozhodne, lebo však tam sa asi hádže mincou. A preto, preto teraz to zaplatiť musíme. Áno, zaplatíme viac, ale my sme to bránili do poslednej kvapky krvi.
Opak je pravdou. Opak je pravdou. Ak podporíte v tom pôvodnom texte návrh zákona, podporíte ho s vedomím a úmyslom prihrať Pente ďalšie milióny. Nič viac a nič menej. A pri vašom hlasovaní sa ukáže, či to je reálne a bude reálne alebo nie. Ja som povedal, tá výzva je každému poslancovi, platí. Ak naozaj nevieme, ako Ústavný súd rozhodne, stavme sa! (Rečník sa obrátil na ministra a takto pokračoval v rozprave.)
Pán minister, stavme sa! Ak vy tvrdíte, že je to ústavné, však predpokladám, je to absolútne. Stavme sa! Nemám s tým problém. Už som tu dvakrát spomínal, ako sa veľmi mýlite v evidentných veciach a tiež ste mali rovnakú rétoriku. Však nech rozhodnú súdy. A rozhodli súdy. A rozhodli. Ale v evidentných veciach. Čo povedal v kauze Olejník Najvyšší súd, pán minister? Čo povedal v kauze Olejník Najvyšší súd, pán minister? Povedal, minister spravodlivosti nepredložil jediný argument, jediný argument, pre ktorý by skutkový stav zistený nižšími súdmi bol zistený zle.
Že vás to baví, pán minister! Vy ste prišli na ministerstvo spravodlivosti ako rešpektovaný právnik podľa mojej mienky, šéf advokátskej komory. A prídete do parlamentu so zákonmi, o ktorých viete ako právnik, že sú protiústavné a plníte stranícku úlohu. (Reakcia ministra.)
Prečo by som to rozprával poslancom? Vám to rozprávam. S vami diskutujem. Vy ste navrhovateľ, prepánajána! (Reakcia ministra.) Ale vystupujte, kedy chcete, ja to smerujem na vás, lebo vy ste navrhovateľ, sa mi zdá. A je vám to možnože trápne, že ste navrhovateľ v tejto veci, ale je to vaša voľba. A myslím si, že, ale to ma až tak nezaujíma, že robíte zle svojej reputácii. Čo ma viacej zaujíma ako vaša reputácia, je naozaj to, že tento zákon, týmto zákonom prihrávate v tomto škandalóznom spore ešte viacej peňazí skupine, ktorá by nemala mať žiadne peniaze. A to je najväčší problém. A preto by ste ten zákon buď mali stiahnuť, alebo ho upraviť tak... (Reakcia ministra.) Čo je v zákone o rokovacom poriadku? Že poslanec, ktorý vystupuje, nemôže oslovovať navrhovateľa? To sa vám zdá? (Reakcia ministra.) Nie, to je absolútne práveže s rokovacím poriadkom v súlade a vy, keďže ste v argumentačnej núdzi, žiaľ, nie prvýkrát, žiaľ, nie prvýkrát, tak vám to je nepríjemné. Ale to mňa tiež najmenej zaujíma.
Ešte raz. To hlasovanie bude kľúčové. Ja pozmeňujúci návrh dávam pánovi spravodajcovi (rečník podal spravodajcovi podklady) a budete hlasovať pri plnom vedomí, za čo hlasujete a aké to bude mať následky. A áno, kto to navrhoval včera, že prijmime uznesenie, že ak to Ústavný súd zruší a tá pohľadávka potom bude navýšená, bude navýšená o desať miliónov, či sú ochotní poslanci spoločne a nerozdielne tú škodu znášať? By sme inak hlasovali asi v parlamente zrazu, by to inak dopadlo. To, samozrejme, možné nie je a poslanci hmotnú zodpovednosť za svoje rozhodnutie nenesú žiadnu. Aj keď si myslím... (reakcia ministra); no ešte raz. No, ideme aj do toho? No, lebo nie je právna úprava, pán minister, a ste ju nikdy nepredniesli, upraviť hmotnú zodpovednosť verejných funkcionárov. Ono to ide, ono sa to, samozrejme, že dá. Ono sa to, samozrejme, že dá. Ale poslanci ju nemajú. A nehovorím, že by to bolo ľahké navrhnúť, ale myslím si, že by poslanci inak hlasovali, ak by za svoje hlasovania niesli, niesli, niesli.
Vy si myslíte, že len pokladníčka v Tescu má hmotnú zodpovednosť? Vidíte a ja si; podľa dnešného právneho stavu áno. Nezdá sa vám to byť, už to bolo navrhnuté v parlamente asi päťkrát, pán minister, nesledujete tu rokovanie, ale ja vám tie návrhy pošlem, samozrejme, a ja si myslím, že práve je absurdné, že hmotnú zodpovednosť má pokladníčka v Tescu, áno, a nemá ju vrcholný predstaviteľ exekutívy. To si myslím, že je v našom právnom systéme absurdné, a kvôli tomu a kvôli tomu tu boli návrhy, bolo ich niekoľko, na zavedenie hmotnej zodpovednosti. Určite vám to nájdu rešerše veľmi ľahko vaši zamestnanci, ale vaši poslanci ich odmietli. To je trošku problém.
To nie sú vaši poslanci? Tak vaši kolegovia zo strany SMER, alebo už neviem, ako to mám, keď sa od nich chcete dištancovať, však urobte, čo chcete. Vaši poslanci som myslel, poslanci vlády. Takže, pán minister, budem ani nieže s netrpezlivosťou očakávať vaše určite nie vystúpenie v rozprave, na to odvahu nenájdete ani dnes, ale záverečné slovo, lebo tento zákon je úplne evidentne protiústavný. Všetci to vieme a prihrávate ním niekoľko miliónov eur finančnej skupine, ktorá ten spor nemala nikdy vyhrať! Je to špekulatívny spor a vy im len nahrávate ďalej, aby získala na tom ešte viacej. Ale je to tak!
Takže vás chcem požiadať o podporu pozmeňovacieho návrhu a o to, aby v tejto verzii potom zákon mohol byť daný do súladu s textom ústavy a s článkom 20.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.11.2015 o 14:23 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:41

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán poslanec Lipšic, ja len pre pamiatku chcem pripomenúť, že bývalé vedenie BAT-ky vyhralo spor s Pentou, vyhralo spor s Pentou vo veľmi podobnom, obdobnom prípade, a keď Najvyšší súd rozhodol, že má BAT-ka pravdu, tak vaša vláda vymenila vedenie. Váš kolega vo vláde, neboli ste vy náhodou minister spravodlivosti vtedy? Veď Palo Rusko, myslím, vtedy vymenil vedenie BAT-ky, dal tam nové vedenie, ktoré podpísalo tzv. ... zmluvu, čiže ešte raz ju prepracovali. Podpísali novú zmluvu, ktorá sa už nedala vyhrať, ani sa nevyhrala, a toto je to, čo máme dneska na stole. Ktovie, prečo to tak spravili a podpísali tie vysoké a nevhodné úroky. Váš manažment. Čiže vy ste prihrali biznis Pente! Vaša vláda, vaši ľudia, áno, aj s tými úrokmi, so všetkým a dneska sa tvárite ako spasiteľ. Čiže treba len toto pripomenúť, že toto všetko sa udialo.
Čiže nie my nahrávame biznis Pente, ale biznis Pente bol nahratý za vašej vlády, keď vy ste robili ministra spravodlivosti! Neviem, myslím, že ste neboli v parlamente, že ste boli ministrom spravodlivosti a vláda o tomto rozhodovala. Takže len pre pamiatku toto by som pripomenul.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2015 o 14:41 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:43

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pán kolega, ja k meritu v zásade súhlasím, ale čo ma zaujalo, bola tá, čo ma zaujalo, bola tá vsuvka, ktorá sa týkala rokovacieho poriadku, lebo ja som bol v tom, že ešte stále sme v parlamentnej republike, čo znamená v parlamentnej demokracii, čo znamená, že člen vlády, zvlášť nestraník teda, ktorý má čistý mandát, že neprešiel voľbami, čistý mandát od tohto parlamentu, je tu nato, aby si obhájil čokoľvek, s čím sem príde. A tým pádom rečník za rečníckym pultom hovorí síce k plénu, ale zároveň úplne legitímne má rozprávať k predkladateľovi, pretože on sem s tým prišiel. A ak on vyžaduje upresnenie od predsedajúceho a zároveň neustále rozpráva počas vystúpenia na rozprávajúceho poslanca, tak skôr by mi prišlo patričné možnože od vedenia parlamentu upozorniť, Daniel, predkladateľa, aby rešpektoval parlamentnú demokraciu a stav vecí a vypočul si ticho, ako môj otec hovorí, šúchajúcimi nohami, čo mu Národná rada chce povedať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2015 o 14:43 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:44

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
No, mne tiež prišlo zvláštne, sa mi to teda ešte nestalo, že by minister, ktorý tu zastupuje vládu s návrhom vládneho zákona, namietal, že je oslovovaný v rámci rozpravy k vládnemu zákonu, ktorý sem priniesol. To teda sa priznám, že neviem celkom, že čo malo znamenať tento nový druh folklóru, ale v poriadku. (Reakcia z pléna.) Prosím? (Reakcia z pléna.)
Ale chcel som k tomu, čo hovoril pán poslanec Kondrót. Pán poslanec, aj vy ste poslancom, ktorý vie, kde tá právna úprava skončí, aké bude mať dôsledky. Viete to veľmi dobre. A to, že jediné, čo viete spomenúť, je, že môj bývalý kolega, o ktorom som nikdy nemal veľkú mienku, vo vláde Pavol Rusko, a s ktorým som mal strašné spory vo vláde, že on zmenil vedenie BAT-ky, tak to je moja zodpovednosť, tak to len dokazuje, že vy neviete už ničím iným argumentovať. Nemal nikto vo vláde väčšie spory s Palom Ruskom pri investíciách, zverejňovaní zmlúv, iks ďalších veciach, boli to aj verejne známe spory, ako ja. A vy mne teraz dávate za zodpovednosť jeho rozhodnutia, možno aj zlé? To myslíte vážne?
No toto podľa mojej mienky ako dokazuje, že vy neviete už argumentovať pri tomto zákone ničím, tak už si vymyslíte takú proste konštrukciu, ktorá so mnou nemá nič spoločné. Žiaľ.
Čo by ma zaujímalo, keby sa niekto postavil a povedal, prečo je tá úprava v poriadku a prečo ju Ústavný súd nezruší. Ale to všetci viete, že možné povedať nie je, a všetci viete, že to robíte len kvôli tomu, aby ste mohli povedať, že riešime, riešime, ale reálne, čo vyriešite, je niekoľko ďalších miliónov finančnej skupine Penta. A keď budete hlasovať za, pán poslanec Kondrót, tak vaším hlasovaním im tie milióny prihráte! Nie tým, čo urobil Rusko a niekto iný, ale vaším hlasom, aj vaším hlasom.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2015 o 14:44 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video