14. schôdza

21.3.2017 - 7.4.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.3.2017 o 18:49 hod.

Ing.

Tibor Glenda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 18:39

Zuzana Zimenová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Vážení kolegovia, vážené kolegyne, dovoľte mi predniesť teraz pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto zákonu.
Pán minister už vo svojej úvodnej reči spomenul, že bolo prijatých niekoľko pozmeňujúcich návrhov a dotkol sa dvoch, pričom sa pozeral mojím smerom, ktoré boli teda prednesené na výbore pre ľudské práva a menšiny na jeho zasadnutí mnou ako členkou tohto výboru a boli aj schválené týmto výborom. Išlo naozaj o tie dve veci, o poskytovanie zdravotnej starostlivosti osôb, ktoré sú v zaistení, avšak keď sa zistí, že sú zraniteľné osoby, to znamená, že môžu mať aj nejakú zdravotnú diagnózu a musia byť z tohto zaistenia prepustené, aby sa na ne hľadelo naďalej ako na osoby, ktoré sú v zaistení a boli teda zdravotne poistené.
A druhý návrh sa týkal práve tých, poskytovania sociálnych a psychologických služieb a poradenstva a krízovej intervencie pre osoby, zraniteľné osoby v zaistení, kam, medzi ktoré sa počítajú aj deti a rodiny s malými deťmi. Tento návrh bol síce vo výbore rovnako prijatý a uznesením schválený, avšak prišlo k legislatívno-technickej chybe a to znamená, že gestorský výbor odporúča vo svojej spoločnej správe práve tento návrh, ten druhý o tých psychologických službách a poradenstve, ktorý aj pán minister povedal, že vecne ani technicky s ním žiaden problém nie je, tak v spoločnej správe gestorský výbor ho, bohužiaľ, odporúča neschváliť práve kvôli tým technickým problémom.
Takže ja teraz nebudem viac zdržiavať ani nebudem čítať vlastne odôvodnenie toho návrhu, ktoré vecne je prijaté aj ministerstvom vnútra a prekonzultované, len si dovolím prečítať pozmeňujúci návrh v tom správnom znení a poprosím vás o jeho podporu potom pri hlasovaní, nakoľko naozaj toto je prediskutované a je s tým vyjadrený aj na úrovni ministerstva vnútra súhlas, tak ako potvrdil teraz pán minister.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Zuzany Zimenovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, parlamentná tlač 363.
K čl. I
Bod 1 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I sa za bod 92 vkladá nový bod 93, ktorý znie:
"93. V § 96 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
"(3) Zraniteľné osoby a rodiny s deťmi majú prístup k psychologickým a sociálnym službám a poradenstvu a ku krízovej intervencii."."
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4. Ostatné body sa prečíslujú.
Bod 2. V čl. I v 107. bode sa slová "§ 96 ods. 3" nahrádzajú slovami "§ 96 ods. 4".
Odôvodňujem tento druhý bod tým, že ide o legislatívno-technickú úpravu a navrhuje sa úprava vnútorného odkazu v § 118 ods. 1 písm. b) v súvislosti so zmenou navrhovanou v § 96.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.3.2017 o 18:39 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:43

Robert Kaliňák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Viackrát sme už túto problematiku preberali v súvislosti s inými štátmi, kde meníme charakter spoločnej štátnej hranice na hraničných vodných tokoch z pohyblivého na nepohyblivý. Rovnako tak nasleduje zákon, ktorý, takisto ústavný zákon, ktorý hovorí o zmene štátnej hranice, ktorá súvisí s výmenou územia na úrovni 17,8 hektára vzájomného bez straty územia a takisto spôsob vyznačovania priebehu štátnej hranice a vyhotovenie hraničných dokumentárnych diel. Ide o technické normy, ktoré iba štandardizujú pravidlá stanovovania hraničných bodov na pohyblivých vodných tokoch.
Ďakujem pekne za podporu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.3.2017 o 18:43 hod.

JUDr.

Robert Kaliňák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:44

Tibor Glenda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici (tlač č. 302) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1, § 88 Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov túto spoločnú informáciu.
Predmetný návrh zákona pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 442 z 27. februára 2017 na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Zahraničnému výboru Národnej rady. Zároveň určil ako gestorský Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory, ktorým bol návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici pridelený, ho prerokovali v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady takto: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 169 zo 14. marca 2017, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 60 z 14. marca 2017, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 79 z 20. marca 2017 odporúča Národnej rade, Zahraničný výbor Národnej rady uznesením č. 39 zo 14. marca 2017 odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici, rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.
Spoločná správa výborov Národnej rady vrátane návrhu uznesenia Národnej rady bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj č. 85 z 21. marca 2017. V tomto uznesení výbor určil Tibora Glendu za spoločného spravodajcu výborov a zároveň ho poveril informovať Národnú radu o výsledku rokovania výborov a odporučiť Národnej rade, aby vyslovila s predmetnou medzinárodnou zmluvou súhlas, a predložiť návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.3.2017 o 18:44 hod.

Ing.

Tibor Glenda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:48

Robert Kaliňák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ako som už uviedol, či pri prvom čítaní, alebo v predchádzajúcom čítaní, ide o návrh zákona, ktorý reflektuje dohodu oboch strán o zámene 17,8 hektára územia, ktoré ubudnú z nášho územia s tým, že vlastne nám, naopak, ďalších 17,8 hektára pribúda v inej časti. Ide o, z nášho pohľadu Slovenska predovšetkým o zjednodušenie prístupu k historickým pamiatkam, ktoré boli takýmto spôsobom mierne odrezané, a, naopak, zjednodušuje aj vytyčovanie hranice na rieke Ipeľ. Takže z tohto pohľadu sme upravili posledné takéto rozpory a verím, že aj stanovením priebehu štátnej hranice v pevných bodoch budeme už mať takýchto návrhov výrazne menej.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.3.2017 o 18:48 hod.

JUDr.

Robert Kaliňák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:49

Tibor Glenda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ústavného zákona o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom (tlač 241) podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 408 z 1. februára 2017 pridelila vládny návrh ústavného zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Zahraničnému výboru Národnej rady.
Výbory prerokovali predmetný návrh ústavného zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu ústavného zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh ústavného zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 170 zo 14. marca 2017 s návrhom ústavného zákona súhlasí a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 59 zo 14. marca 2017 s návrhom ústavného zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 77 z 20. marca 2017 s návrhom ústavného zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Zahraničný výbor Národnej rady uznesením č. 40 zo 14. marca 2017 s návrhom ústavného zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom 3 tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh ústavného zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 83 z 21. marca 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Tibora Glendu, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu ústavného zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.3.2017 o 18:49 hod.

Ing.

Tibor Glenda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:52

Robert Kaliňák

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:53

Tibor Glenda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Rakúskou republikou o trojštátnom hraničnom bode Dyje Morava (tlač 301) podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 a § 88 zákona Národnej rady č. 350 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov túto správu výborov.
Predmetný návrh zákona pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 441 z 27. februára 2017 na prerokovanie výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a zároveň ho určil ako gestorským výborom.
Výbor, ktorému bol návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Rakúskou republikou o trojštátnom hraničnom bode Dyje Morava pridelený, ho prerokoval v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady takto: Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 78 z 20. marca 2017 odporúčal Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Rakúskou republikou o trojštátnom hraničnom bode Dyje Morava, rozhodol, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa č. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.
Gestorský výbor na základe stanoviska výboru odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Rakúskou republikou o trojštátnom hraničnom bode Dyje Morava a rozhodol, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.
Správa výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj č. 84 z 21. marca 2017. V tomto uznesení výbor tiež určil poslanca Tibora Glendu za spoločného spravodajcu výborov. Zároveň ho poveril informovať Národnú radu o výsledku rokovania výboru a doporučil Národnej rade, aby vyslovila s predmetnou medzinárodnou zmluvou súhlas a predložila návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.3.2017 o 18:53 hod.

Ing.

Tibor Glenda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:56

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, predkladám vám na prerokovanie vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V záujme zatraktívnenia dobrovoľnej vojenskej prípravy sa navrhovanými úpravami zvyšuje výška finančného príspevku poskytovaného vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy a skracuje sa dĺžka trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy.
Návrhom zákona sa tiež umožňuje veliteľovi výcvikového zariadenia flexibilnejšie určovať členenie výcvikového dňa a zároveň sa navrhuje, aby sa základný vojenský a odborný vojenský výcvik uskutočňoval bez zákonom stanovenej dĺžky trvania.
Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na verejné financie. Negatívny vplyv bude v plnom rozsahu krytý z limitov stanovenej v rozpočtovej kapitole rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky na rok 2017 a, samozrejme, aj na ďalšie roky.
Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, žiadam vás o prerokovanie vládneho návrhu zákona a o jeho postúpenie do druhého čítania. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.3.2017 o 18:56 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:57

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené poslankyne, vážení poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 5. mája 2017 a v gestorskom výbore do 9. mája 2017.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.3.2017 o 18:57 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:59

Ľubomír Galko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, len pár poznámok.
Pán minister, pravdepodobne vám podporíme tento návrh, aspoň také je predbežné stanovisko našej strany. Oceňujem, že plátate tie nedostatky, ktoré v tom predchádzajúcom zákone boli. A všetky tie vylepšenia, ktoré tam sú, tak sú v poriadku a stotožňujeme sa s nimi.
Chcem vám ale povedať, že oveľa lepšie by bolo, keby sa to riešilo komplexne a systémovo, to znamená spolu s problémami aktívnych záloh. Dnes napríklad, keď by sa vám prihlásilo 2-tisíc ľudí, pán minister, tak nebudete vedieť ani, na akú odbornosť ich vycvičiť a že čo s nimi potom do budúcnosti robiť. Vieme to, viete to vy, viem to aj ja, že sa tých 2-tisíc ľudí neprihlási, ale keby sa to robilo spolu s tými aktívnymi zálohami, aj legislatívne, aj technicky, tak by to bolo lepšie.
Čo mi v návrhu chýba, nad čím by ste mali pouvažovať, sú tí zamestnávatelia, pretože tá motivácia tých adeptov tam je, aby bola vyššia, motiváciu zamestnávateľov tam nevidím. Neviem, kam až chceme ísť ako štát v súvislosti s nejakým uvoľňovaním tých zamestnancov, ale niečo by sa tam žiadalo, aby proste aj tí zamestnávatelia boli v tomto aktívnejší.
No a poslednú poznámku, čo vám chcem povedať, to už sa netýka až tak priamo toho zákona, ale toho, čo sa dialo okolo toho. Chcem vás poprosiť a požiadať, aby ste zlepšili marketing, lebo to si myslím, že bol jeden z dôvodov, prečo sa tak málo ľudí nahlásilo. Vy ste to označili, vy ste povedali, že to nebol neúspech. Ja tvrdím, že to bolo fiasko, že to bolo málo ľudí a jednoducho treba chodiť po školách, treba to otvoriť tam, kde sa dá. A ako predstaviteľ najsilnejšej opozičnej strany vám viem prisľúbiť v tomto podporu v prípade, že o túto podporu budeme požiadaní, pán minister.
Ďakujem pekne. Všetko.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.3.2017 o 18:59 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video