14. schôdza

21.3.2017 - 7.4.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

22.3.2017 o 14:04 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 14:04

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil spoločnú správu Národnej rady Slovenskej republiky k zákonu 461/2003 o sociálnom poistení.
Národná rada pridelila tento návrh zákona ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre sociálne veci. Určila gestorský výbor pre sociálne veci a vládny návrh zákona o sociálnom poistení (podľa) neskorších predpisov, 461/2003, bol prerokovaný v každom výbore. Každý výbor alebo všetky výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Z uznesení výborov Národnej rady nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona 461/2003 dal návrh zákona schváliť.
Spoločná správa bola schválená uznesením výboru č. 48 z 21. marca 2017 a mňa určila ako, poverila ako spoločného spravodajcu previesť túto, alebo predniesť túto spoločnú správu na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie

22.3.2017 o 14:04 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:06

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, pán minister, kolegyne, kolegovia, dovolím si vystúpiť k návrhu o sociálnom poistení, ktorého hlavným cieľom predkladaného návrhu zákona je zvýšiť materské o 5 percent. Dostaneme sa tým na 100 % mzdy toho-ktorého platiteľa, teda matky, otca, čo je výborné. A ja si myslím, že vláda by mohla ísť kľudne aj ďalej a to budem aj potom prednášať v pozmeňovacom návrhu, ktorý bude slúžiť ako doplnenie toho dobrého, čo vláda urobila v tomto slede.
Som si istá, že matky a otcovia chcú prežívať čas strávený s dieťaťom po narodení bez strachu z toho, že sa dostanú do ťažšej životnej situácie, finančnej životnej situácie, nebodaj do chudoby.
Dnes je už určite nespochybniteľné, že práve v ranom veku je za najvzácnejší čas považovaný čas strávený s rodičom, matkou, otcom, kedy si dieťa vytvára najsilnejšie vzťahové väzby. A práve aj z hľadiska efektivity investícií štátu do rodiny viaceré štúdie uvádzajú, že najväčšia efektívnosť sa dosiahne, ak sa do dieťaťa investuje v skorom veku. Dieťa práve v tomto veku potrebuje podnetné prostredie, ktoré mu rodičia vedia dopriať svojou starostlivosťou. A nesmieme ani zabudnúť, že žena, matka či otec robia pre túto spoločnosť veľkú službu aj tým, že dodávajú do systému nielen svoju prácu, ale aj nového človeka.
Je dobré, ak majú pracujúci rodičia istotu v tom, že ani pôrodom sa nezníži ich finančné riziko, pretože budú dostávať takmer plnú čistú mzdu. Ešte prospešnejšie bude, ak rodič bude môcť poberať túto dávku nielen počas 34 týždňov, ale počas 52 týždňov, to znamená celý rok. Preto si myslím, že je veľmi dobrým riešením zároveň predĺžiť materskú na poberanie počas celého roku.
Vo svojom pozmeňovacom návrhu, ktorý teda vzhľadom na to, že naozaj postihuje mnohé ďalšie zákony alebo súvisí s ďalšími zákonami, a preto uvádzam hneď vopred, že teda bude to dlhšie čítanie, chcem uviesť, že všetky úpravy sú koncipované tak, že pomerne sa predĺži nárok na materské, tak ako je to koncipované v dnešnom návrhu zákona, a to teda pomerne z 34 týždňov na 52 týždňov, čo je celý rok. Ak sa jedná o osamelú matku, tak z 37 týždňov na 57 týždňov. A mamičky, ktoré majú dve a viac detí, by sa ich dĺžka materskej predĺžila zo 43 na 66 týždňov.
A pre matky je tiež dobrou správou, že zároveň by sa s predĺžením materského predĺžilo aj ochranné obdobie matiek z deviatich mesiacov na 15 mesiacov po pôrode, čo určite nie je zanedbateľné.
Treba povedať, že Slovensko má jeden z najnižších populačných rastov v Európe, a tak je štát priam povinný vytvárať nástroje, ktoré pomôžu mladým v rozhodovaní, mladým rodinám v rozhodovaní o prijatí ďalšieho dieťaťa do rodiny. Dnes mnohé mladé rodiny odkladajú prijatie detí až na neskorší vek a súvisí to určite aj s finančnými bremenami, najmä hypotékami, ktoré mladé rodiny majú a znášajú. I to je dôvodom, že priemerný vek prvorodičiek sa dnes už presunul k tridsiatke. Muži a ženy zároveň hľadajú príležitosť, ako skombinovať rodinný život i kariéru. A takáto zmena – a teda i predĺženie materskej – je jedným z výborných nástrojov zosúladenia rodinného a pracovného života. O to viac, že sa bavíme o rodičoch, ktorí už systém dopĺňali alebo napĺňali svojimi odvodmi.
Dovoľte mi teda prečítať pozmeňovací návrh, ktorý, ako som už povedala, bude obsiahly. Odôvodnenie som podľa mňa povedala dostatočne jasne, ide teda o predĺženie v súhrne na celý rok na poberanie materskej dávky na celý rok a zvýšenie ochranného obdobia z deviatich mesiacov na 15 mesiacov.
Čo sa týka nárokov, finančných nárokov na Sociálnu poisťovňu, áno, samozrejme tým dochádza k navýšeniu výdavkov pre Sociálnu poisťovňu. Treba však povedať, že táto dávka sa vypláca z nemocenského fondu alebo z fondu nemocenského poistenia, ktorý je už v dlhodobom horizonte prebytkový. Takže zdroje na pokrytie vyčíslili sme, na rok 2018 to vychádza okolo 137 mil. eur, by sa vlastne našli priamo v Sociálnej poisťovni.
Takže dovoľte prečítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Veroniky Remišovej, Eriky Jurinovej, Anny Verešovej, Soni Gaborčákovej a Silvie Shahzad k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
1. V čl. I sa doterajší text označuje ako bod 1.
2. V čl. I sa pred doterajší bod 1 vkladajú nové body 1 až 6, ktoré znejú:
"1. V § 44 ods. 2 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
2. V § 44 ods. 3 písm. a) sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
3. V § 44 ods. 3 písm. b) sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
4. V § 44 ods. 3 písm. c) sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
5. V § 44 ods. 3 písm. d) sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
6. V § 46 ods. 2 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho"."
Doterajší bod 1 sa primerane prečísluje.
3. V čl. I sa pred doterajší bod 1 vkladajú nové body 1 až 6, ktoré znejú:
"1. V § 48 ods. 2 sa slová "34. týždňa" nahrádzajú slovami "52. týždňa".
2. V § 48 ods. 3 sa slová "34. týždňa" nahrádzajú slovami "52. týždňa", slová "37. týždňa" sa nahrádzajú slovami "57. týždňa" a slová "43. týždňa" sa nahrádzajú slovami "66. týždňa".
3. V § 48 ods. 5 sa slová "34. týždňa" nahrádzajú slovami "52. týždňa", slová "37. týždňa" sa nahrádzajú slovami "57. týždňa" a slová "43. týždňa" sa nahrádzajú slovami "66. týždňa".
4. V § 48 ods. 6 sa slová "28. týždňa" nahrádzajú slovami "46. týždňa", slová "34. týždňa" sa nahrádzajú slovami "52. týždňa", slová "31. týždňa" sa nahrádzajú slovami "48. týždňa", slová "37. týždňa" sa nahrádzajú slovami "57. týždňa" a slová "43. týždňa" sa nahrádzajú slovami "66. týždňa".
5. V § 48 ods. 8 sa slová "34. týždňa" nahrádzajú slovami "52. týždňa", slová "37. týždňa" slovami "57. týždňa", slová "43. týždňa" sa nahrádzajú slovami "66. týždňa".
6. V § 49 ods. 1 sa slová "28 týždňov" nahrádzajú slovami "46 týždňov", slová "31 týždňov" sa nahrádzajú slovami "48 týždňov" a slová "37 týždňov" sa nahrádzajú slovami "57 týždňov"."
Doterajší bod 1 sa primerane prečísluje.
4. V čl. I sa za doterajší bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
"2. Za § 293dr sa vkladá § 293ds, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 293ds
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2017
(1) O žiadostiach o materské podaných do 31. mája 2017, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. mája 2017, sa rozhodne a materské sa vyplatí za obdobie do 31. mája 2017 podľa zákona účinného do 31. mája 2017.
(2) Ak poistenec uplatňuje nárok na materské po 31. máji 2017 za obdobie pred 1. júnom 2017, o nároku na materské sa rozhodne a materské sa vyplatí za obdobie do 31. mája 2017 podľa zákona účinného do 31. mája 2017."."
5. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení ďalších zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 6 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
2. V § 55 ods. 2 písm. b) sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
3. V § 55 ods. 2 písm. f) sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
4. V § 58 ods. 11 písm. f) sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
5. V § 72 ods. 1 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
6. V § 98 ods. 3 písm. d) sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
7. V § 161 ods. 1 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
8. V § 161 ods. 2 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
9. V § 162 ods. 5 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
10. V § 166 ods. 1 sa slová "34 týždňov" nahrádzajú slovami "52 týždňov", slová "37 týždňov" sa nahrádzajú slovami "57 týždňov" a slová "43 týždňov" sa nahrádzajú slovami "66 týždňov".
11. V § 167 ods. 2 sa slová "28 týždňov" nahrádzajú slovami "46 týždňov", slová "31 týždňov" sa nahrádzajú slovami "48 týždňov" a slová "31 týždňov" sa nahrádzajú slovami "48 týždňov" a slová "37 týždňov" sa nahrádzajú slovami "57 týždňov". (Pozn. red.: Správne malo byť: "11. V § 167 ods. 2 sa slová "28 týždňov" nahrádzajú slovami "46 týždňov", slová "31 týždňov" sa nahrádzajú slovami "48 týždňov" a slová "37 týždňov" sa nahrádzajú slovami "57 týždňov". 12. V § 169 ods. 2 sa slová "28 týždňov" nahrádzajú slovami "46 týždňov", slová "31 týždňov" sa nahrádzajú slovami "48 týždňov" a slová "37 týždňov" sa nahrádzajú slovami "57 týždňov".")
13. V § 224 ods. 3 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
14. Za § 252l sa vkladá § 252m, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 252m
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2017
Žene, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. júnom 2017, a mužovi, ktorý nastúpil na rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1 pred 1. júnom 2017, patrí táto dovolenka podľa predpisov účinných do 31. mája 2017."."
Doterajší čl. II sa premenuje a očísluje. (Pozn. red.: Správne malo byť "sa primerane prečísluje".)
6. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 43 ods. 3 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
2. V § 147 ods. 2 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
3. V § 147 ods. 3 slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
4. V § 149 ods. 4 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
5. V § 152 ods. 1 sa slová "34 týždňov" nahrádzajú slovami "52 týždňov", slová "37 týždňov" sa nahrádzajú slovami "57 týždňov" a slová "43 týždňov" sa nahrádzajú slovami "66 týždňov".
6. V § 152 ods. 4 sa slová "28 týždňov" nahrádzajú slovami "46 týždňov", slová "31 týždňov" sa nahrádzajú slovami "48 týždňov" a slová "37 týždňov" sa nahrádzajú slovami "57 týždňov".
7. V § 157 (pozn. red.: správne malo byť "§ 153") v ods. 2 sa slová "28 týždňov" nahrádzajú slovami "46 týždňov", slová "31 týždňov" sa nahrádzajú slovami "48 týždňov" a slová "37 týždňov" sa nahrádzajú slovami "57 týždňov".
8. V § 190 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
9. Za § 287i sa vkladá § 287j, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 287j
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2017
Policajtke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. júnom 2017, a policajtovi, ktorý nastúpil na rodičovskú dovolenku podľa § 152 ods. 1 pred 1. júnom (2017), patrí taká dovolenka podľa predpisov účinných do 31. mája 2017.
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje.
Siedmy bod pozmeňovacieho návrhu: Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení ďalších zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 40 ods. 2 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
2. V § 138 ods. 2 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
3. V § 138 ods. 3 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
4. V § 140 ods. 4 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
5. V § 143 ods. 1 sa slová "34 týždňov" nahrádzajú slovami "52 týždňov", slová "37 týždňov" sa nahrádzajú slovami "57 týždňov" a slová "43 týždňov" sa nahrádzajú slovami "66 týždňov".
6. V § 143 ods. 5 sa slová "28 týždňov" nahrádzajú slovami "46 týždňov", slová "31 týždňov" sa nahrádzajú slovami "48 týždňov" a slová "37 týždňov" sa nahrádzajú slovami "57 týždňov".
7. V § 144 ods. 2 sa slová "28 týždňov" nahrádzajú slovami "46 týždňov", slová "31 týždňov" sa nahrádzajú slovami "48 týždňov" a slová "37 týždňov" sa nahrádzajú slovami "57 týždňov".
8. Za § 268m sa vkladá § 268n, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 268n
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2017
Colníčke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. júnom 2017, a colníkovi, ktorý nastúpil na rodičovskú dovolenku podľa § 143 ods. 1 pred 1. júnom 2017, patrí táto dovolenka podľa predpisov účinných do 31. mája 2017."."
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje.
8. bod pozmeňovacieho návrhu: Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ďalších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 53 ods. 2 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
2. V § 56 ods. 1 sa slová "34 týždňov" nahrádzajú slovami "52 týždňov", slová "37 týždňov" sa nahrádzajú slovami "57 týždňov" a slová "43 týždňov" sa nahrádzajú slovami "66 týždňov".
3. Za § 151za sa vkladá § 151zb, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 151zb
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2017
Sudkyni, ktorá nastúpila na rodičovskú dovolenku pred 1. júnom 2017, a sudcovi, ktorý nastúpil na rodičovskú dovolenku podľa § 56 ods. 1 pred 1. júnom 2017, patrí táto dovolenka podľa predpisov účinných do 31. mája 2017."."
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje.
Už sme asi v polovičke všetkých pozmeňujúcich, pozmeňovaných zákonov. Takže prosím ešte o trpezlivosť.
Bod 9. pozmeňovacieho návrhu: Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení ďalších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 86 ods. 1 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
2. V § 87 ods. 1 sa slová "34 týždňov" nahrádzajú slovami "52 týždňov", slová "37 týždňov" sa nahrádzajú slovami "57 týždňov" a slová "34 týždňov" (pozn. red.: správne má byť "43 týždňov") sa nahrádzajú slovami "66 týždňov".
3. V § 87 ods. 2 sa slová "28 týždňov" nahrádzajú slovami "46 týždňov", slová "31 týždňov" sa nahrádzajú slovami "48 týždňov" a slová "37 týždňov" sa nahrádzajú slovami "57 týždňov".
4. Za § 265 zc sa vkladá § 265 zd, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 265zd
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2017
Prokurátorke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. júnom 2017, a prokurátorovi, ktorý nastúpil na rodičovskú dovolenku podľa § 87 ods. 1 (pozn. red.: správne malo byť "ods. 3") pred 1. júnom 2017, patrí táto dovolenka podľa predpisov účinných do 31. mája 2017."."
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje.
10. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení ďalších zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 51 ods. 1 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
2. V § 62 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
3. V § 102 ods. 2 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
4. V § 102 ods. 3 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
5. V § 102ad ods. 1 sa slová "34 týždňov" nahrádzajú slovami "52 týždňov", slová "37 týždňov" sa nahrádzajú slovami "57 týždňov" a slová "43 týždňov" sa nahrádzajú slovami "66 týždňov" .
6. V § 102ad ods. 4 sa slová "28 týždňov" nahrádzajú slovami "46 týždňov", slová "31 týždňov" sa nahrádzajú slovami "48 týždňov" a slová "37 týždňov" sa nahrádzajú slovami "57 týždňov" .
7. V § 102ae ods. 2 sa slová "28 týždňov" nahrádzajú slovami "46 týždňov", slová "31 týždňov" sa nahrádzajú slovami "48 týždňov" a slová "37 týždňov" sa nahrádzajú slovami "57 týždňov" .
8. Za § 209h sa vkladá § 209i, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 209i
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2017
Príslušníčke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. júnom 2017, a príslušníkovi, ktorý nastúpil na rodičovskú dovolenku podľa § 102ad ods. 1 pred 1. júnom 2017, patrí táto dovolenka podľa predpisov účinných do 31. mája 2017."."
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje.
11. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II.
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ďalších zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 9 ods. 2 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
2. V § 9 ods. 3 písm. a) sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
3. V § 9 ods. 3 písm. b) sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
4. V § 9 ods. 3 písm. c) sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
5. V § 9 ods. 3 písm. d) sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
6. V § 9 ods. 6 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
7. V § 10 ods. 3 sa slová "34. týždňa" nahrádzajú slovami "52. týždňa".
8. V § 10 ods. 4 sa slová "34. týždňa" nahrádzajú slovami "52. týždňa", slová "37. týždňa" sa nahrádzajú slovami "57. týždňa" a slová "43. týždňa" sa nahrádzajú slovami "66. týždňa".
9. V § 10 ods. 5 sa slová "34. týždňa" nahrádzajú slovami "52. týždňa", slová "37. týždňa" sa nahrádzajú slovami "57. týždňa" a slová "43. týždňa" sa nahrádzajú slovami "66. týždňa".
10. V § 10 ods. 6 sa slová "28. týždňa" nahrádzajú slovami "46. týždňa", slová "34. týždňa" sa nahrádzajú slovami "52. týždňa", slová "31. týždňa" sa nahrádzajú slovami "48. týždňa", slová "37. týždňa" sa nahrádzajú slovami "57. týždňa" a slová "43. týždňa" sa nahrádzajú slovami "66. týždňa".
11. V § 10 ods. 8 sa slová "34. týždňa" nahrádzajú slovami "52. týždňa", slová "37. týždňa" sa nahrádzajú slovami "57. týždňa" a slová "43. týždňa" sa nahrádzajú slovami "66. týždňa".
12. V § 10 ods. 10 sa slová "28 týždňov" nahrádzajú slovami "46 týždňov".
13. V § 10 ods. 13 sa slová "37. týždňa" nahrádzajú slovami "57. týždňa".
14. Za § 143ag sa vkladá § 143ah, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 143ah
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2017
Policajtke alebo profesionálnej vojačke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. júnom 2017, a policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý nastúpil na rodičovskú dovolenku podľa osobitného predpisu pred 1. júnom 2017, patrí táto dovolenka podľa predpisov účinných do 31. mája 2017."."
12. bod pozmeňovacieho návrhu. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sa mení takto:
V § 8 ods. 7 písm. b) sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho"."
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje.
13. bod pozmeňujúceho návrhu. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ďalších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 písm. c) sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
2. V § 6 ods. 1 písm. m) bode 1 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
3. V § 6 ods. 1 písm. m) bode 2 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho"."
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje.
14. bod pozmeňovacieho návrhu. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"ČI. II
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ďalších zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 12 ods. 2 písm. f) sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
2. V § 19 ods. 3 písm. c) sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
3. Za § 22b sa vkladá § 22c, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 22c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2017
Konania začaté pred 1. júnom 2017, ktoré neboli právoplatne ukončené, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. mája 2017."."
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje.
15. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"ČI. II.
Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov sa mení takto:
V § 22 ods. 5 písm. c) sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".".
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje.
Blížime sa do finále.
16. bod pozmeňovacieho návrhu. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení ďalších zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 70 ods. 1 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
2. V § 130 ods. 1 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
3. Za slovo 235 sa vkladá § 235a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 235a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2017
V konaní podľa § 70 ods. 1 začatom pred 1. júnom 2017 postupuje služobný podľa zákona účinného do 31. mája 2017. Rovnako postupuje veliteľ pri prijímaní opatrení podľa § 130 ods. 1."." Postupuje služobne tam malo byť.
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje.
Odôvodnenie sa nečíta.
17. bod. Posledný, nie, predposledný bod. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 55(/2017) Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 65 ods. 1 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
2. V § 81 ods. 5 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho".
3. V § 105 ods. 1 sa slovo "deviateho" nahrádza slovom "pätnásteho"."
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje.
Posledný bod 18. V čl. II sa slová "1. mája 2017" nahrádzajú slovami "1. júna 2017".
Táto posledná úprava teda je z dôvodu prijatia spoločnej správy, kde sa mení účinnosť zákona.
Je mi ľúto teda, že ste museli takto dlhý pozmeňovací návrh vypočuť alebo teda počuť len čítaním, vypočuť len čítaním. Súvisí to naozaj s tým, že aj keď ide o jednoduchú zmenu, postihuje naozaj množstvo zákonov, ktoré s tým súvisia. Najjednoduchšie by bolo, samozrejme, keby sa to podarilo urobiť len v zákone o sociálnom poistení, ale tam by sme boli vystavení riziku, že nebude to právne čisté riešenie, čo určite by sme si nedovolili predstaviť.
V závere už len zopakujem, našou ambíciou je predĺžiť poberanie materského pre rodičov, teda takúto možnosť majú aj otcovia, aj matky, z 34 týždňov na 52 týždňov. Myslíme si, že rodičia, ktorí platia odvody štátu, si zaslúžia, aby mohli čas strávený s dieťaťom mať bez finančného rizika, ktoré vznikne práve prechodom z materskej dávky na rodičovský príspevok. Rodičia môžu mať aspoň takýto benefit za to, že dodajú našej spoločnosti nových občanov.
Tento návrh zákona alebo tento pozmeňovací návrh, ale podobné návrhy zákona sme tu už mali hlavne ako novely, ktoré zostali však nepovšimnuté. Teraz som rada, že sme toto mohli predstaviť aj pánovi ministrovi, a verím, že okrem toho, že vláda sa podujala zvýšiť materské, bude vláda uvažovať a pomaly aj predlžovať materské až na dobu jedného roku. Možnože prekvapí pán minister naše očakávania a v budúcnosti vláda prijme materské aj na dlhší čas ako jeden rok. Financie v Sociálnej poisťovne na to práve vo fonde, z ktorého sa táto položka vypláca, sú. Hovoríme, že dlhodobo je tento fond v prebytku, a tak by sme videli, že účelné naplnenie by bolo oveľa vhodnejšie a potrebnejšie pre našu spoločnosť. Lebo to, čo investujeme do našich detí v mladom ranom veku, sa nám potom v budúcnosti stonásobne, možno tisícnásobne vráti.
A na záver už iba posledná veta: Pán minister, tisíckrát to budeme opakovať, že, a vyzývať vás, aby ste začali robiť na skutočnej prorodinnej politike. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.3.2017 o 14:06 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:37

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne mojej kolegyni Erike Jurinovej za prednesenie pozmeňujúceho návrhu. Ono sa to môže zdať, že však to nie je až taký rozdiel, či ste na materskej 6, 7, 8, 9 alebo 12 mesiacov, ale faktom je, že v empirickom prieskume, ktorý robil Inštitút pre výskum zamestnanosti a rodiny, prevažná väčšina matiek uviedla, že si želajú byť s deťmi doma, že chcú, teda hovoríme o deťoch do dvoch rokov, že preferujú domácu starostlivosť, a teda, samozrejme, je dobré, ak majú slobodu výberu, teda ak máme kvalitnú sieť jaslí, čo však ideme zničiť jasličkovým zákonom, najmä pokiaľ ide o súkromných prevádzkovateľov. Ale takisto je dobré, ak si ženy môžu vybrať, ak chcú ostať doma pri svojich deťoch, a vidíme, že slovenské ženy chcú ostať doma pri svojich deťoch, aby mali na to vytvorené bezpečné a finančné zázemie. A ten prvý rok, aby nemuseli riešiť finančné problémy, myslíme si, že je dôležité, aby sme im ten prvý rok tie dobré podmienky vytvorili.
A ak sa pýtame, či je to, či naozaj je to taká priorita? Je to priorita. Už sme to tu niekoľkokrát opakovali. Slovensko má jednu z najnižších pôrodností zo všetkých vyspelých krajín. Nielen z krajín Európskej únie, ale zo všetkých vyspelých krajín sveta. Teraz je to, ja neviem, 1,34 alebo nejak približne takto na ženu. To znamená, že ak to pôjde takto ďalej, tak jednak populácia starne, jednak v podstate vymierame. A tieto opatrenia, ako aj opatrenia na zosúladenie pracovného a rodinného života sú veľmi potrebné na to, aby sme podporili rodičov k zodpovednému rodičovstvu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2017 o 14:37 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:40

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň, pán minister, pán spravodajca, pani predsedajúca, keďže sme si vypočuli pomerne dosť dlhý, taký nefor; formálny teda prejav kolegyne, možnože by som povedala pár vecí, prečo som sa rozhodla teda ísť do toho pozmeňujúceho návrhu zákona. Lebo jednoducho ja sa veľmi teším, že pán minister si uvedomuje, my sme aj rozprávali viackrát na sociálnom výbore, že je potrebné podporiť rodinu ako takú rôznymi nástrojmi, ale aby to malo takú ucelenú podobu. Ja vidím práve predĺženie tej materskej v takých troch kľúčových momentoch.
A to je, po prvé, odmeníme ľudí, ktorí chcú pracovať. Jednoducho musí byť rozdiel aj v tomto systéme, ak nám rodič pracuje a ak nám rodič nepracuje. Musí byť medzi tým pomerne dosť veľký rozdiel, aby sa ľuďom na jednej strane oplatilo pracovať, aby sme naozaj neobsadzovali potom pracovné miesta Srbmi alebo inou národnosťou, ale našimi ľuďmi.
Ďalej je dôležité, taký druhý kľúčový moment, že teda naozaj tá pôrodnosť klesá a mám za to, že kedy to obdobie, kedy tá mama môže byť rok v tom plnom čistom príjme, tak sa rozhodne mať aj viac ako jedno dieťa.
Tretí moment, ktorý môže priniesť práve to, keď predĺžime materskú, je to ochranné obdobie. Dnes je, dnes sú mladé ženy ambiciózne a strašne sa boja stratiť tú pôvodnú pozíciu. Ak robia naozaj manažérky alebo majú aj dobrú prácu, boja sa, že budú teda po tom období preradené na iný typ práce. A takým sekundárnym, sekundárnou vecou, ak by sme prijali predĺženie materskej, by bolo aj to ochranné obdobie a aj tieto ženy by sa mohli rozhodnúť ísť teda do materských, možno nie do jednej, ale do dvoch, lebo vedeli by, že by mali zagarantované miesto, na ktorom pôsobili v predošlom období.
Dnes v modernej dobe mladé ženy rodia okolo tridsiatky, medzi 26 – 30 rokov, a teda majú priemerne odrobené 3 až 5 rokov. Ja si myslím, že tieto ženy, na tieto ženy musíme pozerať a podporiť zo strany štátu. Práve preto si myslím, že predĺženie materskej bude zo štátu takým pozitívnym prínosom k tomu, aby na jednej strane sme nemali neskôr ich problém, viete, dostať opäť do pracovného pomeru, kde zase musíme financovať rôzne aktivity, aby sme ich dostali naspäť, čiže nám to predlžuje, aby sme ich dostali na trh práce. Na druhej strane si zaslúžia, keď už dávajú do systému peniaze ešte pred pôrodom, čiže odvádzajú odvody, aby si naozaj to dieťatko užili.
Ako hovorila aj kolegyňa Remišová, ženy slovenské sú uspôsobené k tomu, že chcú ostať s tým dieťaťom doma, ale druhá vec je, že keď teda sa vydajú a, alebo chlapi sa oženia, tak spravidla si berú hypotéku. Tá hypotéka je práve v prvých rokoch pomerne dosť vysoká, preto sa nerozhodujú mať dieťa. Ale keby vedeli, že v podstate ten jeden rok dokážu potiahnuť z týchto peňazí, verím, že by to neostalo pri tom jednom dieťati a aj tí manželia by sa tak zodpovedne rozhodli k tomu, že budú mať aj druhé dieťa.
Naozaj je potrebné podporiť pracujúcich, ale ja chcem ešte povedať, že aj študujúcich rodičov. Doba sa mení, potrebujeme ľudí, ktorí sú vzdelaní, aby teda nám nezapadli prachom, aby sa nám nedostali do, medzi dlhodobo nezamestnaných, a preto je potrebné, aby sme aj študujúcich rodičov, buď už mužov, alebo ženy, podľa toho, kto by teda išiel na tú materskú, aby sme aj túto cieľovú skupinu začali riešiť. Trendom je, aby to prvé dieťa možno naozaj porodili už v čase, keď študujú, a naozaj ich podporiť v tom, veď aj cez aktívnu politiku trhu práce máme, že ak sa nám človek zaradí do rekvalifikácie alebo do nejakého vzdelávania, tak to posudzujeme ako od človeka, ktorý je aktívny v tom, že si chce raz nájsť prácu. Preto ten rovnaký princíp by som práve použila pri študujúcich rodičoch, a to je tiež veľký predpoklad, že tie ženy, pokiaľ už nám porodia napríklad po bakalárovi, tak by v podstate mohli mať za to, že teda študovali, už istým spôsobom tú materskú vyplácanú. Čiže to je taký ďalší podnet prečo.
K tomu druhému kľúčovému bodu, to som, ktorý, hovorím o tom, rozhodnúť sa, ďalšie dieťa, bude veľmi dôležité pre náš štát a vieme, že nám starne obyvateľstvo, dožíva sa nám vyššieho veku. V podstate možno na prvý pohľad nejakým trápnym predĺžením materskej nevyriešime to a to, ale na druhej strane snažím sa vám vysvetliť, aký dopad to má na rôzne časti v živote človeka.
Tretia vec je to ochranné obdobie, ktoré si myslím, že je kľúčové práve pre mužov a ženy. Ak by sa predĺžila tá materská na rok, tak si myslím, že aj muž, ktorý zarába spravidla viac ako tá žena, tak by sa mohol aj počas toho roka kľudne na pol roka povenovať tomu dieťaťu, lebo mnohokrát to vyzerá tak, že ten rodič, ktorý nie je na materskej dovolenke s tým dieťatkom, v podstate nevidí ani, ako vyrastá. Lebo ťahá a ťahá to financovanie tej rodiny a v podstate buď berie ešte jednu prácu, alebo je dlho v práci a v podstate aj keď je doma, nie je v zahraničí, tak častokrát ani nevidí, ako mu to dieťa odrastie.
Na jednej strane naozaj to môže vyzerať, že lebo vláda dala zvýšenie, tak my dáme predĺženie. Naozaj, má to svoje opodstatnenie. Keďže razíme líniu aj podpory rodiny ako takej, tak je to súčasť toho, že sa nám to odrazí do rôznych oblastí života a možno by nás to nestálo potom neskôr vo fáze, keď tá žena prichádza na trh práce alebo že ten otec si odvykne od tých detí alebo že tá matka bojuje s málo financiami. Možno dokážeme vyriešiť viacero problémov a možno takým na prvý pohľad možno drahým, alebo nepodstatným krokom, ale myslím si, že to je cesta. A musíme sa všetci nad tým zamyslieť, že je potrebné tieto koncepty už prekopať, zhodiť politické tričká a treba naozaj pomôcť rodičom, ktorí pracujú.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.3.2017 o 14:40 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:49

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem aj kolegyni Soni Gaborčákovej, že hovorila o potrebe ekonomickej podpory rodín zo strany štátu. A, samozrejme, treba si uvedomiť, že keď hovoríme o sociálnom a ekonomickom zabezpečení rodiny, tak je znepokojujúce, že riziko chudoby sa podľa štúdie OECD za posledných 20 rokov presunulo najmä na rodiny s deťmi. Netýka sa to špecificky len Slovenska, ale to riziko chudoby pre rodiny s deťmi je neproporcionálne pre všetkých, všetky členské krajiny OECD. Na Slovensku riziko chudoby v prípade, ak jeden rodič nepracuje, je 18 %, ak obaja rodičia nepracujú, je 66 %, čo je vysoko nad priemerom ostatných krajín. A keď sa pozreme, kedy je to riziko chudoby najväčšie, tak je to hneď po narodení, prípadne štúdie hovoria, že do tretieho roku života dieťaťa. Vtedy je riziko chudoby najväčšie, pretože vtedy vypadáva jeden príjem a jeden rodič prestáva pracovať. Čiže preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby naozaj do toho tie prvé roky života mohla sa matka, prípadne jeden z rodičov starať o dieťa bez toho, aby musel mysleť na ekonomické; z čoho si to bude môcť dovoliť, túto starostlivosť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2017 o 14:49 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:51

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážený pán kolega spravodajca, vážené kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, tak ako sa strieda zlé a pekné počasie, tak sa nám striedajú v snemovni aj zlé a dobré zákony.
Pán minister, toto je zákon, ktorý je, samozrejme, vítaný a hneď na úvod hovorím, že budem hlasovať za tento zákon. Škoda, že nie všetky sa takto vydaria. Chcem oceniť v každom prípade to, že ste tento zákon predložili a nielenže ste ho predložili, ale kedy ste ho predložili. Čiže nenechávali ste si takýto tromf niekde na záver volebného obdobia tak ako ostatnýkrát, ale vlastne už po necelom prvom roku vládnutia je tento zákon tu a od 1. mája, zdá sa, bude platiť to zvýšenie materského na 75 % denného vymeriavacieho základu.
Ja nebudem teda hovoriť o zákone, ktorý spočíva v podstate z jednej vety, o novele, to je, myslím, už každému jasné, o čo ide. Ale chcem na tejto pôde zopakovať to, čo som hovoril na sociálnom výbore včera, a to je problém súbežného; potenciálneho súbežného poberania materského aj matkou pri novonarodenom dieťati, aj otcom pri staršom dieťati. Budem to hovoriť z dvoch dôvodov. V prvom rade preto, aby to bolo v zázname, že tento problém je otvorený, a, tak ako ste hovorili na sociálnom výbore včera, tak verím, že to aj potvrdíte dnes, že tento problém budete chcieť riešiť zrejme zmenou metodiky postupu Sociálnej poisťovne. Pretože súhlasím, zákon nie je potrebné meniť, len si treba vyjasniť v súčinnosti so Sociálnou poisťovňou, ako to vlastne celé máme interpretovať v zákone v § 49.
A druhá vec, chcem využiť túto pôdu na to, aby som verejnosti, ale aj kolegyniam poslankyniam a kolegom poslancom vysvetlil, ako to vlastne s tým otcom na materskej je. Pretože treba to trošku propagovať, keď to nerobí vláda, keď to nerobí Sociálna poisťovňa, tak si to dovolím urobiť ja tu a teraz. Takže podľa § 49, kde to nájdete v zákone o sociálnom poistení, môže materskú čerpať nielen matka, biologická matka dieťaťa, ale za podmienok daných v zákone aj tzv. iný poistenec. No a ja sa teraz sústredím na otca dieťaťa.
Otec dieťaťa môže čerpať materskú podobne ako matka tak, že môže si vyčerpať svoju v zásade 28 týždňov trvajúcu materskú v čase, kedy dieťa nemá ešte tri roky. Čiže napríklad môže to byť tak, že matka vyčerpá svoju materskú približne v čase, keď má dieťa pol roka veku, a hneď vlastne po nej môže nastúpiť na svoju materskú otec dieťaťa. Alebo to môže byť tak, že dieťa má povedzme už rok a vtedy sa rozhodne otec ísť na materskú a tú svoju 28 týždňov, resp. polročnú materskú si bude čerpať v čase, keď má dieťa rok až rok a pol. Alebo to môže byť tak, čo bude zrejme najčastejšie v praxi, keď má dieťa povedzme už dva a pol roka, tak ten posledný polrok do dovŕšenia troch rokov veku si otec bude čerpať svoju 28-týždňovú materskú. Čiže otec má oproti matke v podstate lepšie možnosti, pretože si môže vybrať v podstate v dvaapolročnom období – od veku dieťaťa pol roka až do veku troch rokov –, kedy si tu svoju materskú vyčerpá. To je prvá vec.
Druhá, podmienky, ktoré musí otec splniť. No podobne ako matka, musí byť v čase nástupu na materskú nemocensky poistený, či už povinne ako zamestnanec, alebo povinne ako samostatne zárobkovo činná osoba, alebo dobrovoľne ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba. Nemusí to byť vždy tak, je tu inštitút tzv. ochrannej lehoty, čiže môže nastúpiť v týchto niektorých prípadoch na materskú aj po skončení povinného poistenia, napríklad po skončení svojho zamestnania v sedemdňovej, sedem dní, kalendárnych dní, sedemdňovej ochrannej lehote. Napríklad zamestnanie by skončilo 31. marca, tak do 7. apríla, do 7. 4. beží ochranná lehota, v ktorej môže potenciálne nastúpiť na materské. No a najdôležitejšou podmienkou v praxi je, musí byť otec v období dvoch rokov spätne, merané ku dňu nástupu na materskú, musí mať aspoň 270 dní nemocenského poistenia, čiže to je veľmi dôležité, najmenej 270 dní, čiže zjednodušene 9 mesiacov si musí zaplatiť nemocenské odvody, nemocenské poistenie do Sociálnej poisťovne, či už ako zamestnanec, či ako SZČO, alebo prípadne ako dobrovoľne poistená osoba, resp. ako akási zmes takýchto poistení.
Ďalšou podmienkou je, ktorú vyžaduje zákon, že otec prevezme starostlivosť o dieťa. To v praxi znamená, že spíšu s matkou dieťaťa na A4 neformálnu dohodu, ktorú predložia v Sociálnej poisťovni, podľa ktorej sa od dňa D, tak ako sa rozhodnú, preberá otec starostlivosť o dieťa. To je teda, samozrejme, podmienka na to, aby mu ďalej Sociálna poisťovňa vyplácala materské. Čo je ďalej dôležité, je vylúčené, tak ako pri samotnej matke, súbežné poberanie materského zo strany otca a súbežne s tým poberanie rodičovského príspevku, prípadne príspevku na starostlivosť o dieťa, či už zo strany otca, alebo matky. Podobne ako matka buď poberá materské, alebo rodičovský príspevok, nie je možné súbežne aj jedno, aj druhé, tak rovnako to bude v prípade, kedy povedzme pri dvojročnom dieťati otec nastúpi na materskú, bude ju čerpať, tak v tom čase musia vlastne oznámiť na úrade práce, že prestávajú poberať rodičovský príspevok a v podstate toho pol roka otcovi ide materská a rodičovský príspevok majú v tom čase pozastavený. Čiže toto je tiež dôležitá podmienka, resp. ak je tam príspevok na starostlivosť o dieťa, ak je dieťa v jasliach, tak ten príspevok nie je možné poberať v čase, kedy otec poberá materské.
Fajn, no a teraz si povedzme, ako sa výška materského určí, to je trošku komplikované, takže to poviem veľmi zjednodušene. Materská sa určí po novom ako 75 % denného vymeriavacieho základu a ten denný vymeriavací základ, teraz pozor, to je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých otec platil nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, podiel súčtu vymeriavacích základov a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia. Napríklad v prípade zamestnanca, ktorý by šiel od 1. apríla, ešte lepšie od 2. apríla, ak by som mohol odporučiť, na materskú a pracuje vo svojom zamestnaní niekoľko rokov, tak to rozhodujúce obdobie je predchádzajúci rok, čiže bol by to rok 2016, kedy sa spočíta 12 mesačných vymeriavacích základov, z ktorých sa platilo poistné do Sociálnej poisťovne, a tento súčet sa vydelí, no, deleno 365. Pozor, to nie vždy je pravda, nemusí to byť plný počet dní, ale vylúčia sa doby podľa § 140, § 26, čiže tzv. prerušenia povinného poistenia, napríklad neplatené voľno alebo doby podľa § 140, napríklad doba, kedy bol ten otec na nemocenskej.
Ak nemocenské poistenie začalo v aktuálnom roku, tak vtedy sa to rozhodujúce obdobie určí ako ukončené mesiace aktuálneho roka. Hovorím to naozaj zjednodušene, ak to niekoho viac zaujíma, odporúčam pozrieť si to priamo v zákone. Podmienkou ešte je pri potenciálnej zmene zamestnania, ak otec v relatívne nedávnom čase zmenil zamestnanie, je dôležité, aby v tom novom zamestnaní bolo poistné zaplatené najmenej za 90 kalendárnych dní, aby sa skutočne materská určila z toho nového zamestnania. Ak by to poistné v novom zamestnaní bolo zaplatené za menej ako 90 dní, tak v takom prípade by sa vychádzalo buď z príjmu v zamestnaní v predošlom roku, alebo – a tu je háčik – by Sociálna poisťovňa určila dávku materského z minimálneho vymeriavacieho základu, čiže aktuálne zo 441,50, čo by teda toho otca nepotešilo.
Ďalej je dôležité, rovnako ako v prípade matky, ak ide o otca zamestnanca, ktorý pôjde na materskú, musí si byť vedomý toho, že nemôže pracovať súbežne v zamestnaní, z ktorého čerpá materské. Logicky, pretože sa predsa stará o to dieťa. Čo však ale možno nie je logické, ale možné to je, možné je, aby v čase, kedy poberá materskú ako zamestnanec, mal uzatvorený nejaký nový, novovzniknutý pracovný pomer alebo prípadne dohodu alebo povedzme začal podnikať ako SZČO, čiže fakticky je takýmto spôsobom možný súbeh aj príjmu z materského, aj príjmu z nejakého nového zamestnania alebo podnikania.
Pokiaľ otec nastúpi na materskú ako SZČO, ako povinne nemocensky poistenej SZČO, tam je to jednoduché, pretože rovnako ako matka, ktorá by šla na materskú ako SZČO, môže úplne pokojne ďalej podnikať ako SZČO, napríklad ako živnostník, nikto mu v tom brániť nebude, a súbežne bude mať materskú. Obrovskou výhodou potom ešte je to, že počas poberania materského sa neplatí poistné do Sociálnej poisťovne, čiže ja to rád hovorím v tom duchu, že pokiaľ otec malého dieťaťa je živnostník povinne poistený v Sociálnej poisťovni, ak nevyužije možnosť ísť na materskú, tak doslova a do písmena okráda svoju rodinu, pretože môže podľa zákona pol roka poberať materské, ak bol poistený, a zároveň môže ďalej podnikať. To je obrovská výhoda pre otcov živnostníkov, ak majú malé dieťa.
Pokiaľ ide o matku, treba si uvedomiť, že matka v čase, kedy otec prestal poberať, teda pardon, kedy otec začal poberať materské, prestala sa starať o dieťa z hľadiska tej ich dohody a to má za dôsledok to, že jednak za ňu štát nebude platiť dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne, pretože otec sa stará o dieťa, a po druhé, čo je ešte dôležitejšie v praxi, nebude za ňu štát platiť zdravotné poistenie, pretože otec sa predsa stará o dieťa. Čiže tá matka musí riešiť svoje zdravotné poistenie, a to buď tým spôsobom, že sa povedzme vráti späť do zamestnania a tam bude zdravotne poistená, resp. si bude platiť poistné ako SZČO, ak je SZČO, alebo, a to bude zrejme najčastejšie, keď sa do zamestnania nevráti alebo žiadne zamestnanie aktuálne nemá, musí si platiť zdravotné poistenie sama ako tzv. samoplatiteľ, čo je momentálne suma 61 euro 81 centov, resp. je tu aj tá možnosť, ak je nezamestnaná, aby sa registrovala na úrade práce a tým pádom zdravotné poistenie za ňu bude platiť štát.
Pokiaľ ide o otázku, čo na to Zákonník práce, tak treba si uvedomiť, že pohľad na to materské zo strany zákona o sociálnom poistení a pohľad na materskú dovolenku v zmysle pracovnoprávnych predpisov, v zmysle Zákonníka práce, to sú dve odlišné veci, ktoré síce spolu aj súvisejú, ale nie 100-percentne. Matka povedzme pri dvojročnom dieťati, keď sa oň oficiálne prestane starať s tým, že uzatvorí dohodu o tom, že o dieťa sa stará otec, aby on mohol poberať materské, je dôležité si uvedomiť, že v zmysle Zákonníka práce ona je na rodičovskej dovolenke a tú môže čerpať u svojho zamestnávateľa, až pokiaľ dieťa nedosiahne vek troch rokov. Čiže nikto ju nenúti vrátiť sa späť do zamestnania, pokiaľ ona sama nechce. Ona môže pokojne zostať na rodičovskej dovolenke v zmysle Zákonníka práce aj v čase, kedy otec poberá materské, a zamestnávateľ to musí rešpektovať a, samozrejme, zmysel to má najmä v tom, že musí jej držať pracovné miesto a garantovať jej, že to pracovné miesto, naň sa bude vedieť vrátiť po skončení rodičovskej dovolenky. Napríklad teda vtedy, keď dieťa dosiahne vek troch rokov.
Otec v zmysle pracovnoprávnej legislatívy v zmysle Zákonníka práce požiada, ak je zamestnanec a chce ísť na materskú, požiada svojho zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku, pozor, to je v zmysle Zákonníka práce u otca rodičovská dovolenka, na čo má otec podľa Zákonníka práce právo, len to musí oznámiť zamestnávateľovi najmenej 30 dní dopredu, aby zamestnávateľ sa na to jednoducho aj zo svojej strany pripravil a našiel si nejakú náhradu, ak je to potrebné. Čiže otec vo svojom zamestnaní čerpá rodičovskú dovolenku.
Ak vás teraz začne trápiť otázka, a veď to budú naraz obidvaja na rodičovskej dovolenke? Áno, budú, to je absolútne v poriadku, aj keď by mali jedného a toho istého zamestnávateľa, ktorý by týchto dvoch svojich zamestnancov rodičov dieťaťa mal obidvoch v tom istom čase na rodičovskej dovolenke, tak to tak skrátka je. Zamestnávateľ to musí rešpektovať, inak by došlo k porušeniu Zákonníka práce zo strany zamestnávateľa.
Tak to je, myslím, všetko a teraz ten problém, teraz ten problém, ktorý sa v praxi v poslednom čase vyskytuje. Stále viac a viac otcov využíva možnosť čerpania materského, podľa mojich odhadov to dnes môže byť ročne možno okolo 5 až 6-tisíc otcov, ktorí túto možnosť využívajú, presnejšie číslo by vedel povedať pán generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, pán poslanec Vážny, keby tu sedel, ale nie je tu, takže on nám to možno prezradí niekedy inokedy. Problém je ten, že v prípade, že máme v rodine staršie dieťa, povedzme dvojročné, a zároveň matka je tehotná a očakáva ďalší prírastok do rodiny, tak Sociálna poisťovňa v praxi robí to, že pokiaľ pri tom povedzme dvojročnom dieťati je na materskej otec a matka je tehotná a je už teda čas, aby išla ona na svoju ďalšiu materskú pri novonarodenom dieťati, tak otcovi tú materskú zastavia, resp. otcovi neumožnia nastúp na materskú v čase, kedy matka poberá materské pri novorodencovi. A tu je práve spor o výklad zákona, kde v § 49 by sme našli, že materská sa poskytuje naraz iba jednému poistencovi.
Lenže ten výklad aspoň môj je ten, že materská je viazaná na dieťa, konkrétne dieťa. Čiže podobne ako keď sú dvaja dospelí naraz chorí a obidvaja dostávajú na svoju péenku nemocenské, tak pokiaľ je otec na materskej so starším dieťaťom, resp. chce ísť na materské so starším dieťaťom a matka bude na materskej s mladším alebo novonarodeným dieťaťom, tak to tak má byť a majú dostávať materskú aj jeden, aj druhý.
Rodičovský príspevok, tam je to v zákone ošetrené jednoznačne, ak je v rodine viac malých detí, rodičovský príspevok sa poskytuje iba raz. Je tam jednoznačná veta v tomto duchu. Ale pri materskom, ten duch zákona, aspoň, prosím pekne, ja ho tak vnímam, prepáčte, ako autor tohto celého, čo vám tu hovorím, toto vzniklo za mojej éry na ministerstve v roku 2011, sám som to doslova a dopísmena písal, tak môj výklad a moje podanie tejto zmeny, ktorá prišla v roku 2011, je také, že v prípade, že máme v rodine novonarodené dieťa a ďalej staršie dieťa vo veku do troch rokov, majú právo rodičia na dve materské, matka pri novorodencovi a otec pri tom povedzme dvojročnom staršom dieťati. Takto to má byť.
Nesúhlasím s tým, ako to uplatňuje Sociálna poisťovňa, ktorá v takomto prípade vypláca materskú len matke. To je podľa mňa nesprávny výklad, a tak ako som apeloval, pán minister, včera na sociálnom výbore, tak apelujem na vás aj teraz, aby buď ste dali pokyny Sociálnej poisťovni, veď ste, mimochodom, šéfom dozornej rady, respektíve aby pán generálny riaditeľ pán poslanec Vážny zakročil zmenou metodiky, a keď to nepôjde inak, tak vás poprosím iniciovať v ďalšej novele zmenu, aby bolo jednoznačne v zákone uvedené, že v takýchto prípadoch v súbehu staršie dieťa, novonarodené dieťa, aby skutočne obidvaja rodičia nárok na materskú mali.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.3.2017 o 14:51 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:10

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Chcem poďakovať aj za konštruktívnu diskusiu k návrhu tejto novely. Priznám sa, že som ju aj očakával, je to prirodzené. Myslím si, že nie je politický rozdiel pohľadu na zvýšenie materského príspevku bez ohľadu na jednotlivé politické zoskupenia.
Chcem potvrdiť to, čo pán Mihál otvoril z hľadiska súbehu poberania, že v podstate ono to rokovanie prebieha a ja budem iniciovať aj nejaké výsledky medzi Sociálnou poisťovňou a vecnou sekciou.
Čo sa týka jednotlivých vystúpení a potom hlavne asi zaujať stanovisko k tomu relatívne dlhému pozmeňovaciemu návrhu, ktorý však rieši dve základné veci, a to je dĺžku a, samozrejme, odmeňovanie.
Po prvé, aby sme trošku možno viacej vnímali, kde sa pohybujeme aj z pohľadu Európy. My sme aj v čase, keď sme boli predsedajúca krajina, prebrali jednu diskusiu v rámci Európskej komisie. Diskusia prebiehala k stanoveniu minima vo výške 14 týždňov. Je mi veľmi ľúto, my sme sa nedohodli. To znamená, nie je norma v rámci Európskej únie, ktorá by pojednávala o istých minimách, ktoré by aktuálne boli pre každú jednu krajinu. Opakujem. Bavili sme sa o 14 týždňoch. To znamená, my sme niekde v absolútnej špičke Európskej únie, čo sa týka tých podmienok, ktoré teraz máme. Teraz nemyslím ani o konkrétny objem finančných prostriedkov, ten pramení z niečoho iného, ten celkom prirodzene pramení z predchádzajúceho príjmu.
Druhá vec, na ktorú by som chcel upozorniť. Aký je účel materského príspevku? Jednoduchá odpoveď. Náhrada stratu príjmu. To znamená, ak by sme my dnes argumentovali a hľadali, ako vylepšiť isté hospodárenie mladej rodiny vzhľadom na hypotéku a, neviem, ďalšie náklady, no, to jednoducho neobstojí. To neobstojí. My dnes tým, že sme v podstate išli na 100 % straty príjmu, samozrejme v čistom vyjadrení, sme absolútne vykryli ten, základnú poučku, ktorá súvisí s tým, že k čomu a na aký účel vlastne materský príspevok je a to do 100 % vlastne vykrývame stratu príjmu matky alebo rodiča v súvislosti s tým, že sa rozhodne mať dieťa, matka si plní alebo rodič si plní materské povinnosti.
Teraz k tomu pozmeňovaciemu návrhu, ak môžem. Ak som sa dobre pozeral, niekde pred pol rokom plus-mínus takýto návrh tu bol ako poslanecký návrh a vy ste ho teraz premietli, čomu rozumiem, je otvorený zákon, do tohto návrhu. Skúsme si ako pomenovať ešte raz, o čo ide. Predĺženie poskytovania materského zo súčasných 34 týždňov na 52 a ďalej v nadväznosti na predĺženie obdobia poskytovania materského navrhujete tiež predĺženie obdobia poskytovania vyrovnávacej dávky z 9 mesiacov na 15 mesiacov. Samozrejme, s tým súvisí aj ustanovenie Zákonníka práce ohľadom preradenia na inú prácu, ale toto, myslím si, že tieto dva body sú istým gro.
Ak som to nechal dobre vyrátať, bavme sa o dopadoch, tá miera náhrady by bola niekde na úrovni 137,6 percenta. Na základe predbežnej kvantifikácie ministerstva práce a Sociálnej poisťovne môžeme konštatovať, že výdavky Sociálnej poisťovne na materské pri takomto návrhu by vzrástli pre rok 2017 o 42 mil., pre rok 2018 o 95,9 mil., pre rok 2019 o 102,2 milióna. V porovnaní s návrhom rozpočtu Sociálnej poisťovne na tento kalendárny rok a s výhľadom na roky ´18, ´19 ide celkove o nárast 240,1 mil. euro. Je to, samozrejmá vec, výrazný nárast výdavkov fondu nemocenského poistenia, z ktorého sa táto dávka čerpá.
Možno pre oprášenie pamäti treba povedať, že 1. januára 2012 aj predchádzajúca vláda, na ktorej ste sa podieľali, predkladala takýto návrh. Tam bolo navýšenie poskytovania materského príspevku z 34 na 40 týždňov, nakoniec vláda nepristúpila k realizácii tohto návrhu, ktorý predstavoval vtedy zvýšenie nákladu o 34 mil. z jednoduchého dôvodu. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
Samozrejmá vec, že je treba povedať aj k tej technickej stránke realizácie takto predloženého návrhu. Vnímame ho v značnej miere ako nie konzistentný, nedokonalý, technicky problémový, pretože v prípade materského sa navrhuje zvýšenie a predĺženie obdobia od poskytovaného materského, kým v prípade vyrovnávacej dávky predkladateľ navrhuje len predĺženie obdobia poskytovania dávky. Tam je rozpor.
No, záver. Politika je umenie možného. Toto z hľadiska možnosti vykrytia dopadov na štátny rozpočet nie je možné. Napriek tomu ja som veľmi rád, že sa mi v podstate v relatívne veľmi krátkom čase, po roku, opätovne podarilo takýto návrh zákona presadiť. Som presvedčený, že mladé rodiny ho významnej miere privítajú. Tu treba vidieť, že my dnes atakujeme výšku pôvodného platu 1 350 eur, čo je veľmi slušná suma na slovenský priemer a na slovenské podmienky, takže jednoducho tento návrh nemôžme akceptovať. Ale v tejto chvíli môžem len vyjadriť radosť a možno sa presuniem k tomu ďalšiemu zákonu, ktorým sa budeme zaoberať. Ja vidím cestu z hľadiska potreby ďalšieho navyšovania skôr v rodičovskom príspevku. Tam sa mi zdá, že je istý skok medzi materským a rodičovským, i keď si v plnej miere vážim a chcem podporovať pracujúcich rodičov, pracujúce matky, čo je absolutórium a čo má celkom iste zmysel aj z hľadiska budúcnosti. Možno ani tak nie navyšovanie percentuálne ako pre budúcnosť, ako predlžovanie tohto obdobia vidím ako reálny priestor, okolo ktorého sa bude dať v budúcnosti diskutovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.3.2017 o 15:10 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:19

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, sa predkladá v súlade s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky ´16 až ´20, ktorým sa vláda zaviazala upraviť podmienky vyplácania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku programovým výberom.
Súčasné nastavenie podmienok vyplácania týchto foriem dôchodku umožňuje vyplácanie úsporového starobného dôchodkového sporenia programovým výberom, respektíve prostredníctvom dočasného dôchodku len menšiemu počtu sporiteľov. Podľa platnej právnej úpravy môže dôchodok takouto formou poberať sporiteľ, ktorý má dôchodok z I. piliera krátený za obdobie účasti v II. pilieri, ak súčet súm jeho doživotných dôchodkov je vyšší, než je suma 596 eur, a zároveň súčet súm doživotných dôchodkov sporiteľa z I. aj II. piliera je vyšší ako nekrátený dôchodok z I. piliera, na ktorý by mal sporiteľ nárok, ak by nikdy v II. pilieri nebol. Ak sporiteľ nemá dôchodok z I. piliera krátený za obdobie účasti v II. pilieri, môže dočasný dôchodok, respektíve programový výber poberať, ak súčet súm jeho doživotne vyplácaných dôchodkov je minimálne vo výške štvornásobku životného minima, čo dnes predstavuje cirka 792 eur, pričom musí minimálne 50 % nasporenej sumy použiť na zakúpenie doživotného dôchodku z II. piliera.
Účelom navrhovanej právnej úpravy je zvýšiť počet sporiteľov, ktorí si nasporené prostriedky budú môcť vybrať prostredníctvom programového výberu, respektíve dočasného dôchodku, a umožniť im slobodne sa rozhodnúť o tom, ako nasporené prostriedky zo systému starobného dôchodkového sporenia využiť. Navrhovanou právnou úpravou sa ustanovuje jediná podmienka pre poberanie programového výberu, respektíve dočasného dôchodku, ktorou bude doživotné zabezpečenie sporiteľa minimálne na úrovni priemerného starobného dôchodku, na ktorý vznikol nárok po 31. decembri 2003. Na kalendárny rok 2017 pôjde približne o sumu 425 eur, pričom prvýkrát určí a zverejní presnú výšku tejto sumy Sociálna poisťovňa najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti tejto právnej novely.
Z diskusie v druhom čítaní vyplynul jeden pozmeňovací návrh pána poslanca Vážneho, ktorý bol predložený na Výbore Národnej rady pre sociálne veci. Jeho predmetom je posunutie účinnosti zákona z dôvodu veľkého rozsahu zmien, ktoré musí Sociálna poisťovňa zapracovať do Centrálneho informačného ponukového systému v spojitosti so zmenami vo vzore ponukového listu. Dôvody na posunutie účinnosti považujem za opodstatnené, a preto odporúčam podporiť tento pozmeňujúci návrh a zároveň o vašu podporu pri hlasovaní o návrhu zákona ako o celku.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.3.2017 o 15:19 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:23

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu k návrhu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, č. 43/2004.
Tento vládny návrh zákona bol predložený ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Gestorským výborom bol určený výbor pre sociálne veci, ktorý prejednal alebo ostatné výbory prejednali tento návrh zákona s odporúčaním schváliť.
Z uznesení výborov v bode 3 spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy, ktoré gestorský výbor odporúča hlasovať za prvý a druhý bod spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením výboru č. 49 z 21. marca 2017 a týmto uznesením zároveň poverili mňa ako spoločného spravodajcu predložiť spoločnú správu na zasadnutí Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.3.2017 o 15:23 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:24

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, strana MOST – HÍD dlhodobo usiluje o to, aby súčasní, ale aj budúci dôchodcovia mali v tejto krajine dôstojný život. Dlhodobo sa usilujeme o to, aby každý dôchodca, ktorý celý svoj život pracoval poctivo, platil dane a odvody, nemal v starobe existenčné problémy, ktoré úzko súvisia s tým, že kvalitu jeho života mu devalvuje neprimerane nízky dôchodok. A rovnako dlhodobo a preukázateľne sa usilujeme o to, aby dôchodkový systém bol nastavený tak, aby umožnil čo najväčšiemu počtu budúcich seniorov čo najaktívnejšie sa podieľať na ovplyvňovaní výšky svojho dôchodku a finančného zabezpečenia po odchode do dôchodku. A práve o tomto je aktuálna novela zákona, novela o zmenách v II. pilieri, ktorá umožňuje výrazne väčšiemu počtu sporiteľov, súčasných a aj budúcich seniorov, slobodnejšie sa rozhodovať o tom, ako naložia so svojimi úsporami v druhom dôchodkovom pilieri.
Najprv by som naozaj veľmi zhruba vysvetlila rozdiel medzi I. a II. pilierom. Platí, že I. pilier, do ktorého musíme povinne prispievať každý zo zákona, peniaze v konečnom dôsledku nezhodnocuje. Prvý pilier príspevky iba prerozdeľuje. Naopak, II. pilier peniaze prispievateľom jednoznačne zhodnocuje. Preto platí, že práve z druhého, kapitalizačného piliera možno reálne očakávať návratnosť týchto nasporených peňazí. Tu však treba hneď dodať, že, samozrejme, úlohou nás politikov je, aby sme urobili maximum pre informovanosť verejnosti. Musíme sa usilovať o to, aby ľudia správne pochopili význam II. piliera, aby pochopili to, že ak v ňom majú svoj účet, môžu do veľkej miery ovplyvniť svoje finančné zabezpečenie v starobe. Pravdaže, čím skôr sa začnú o svoje úspory v II. pilieri zaujímať, tým to bude pre nich lepšie.
Súkromné starobné dôchodkové sporenie je bežnou súčasťou finančného trhu, ktorou si ľudia vytvárajú dodatočný finančný vankúš pre život v starobe. V krajinách ako Švédsko, Veľká Británia, Spojené štáty alebo aj v Holandsku tvoria investície v dôchodkových fondoch v priemere 30 až 60 % celkového finančného bohatstva domácností. V Holandsku, ktoré je v tejto oblasti svetovým lídrom, dosahujú aktíva domácností v dôchodkových fondoch viac než 140 % HDP. V mnohých krajinách okrem dobrovoľného sporenia v dôchodkových fondoch existujú aj zamestnanecké dôchodkové plány, na ktoré zamestnancom prispievajú ich zamestnávatelia na základe kolektívnej dohody s podnikovými odbormi. Práve preto zákon, o ktorom dnes diskutujeme, má urobiť II. pilier o niečo atraktívnejším, obľúbenejším a zaujímavejším.
Zmeny, ktoré strana MOST – HÍD presadila ako svoju podmienku, ktorá je súčasťou programového vyhlásenia vlády, majú významným spôsobom prispieť práve k tomu, aby sa ľudia s II. pilierom viac stotožnili. Už pri vzniku II. piliera bolo ľuďom sľúbené, že úspory v II. pilieri budú ich súkromným majetkom. Že to budú ich vlastné peniaze. Ľudia vtedy dostali prísľub, že ak budú mať zabezpečený doživotný dôchodok v určitej výške, získajú nárok na programový výber, to znamená, že získajú možnosť naložiť s našetrenými peniazmi v II. pilieri podľa vlastného uváženia. Momentálne platná legislatíva však ľuďom túto slobodu nakladania s vlastnými peniazmi dáva v minimálnej miere. O to viac ma teší, že sme našli podporu u svojich koaličných partnerov v tom, že zákon je potrebné novelizovať. Pokúsim sa vám priblížiť aspoň v skratke, o čom II. pilier je dnes a ako je to nastavené.
Súčasťou druhého dôchodkového piliera je 1,35 mil. ľudí, ktorí v ňom majú svoje úspory v celkovom finančnom objeme predstavujúcom vyše 7 mld. eur. Takže iste uznáte, že objem peňazí a počet ľudí, ktorým tieto peniaze patria, je naozaj veľký. Podľa platného zákona sa však iba minimum z týchto ľudí môže slobodne rozhodnúť, ako naloží so svojimi úsporami po dosiahnutí dôchodkového veku. Ak sa človek chce dostať k svojim peniazom dnes, v zásade si musí zakúpiť doživotný dôchodok v životnej poisťovni, o ten je však v súčasnosti – ako aj prax ukázala – len veľmi malý záujem. Po schválení navrhovanej zmeny zákona túto možnosť získajú tí, ktorí budú do konca života zabezpečení aspoň na úrovni priemerného referenčného dôchodku. V súčasnosti je to suma 425 eur, pričom sa každoročne bude zvyšovať podľa toho, ako bude stúpať priemerný dôchodok. Tí, ktorí túto sumu referenčného priemerného dôchodku dosiahnu, sa budú slobodne môcť rozhodnúť o tom, či za svoje peniaze si zvýšia doživotný dôchodok alebo si nechajú peniaze vyplácať v splátkach, použijú ich na operáciu, liečenie či na riešenie inej životnej situácie, alebo si svoje peniaze nechajú naďalej zhodnocovať v II. pilieri ako takú železnú rezervu.
Názory na to, aká by mala byť suma pre programový výber, sú, samozrejme, rôzne. Aktuálne stanovenú úroveň tohto referenčného priemerného dôchodku, na ktorej je zhoda v rámci koalície, však považujem za rozumný kompromis. Pôjde o sumu, ktorá vždy bude o niečo vyššia, ako je aktuálny priemerný dôchodok, aby sa eliminovalo riziko toho, že by dôchodca, ktorý má nárok na programový výber, svoje úspory si vyberie a potom sa ocitne v hmotnej núdzi.
Ak niekto chce namietať, že nie je správne, aby sa umožnilo ľuďom dať tieto ich úspory k dispozícii inak, ako pravidelne, postupne pridávať k doživotnému dôchodku, ja s tým nemôžem súhlasiť. Naozaj totiž existujú životné situácie, keď je nutné riešiť neočakávané výdavky, ktoré si po novelizácii zákona dokáže dôchodca práve z týchto svojich úspor vykryť. Nemusí si tak požičiavať peniaze od detí, od bánk či nebankových subjektov.
A pre toho, kto si azda myslí, že je veľké riziko, že dôchodca po vybratí svojich úspor z II. piliera tieto peniaze, ľudovo povedané, preje, tiež nemôžem súhlasiť. Nepodceňujme, prosím, ľudí, našich seniorov, nerobme z nich nezodpovedných a finančne úplne negramotných ľudí. Napokon aj dnes je stále trendom to, že nie mladí, ale skôr tí starí stále dotujú svoje deti. Ako by to mohli seniori robiť, ak by nekonali zodpovedne pri nakladaní so svojimi často neprimerane nízkymi príjmami?
Väčšina z vás so mnou dozaista bude súhlasiť, keď poviem, že sú to práve naši dôchodcovia, ktorí majú často hlboko do vrecka, no napriek tomu sa vedia s najbližšími s láskou podeliť aj o to málo, čo majú. Rovnako platí, že práve človek na dôchodku potrebuje peniaze ako soľ, pretože neraz zápasí so zdravotnými ťažkosťami, ktorých liečba býva často veľmi nákladná. Zmeniť tento stav sa nedá z jedného dňa na druhý deň ani z roka na rok. Je to otázka generačného rozmeru a práve preto je potrebné, aby ľudia a predovšetkým mladší ľudia, ktorí dôchodkový vek dosiahnu až za 10, možno 20 rokov, vedeli, že existujú takéto možnosti, ako sa reálne na dôchodok zabezpečiť v primeranej miere, že práve viacpilierový dôchodkový systém, ktorý tu máme, podobne ako v iných vyspelých krajinách, im môže garantovať skutočne dôstojnejšiu starobu. A zvýšiť v tomto smere informovanosť musí byť ihneď po schválení tejto novely ďalším krokom.
V najmenej výnosných dlhopisových fondoch si od administratívneho presunutia v roku 2013 až podnes necháva svoje úspory vyše 80 % ľudí. Ľuďom musíme vysvetliť, že úspory v II. pilieri sú rovnocenné ako ich bežné bankové účty, preto by každý, kto si sporí v druhom dôchodkovom pilieri, mal určite zvážiť presun aspoň časti svojich našetrených peňazí do výnosnejších fondov. Čím viac rokov človeku ostáva do dôchodku, tým skôr by mal zvážiť, či je pre neho garantovaný dlhopisový fond skutočne výhodný.
Dôchodcovia avizované zmeny vo výplatnej fáze II. piliera, o ktorých teraz diskutujeme v pléne, vnímajú veľmi intenzívne a podstata tejto novely je v tom, že slobodnejšie rozhodovanie o nakladaní s úsporami v II. pilieri sa po novom bude dotýkať každého druhého sporiteľa.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, rozumiem tomu, že tento návrh má aj svojich odporcov. Slovenská asociácia životných poisťovní vo svojom stanovisku priznala, že sa boja o istý trh. Pre médiá tiež potvrdila, že menší trh pre nich bude znamenať menšie zisky. Úlohou nás politikov však nie je garantovať vysoké zisky podnikom, ale snažiť sa o blaho ľudí, tentokrát osobitne seniorov a všetkých tých, ktorí majú peniaze v II. pilieri. Dopad na poisťovne pritom podľa môjho názoru vôbec nebude taký zlý ako asociácia tvrdí. Podľa dostupných údajov v najbližších troch rokoch by malo ísť z II. piliera na kúpu anuít minimálne 15 mil. eur, pričom táto čiastka môže byť výrazne vyššia, ak si ľudia dobrovoľne navýšia dôchodky zo svojich druhopilierových úspor. Tu by som rada zdôraznila, že trh dôchodkov bude narastať v ďalších rokoch a postupne sa zväčší na úroveň niekoľko miliárd eur, čo by znamenalo zdvojnásobenie celého slovenského poistného trhu oproti súčasnosti. Ide tu teda o veľa peňazí, o ktoré je, samozrejme, veľká bitka, ale našou zodpovednosťou je chrániť záujmy dôchodcov a budúcich dôchodcov. Strašenie znížením dôchodkov považujem za neodborné až zavádzajúce.
Pravdou je že predložená zmena môže dokonca druhopilierové dôchodky zvýšiť. Zmierni sa totiž riziko dlhovekosti anuitného kmeňa tým, že ľudia s vyššími príjmami, ktorí sa v priemere dožívajú vyššieho veku, sa budú vo väčšej miere rozhodovať pre programový výber a menej pre poistný produkt. Pozitívny vplyv to bude mať tiež, zvýšenie konkurencie medzi dopytom a ponukou na základe prvku dobrovoľnosti.
V prvom čítaní za tento návrh hlasovalo 127 poslancov, tak koaličných, ako aj opozičných. Som presvedčená o tom, že schválenie tejto novely aj v druhom, aj v treťom čítaní bude veľká pomoc pre súčasných, ale aj pre budúcich dôchodcov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.3.2017 o 15:24 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video