21. schôdza

10.10.2017 - 19.10.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.10.2017 o 9:08 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:08

Peter Antal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 806 z 12. septembra 2017 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 660, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 260 z 3. októbra 2017 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 188 z 3. októbra 2017 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 162 z 3. októbra 2017 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 115 z 28. septembra 2017 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 115 z 5. októbra 2017 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 51 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 123 z 10. októbra 2017. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.10.2017 o 9:08 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:13

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pozdravujem, kolegovia, kolegyne, pani predsedajúca, pán minister. Dovoľte mi, aby som sa vyjadrila k zákonu o odpadoch. Mám pripravené aj dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Vieme, že zákon o odpadoch je veľmi zložitý, a to, čo ste zdedili, ozaj nie je jednoduché, čo sa sype zo strany praxe na ministerstvo životného prostredia z každej strany, zo strany podnikateľov, zo strany obcí, zo strany fyzických osôb. A všetky tie nedostatky zapracovať do už od samého počiatku nešťastného zákona, ozaj nie je to jednoduchá práca.
Mali ste ambíciu s novelou, veľkou novelou zákona o odpadoch odstrániť tieto nedostatky, lenže v rámci pripomienkového konania veľa vecí sa nepodarilo dorokovať, tak ste ich z pôvodného návrhu vypustili, niektoré veci sú zapracované. Cieľom, dá sa povedať, naozaj, že je naštartovať triedený zber, aby sme menej skládkovali, viacej recyklovali. Táto povinnosť sa mala diať práve prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov, ktoré mali v podstate prevziať na seba zodpovednosť za triedený zber aj za jeho financovanie. Vieme, že ani toto nedopadlo veľmi dobre, pretože autorizáciu získali aj organizácie, ktoré tvrdili, že majú peniaze, že majú dostatočne zazmluvnené najmä obce, ale napokon sa ukázalo to ako nie pravda. Je tu v konaní proces odobratia autorizácie niektorým ozetvečkam. Naozaj aj to určite robí administratívnu záťaž, celé tieto nešťastné situácie doriešiť. Je to však, celý zákon o odpadoch, aj novela, aj také lepenie, pozliepavanie takého, taký patchwork, ktorý má snahu situáciu zlepšiť, avšak myslím si, že iba sa to veľmi, veľmi pomaličky darí. A niektoré vylepšenia zo strany ministerstva, myslím si, ani nebudú veľmi šťastné. Myslím teraz konkrétne na ten návrh, aby sa zástupca ministerstva dostal do kontrolných orgánov ozetvečiek, čo si myslím, že to nie je dobré riešenie. Zase to len bude administratívna záťaž na ľudí, ktorí sú na ministerstve, aj na, keď to má byť neplatená funkcia, tak je ešte o to horšie, že to budú musieť vykonávať v rámci svojej práce.
Na druhej strane treba oceniť snahu ministerstva znížiť administratívnu záťaž malých podnikateľov prostredníctvom zavedenia tej spodnej hranice obalov uvedených na trh. Ale povedzme si, či naozaj sto kilogramov je toto množstvo, ktoré naozaj odbremení od tej administratívnej záťaže. Si predstav, že napríklad len Kancelária Národnej rady určite vyprodukuje viacej takýchto obalov. A pochybujem, že je zaradená a že plní si všetky tieto svoje povinnosti, ktoré jej zo zákona vyriešia. Myslím si, že môžeme hovoriť, či sto, je určite málo, či dvesto je dosť. Ja si myslím, že tuná ten princíp by mal byť pri malých podnikateľov umožnený úplne inak, aby malý podnikateľ mohol uzavrieť zmluvu s obcou a tie jeho množstvá by vlastne boli deklarované prostredníctvom, aj jeho odpad z obalov, komunálneho odpadu. Lebo v konečnom dôsledku aj tak to tak funguje, že on tie svoje odpady z obalov dáva do tých spoločných zberných nádob, ktoré dávajú aj ľudia. Takže toto dávam na zváženie, či naozaj by ste touto cestou túto situáciu nezvážili, že by to bolo oveľa transparentne a nakoniec aj tie výkazníctva by boli jednoduchšie. Pretože to je ďalší problém, aký, sa vykazujú množstvá vyzbierané. Vieme, že nie je to jednoduché, nedarí sa nám dodržiavať čísla vo vzťahu k záväzkom voči Európskej únii. Ale nejde len o záväzok Európskej únii, ide o to skutočne vyzbieraný podiel týchto vyseparovaných odpadov.
Takže som upozornila podpredsedu parlamentu, že ma vyrušuje. No, ale som stratila reč teraz, niť, ale pokračujem ďalej. (Reakcia z pléna.) Áno, vy.
Ešte taký ďalší poznatok. Čiže toto by som vás chcela poprosiť, keby ste zvážili možno v ďalšej novele sa nad týmto zamyslieť, že či by to nebola lepšia cesta vlastne, aby títo malí podnikatelia mali zmluvu so samosprávami a tá sa vykazovala v rámci výkazníctva na množstvách reálnych odhadov.
Ďalší ešte ten pojem "splnomocnený zástupca" pre korektných zahraničných výrobcov vytvára zbytočnú administratívnu záťaž. A pre nekorektných zase vytvára nástroj ako vyhnúť sa plneniu povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch. Splnomocnený zástupca umožňuje zahraničným subjektom vyhnúť sa plneniu povinností, pretože môže aj fungovať ako biely kôň, ktorý na seba vztiahne zodpovednosť a následne zanikne, a vymožiteľnosť týchto jeho povinností je veľmi, veľmi otázna.
Takže mám ešte pozmeňujúci návrh jeden naviac oproti tomu, ako som spomínala vo výbore, a týka sa kníh, ako pocta, ktorá je podstatnou súčasťou triedeného zberu komunálneho odpadu a ktoré tiež sú dobre recyklovateľné. Ich vlastne vypustenie z povinností financovania nákladov na triedený zber bude mať za následok nárast nákladov pre výrobcov. Takže teraz by som prečítala pozmeňujúce návrhy a to zdôvodnenie aj tohto návrhu prečítam pri pozmeňujúcich návrhoch.
Takže prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej a Martina Klusa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
1. V čl. I bod 57 § 28 ods. 4 písm. m) sa za slová "v ktorom k vytvoreniu zisku došlo" vkladajú slová "alebo na tvorbu finančnej rezervy v minimálnej výške ročných nákladov na jej činnosť".
Odôvodnenie: Ide o doplnenie možnosti OZV tvoriť z dosiahnutého zisku finančné rezervy na jej činnosť ako podmienky nutnej k zaisteniu kontinuity činnosti OZV a stability systému odpadového hospodárstva v prípade výkyvov v príjmoch a nákladoch. Povinnosť využiť všetok zisk na činnosti súvisiace so združeným nakladaním a s vyhradeným prúdom odpadov zostáva zachovaná.
V čl. I bod 62 § 28 ods. 12 písm. c) sa vypúšťa bod 1. Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 1 a 2.
Odôvodnenie: Ide o úpravu povinného zastúpenia štátu v kontrolnom orgáne OZV. Štát má už dnes mimoriadne široké kontrolné právomoci a tieto právomoci novelou ďalej rozširuje. Pred zavedením nových neobvyklých či nesystematických kontrolných inštitútov, ktoré zvýšia administratívnu a ekonomickú záťaž OZV, je najskôr potrebné dôkladne zanalyzovať využívanie existujúcich právomocí.
V čl. I bode 111 § 70 písm. b) úvodnej vete sa za slová "v každom okrese na základe" vkladá slovo "písomnej" a v prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: "a to bez ohľadu na odberateľsko-dodávateľský vzťah,".
Odôvodnenie: Ide o spresnenie zmluvného vzťahu medzi výrobcom a distribútorom a ochranu distribútorov. Písomnosť zmluvy zabezpečí väčšiu právnu istotu a nediskriminačný prístup voči distribútorom. Súčasne sa uľahčí faktický výkon už dnes zavedených kontrolných právomocí štátu. Výslovné oddelenie odberateľsko-dodávateľského vzťahu zlepší postavenie distribútorov ako slabšej zmluvnej strany. To znamená, prevzatie odpadových pneumatík výrobcami nemôže byť viazané na odber nových pneumatík distribútorom od tohto výrobcu. Zároveň sa obmedzia praktiky spätného zberu len medzi obchodne previazanými subjektmi, čím sa zabezpečí hustejšie pokrytie Slovenskej republiky zazmluvnenými distribútormi. Tým sa pre občana zlepší systém spätného zberu pneumatík.
Druhý pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej a Martina Klusa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V čl. I sa vypúšťa bod 119. Následné body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Knihy sú podstatnou súčasťou triedeného zberu komunálneho odpadu a sú dobre recyklovateľné. Ich vypustenie z povinnosti financovania nákladov na triedený zber bude mať za následok nárast nákladov pre výrobcov iných druhov papiera alebo zrušenie možnosti odkladania kníh do triedeného zberu komunálneho odpadu. Knihy sa týmto ustanovením stanú súčasťou zmesového komunálneho odpadu a budú končiť na skládkach alebo spaľovniach odpadu.
V čl. I bod 121 znie: "V § 73 ods. 4 znie: "(4) Výrobcom neobalového výrobku je osoba, ktorá a) vyrobí alebo si nechá vyrobiť neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike, alebo b) prepraví alebo si nechá prepraviť na územie Slovenskej republiky z iného štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike.".
Odôvodnenie: Návrhom sa zosúladí legislatíva s aplikačnou praxou. Prax ukázala, že veľká časť neobalových výrobkov (najmä papiera) na trhu nepochádza od subjektov, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, ale od rôznych typov subjektov a organizácií založených za iným účelom. Ide napríklad o štátnu správu vrátane Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, samosprávu, mimovládne organizácie, združenia a podobne. Tým dochádza k podfinancovaniu triedeného zberu komunálneho odpadu a prenosu nákladov na subjekty, ktoré sa už v systéme nachádzajú.
V čl. I sa za bod 137 vkladá nový bod 138, ktorý znie: "V § 81 odsek 15 znie: "Obec v zmluve podľa ods. 13 podrobne upraví spôsob a podmienky zberu a prepravy odpadov uvedených v ods. 13 tak, aby boli v súlade s platným programom obce a so všeobecne záväzným nariadením obce podľa odseku 8. Zmluva sa uzatvára na určitý čas, obvykle na päť rokov alebo na dobu neurčitú s výpovednou dobou obvykle 12 mesiacov. Zmluva podľa ods. 13 nenadobudne účinnosť skôr, ako na uzatvorenie zmluvy udelí súhlas organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzatvorila zmluvu podľa § 59 odsek 2. Žiadosť o udelenie súhlasu podľa predchádzajúcej vety spolu s návrhom znenia zmluvy doručuje organizácii zodpovednosti výrobcov obec. Organizácia zodpovednosti výrobcov doručí obci rozhodnutie o udelení alebo odmietnutí udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu. Ak organizácia zodpovednosti výrobcov nedoručí obci v lehote podľa predchádzajúcej vety rozhodnutie o udelení alebo odmietnutí udelenia súhlasu, platí, že organizácia zodpovednosti výrobcov súhlas s uzatvorením zmluvy udelila."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhovanou právnou úpravou sa dopĺňa proces uzatvárania zmluvy podľa § 81 ods. 13 a to takým spôsobom, že zmluva podľa ods. 13 nenadobudne účinnosť skôr, ako na uzatvorenie zmluvy udelí súhlas organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu podľa § 59 odsek 2. Zároveň sa stanovuje lehota 30 dní, počas ktorej má organizácia zodpovednosti výrobcov informovať obec o tom, či s uzatvorením zmluvy súhlasí. Ak sa organizácia zodpovednosti výrobcov v danej lehote nevyjadrí, má sa za to, že s uzatvorením zmluvy organizácia zodpovednosti výrobcov súhlasí.
Ďakujem pekne, skončila som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.10.2017 o 9:13 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:28

Ján Senko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, súhlasím, pani poslankyňa, že sú tu isté problémy, ktoré bude potrebné riešiť. Neviem ale zareagovať na váš pozmeňujúci návrh, pretože je dosť obšírny, aj to zdôvodnenie bolo dosť náročné na pochopenie bez predloženého textu. Škoda, že ste tak neurobili aj na výbore, pretože ste jednou, ktorá kritizuje tie návrhy, keď sa prednášajú tu v pléne. Mohli sme sa s tým oboznámiť.
Ja súhlasím s tým, že je potrebné niečo robiť vo vzťahu s organizáciami zodpovednosti výrobcov, aj vo vzťahu k zberovým spoločnostiam. Tu sa mi zdalo niečo ohľadom toho, že sa majú vytvárať nejaké lepšie podmienky pre činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov. Na druhej strane sa tu zasa ukladajú nejaké povinnosti obciam. A práve ja chcem upozorniť, že obce sú tie, ktoré asi momentálne najviacej trpia. A to aj najmä vo vzťahu k neobalovým výrobkom a odpadov z nich, pretože my sa snažíme triediť, snažíme, aby bolo vytriedené čo najviacej komunálneho odpadu, ale máme problém vo vzťahu k organizáciám zodpovednosti výrobcov, ktoré nevedia zazmluvniť to, aby zazmluvnili zberové spoločnosti takým spôsobom, aby celý tento vytriedený odpad vedeli odobrať. Zberové spoločnosti hovoria, že na to nie sú celkom pripravené, organizácie zodpovednosti výrobcov hovoria o tom, že nemajú zase také finančné vybavenie, aby toto všetko mohli urobiť. A nakoniec ten vytriedený odpad končí v zmesovom komunálnom odpade.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2017 o 9:28 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:30

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega, moje pozmeňujúce návrhy boli od štvrtka... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)


Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Prosím vás, zapnite mikrofón pani poslankyni Zemanovej.

Zemanová, Anna, poslankyňa NR SR
Čiže ešte raz zopakujem. Moje pozmeňujúce návrhy boli možno už od štvrtka vyložené vpred sály pri podpisoch, takže dalo sa s nimi oboznámiť. Ten prvý, ktorý som čítala, ten bol prednesený aj na pôde výboru. Áno, ten druhý ohľadom kníh a týchto zmlúv je prednesený tu v pléne a taktiež bol k dispozícii na prečítanie. Si myslím ale, že preto som si dovolila takto v pléne predniesť, pretože si myslím, že je to rozumné a korešponduje to aj s tým, čo som povedala v pléne, že tí, aj pri malých podnikateľoch by bolo asi vhodné, keď by tá zmluva mohla existovať, bola nie že povinnosť, ale bola možnosť takúto zmluvu uzatvoriť, pretože všetok ten komunálny odpad od tých malých producentov, ale aj od takýchto, ako je Kancelária Národnej rady, ide ten, odpady z obalov do žltých nádob, ktoré sú tuná vo dvore. To znamená, stávajú sa súčasťou komunálneho zberu, ako keby boli vyzbierané od občanov. A to nie je správne ani z pohľadu výkazníctva, pretože sa vykazuje zvlášť vyseparovaný odpad od občanov ako fyzických osôb a od právnických osôb. Ja si myslím, že je to rozumný návrh a bola by som veľmi rada, keby ste ho mohli podporiť. Aj pán minister tak možno je naklonený, že by sa tejto téme venoval a by bol ochotný podporiť, aspoň tak som tak vnímala, keď som, išli sme teraz okolo seba.
Takže ďakujem pekne za vašu pripomienku aj záujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2017 o 9:30 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:32

Peter Antal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ak dovolíte, v skratke sa dotknem samotného zákona, ani nie tak tej novely. Preto, lebo v poslednej dobe tento zákon a jeho aplikácia je dosť často diskutovanou témou. Bola diskutovanou témou aj v poslednej relácii verejno-právnej, myslím že vo verejno-právnej televízii to bolo, kde sa zniesla určitá vlna kritiky najmä v tom, že tento zákon vyberá alebo teda zaťažuje výrobcov výrazným spôsobom, čo môže znamenať zvýšenie cien napríklad potravín.
Odpady sú téma, ktorá sa dotýka absolútne každého obyvateľa, dotýka sa každého jedného podniku, dotýka sa štátu, a teda tie vzťahy, ktoré vznikajú pri odpadoch, sú veľmi široké. A treba si odpovedať v prvom rade na otázku, kto zaplatí, kto by mal zaplatiť náklady na odpady na likvidáciu, na separáciu a tak ďalej.
V minulosti tomu bolo tak, že náklady vo väčšine, vo veľkej miere platili obce a obyvatelia týchto obcí, a teraz bolo na obci, či prenesie celú záťaž obec na obyvateľov alebo jednoducho znesie určité náklady a možno snáď najviac na ten separovaný zber, ktorý tu bol zavedený do zákona, myslím, že to bolo v roku 2006. Nový zákon o odpadoch povedal niečo, že výrobcovia majú znášať náklady na odpady, ktoré, alebo teda na obaly z odpadov, ktoré uvádzajú na trh. Áno, toto znamená zvýšenie nákladov pre výrobcov. Určité odťaženie nákladov z obcí. A preto tento zákon, si myslím, že je dobrý v tom, že tá rozšírená zodpovednosť výrobcov sa jednoducho zaviedla.
Ten zákon, tak ako pani kolegyňa Zemanová povedala, je však komplikovaný. Áno, je ťažký, je komplikovaný, a preto vznikajú tie problémy, ktoré vznikajú, a preto máme v priebehu polroka už druhú novelu zákona o odpadoch. Toto je väčšia novela, ktorá sa nazvala aplikačná novela, ktorá vyplynula práve z problémov, ktoré vznikali v praxi medzi OZV, mestami, výrobcami.
Zároveň však potrebujem, aby sme uviedli na pravú mieru, že čo znamená tento zákon pre zdražovanie napríklad potravín. Nie je pravda, že tento zákon znamená, alebo táto novela dokonca, keďže sa to vzťahovalo na túto novelu, má znamenať zvyšovanie cien potravín. Nie je pravda, ako odznelo v diskusnej relácii, že sme štyrikrát drahší, ako sú okolité štáty práve pri platení organizáciám zodpovednosti výrobcov za strany výrobcov. Ja mám určité porovnanie urobené, mám tam Českú republiku, Rakúsko, Belgicko, Estónsko a musím povedať, že v porovnaní so všetkými sme buď v jednotlivých komoditách na približne rovnakej úrovni, alebo sú Rakúsko, Estónsko ale aj Česko drahšie. Možno snáď v jednej komunite sme niečo málo drahší ako napríklad susedné Česko. Ale bavíme sa o zanedbateľných rozdieloch v cenách na jednu tonu výrobku. Keď si premietneme do jedného výrobku, jednej plastovej fľaše, jedného skla, to sú tak zanedbateľné sumy, ktoré sa ani nedajú premietnuť do ceny výrobku, lebo to nie je ani cent, ktorý by mal zaťažovať tento výrobok.
Ak si spomenieme, posledná debata, posledná kritika, ktorá sa tu vzniesla, keď práve mojím pozmeňovákom sa zaviedla povinná separácia VKM-iek, teda tých tetrapakov, ako ich poznáme, že to bude drahé, že jednoducho výrobcovia budú platiť neskutočné peniaze za tetrapaky a budeme neporovnateľní so všetkými okolitými štátmi, tak len tento jeden údaj vytrhnem z toho celého porovnávaného zoznamu preto, lebo mám tam sklo, plasty, papier, VKM, kovy, drevo, ostatné. Tak len tento jeden údaj. VKM na Slovensku je zhruba 103 euro na tonu, ktorú musia platiť výrobcovia. V Českej republike 157 euro na tonu, v Rakúsku 610 euro na tonu, v Belgicku 249, Estónsku 105.
O čom potom rozprávame, že naši výrobcovia sú zaťažení viac s odpadmi, ako sú zaťažené jednotlivé štáty alebo výrobcovia z jednotlivých štátov v Európskej únii?
Nie je to pravda a je to potrebné uviesť a neuvádzať obyvateľov do omylu, že ak sa prijme táto novela, že jednoducho budú drahšie potraviny. Ak budú drahšie, bude to pre niečo úplne iné, ale nie pre zaťaženie týmto zákonom. A toto treba jasne povedať.
Ak dovolíte ja by som, ja mám jeden obšírnejší pozmeňujúci návrh, ktorý vychádza práve z toho, že ministerstvo pristúpilo k tomu zákonu tak, ako pristúpilo, že aj po predložení do Národnej rady pracovníci ministerstva, minister, štátny tajomník a všetci, čo do toho mali čo povedať, komunikovali naďalej s OZV-čkami, s výrobcami, s SPPK, s obcami a snažili sa nejakým spôsobom vyhovieť ich požiadavkám tak, aby relatívne každý bol s týmto zákonom, pokiaľ to bude možné, spokojný. Preto aj dnes ten pozmeňovák, ktorý tu predložím je obšírnejší, avšak znovu skvalitňuje zákon, ktorý je tu dnes na rokovaní Národnej rady. Predkladaný pozmeňujúci návrh má za cieľ jednotlivými pozmeňujúcimi bodmi precizovať niektoré časti legislatívneho textu, čím sa zabezpečí ľahšia implementácia novely zákona o odpadoch v praxi. Pozmeňujúcimi bodmi sa zabezpečuje zosúladenie návrhu zákona o odpadoch s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o ortuti a viaceré body sú zamerané na opravu vnútorných odkazov, precizovanie ustanovení, ako aj doplnení chýbajúcich sankcií v legislatívnom texte.
Dôležitou súčasťou pozmeňujúceho návrhu sú aj pozmeňujúce body týkajúce sa povinnosti výrobcov vyhradených výrobkov, konkrétne výrobcov pneumatík, výrobcov obalov, ako aj organizácií zodpovednosti výrobcov pre obaly. Vo viacerých pozmeňujúcich návrhoch sú zapracované požiadavky dotknutých subjektov, ktoré vzišli z rokovaní s nimi a majú prispieť k zlepšeniu funkčnosti systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov a to najmä na komunálnej úrovni. V pozmeňujúcom návrhu sú zapracované požiadavky Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory týkajúce sa rozšírenej možnosti kontroly organizácií zodpovednosti výrobcov zo strany výrobcov a doplnenia dôvodov na vypovedanie zmluvy medzi výrobcami vyhradeného výrobku a organizáciou zodpovednosti výrobcov.
Taktiež sa doplnila definícia trhového podielu pre účely výpočtu zberového podielu pre odpady z obalov a ustanovenia, ktorými sa upravuje započítanie tzv. priemyselných obalov do trhového podielu a zberového podielu. Na to je naviazaný aj pozmeňujúci bod, ktorým sa dopĺňa možnosť vypovedania existujúcich zmluvných vzťahov medzi OZV a obcami, a to z dôvodu zmeny § 28 ods. 5 písm. f) a zároveň aj zmeny vo výpočte zberového podielu.
Ak dovolíte, prečítal by som teraz pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh poslanca Petra Antala k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Bod 1 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I nový bod 24. V čl. I sa za bod 23 vkladá nový bod 24, ktorý znie: "24. V § 16 ods. 9 sa slová "c), f), g) a h)" nahrádzajú slovami "c), f) a g)".".
Novovložený bod 24 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 2. K čl. I nový bod 30. V čl. I sa za bod 29 vkladá nový bod 30, ktorý znie: "30. V § 21 ods. 3 úvodnej vete a v písm. a) až h), j) až o), písm. q) a písm. t), § 21 ods. 4, § 22 ods. 2 až 6, § 23 ods. 2 až 5 a 7, § 24 ods. 18, § 97 ods. 12 a 14, § 105 ods. 3 písm. g) sa pred slovo "ortuť" vo všetkých tvaroch vkladá slovo "odpadová" v príslušnom tvare.".
Novovložený bod 30 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. K čl. I nový bod 47. V čl. I sa za bod 46 vkladá nový bod 47, ktorý znie: "47. V § 27 ods. 4 písm. k) sa za slová "prúd odpadu" vkladajú slová "a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s takto odobratým vyhradeným prúdom odpadu".
Novovložený bod 47 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. K čl. I nový bod 50. V čl. I sa za bod 49 vkladá nový bod 50, ktorý znie: "50. V § 27 ods. 13 sa za slová "vynaložených prostriedkov" vkladajú slová "a plnenia povinností podľa § 28 ods. 4 písm. a) až c), e) až g), k), m), o), r) a z)".".
Novovložený bod 50 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
5. K čl. I nový bod 51. V čl. I sa za bod 50 vkladá nový bod 51, ktorý znie: "51. V § 27 ods. 14 písm. a) prvom bode sa slová "§ 28 ods. 4 písm. a) až c), e) až g), k) alebo o)" nahrádzajú slovami "§ 28 ods. 4 písm. a) až c), e) až g), k), m), o), r) alebo z)".".
Novovložený bod 51 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
6. K čl. I nový bod 55. V čl. I sa za bod 54 vkladá nový bod 55, ktorý znie: "55. V § 28 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: "a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s takto odobratým vyhradeným prúdom odpadu".".
Novovložený bod 55 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
7. K čl. I bodu 60. V bode 60. v § 28 ods. 5 písm. f) sa slová "súhrnnému trhovému podielu jej zastúpených výrobcov," nahrádza slovami "trhovému podielu pre účely výpočtu zberového podielu pre odpady z obalov jej zastúpených výrobcov,".".
8. K čl. I nový bod 62. V čl. I sa za bod 61 vkladá nový bod 62, ktorý znie: "62. V § 28 ods. 9 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak ide o obaly, aj údaje o množstve obalov, ktoré po ich spotrebe nebudú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, ktoré uviedli na trh všetci ňou zastúpení výrobcovia,".
Novovložený bod 62 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
9. K čl. I nový bod 65. V čl. I za bod 64 sa vkladá nový bod 65, ktorý znie: "65. V § 29 ods. l sa vypúšťa písm. h). Doterajšie písmená i) až l) sa označujú ako písmená h) až k).".
Novovložený bod 65 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. V súvislosti s tým sa v čl. I 65. bode označenie písm. "l)" mení na "k)" a v čl. I 66 bode sa označenie písmen "m) a n)" mení na "l) a m)" a slová "a) až l)" menia na "a) až k)".".
10. K čl. I nový bod 72. V čl. I sa za bod 71 vkladá nový bod 72, ktorý znie: "72. V § 31 sa ods. 8 dopĺňa písm. k), ktoré znie: "k) spôsob poskytnutia množstiev odpadových pneumatík, ktoré prevyšujú súhrnný trhový podiel zastúpených výrobcov pneumatík príslušnej organizácie zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky a množstiev odpadových pneumatík, ktoré prevyšujú trhový podiel výrobcov pneumatík, ktorí si plnia vyhradené povinnosti individuálne, v prospech ostatných členov koordinačného centra pre prúd odpadových pneumatík, ak ide o vyhradený prúd odpadových pneumatík."."."
Novovložený bod 72 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
11. K čl. I nový bod 87. V čl. I sa za bod 86 bod vkladá nový bod 87, ktorý znie: "87. V § 35 ods. 1 sa slová "prvý a tretí bod" nahrádzajú slovami "prvý bod".".
Novovložený bod 87 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
12. K čl. I nové body 97 až 100. V čl. I sa za bod 96 vkladajú nové body 97 až 100, ktoré znejú:
"97. V § 52 ods. 24 sa na konci pripája táto veta: "Do množstva obalov podľa prvej vety sa započítava celkové množstvo spotrebiteľských obalov, skupinových obalov a prepravných obalov."
98. V § 52 ods. 25 sa slová "trhového podielu výrobcu obalov" nahrádzajú slovami "trhového podielu pre účely výpočtu zberového podielu".
99. V § 52 sa za ods. 29 vkladá nový odsek 30, ktorý znie: "(30) Trhový podiel pre účely výpočtu zberového podielu pre odpady z obalov pre príslušný kalendárny rok je percentuálny podiel množstva obalov uvedených na trh zmluvnými výrobcami príslušnej organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly po odrátaní množstva obalov uvedených na trh, ktoré po ich spotrebe nebude tvoriť súčasť komunálnych odpadov, k celkovému množstvu obalov uvedených na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku, po odrátaní množstva obalov uvedených na trh, ktoré po ich spotrebe nebude tvoriť súčasť komunálnych odpadov."
Doterajší odsek 30 sa označuje ako odsek 31.
100. V § 54 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "Za hodnoverné preukázanie množstiev odpadov z obalov, ktoré nebudú tvoriť súčasť komunálnych odpadov, sa považujú doklady o druhu a množstve odpadu z obalov, pre ktorý výrobca zabezpečil zber a zhodnotenie v prvom zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 až R11 podľa prílohy č. 1 alebo v prvom inom zariadení na zhodnocovanie odpadov na území iného štátu, v ktorom je zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpadov niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 1.". ".
Novovložené body 97 až 100 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
13. bod pozmeňujúceho návrhu. K čl. I nový bod 150. V čl. I sa za bod 149 vkladá nový bod 150, ktorý znie: "150. V § 94 ods. 4 písm. e) sa slová "§ 29 ods. 1 písm. a) a c), e) alebo k)" nahrádzajú slovami "§ 29 ods. 1 písm. a) a c), e) alebo j)".".
Novovložený bod 150 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
14. K čl. I bodu 175. V čl. I 175. bod znie: "175. V § 99 ods. 1 písm. b) prvom a druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: "okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb".".
15. bod. K čl. I nový bod 206. V čl. I sa za 205. bod vkladá nový bod 206, ktorý znie: "206. V § 108 ods. 1 písm. b) sa slová "§ 97 ods. 13" nahrádzajú slovami "§ 97 ods. 12" a slová "§ 97 ods. 14" sa nahrádzajú slovami "§ 97 ods. 13".".
Novovložený bod 206 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
16. bod pozmeňovacieho návrhu. K čl. I nový bod 210. V čl. I sa za 209. bod vkladá nový bod 210, ktorý znie: "210. V § 113 ods. 2 písm. b) sa slová "§ 97 ods. 13, 14" nahrádzajú slovami "§ 97 ods. 12,13" a v ods. 9 sa slová "§ 97 ods. 13" nahrádzajú slovami "§ 97 ods. 12". ".
Novovložený bod 210 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
17. bod. K čl. I bod 215. V bode 215 v § 117 ods. l sa slová "§ 28 ods. 9, 10, 11" sa nahrádzajú slovami "§ 28 ods. 9 písm. a), b), c) d), f), g), h), i), ods. 10, 11" a slová "§ 81 ods. 2, 3, 15" nahrádzajú slovami "§ 81 ods. 2, 3, 4, 15".".
18. K čl. I nový bod 220. V čl. I sa za bod 219 vkladá nový bod 220, ktorý znie: ,,220. V § 117 ods. 6 sa za slová ,,§ 25 ods. 1,7;" vkladajú slová "§ 28 ods. 9 písm. e);".".
Novovložený bod 220 nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
19. bod. K čl. I bodu 221. § 134 sa dopÍňa ods. 8, ktorý znie: "(8) Pôsobnosť osoby vykonávajúcej funkciu likvidátora prechádza na štatutárneho zástupcu Environmentálneho fondu v rozsahu ustanovenom podľa odsekov 4 a 6.". V súvislosti s tým sa upraví úvodná veta a doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 9. Zároveň sa v čl. I 222. bode označenie odseku 8 nahrádza odsekom 9.
20. bod. K čl. I bodu 223. V bode 223 v § 135c ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: "najneskôr do 30. júna 2018, pričom výpovedná lehota pre takúto výpoveď má dĺžku jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane".
21. bod. K čl. III bod l. V čl. III bode 1 sa slová "na prevádzkovanie úložiska trvalého uskladnenia ortuti, na uzavretie úložiska trvalého uskladnenia kovovej ortuti alebo jeho časti, a jeho následné monitorovanie" nahrádzajú slovami "na prevádzkovanie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti, na uzavretie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti, a jeho následné monitorovanie".".
Súčasne vynímam na osobitné hlasovanie body 2, 7, 13, 14, 17, 24, 36, 39 a 48 zo spoločnej správy výborov a zároveň žiadam, aby hlasovanie bolo zajtra.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.10.2017 o 9:32 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:54

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega, som zostala trošku v nemom úžase, hlavne po vystúpení kolegu Senka, ktorý ma upozornil na môj drobný pozmeňováčik o knihách, že som ho mala dávnejšie, skoršie o ňom avizovať. Tak verím, že ten si stihnete naštudovať, aby pri zajtrajšom hlasovaní ste ho mohli odsúhlasiť, pretože toto, ja si to pozerám, to nie sú len legislatívno-technické úpravy, ale tam sú aj nové povinnosti, možno dobré, možné zlé.
Ako, pán minister, nezvážite odloženie hlasovania o celom návrhu zákona na ďalšiu schôdzu, žeby sa to presunulo? Lebo je to naozaj zložité ani verejnosť sa k tomuto nemala možnosť vyjadriť. Minimálne tento pozmeňovák, pán kolega, keby ste dali o ňom, no, aby sa o ňom hlasovalo, ale si myslím, že to je tak náročné, že naozaj bez odbornej diskusie o tomto hovoriť a hlasovať je dosť nezodpovedné.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2017 o 9:54 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:55

Peter Antal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani kolegynka, vo veľkej časti celého pozmeňujúceho návrhu skutočne ide o precizovanie niektorých častí celého textu tohto návrhu. Sú tam aj niektoré nové povinnosti alebo menia sa niektoré ustanovenia zákona, avšak sú to ustanovenia, ktoré práve boli vykomunikované práve s tými, ktorí sa určitým spôsobom dožadovali úpravy, či to už boli obce alebo to bolo OZV alebo to boli SPPK, tak ako bolo, tak ako bolo povedané. Čiže, čiže nie zásadným spôsobom by sa, alebo ten pozmeňovák, hoci je dlhý, ale vo veľkej časti sú to legislatívne úpravy. Ja som navrhoval hlasovanie o tomto zákone zajtra, ja myslím, že kto má záujem, si preštuduje ten pozmeňovák, nie je až taký rozsiahly, hoci je ho veľa, ale tie nové povinnosti sú v pár bodoch celého pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2017 o 9:55 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:56

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, pán minister, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, dovoľte, aby som sa tiež vyjadril k predloženej novele vládneho zákona, ktorý sme prijali v roku 2015, zákona o odpadoch. Mal som tú česť byť pri tom a bola tu dobrá turbulencia. Pán kolega, pán minister tiež si spomína, ako sme tu to prepierali sprava, zľava, zvrchu, zospodu, severozápad, juhovýchod, proste z každej strany a zmyslom malo byť, aby sme tie roztrieštené jednotlivé odpady, ktoré máme po rôznych zákonoch, aby sme to dali do jedného zákona, aby to bolo jednoznačné, že tento zákon to rieši, všetky možné odpady, a je to vybavené. Bolo hovorené, že bude to veľký problém, a vyzerá, že život nám dáva za pravdu, že tieto, to neboli kuvičie hlasy, ale boli to reálne, by som povedal, odborné hlasy, ktoré povedali, že: pozor, pozor, máme tu veľké problémy. Keby tu bola pani Košútová, ktorú pozdravujem z tohto miesta, poslankyňa vládnej strany SMER, ktorá mi stále vyčítala, že pokiaľ som mal viacej ako nejakých desať bodov v pozmeňujúcom návrhu, takže to už mal byť ministerský, ministerská novela, nie moja, poslanca.
Ja keď si tu teraz pozriem, že koľko vlastne bodov má vládny návrh, teda novela vládna, vyzerá, že sa pohybujeme v počte 226, 226 bodov, ktoré meníme vládnou novelou, a zároveň, keď sme to ešte prešli po tých výboroch, máme v spoločnej správe ďalších 50 bodov. To znamená 270 bodov sa mení v zákone. Ľudia boží, veď to ja neviem si predstaviť, akým spôsobom to, tá prax vôbec vstrebe a bude vedieť s tým nejak narábať! Však to je, to je katastrofa. Pán minister, nehnevajte sa, ja to takto hodnotím. Asi tá príprava toho zákona nebola tak až úplne zmysluplne logicko-odborná, ako sa hovorilo, že by mala byť. A teraz musíme robiť tieto pozmeňujúce návrhy, ktoré podľa mňa sú neskutočne, neskutočne vo veľkom objeme, a to nesvedčí o nejakom dobrom legislatívnom procese, ktoré my tu, zákonodarci, dávame tomu priebeh a hlasujeme o týchto zákonoch.
Pán minister, z dôvodovej správy, ako ste aj uviedli, aj píšete, a budem citovať, "nakoľko problematika odpadového hospodárstva je široká, nakladanie s odpadmi a predovšetkým uplatňovanie rozšírenie zodpovednosti výrobcov prináša množstvo nových podnetov". Vaše ministerstvo je "pripravené na širšiu diskusiu k pripravovanej novele zákona o odpadoch s predpokladanou účinnosťou od 1. januára 2019". To znamená, keď je to pravda, tak znovu pripravujeme ďalšiu novelu, ktorá by mala od 1. 1. 2019 dať asi znovu nejaký ten rámec priechodnosti odbornosti, neviem, čoho všetkého možného, aby ten zákon bol uplatniteľný v praxi. Pán minister, ja by som bol veľmi rád, keby možnože aj na výbor prešli nejaké, keď budú sa vytvárať nejaké skupiny, ktoré budú ako pracovné v tejto veci, lebo nejak sa nestalo tradíciou, aby výbor a hlavne opoziční poslanci vedeli, kedy zasadá nejaká skupina k danému problému, takže keď môžem poprosiť z tohto miesta, keď bude tam k tej veľkej novele, ktorú avizujete s účinnosťou od 1. 1. 2019, keby prípadne na výbor náš pre pôdohospodárstvo a životné prišlo echo, že áno, vznikla skupina, pracujeme. Lebo myslím si, že každý poslanec z nášho výboru by mal zodpovedne pristupovať k svojej funkcii a k svojmu mandátu, a prakticky myslím si, že každý má aj nejakých tých odborníkov v odpadovom hospodárstve, ktorí by mohli niečo povedať do tejto pripravovanej skupiny, aby sme sa potom zase neškriabali poza uši, že, aha, ešte toto sme zabudli a neviem, čo všetko možné.
Samozrejme, ja sa nejakým spôsobom nedefinujem za žiadneho veľkého hyperodborníka na odpady, ale samozrejme prichádzam s nimi tiež v každej dobe do kontaktu ako každý človek. A veľmi som kvitoval, keď ešte v minulom volebnom období pán minister Žiga zaviedol možnosť tých divokých skládok, ktoré boli, a určitá, finančný obnos, teraz nechcem, neberte ma za slovo, niekoľko miliónov bolo v rámci Slovenskej republiky uvoľnených na tie divoké skládky. Lebo tam je veľký problém a musím povedať, že mnoho ľudí si z toho robí dobrý deň. Chodím po lesoch, chodím po poľnohospodárskej krajine, aj lesnej, aj horskej, aj nížinnej, a musím povedať, že niektoré veci, ktoré fotím, to je doslova na zaplakanie. Pretože neodveze to do zberného dvoru, keď je tam nejaký separovaný odpad, a odvezie to do najbližšej poľnej cesty, vysype to do priekopy, vysype do, do odvodňovacieho kanálu, vysype to proste, kde mu príde a, žiaľ, nevieme si s tým dať rady. A chcel by som zdôrazniť jednu vec, že tam sa nám dotýkajú také osobné záujmy. Starosta by mu mal dať pokutu. Keď zistí, že sú to vlastne jeho voliči, ktorých bude potrebovať počas volieb, hlas, tak povie: tak sorry, sorry, nejak to znesieme. A to je to, ktoré, ja hovorím, že to je, to je, neviem, to je farizejský spôsob života, ja tomu hovorím. Veď predsa nemôže z čerešní dole. Lebo je to náš chotár, naše katastrálne územie, naša obec, takže bolo by dobré, keby sme aj toto si ujasnili a tie pokuty, ktoré majú byť udelené, hoci sú tam aj nejaké dôkazy, by sa mali udeľovať.
To len tak na margo, pán minister, aby ste možno mali aj nejaký podnet. A ešte jednu vec by som chcel spomenúť. To sme dávali s kolegom Mičovským, keď sme tu boli, a s kolegom Hubom v minulom volebnom období. Asi viete, že zálohované fľaše týkajúce sa plastových fliaš, to by sme chceli, lebo to je tiež veľká pliaga. A vieme, koľko sa to rozkladá v prírode, ten plast. Viem, že sú tam rôzne, aj, kolega Antal, teraz ste spomínali, že akým spôsobom by tom tam navýšilo cenu. Ale myslím si, že táto cesta by mala tu ísť a mali sme sa s tým zaoberať, aby sme aj tie plastové fľaše z našej krajiny dostali von aj tým spôsobom, že budú zálohované a bude za to, hoci nejaká minimálna, cena, ale myslím, že aj naši spoluobčania, ktorých máme dosť na Slovensku, keď vedeli vybrať všetky železné predmety, ktoré sa nachádzali po ´89. v krajine a urobili si z toho, by som povedal, tiež nejaký zdroj príjmov, tak neverím, že keby toto sa dozvedeli, že každá fľaša má nejakú cenu, asi by to vyzbierali tiež. A tým pádom by sme možnože jednou ranou zabili dve muchy, že by proste mali zmysluplnú činnosť títo občania a zároveň by sa aj trošku prilepšili. Takže to je tiež jeden z mojich takýchto podnetov.
Ale poďme, dávam jeden pozmeňujúci návrh, ktorý by som doporučil hlasovať o ňom pánovi spravodajcovi tak, že má päť bodov, takže prvé štyri body by boli v jednom hlasovaní a piaty bod na samostatné hlasovanie, pán spravodajca, keď môžem poprosiť.
A môj bod samozrejme, môj pozmeňujúci návrh vychádza tiež z aplikačnej praxe kolegov, ktorí sa venujú odpadom, a budeme hovoriť o možnosti vypovedania zmluvného vzťahu výrobcu vyhradeného výrobku s OZV-ečkom, kedy sa to môže ukončiť. Tam aplikačná prax dospela k tomu, že momentálne zákon umožňuje dve možnosti, prvá možnosť do 30 dní kalendárnych po zistení porušenia OZV vyplývajúcich z § 28 a tak ďalej, a ďalšie k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu. Vyzerá, že ods. 1 v praxi spôsobuje dosť veľa nejasností, komplikácií, takže v pozmeňujúcom návrhu dávam návrh, aby tento bod bol vypustený. Takže ostáva iba k 31. decembru kalendárneho roku bez udania dôvodu, tak ako je to v zákone.
A v ďalšom bode, kde hovoríme o špeciálnom kontrolnom orgáne vo vnútri organizácie zodpovednosti výrobcov, má sa tam stať členom aj jeden štátny nejaký orgán kontrolný, jeden nejaký zástupca štátu. Myslím si, že majú tam dosť tí ozetvečkári, majú tam dosť možností, ako ich štát zlikvidovať alebo ako ich kontrolovať, takže toto sa mi nezdá veľmi šťastné, aby sme tam dávali ešte ďalšiu osobu. Budem to potom čítať v odôvodnení prečo.
No a ďalší bod, ktorý dávam na to samostatné hlasovanie, je, aby tie zberové podiely, ktoré oni musia mať a musia nejakým spôsobom s nimi pracovať, aby sme ich vypočítavali k určitému dátumu, ktorý tiež uvediem v tom pozmeňujúcom návrhu, lebo to nebolo v pôvodnom znení zákona akceptované, resp. s tým sa asi nepočítalo a zatiaľ som to nevidel v pozmeňujúcich návrhoch, ktoré tu boli predložené. Takže toľko k mojim nejakým úvahám, výhradám alebo doporučeniam k zákonu o odpadoch.
A teraz dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Martina Fecka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon sa mení takto:
1. V čl. I sa za bod 50 vkladá nový bod 51, ktorý znie:
"51. V § 27 ods. 14 písm. a) znie:
"a) výpoveďou, a to len k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu.".".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bode 51 v § 27 ods. 16 prvej vete sa vypúšťajú slová "druhého bodu".
Odôvodnenie. Doplnenie výlučnej možnosti výpovede zo strany výrobcu (§ 27 ods. 14) sa v novele zákona o odpadoch s účinnosťou od 1. mája 2017 udialo poslaneckým pozmeňujúcim návrhom v druhom čítaní s odôvodnením, že táto úprava je v prospech samotných výrobcov. Doterajšie praktické skúsenosti s uplatňovaním tohto zákonného ustanovenia výrobcami však jednoznačne preukazujú, že takáto právna úprava nie je v ich prospech a je skôr neprimeraným obmedzením zmluvnej slobody, ktorú im zaručuje Obchodný zákonník, podľa ktorého sú zmluvy medzi výrobcami a OZV uzatvárané. Bod 4 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je legislatívno-technickou úpravou bezprostredne súvisiacou s úpravou navrhovanou v bode 1.
3. V čl. I bode 62 v § 28 ods. 12 písm. c) sa vypúšťa bod 1.
Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 1 a 2.
4. V čl. I bode 78 v § 31 ods. 17 písm. d) sa vypúšťa bod 1.
Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 1 a 2.
Odôvodnenie k bodom 3 a 4: Cieľom vládnej novely zákona o odpadoch je vytvorenie špeciálneho kontrolného orgánu vo vnútri organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len "OZV"), pričom jedným z členov tohto kontrolného orgánu musí byť aj osoba navrhnutá ministrom životného prostredia Slovenskej republiky (ako zástupca štátu v kontrolnom orgáne). Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky však už teraz reguluje vznik a činnosť OZV prostredníctvom autorizácie. Následne má prostredníctvom Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ako aj ostatných štátnych orgánov, napríklad Finančná správa a pod., veľmi silnú pozíciu pri ich kontrole. V neposlednom rade, pokiaľ si OZV neplní svoje povinnosti, uvedené ministerstvo môže udelenú autorizáciu aj zrušiť, čím ukončí činnosť daného OZV.
Predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh ponecháva zriadenie kontrolného orgánu OZV, avšak vypúšťa podmienku, aby bol jeho členom aj zástupca štátu navrhnutý ministrom životného prostredia. Nominácia zástupcu štátu do súkromného subjektu predstavuje neprimeraný zásah do práv súkromných spoločností, čo v sebe prináša nasledovné riziká: a) negatívne ovplyvnenie hospodárskej súťaže, b) konflikt záujmov medzi zástupcom štátu v súkromnej spoločnosti a zástupcami orgánov štátnej správy, ktoré túto súkromnú spoločnosť kontrolujú, a c) potenciál zvýšeného výskytu klientelizmu a korupcie. Z rovnakých dôvodov sa týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom vypúšťa podmienka, aby bol členom koordinačného centra zástupca štátu navrhnutý ministrom životného prostredia. Koordinačné centrum je tiež súkromným subjektom – právnickou osobou založenou pre vyhradený prúd odpadu (napr. pneumatiky, motorové vozidlá a pod.) a je tvorené organizáciami zodpovednosti výrobcov a výrobcami vyhradených výrobkov.
5. bod môjho pozmeňujúceho návrhu, posledný, ktorý vynímam na samostatné hlasovanie.
V čl. I bode 223 sa § 135c dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
"(12) Zberový podiel podľa § 52 ods. 25 sa za kalendárny rok 2017 vypočíta podľa predpisov platných do 1. mája 2017.".
Odôvodnenie: Novelou zákona o odpadoch, ktorá nadobudla účinnosť 1. mája 2017, sa zmenilo aj znenie ustanovenia § 52 ods. 25 zákona o odpadoch, ktoré upravuje definíciu zberového podielu pre odpady z obalov. K takejto úprave došlo bez toho, aby v prechodných ustanoveniach uvedenej novely zákona bolo stanovené, akým spôsobom sa má za rok 2017 zberový podiel vypočítať. Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa tento nedostatok uvedenej novely zákona o odpadoch odstraňuje.
Skončil som a tento pozmeňovák bol tu už štyri dni, tak dúfam, že ste si ho prečítali, alebo mali možnosť. A končím stále tak, ako zvyknem, že naši predkovia nám odkazujú, aby sme žili tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.10.2017 o 9:56 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:10

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela zareagovať len na tie úplne úvodné slová, ktoré si, Martin, hovoril ohľadom tých pozmeňujúcich návrhov a tých úprav a teda si reagoval na pána poslanca Antala, na jeho rozsiahly pozmeňovák. Pretože to je naozaj, že niekedy slovíčko "alebo" môže zmeniť podstatným spôsobom celý návrh zákona. Mali sme to tu nedávno pri zákone o ochrane prírody, kedy ste spolu s pani poslankyňou Vaľovou predkladali návrh zákona, kde slovíčkom "alebo" sa zmenila, návrh bol zrušiť povinnosť zverejňovania správnych konaní vo veci ochrany prírody. Takže tento 21-bodový návrh, pozmeňovák, to nie že len nejaké drobné úpravy, tam naozaj aj čiarka môže zmeniť podstatným spôsobom nejaké ustanovenia. Tak ja si myslím, že aj do zajtra je málo času na to, aby si to človek mohol zodpovedne preštudovať a vyjadriť sa k tomu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2017 o 10:10 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:11

Peter Antal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Fecko, absolútne súhlasím, že pokuty sa musia udeľovať na každom stupni a tak musí udeľovať obec, hoci je to nepopulárne, ale musí vo vzťahu ku svojim obyvateľom, ak chceme prinútiť občanov dodržiavať zákon o odpadoch a hlavne ukladania odpadu tam, kde nemá byť, či je to mimo zberných nádob, či je to, ako si ty hovoril, v krajine, tie pneumatiky a tak ďalej Tam je skôr problém, že nevedia to identifikovať a je to jednoducho čierna skládka na ťarchu obce bez toho, aby niekoho sankcionovali. Ale bez sankcií tento zákon nebude fungovať. Ja to hovorím stále a zdôrazňujem to na každom fóre, kde sa o tomto bavíme, lebo jednoducho sme tak naučení, že keď nedostaneme pokutu, tak nás nič asi neprinúti. My sme nie, by som povedal, prirodzene ekologicky zmýšľajúci ľudia, žiaľ, a asi len sankcie.
Čo sa týka toho zálohovania, aj s tým sa viem stotožniť a súhlasím s tým, ale v súčasnom systéme fungovania tohto zákona to nie je možné. Keďže tu máme zavedenú rozšírenú zodpovednosť výrobcov, išlo by to na ťarchu znovu výrobcov, čo by nebolo dobré, a tam by to enormne zdražilo celý systém. Musel by sa absolútne zmeniť systém nakladania s odpadmi a potom zálohovať, ale potom všetky, všetky fľaše, všetky, PET-ky a tak ďalej. Vtedy, keď sa, ja si myslím, že keď sa z odpadu stane tovar, tak vtedy nebudeme mať odpad v krajine, vtedy sa bude dokonale separovať, lebo jednoducho to bude ekonomicky nútiť niekoho tento odpad zbierať a doslova aj žiť. Ja som videl jeden zaujímavý dokument, kde sa hovorilo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2017 o 10:11 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video