31. schôdza

9.5.2018 - 29.5.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 10:25 hod.

Ing.

László Sólymos

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:25

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi uviesť odôvodnenie materiálu Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve.
Tento návrh predkladá vláda Slovenskej republiky na rokovanie podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky, na základe ktorého Národná rada vyslovuje súhlas s medzinárodnými zmluvami, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb. Zároveň ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, pred ratifikáciou ktorej sa vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.
Z dôvodu záujmu členských štátov v organizácii ICAO o členstvo v rade a o spoluprácu na ďalšom smerovaní organizácie z dôvodu rastúceho vplyvu medzinárodnej leteckej dopravy na národné hospodárstvo členských štátov organizácie ICAO bola na zasadnutí 39. valného zhromaždenia prijatá rezolúcia, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) dohovoru. Uvedeným protokolom, ktorý predstavuje piatu zmenu, sa zmení počet členov rady zo súčasného počtu 36 na nový počet 40.
Vážení prítomní, odporúčam vysloviť súhlas s týmto protokolom, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 10:25 hod.

Ing.

László Sólymos

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 10:27

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Ďakujem.
Prosím určeného spoločného spravodajcu z výboru pre hospodárske záležitosti poslanca Rastislava Holúbka, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

10.5.2018 o 10:27 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:27

Rastislav Holúbek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

50.
Ďakujem. Prekladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (tlač 923).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 984 z 20. apríla 2018 pridelil návrh na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu rokoval 2. mája 2018 a prijal uznesenie č. 362. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 3. mája 2018 a prijal uznesenie č. 238. Obidva výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Protokolom, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Ďalej gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Protokolom, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 250 z 9. mája 2018. Týmto uznesením som bol poverený, aby som informoval o výsledku rokovania výborov, odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru uvedené v spoločnej správe a predniesol návrh uznesenia Národnej rady.
Ďakujem.

Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 10:27 hod.

Rastislav Holúbek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 10:33

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Otváram rozpravu o tomto bode programu. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Nie je tomu tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Nasleduje druhé čítanie o

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení článok 56 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve.

Návrh vlády je uvedený ako tlač 924 a spoločná správa výborov má tlač 924a.
Nech sa páči, poprosím o odôvodnenie návrhu vlády.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

10.5.2018 o 10:33 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 10:35

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas s návrhom na ratifikáciu uvedeného protokolu uznesením č. 123 dňa 28. marca 2018.
Prezident Slovenskej republiky nemá pripomienky k predmetnému materiálu a súhlasí s jeho predložením na rokovanie Národnej rady.
Na zasadnutí 39. valného zhromaždenia bola prijatá rezolúcia A39-7 ratifikácia protokolu, ktorým sa mení článok 56 dohovoru. Uvedeným protokolom, ktorý predstavuje tretiu zmenu článku 56, sa zmení počet členov Leteckej navigačnej komisie zo súčasného počtu 19 na nový počet 21.
Dohovor je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, na ktorej vykonanie nie je potrebný zákon a priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktorá po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom má prednosť pred zákonmi.
Ďakujem pekne a prosím o podporu tohto návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

10.5.2018 o 10:35 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:35

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Nech sa páči, pán spravodajca Holúbek.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 10:35 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:38

Rastislav Holúbek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení článok 56 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (tlač 924).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 985 z 20. apríla 2018 pridelil návrh na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu rokoval 2. mája 2018 a prijal uznesenie č. 363. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 3. mája 2018 a prijal uznesenie č. 239. Obidva výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Protokolom, ktorým sa mení článok 56 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Ďalej gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Protokolom, ktorým sa mení článok 56 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení článok 56 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 251 z 9. mája 2018.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 10:38 hod.

Rastislav Holúbek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:38

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Otváram rozpravu o tomto bode programu. Hlási sa niekto do rozpravy? Nie je tomu tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Ďalším; pokračujeme druhým čítaním o

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou.

Návrh vlády má parlamentnú tlač 925 a spoločná správa výborov má tlač 925a.
Nech sa páči, pán podpredseda vlády, odôvodnite tento návrh.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 10:38 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 10:38

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas s návrhom na ratifikáciu uvedenej dohody uznesením č. 124 dňa 28. marca 2018.
Prezident Slovenskej republiky nemá pripomienky k predmetnému materiálu a súhlasí s jeho predložením na rokovanie Národnej rady.
Ide o komplexnú dohodu Európskej únie a jej členských štátov s Moldavskou republikou o spoločnom leteckom priestore. Ustanovenia tejto dohody majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami existujúcich bilaterálnych dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskej únie a Moldavskou republikou.
Cieľom dohody je vytvorenie spoločného leteckého priestoru, ktorý bude založený na otvorenom prístupe zmluvných strán na trhy s rovnakými podmienkami hospodárskej súťaže za súčasného dodržiavania rovnakých pravidiel vrátane oblasti bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany, riadenie letovej prevádzky a sociálnych aspektov a životného prostredia.
Vážení prítomní, odporúčam vysloviť súhlas s Dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

10.5.2018 o 10:38 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:38

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Ďakujem.
Prosím určeného spoločného spravodajcu z výboru pre hospodárske záležitosti poslanca Petra Pamulu, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády. Nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 10:38 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video