31. schôdza

9.5.2018 - 29.5.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 10:51 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:51

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Otváram rozpravu o tomto bode programu. Hlási sa niekto do rozpravy? Nie je tomu tak. Končím možnosť prihlásiť sa a vyhlasujem ju za skončenú. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Teraz nasleduje, ak je tu pani ministerka. (Reakcie z pléna.) Skúsime minútovú prestávku. Vyhlasujem minútovú prestávku, ak tu nie je, dali by sme do jedenástej potom. (Krátka pauza.)
Takže teraz nasleduje prvé čítanie o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 949. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 1000.
Prosím ministerku školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martinu Lubyovú, aby návrh zákona uviedla. Poprosím o kľud v sále.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 10:51 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:53

Martina Lubyová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám na rokovanie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Základným princípom pripravovanej novely je zvýšenie motivácie vstupu škôl a zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania. Deje sa to prostredníctvom zrušenia krátenia normatívu strednej odbornej škole zapojenej do duálneho vzdelávania, ktoré v predošlom období demotivovalo školy otvárať takéto duálne triedy.
Ďalej zníženie administratívnej záťaže pri overovaní spôsobilosti zamestnávateľa, kde sa mnoho potvrdení nahrádza čestnými prehláseniami, aby sa zamestnávateľ odbremenil pri získavaní všetkých týchto potvrdení.
A ďalej zavádzame priame platby na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, a to v sume od 1 000 eur pre malý podnik alebo stredný podnik, v sume 700 eur pre zamestnávateľa, ktorý počas školského roka poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu nad 400 hodín, a v sume 300 eur pre zamestnávateľa, ktorý počas školského roka poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu 200 až 400 hodín. Ide o priamu podporu zamestnávateľov, aby boli motivovaní brať si študentov do duálneho učebného pomeru.
Ďalej upravujeme spôsob určovania podielu praktického vyučovania žiaka, pričom pomer teoretického vyučovania a praktického vyučovania bude určovať príslušný štátny vzdelávací program.
Ďalej, určovanie plánu výkonov presúvame z výkonu samosprávy na prenesený výkon štátnej správy, čím sa presúva z politickej roviny do roviny odbornej, ale zostáva na krajskej úrovni.
Ďalej zavádzame pozíciu hlavného inštruktora, ktorý vykonáva praktické vyučovanie žiakov v systéme duálneho vzdelávania aj úlohy súvisiace s koordinovaním praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania.
Ďalej spresňujeme učebnú zmluvu a prispôsobujeme potrebám praxe a ustanovujeme možnosť získať označenie podnikovej školy, ktorá bude so zreteľom na osobitosť takejto strednej odbornej školy vyňatá z procesu určovania počtu žiakov samosprávnym krajom.
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ďakujem za pozornosť a dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie predloženého materiálu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.5.2018 o 10:53 hod.

JUDr. Mgr. PhD

Martina Lubyová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:53

Martin Glváč
Skontrolovaný text

73.
Ďakujem.
Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, poslancovi Pavlovi Gogovi. Nech sa páči.

Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 10:53 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:55

Pavol Goga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, tlač 949, a predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky a zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.5.2018 o 10:55 hod.

PaedDr.

Pavol Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 10:57

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som dostal dve písomné prihlášky, a to od pána poslanca Gröhlinga a pani poslankyne Zimenovej.
Pán poslanec Gröhling, ešte stihnete či nie? Nie.
Takže vyhlasujem prestávku do jedenástej hodiny.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím, poprosím o kľud v sále.
Procedurálny návrh, pani poslankyňa Irén Sárközy.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

10.5.2018 o 10:57 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:01

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcela by som poprosiť o opravu môjho hlasovania. V hlasovaní včera 9. 5., číslo hlasovania 12, hlasovala som za a chcela som hlasovať proti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.5.2018 o 11:01 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 11:02

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujeme. Poprosím opravu.
Pokračujeme v prerušenom rokovaní hlasovaním v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle, tlač 940. (Ruch v sále.) Žiadam vás o kľud v sále. Pán minister Sólymos!
Prosím spravodajcu z výboru pre obranu a bezpečnosť poslanca Bučeka, aby hlasovanie uviedol. Nech sa páči.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 940.)

Buček, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Pán podpredseda, vo všeobecnej rozprave vystúpilo päť pánov poslancov, nepodali však žiadny doplňujúci ani pozmeňujúci návrh. Teraz, pán podpredseda, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh zákona v druhom čítaní.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 81, proti 24, zdržalo sa 33, nehlasovali 2.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Buček, Jozef, poslanec NR SR
Pán podpredseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Ďalej, že za gestorský výbor určuje výbor pre obranu a bezpečnosť s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141 poslancov, za 123, proti 1, zdržalo sa 17, nehlasoval, teda hlasovali všetci.
Konštatujem, že sme tento návrh zákona schválili.

Pokračujeme hlasovaním o bode 6 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov (tlač 941).
Prosím spravodajcu pána poslanca Šucu, aby uviedol hlasovanie.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 941.)

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. V rozprave vystúpil jeden pán poslanec, nepodal žiadny doplňujúci návrh. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní. Dajte, prosím, hlasovať.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 142, za 132, proti 0, zdržalo sa 8, nehlasovali 2.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predsedajúci. Prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Dajte, prosím, hlasovať.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 143, za 143, proti nikto, nikto sa nezdržal, nikto, všetci hlasovali.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

Teraz poprosím spravodajcu z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie poslanca Jána Kvorku, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona o rybárstve, tlač 937, čo je bod 7 schváleného programu.

[Hlasovanie o vládnom návrhu zákona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, tlač 937.]

Kvorka, Ján, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, prosím vás, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 144, za 86, proti 7, zdržalo sa 51.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Kvorka, Ján, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a aby predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Dajte hlasovať.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 144, za 125, proti nikto, zdržalo sa 17, nehlasovali 2.
Konštatujem, že sme tento návrh zákona schválili.

Opäť prosím poslanca Kvorku, aby uviedol hlasovanie o bode 8 programu, je to prvé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (tlač 938). Nech sa páči.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 938.)

Kvorka, Ján, poslanec NR SR
Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 143 poslancov, za 129, proti nikto, zdržalo sa 14.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Nech sa páči.

Kvorka, Ján, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a aby predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Dajte, prosím, hlasovať.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 144 poslancov, za 143, proti 1, nikto sa nezdržal.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

Pristúpime k hlasovaniu v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, tlač 939, bod 9 schváleného programu.
Nech sa páči, pán poslanec Matejička, z gestorského výboru.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 939.)

Matejička, Vladimír, poslanec NR SR
Ďakujem. Pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 145 poslancov, za 117, proti nikto, zdržalo sa 28.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Nech sa páči.

Matejička, Vladimír, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a aby predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 143 poslancov, za 142, proti nikto, zdržal sa 1.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

Ďalej budeme hlasovať v treťom čítaní o návrhu uznesenia k

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (tlač 923).

Prosím poslanca Rastislava Holúbka z výboru pre hospodárske záležitosti, aby hlasovanie uviedol.
Zatiaľ dovoľte, aby som privítal na balkóne seniorov z Prievidze z denného centra Bôbar, vitajte! Pani poslankyňa, seniori ste povedali?
Nech sa páči, pán poslanec.

Holúbek, Rastislav, poslanec NR SR
Ďakujem, vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, v rozprave nevystúpili žiadni poslanci. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu spoločnej správy.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 138, proti nikto, zdržal sa 1.
Nech sa páči, pán poslanec.

Holúbek, Rastislav, poslanec NR SR
Vážený pán pred... (Rozhovor spravodajcu s predsedajúcim mimo mikrofónu.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Takže konštatujem, že sme tento návrh schválili. Ďalej budeme hlasovať v treťom čítaní o návrhu uznesenia k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Protokolom, ktorým sa mení článok 50. Nie, toto bolo ono.

Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s uvedenou zmluvou, to bolo.

A nasleduje hlasovanie v treťom čítaní o návrhu uznesenia k

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení článok 56 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (tlač 924).

Nech sa páči, pán poslanec Holúbek.

Holúbek, Rastislav, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, v rozprave nevystúpili žiadni poslanci. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu spoločnej správy.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 144 poslancov, za 144, proti nikto, nikto sa nezdržal.

Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s uvedenou zmluvou.

Teraz budeme hlasovať v treťom čítaní o návrhu uznesenia k

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou s spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou (tlač 925).

Prosím poslanca Pamulu, aby hlasovanie uviedol. Nech sa páči.

Pamula, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, v rozprave nevystúpil žiaden pán poslanec, takže nebol podaný, predložený žiaden pozmeňujúci návrh. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu spoločnej správy.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 145 poslancov, za 145, proti nikto, nikto sa nezdržal.

Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s uvedenou zmluvou.

Nasleduje hlasovanie v treťom čítaní o návrhu uznesenia k

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodu o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcej sa európskych programov satelitnej navigácie (tlač 926).

Nech sa páči, pán poslanec Pamula.

Pamula, Peter, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, v rozprave nevystúpil žiaden pán poslanec, takže nebol podaný, predložený žiaden pozmeňujúci návrh. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu spoločnej správy.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 145 poslancov, za 130, proti nikto, zdržalo sa 14, nehlasoval 1.

Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s uvedenou zmluvou.

Ďalej budeme hlasovať v treťom čítaní o návrhu uznesenia k

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Euro-stredozemskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej (tlač 927).

Prosím spoločného spravodajcu z výboru pre hospodárske záležitosti Tibora Jančulu, aby uviedol hlasovanie.

Jančula, Tibor, poslanec NR SR
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, v rozprave nevystúpil žiadny poslanec. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu spoločnej správy.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 144 poslancov, za 130, proti nikto, zdržalo sa 14.

Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s uvedenou zmluvou.

Posledným bodom hlasovania pokračujeme v treťom čítaní o návrhu uznesenia k

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Euro-stredomorskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej (tlač 928).

Nech sa páči, pán poslanec Jančula.

Jančula, Tibor, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, v rozprave nevystúpil žiadny poslanec. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu spoločnej správy.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 144 poslancov, za 143, proti nikto, nikto sa nezdržal, nehlasoval 1.

Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s touto zmluvou.

Dva procedurálne návrhy. Pán podpred... á, štyri.
Nech sa páči, pán podpredseda Bugár.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

10.5.2018 o 11:02 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:23

Béla Bugár
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán podpredseda, podávam procedurálny návrh, aby sme spojili rozpravu k bodom 17 a 18 (tlač 950 a 951), je to o vysokých školách. Prvý je o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, druhý je vysokoškolský zákon.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.5.2018 o 11:23 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:23

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Je všeobecný súhlas? (Nesúhlasná reakcia pléna.) Nie je, prezentujme sa, dávam hlasovať, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 112, proti 17, zdržalo sa 9, nehlasovali 2.
Uzniesli sme sa, že body 17 a 18, k nim bude zlúčená rozprava.
Nech sa páči, pán poslanec Zelník.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2018 o 11:23 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:24

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, ja len chcem pripomenúť členom výboru pre zdravotníctvo, že pokračovanie výboru bude o dvanástej hodine dnes v zasadacej miestnosti výboru pre zdravotníctvo. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.5.2018 o 11:24 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video