33. schôdza

12.6.2018 - 25.6.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.6.2018 o 13:20 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:20

Peter Šuca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, ctené panie kolegyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť spoločnú správu k predmetnému bodu rokovania.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 941), druhé čítanie. (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím vás, páni poslanci.

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky, pardon (krátka pauza), č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1137 z 10. mája 2018 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona, § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 388 z 5. júna 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 278 zo 7. júna 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 109 z 11. júna 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 135 zo 4. júna 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu hlasovať a tento schváliť.
IV. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Petra Šucu vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 941), v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 146 na svojej 55. schôdzi.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.6.2018 o 13:20 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:25

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, predloženým návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje príslušný článok smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany.
V súvislosti s touto transpozíciou sa navrhuje zmena dĺžky konania, čo sa týka udelenia azylu, a to z 90 dní na 6 mesiacov, súčasne sa stanovuje, že lehotu na rozhodnutie možno predĺžiť aj opakovane, a určujú sa podmienky na jej predĺženie. Návrhom sa tiež upravujú niektoré ustanovenia zákona o azyle vzhľadom na poznatky a potreby aplikačnej praxe.
Ustanovuje sa aj nový dôvod na prerušenie konania o udelenie azylu z dôvody neistej situá..., z dôvodu neistej situácie v krajine pôvodu a rozširujú sa tiež dôvody na zánik azylu a zánik..., a dôvody na zánik doplnkovej ochrany, ak cudzinec nadobudne štátne občianstvo iného členského štátu Únie alebo ak iný členský štát Európskej únie udelí cudzincovi azyl z dôvodu prenasledovania alebo doplnkovú ochranu z dôvodu vážneho bezprávia.
A taktiež sa umožňuje odňatie azylu alebo odňatie doplnkovej ochrany, ktoré boli udelené z humanitných dôvodov alebo boli udelené na účel zlúčenia rodiny, ak cudzincovi udelil pobyt bez časového obmedzenia iný štát. Zároveň sa ustanovuje aj zákaz poskytnúť krajine pôvodu informácie o tom, že cudzinec podal žiadosť o udelenie azylu, a o dôvodoch takejto žiadosti sa rozširu-, sa rozširuje aj na iný orgán verejnej správy. Poskytnutie týchto informácií bez súhlasu dotknutej osoby nebude možné ani vtedy, ak azyl alebo doplnková ochrana zanikli alebo cudzinec už nie je žiadateľom.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne a vážení páni poslanci, dovoľujem si Vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.6.2018 o 13:25 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:28

Jozef Buček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Spoločná výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1136 z 10. mája 2018 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
3. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 387 z 5. júna 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Za návrh hlasovali 4 poslanci, nikto nebol proti, 4 poslanci sa zdržali hlasovania. Počet členov výboru je 12, prítomných bolo 8 poslancov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 136 zo 4. júna 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu hlasovať a tento schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Jozefa Bučeka vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 940), v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 147 na svojej 55. schôdzi.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto návrhu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.6.2018 o 13:28 hod.

Mgr.

Jozef Buček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:32

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, opätovne musím vystúpiť k tomuto návrhu zákona, ktorý podstatným spôsobom mení náš súčasný azylový systém, a to takým spôsobom, že ho výrazne liberalizuje a pomáha potenciálnym záujemcom o azyl na Slovensku nielen dlhšie ostávať, ale aj reálne ľahšie ten azyl získať a tým pádom tu v podstate žiť na úkor slušne pracujúcich slovenských občanov.
Práve v dobách tejto aktívne hroziacej imigračnej krízy, ktorá zasahuje celú Európsku úniu, ale aj všetky ostatné štáty Európy, by malo Slovensko mimoriadne opatrne vystupovať ku každému kroku, resp. pristupovať ku každému kroku zo strany Bruselu a Európskej únie, ktorý sa snaží liberalizovať jednotlivé druhy politík smerujúce k tomu, aby imigranti mohli v jednotlivých štátoch Európskej únie zostávať. Pretože to, čo reálne strana SMER - sociálna demokracia prostredníctvom či už svojho predsedu, alebo jednotlivých podpredsedov deklaruje na verejných tlačových konferenciách tu v Národnej rade alebo kdekoľvek inde, a to, čo reálne robí tu v Národnej rade, aké zákony, aké hodnoty, aké nariadenia presadzuje, a za čo sa stavia, je v absolútnom príkrom rozpore. A toto je jeden z tých príkladov.
A ja využívam toto miesto tu v druhom čítaní, aby som poukázal na ten obrovský rozpor, že na jednej strane SMER vystupuje ako strana protimigračná, strana, ktorá chce chrániť národné a kresťanské hodnoty pred inváziou agresívnych islamistov, pred teroristickými útokmi a podobne, no na druhej strane pomaly pristupuje ku každému svojvoľnému kroku zo strany Bruselu tak, aby týmto imigrantom, azylantom, a teda aj potenciálnym teroristom, násilníkom a tým, ktorí v západnej Európe znásilňujú kresťanské ženy, umožňovala ostať priamo na Slovensku.
Ako už spomínala pani ministerka, tak táto novela, zopakujem to, povedal som to aj v prvom čítaní, zvyšuje tú lehotu, počas ktorej musia slovenské orgány rozhodnúť o udelení alebo neudelení azylu, zo súčasných troch mesiacov až na šesť mesiacov a zavádza, resp. poskytuje tomu jednotlivému žiadateľovi o azyl nové možnosti, opravné prostriedky a právomoci, ako túto lehotu, túto dobu, počas ktorej ho občania Slovenskej republiky musia živiť, až na 21 mesiacov. To znamená takmer dva roky. A prečo to robíme? Robíme to preto, pretože si to Európska únia praje a pretože táto vláda a tu prítomná pani ministerka len tak bez mihnutia oka servilne plní každé jedno nariadenie, ktoré Európska únia vypustí, s ktorým Európska únia príde, a je úplne jedno, úplne bezohľadne sa k tomu staviate, či to Slovenskú republiku poškodí, či to vystaví slovenských občanov nejakému nebezpečenstvu, či to môže znamenať vážne ohrozenie bezpečnostnej situácie na Slovensku, jednoducho Európska únia si to praje, a preto to musíme splniť.
A teraz sa chcem venovať tomu najdôležitejšiemu bodu, ktorý som spomínal aj v prvom čítaní a v ktorom pán minister, bývalý minister Kaliňák zavádzal podľa môjho názoru, keď sa snažil obraňovať prijatie takejto novely, a to je ten bod, kedy táto novela zákona umožňuje mimovládnym organizáciám právne zastupovať žiadateľov o azyl uprostred tohto azylového procesu. To znamená rôzne mimovládne organizácie, ktoré sú častokrát financované z veľmi pochybných zdrojov, o ktorých som hovoril aj na minulej schôdzi a o ktorých nevieme prakticky vôbec nič, pretože nielenže vláda nebola schopná prijať zákon, ktorý by aktívne, naozaj aktívne kontroloval financovanie týchto mimovládnych organizácií vykonávajúcich na Slovensku jednoznačne otvorene protištátnu, protinárodnú a protikresťanskú činnosť, nebola vláda ani len schopná prijať nami už dvakrát predkladanú novelu zákona o mimovládnych organizáciách, v ktorej by jasne, jasne, jasne poukázala na to, tieto mimovládne organizácie, ktoré na Slovensku presadzujú či už tieto hodnoty nejakých sexuálnych úchyliek, hodnoty prijímania imigrantov a podobne, boli jasne klasifikované, keďže sú financované najčastejšie zo zahraničia ako zahraniční agenti, a Slovensko by tak bolo výrazným spôsobom ochránené od zhubného vplyvu týchto mimovládnych organizácií.
Namiesto toho ale vláda dáva týmto mimovládnym organizáciám, ktoré sú špičkovo financované, ktorí majú špičkovo vzdelaných, pripravených ľudí, ktorí sú špičkovo zaplatení a oprávňuje tieto organizácie zastupovať jednotlivých žiadateľov o azyl. To znamená, ten žiadateľ, ktorý sa nechá takouto organizáciou, ktorá ho ochotne zastupovať bude, bude mať výborné vedomosti, možnosti a bude vedieť presne, ktoré oprávnenie kedy využiť na to, aby na Slovensku prípadne ostal čo najdlhšiu možnú dobu.
No a práve v tomto prípade v prvom čítaní minister vnútra Kaliňák vystúpil s tým, že takéto oprávnenie už tak, aj tak v zákone existuje, že zákon o azyle už teraz umožňuje mimovládnym organizáciám zastupovať jednotlivých žiadateľov o azyl. No keď sa však pozrieme na súčasné znenie k paragrafu 17a zákona o azyle a jeho plánovanú novelizáciu, tak dôjdeme jednoznačne k rozporu medzi tým, čo pán Kaliňák tvrdí, a tým, čo reálne v súčasnosti platí. Pretože súčasne platné uznesenie § 17a neumožňuje, resp. ani len nespomína mimovládnu organizáciu ako jeden zo subjektov, ktorý má oprávnenie právne zastupovať žiadateľ a azyl v tomto procese. Až ten, táto novelizácia umožňuje mimovládnu orga-, mimovládnej organizácii, ktorá, ako je definované, poskytuje právnu pomoc cudzincom, zastupovať týchto azylantov.
To znamená, položme si jasnú otázku, koľko ešte je úprimnosti, pravdovravnosti, čestnosti na tej politike najsilnejšej vládnej strany SMER-u. My otvorene hovoríme, že absolútne nič. Absolútne nič, pretože takto otvorene na jednej strane hovoriť o nebezpečenstve vplyvu zahraničím platených mimovládnych organizácií a na druhej strane im umožňovať takýmto výrazným spôsobom zasahovať napríklad do azylového procesu, ktorý môže v budúcnosti výrazne zmeniť štruktúru obyvateľstva Slovenskej republiky, to je jednoducho v obrovskom rozpore, ako som spomínal.
Je mi veľmi ľúto, že v prvom čítaní táto novela prešla. Nerobím si ani ilúziu, že ovplyvním politikov vládnej koalície alebo nebodaj politikov z tzv. fiktívnej opozície, aby zmenili svoj postoj k tomuto návrhu, pretože oni sa ani len netaja tou otvorenou nenávisťou k Slovensku, tou otvorenou nenávisťou k národným a kresťanským hodnotám, no chcem v tomto pléne otvárať oči ľuďom, ktorí ešte stále naivne veria, že v tom SMER-e, v tej SNS-ke sú ešte ako-také národné a kresťanské hodnoty, pretože tu je zase ďalší dôkaz a tých dôkazov je na tejto schôdzi dosť veľa, to znamená, mám čo robiť na to, aby som tým ľuďom vysvetľoval, ako veľmi je v rozpore to, čo hovoríte, od toho, čo robíte, ale jednoducho, jednoducho sa mi nepáčilo v prvom čítaní, že pán Kaliňák sa nás snažil takýmto spôsobom zavádzať a snažil sa brániť pani ministerku, ktorá očividne ešte nie je úplne zorientovaná v problematike azylu a v problematike ministerstva vnútra ako takého a nevedela jednoznačne, jasne obhájiť tento návrh, tento, túto novelu zákona.
No podľa mňa je potrebné tieto veci hovoriť otvorene a jasne, tak ako som na minulej schôdzi povedal, že mimovládne organizácie financované zo zahraničia vykonávajú podvratné činnosti v celej Európskej únii, tak sa to snažia aj na Slovensku, a najlepší príklad perfektne teraz vidíme v Taliansku, kde majú konečne aspoň trošku normálneho ministra vnútra, to znamená asi opak bývalého pána Kaliňáka, ktorý jasne povedal imigrantom z tej lode súkromnej mimovládnej organizácie, môžete si ísť, kde chcete, ale talianske prístavy pre vás jednoducho miesto nemajú. Toto je normálna politika, ktorá môže zachrániť Slovensko, a nie ústupky Európskej únie, nie poklonkávanie sa, nie prosenie, neurobte to takto a takto, a nie prijímanie každej jednej nezmyselnej novely a nariadenia z dielne Európskej únie.
To znamená, je síce pravda, že táto novela logicky musí prejsť, keďže ju predkladá vládna koalícia, ale verím tomu, že to uvidí čo najväčšie množstvo ľudí a uvedomí si, že ten SMER neustále zavádza, neustále klame a neustále to, čo robí, nemá nič spoločné s tým, čo verejne deklaruje.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

12.6.2018 o 13:32 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:41

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Ďakujem ti, pán kolega Mazurek. Veľmi dobre si to povedal. Povedal si to jasne a zreteľne a ja by som chcela touto cestou poprosiť poslancov vládnej koalície, aby nehlasovali za tento, resp. poprosiť pani ministerku, poprosiť vládu, ak to myslí so Slovenskom naozaj dobre, stiahnite tento návrh, veľmi vás prosím.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.6.2018 o 13:41 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:41

Robert Kaliňák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi poslancovi Mazurekovi za vystúpenie. Dlhé roky téma azylu nebola nikdy pre nikoho zaujímavá a som rád, že ste si našli aspoň nejaký priestor, kde môžete vystupovať.
Faktom však je, že to, čo ste povedali, jednoducho sa nestretáva s realitou. To je ten najväčší problém. A bez ohľadu na to koľkokrát obviníte vládnu koalíciu alebo priamo stranu SMER - sociálna demokracia z toho, že je importérom azylantov na Slovensko, tak vám to ľudia proste neuveria, tak vám to proste neuveria, pretože každý si dobre pamätá tú situáciu, keď na našu, na našu hranicu sa tlačili stovky migrantov v roku 2015, a kedy policajti a dokonca aj hasiči fyzicky na tej hranici stáli, keďže sme tam nemali žiadny plot s Maďarskom, a jednoducho vysvetľovali, že tadeto cesta nejde, že proste na Slovensku cez tú hranicu neprekročíte. Aj z tohto miesta sa všetkým tým policajtom, ktorí vtedy slúžili, akcii vtedy velil dnešný šéf hraničnej a cudzineckej polície pán Csémi, sa chcem poďakovať, pretože dokázali ten tlak ustáť, čo sa v mnohých krajinách nepodarilo. A aj Angela Merkelová skonštatovala, že cesta povinných kvót bola chyba. To znamená, to, čo Slovensko tvrdí od začiatku, dnes dostala za..., dnes sme dostali za pravdu a všetky opatrenia, ktoré sme v tom čase urobili, sa dnes ukazujú ako správne. To znamená, napriek tomu, čo budete hovoriť, ľudia veľmi dobre vedia z tej situácie, ktorú si pamätajú, ako sme sa zachovali, keď bola krízová situácia, nie keď bolo slnko, keď pršalo.
A ešte rád by som povedal, že, viete, sme krajina, ktorá najmenej udeľuje azyly. Minulý rok to bolo 27 a tento rok do 30. apríla dokonca jeden jediný azyl. Tak mi povedzte, že kto tu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.6.2018 o 13:41 hod.

JUDr.

Robert Kaliňák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:44

Jaroslav Baška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán poslanec, tento zákon o azyle nie je o mimovládnych organizáciách, ako ste sa zmienili vy vo vašom vystúpení, nie je to gro teda toho zákona, je to zákon o azyle a exminister Kaliňák povedal naozaj to, čo som chcel povedať aj ja, SMER, ale aj vláda Slovenskej republiky bola vždy proti povinných kvótam, keď si to pozriete, aj v minulosti, proti povinným kvótam sme aj teraz a naozaj aj Brusel, aj Nemci prichádzajú na to, že naozaj povinné kvóty nevyriešia azylovú politiku v Európskej únii, a chcem potvrdiť naozaj tie slová, ktoré boli povedané, že Slovenská republika má dlhé roky, naozaj dlhé roky, je to už aj tradícia, dúfam, že sa táto tradícia nezmení, dlhoročnú tvrdú azylovú, azylovú politiku. Naozaj tie čísla hovoria, hovoria za seba. Slovenská republika je možno krajinou, ktorá má naozaj najmenej azylantov, ktorých, v rámci celej Európskej únie, Únie prijíma.
Takže tento zákon treba podporiť, treba ho, treba ho schváliť, nie je to o neziskových organizáciách.
A ešte raz opakujem, že strana SMER bola vždy aj bude proti povinným kvótam.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.6.2018 o 13:44 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:45

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Kaliňák, ja oceňujem vašu snahu, ale neviem, či si myslíte, že naozaj my nechápeme tejto problematike, pretože vy ako keby ste nerozlišovali medzi nelegálnou a legálnou imigráciou, a to je jednoducho podstatný rozdiel. A práve táto Európska únia, bruselskí byrokrati si uvedomili, že pretláčanie, cieľové pretláčanie nelegálnej imigrácie do Európy jednoducho nikdy neprejde, nestretáva sa s porozumením, tak prišli na šikovnejšie, lepšiu, klamárskejšiu taktiku, ako, ako nejakým spôsobom modifikovať tú verejnú mienku ľudí tak, že je to vlastne dobre, že je to prospešné a že tie národy budú môcť premiešať. A to je práve presne to, s čím tu postupne prichádzajú. Toto je len prvý, malý krôčik. To znamená výraz na to, lebo toto naozaj je výraz na liberalizáciu a celého azylového procesu a legislatívy, ktorá sa tejto veci dotýka. No a postupne budú prichádzať s ďalšími a s ďalšími tak, aby títo imigranti nakoniec tu aj reálne mohli byť.
To, že hovoríte, že Slovensko má veľmi prísnu azylovú politiku v súčasnosti a že tých azylov jednoducho dáva veľmi málo, mohlo by ešte menej, to by bolo úplne ideálne, to je v poriadku. Ale ja práve na toto poukazujem, že teraz tú azylovú politiku výrazne liberalizujete a že logicky z toho, s čím prichádzate, s touto novelou, nemôže byť žiadne iné vyústenie ako len zvýšenie toho počtu udeľovaných azylov. A na toto ja upozorňujem. A to je jedno, že teraz do roku 2015, ’16 atď. bolo tých azylov málo, ale podľa tejto legislatívy ich bude len a len viac.
A ja jednoducho nie som natoľko hlúpy, aby som si nemyslel, že Európska únia toto za prvé nerobí úmyselne, a za druhé, že nebudú prichádzať ďalšie a ďalšie kroky, ktoré len a len budú umožňovať tej imigrácii ešte viac a viac narastať.
A to, že Angela Merkelová niekde niečo prehlási, viete, ona už niekedy v roku 2013 či 2014 konštatovala, že multikulturalizmus nefunguje, a potom povedala: „Sýrčania, poďte ku nám.“ To, že nejaký bruselský klamársky byrokrat niečo prehlási, to pre mňa neznamená vôbec nič. A to, že vy tomu naivne veríte, tak to je mi ľúto.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.6.2018 o 13:45 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:48

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, k tomu, čo zaznelo pred chvíľou, by som sa chcel trošku vyjadriť.
Na margo pána Kaliňáka, zavádzal tak, že až sa mu z úst prášilo.
A na margo môjho kolegu Milana Mazureka, Európska únia to robí úmyselne.
Už v prvom čítaní som sa vyjadril k tomuto nešťastnému, hlúpemu návrhu zákona. Hlasovanie v prvom čítaní ma len utvrdilo, že veľká časť poslancov pravdepodobne trpí nejakou formou úchylky zvanej masochizmus, poprípade nevie zrátať taký jednoduchý úkon, ako jedna a jedna sa rovná dva. Opäť je to nešťastné aplikovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie. Európska únia, zvlášť západné krajiny sú zamorené migrantami z afrických, blízkovýchodných a ázijských krajín. Tento predvoj obohacovačov, inžinierov, lekárov, jadrových fyzikov, ktorí sú, žiaľ, častokrát aj negramotní, nás naozaj zamoruje. Títo obohacovači nás multikulturálne obohacujú teroristickými útokmi, hromadne znásilňujú a tiež páchajú aj rituálne vraždy. Minule som spomenul príklad z Talianska, keď jedno africké zviera zavraždilo, rozrezalo dievča a zožralo jej srdce. Preto hovorím zožralo, lebo človek sa neživí ľudskými srdcami.
Zločinecká politika predstaviteľov Nemecka, Francúzska a tiež iných západoeurópskych štátov dokázala priam obludné činy. Oni totižto dokázali úspešne rozvrátiť nielen bývalé prosperujúce krajiny, ako Irak, Síria, Líbya, ale dokázali úspešne rozvrátiť aj sami seba.
Títo úbohí utečenci utekajúci pred vojnou sú z 90 % mladí vyšportovaní junci indoktrinovaní islamom, prípadne keď sú zo strednej Afriky, tak sem donášajú všelijaké animistické pohanské kulty. Veľká časť z nich sú darebáci. Mali by bojovať vo svojej krajine buď za jednu, alebo za druhú stranu, prípadne by mali opravovať budovy, ktoré boli zničené. Ale nie, oni prídu k nám poberať sociálne dávky, vyžierať náš sociálny systém a k tomu nie a nie pochopiť, že žena nie je majetok muža a že krátka sukňa a hlava nezabalená v handre nie je výzvou na sex, pani ministerka. Samozrejme, určitá časť z nich je dávno fanaticky zradikalizovaná a indoktrinuje ďalších, ktorí s nimi prichádzajú, a tiež aj generáciu černochov, Arabov a dokonca aj bielych ľudí, ktorých generácir, generácie žijú v západných krajinách.
Západoeurópske krajiny na čele s darebáckym strýkom Samom spoza veľkej mláky rozvrátili, ako som už spomenul, ich prosperujúce krajiny. Ich prezieraví vodcovia ako Saddám Husajn, či Muammar al-Kaddáfí boli zavraždení alebo popravení. Tieto krajiny, práve tieto krajiny nech si spravujú svoje azylové konania, koľko chcú. Už minule som to v rozprave vyjadril, som to povedal a teraz to zopakujem. My sme túto migračnú krízu nespôsobili, určite nepotrebujeme prijímať žiadne úpravy azylového konania. Nepotrebujeme aplikovať žiadne nariadenie Európskej únie a Európskej komisie, nepotrebujeme, pani ministerka.
A čo považujem na tomto návrhu zákona za najväčšiu obludnosť? Táto obludnosť je v § 17 ods. 1. Hovorí sa tam, že azylant môže byť v styku s Úradom vysokého komisára, s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o žiadateľov a azylantov. Začínam mať dojem, že niektorí predstavitelia vlády trpia naozaj úchylkou zvanou masochizmus, a k tomu sa pridá aj sadizmus, pretože tým budú týrať ďalších ľudí.
Opäť ďalšie kompetencie, pani ministerka, pre tie mimovládky, ktoré vo vašej, ktoré vašej vláde krútia dlhodobo krkom, a toť, len nedávno sa im to skoro podarilo, zlomiť vám väz. Tieto mimovládky - zahraniční agenti celosvetovej siete všelijakých sorosovských pavučín dokonca brutálne vyžierajú aj štátny rozpočet, náš štátny rozpočet. Však ministerstvo vnútra pácha samovraždu, a to pitím veľmi zriedenej kyseliny sírovej, v tomto prípade sú to mimovládky. Tieto mimovládky cicajú ako komáre druhu Anopheles na štátny rozpočet a namiesto malárie nás nakazia obohatením, tak ako obohacujú západné krajiny aj so svojimi chránencami, ktorých cestovná kancelária Tour, CK Tour Lekári bez hraníc a ďalší dovážajú loďami priamo z Afriky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.6.2018 o 13:48 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:53

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, neplánovala som vystúpiť v tejto rozprave, pretože si myslím, že to, čo povie pán Mazurek a čo povie pán Marián Kotleba, že lepšie sa to povedať už nebude dať, čiže som si myslela, že to povedia za nás všetkých a veľmi výstižne. Ale jednoducho nedalo mi, keď vystúpil pán Kaliňák s tou očividnou, s tým strašným zavádzaním, že, chcem sa spýtať, čo si myslíte vlastne, čo si vy myslíte o nás, že my sme už úplní idioti. Že nemáme rozum, že máme rozum a nemáme rozum? Alebo že ho máme tak vygumovaný ako niektorí vaši, ktorým ho gumujú, ja už neviem, čím, či Savom vymývate tie mozgy, či ich vymývate nejakými drogami, či nejakými inými spôsobmi? Neviem, naozaj. Pretože ja verím, ja dúfam, že hádam na Slovensku všetci ľudia nie sú idioti, všetci nie sú slniečkári. A hádam, verím, že ľudia používajú už aj zdravý rozum, pretože toto je absolútne zavádzanie.
Tu sa niekto oháňa povinnými kvótami. Áno, samozrejme, slovenská bývalá vláda odmietla povinné kvóty, ale sa nevyjadrila o kvótach dobrovoľných. Nevyjadrila sa proti takzvanej, takzvanej solidarite. Teraz predsa už povinné kvóty nie sú v kurze. Veď sa politika úplne zmenila. To, čo bolo pred tromi rokmi, v 2015., nie je teraz. Teraz sú úplné zmeny iné a pripravujú sa úplne nové zákony. A jednoducho to, tak tá... Zmenila sa táto taktika v kolonizácii Európy kolonistami z Afriky, kolonistami z Ázie, moslimami, ktorým sa krycí, pod krycím názvom migrácia. To sú budúci, to sú koloni-, kolonizátori Európy. A vy tu hovoríte, že teda na Slovensku ich máme málo? Určite ich je viac, ako priznávate, ako sú nejaké tie oficiálne čísla, a okrem toho oni prídu. Teraz sa podpisujú rôzne dohovory, o ktorých vláda ani neinformuje. Len nedávno sa pán Pellegrini vyjadril spôsobom asi takým, že my potrebujeme migrantov z cudziny, pretože tu nemá kto pracovať. Tak to, to, čo má, čo to je? To je zámienka!
A včera, neviem, či ste pozerali v TA3 reláciu V politike, o 11.00 hod. vystúpil pán pre-, bývalý premiér Fico, ktorý niečo začal hovoriť o mimovládnych organizáciách a o treťom sektore. Tak takisto si šliape na jazyk, pretože to je, to je dvojtvárnosť, má dve tváre, pretože na jednej strane kritizuje mimovládky, kritizuje tretí sektor a na druhej strane, myslím, že to bolo vyše 30 mil. eur, ktoré jeho vláda vyčlenila pre tieto organizácie. Tak kde sme? Aká je tu schizofrénia, aká strašná dvojtvárnosť!
Veď teda naozaj ľudia, ľudia majú rozum, my naozaj nie sme idioti, prosím vás pekne, nepodceňujte nás. Aj vy, pani ministerka, a ja vás naozaj, nie, ja vás žiadam a ja vás aj prosím, veľmi vás prosím, stiahnite tento nezmyselný zákon, nie je dobrý. Je to protislovenský zákon a to, čo tu povedal môj predrečník niektorý, že ministerstvo pácha samovraždu. Nie, nepácha samovraždu, ale vraždu slovenských, slovenského národa. Ministerstvo z toho vyviazne možno dobre, ale tí naši občania asi horšie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.6.2018 o 13:53 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video