33. schôdza

12.6.2018 - 25.6.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

21.6.2018 o 14:35 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Zodpovedanie otázky 14:35

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, k tej vašej otázke by som mala nasledovné fakty. Oddeleniu pátrania a kriminalisticko-technických činností Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III. bol 6. júna 2018 doručený príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody aj európsky zatýkací rozkaz na osobu Dávid Brtva. Dňa 7. júna 2018 bol oddeleniu pátrania a kriminalisticko-technických činností Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I. doručený príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody osoby Ing. Patrik Pachinger. V deň doručenia oboch príkazov bolo vyhlásené pátranie po uvedených hľadaných osobách prostredníctvom informačného systému Patros a taktiež prostredníctvom schengenského informačného systému. Dňa 20. júna 2018 bol Národnej ústredni sirén, Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce, Prezídia policajného zboru a oddeleniu pátrania, cieľového pátrania Úradu kriminálnej polície Prezídia policajného zboru doručený európsky zatýkací rozkaz na hľadanú osobu Ing. Patrik Pachinger.
S pátraniami po uvedených hľadaných osobách boli ihneď písomne oboznámené Obvodné oddelenie Policajného zboru Bratislava - Nové Mesto východ, Obvodné oddelenie Policajného zboru Bratislava - Staré Mesto východ, nakoľko v územnej pôsobnosti týchto obvodných oddelení sú hľadané osoby prihlásené k trvalému pobytu. Následne operatívne policajti obvodných oddelení, ako aj policajti oddelení pátrania a kriminalisticko-expertíznych analýz a kriminalisticko-technických činností okresných riaditeľstiev v Bratislave I., v Bratislave III. vykonali fyzické previerky na adresách pobytov hľadaných osôb, pričom hľadané osoby na týchto adresách v čase previerok sa nezdržiavali. Pri previerkach neboli zistené žiadne informácie ani skutočnosti, ktoré by napomohli k zisteniu pobytu, pohybu a následnému zadržaniu hľadaných osôb.
Vzhľadom na udalosti posledných dní, ktoré sa stali, sme prijali opatrenia a mali sme rokovanie s Generálnou prokuratúrou a s ministerstvom spravodlivosti a bolo dohodnuté, že ministerstvo vnútra spolu s Generálnou prokuratúrou vypracuje zmenu Trestného poriadku a tieto zmeny predloží ministerstvu spravodlivosti. Bola už vlastne, bol podaný návrh na vytvorenie tejto pracovnej skupiny. GP ocenila aktivitu a iniciatívu Prezídia Policajného zboru a všetky tieto zmeny, ktoré chceme vlastne aplikovať do Trestného poriadku, budú prispievať k lepšej, efektívnejšej komunikácii medzi jednotlivými zložkami, aby to, čo sa stalo naposledy, sa nestalo.
Zároveň dodávame to, že my situáciu v rámci Policajného zboru a postup jednotlivých funkcionárov preverujeme a po nájdení nejakej chyby budú vznesené aj nejaké obvinenia. Dopredu hovoríme, ako sme včera uviedli, nebude to obvinenie daného policajta, ktorý bol prítomný na súde. Skôr budeme vyvodzovať dôsledky voči nadriadeným, ktorí nedostatočne inštruovali a vyškolili svojich podriadených.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

21.6.2018 o 14:35 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:38

Gábor Grendel

Zodpovedanie otázky 14:40

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Dovolím si zastúpiť pána ministra životného prostredia.
Vážený pán poslanec, ďakujeme za otázku. Prevádzka skládky bola spustená v roku 1994 podľa v tom čase účinných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva. V tomto čase boli vybudované všetky prevádzkové objekty vrátane prvej etapy skládky odpadov. Dnes sa v areáli Vlčie hory nachádza niekoľko prevádzok. Ide o skládku odpadov na nie nebezpečný odpad. Ďalej sa tu nachádza skládka na nebezpečný odpad a ďalšou je skládka na interný odpad. Posledné dve menované skládky podliehajú povoľovaciemu procesu v kompetencii okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie. Skládku odpadov na nie nebezpečný odpad povoľovala Slovenská inšpekcia životného... (Pozn. red.: krátky výpadok mikrofónu.) ...v oblasti integrovanej prevencie. V prevádzke skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie hory, bolo od roku 2007 do 2018 celkovo vykonaných 12 kontrol a Slovenskou inšpekciou životného prostredia boli udelené pokuty v celkovej hodnote 548-tisíc eur.
Z dôvodu nedodržiavania právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva, integrovanej prevencie a negatívnym dopadom na životné prostredie bolo v januári 2016 prevádzkovateľovi uložené nápravné opatrenie spočívajúce v zákaze preberať do prevádzky a uložiť na skládku akýkoľvek druh odpadu a ani žiadny iný materiál, napríklad zeminu alebo kamenivo. Po tom, čo Slovenská inšpekcia životného prostredia vydala toto opatrenie, okresný úrad vydal v marci 2016 rozhodnutie o uzavretí celého areálu až do odstránenia nebezpečného odpadu. V rámci objektu skládky Vlčie hory sú vykonané vyšetrovacie úkony odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru.
V tejto veci bolo doteraz vedené vyšetrovanie od roku 2015, pričom voči jednej osobe bolo vznesené obvinenie. Počas tohto vyšetrovania v spolupráci s Okresným úradom v Hlohovci, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, boli získané ďalšie dôkazy o rozsiahlej protiprávnej činnosti spočívajúcej v ukladaní odpadov, vrátane nebezpečných, v areáli uzavretej skládky odpadov Vlčie hory. Vzhľadom na dlhodobé protiprávne konanie prevádzkovateľov v rámci objektu skládky odpadu Vlčie hory je pravdepodobné, že v súčasnosti v areáli skládky Vlčie hory dochádza k bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody a možno aj k vzniku environmentálnej škody na vode, pôde a chránených druhoch a biotopoch.
Ministerstvo zistilo, že prevádzkovateľ si povinnosti podľa zákona o škodách nesplnil a neohlásil tieto skutočnosti. V takýchto prípadoch, keď prevádzkovateľ nekoná, príslušný orgán rozhodne o uložení povinnosti prevádzkovateľovi prijať a vykonať preventívne opatrenia a nápravné opatrenia a je oprávnený aj sám prijať a vykonať takéto oprávnenia. V tomto prípade Okresný úrad v Hlohovci, odbor starostlivosti o životné prostredie otvára z vlastného podnetu konanie o uložení preventívnych opatrení, v rámci ktorých sa bude zisťovať, či došlo k bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody, alebo či vznikla už aj nejaká environmentálna škoda.
Ďakujem veľmi pekne za otázku.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

21.6.2018 o 14:40 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:44

Vladimír Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobre, ďakujem. Moja otázka smerovala práve k tej skládke nebezpečného odpadu, na ktorú tá odpoveď celkom nesmerovala. Vzhľadom na to, že so zabezpečením tej skládky toho nebezpečného odpadu museli pomáhať aj chemici tu prítomného pána ministra obrany, tak si myslím, že to konanie by malo naozaj prebiehať v oveľa intenzívnejšej podobe, ako v súčasnosti prebieha, pretože či už polícia, či už okresný úrad, či už inšpekcia sa týmto prípadom zaoberajú minimálne od roku 2015, roku 2016, roku 2017 a v tomto roku stále platí, že ten nebezpečný odpad je uložený na tej skládke a je uložený spôsobom, ktorý nezodpovedá tomu, akým spôsobom má byť uložený a jednak ani to tak nie je povolené.
Teraz otázka, čo vlastne tí obyvatelia od toho môžu očakávať? Čo ja viem, tak malo byť zabezpečené preskladnenie toho nebezpečného odpadu do priestorov, ktoré aspoň dočasne budú vyhovujúce, pretože napríklad tie obaly, v ktorých sú uložené, v tomto okamihu sú priamo na slnku a keďže sa nám blíži leto a zvyšujú sa teploty, tak o to viac môže hroziť nejaká reakcia v tých materiáloch, ktoré sú tam uložené. Takže myslím si, že okresný úrad, keďže som veľmi rád, že teda odpovedáte na otázku vy ako ministerka vnútra a k vám patrí právo, práve okresný úrad a ešte k tomu aj životné prostredie, ktoré zase pánovi ministrovi životného prostredia, takže je to také spojené, tak by ma naozaj zaujímala otázka, odpoveď na to, že kedy teda tým pádom vykoná okresný úrad priamo tie preventívne opatrenia na zabezpečenie toho, aby tie reakcie nevznikli.
Ďakujem.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

21.6.2018 o 14:44 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:46

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja, možno troška sa to bude prelínať aj s otázkou č. 11, ktorú sme od vás dostali, kde ste sa vlastne pýtali, čo podniklo ministerstvo vnútra v rámci teda kompetencie kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany, takže to potom si nechám na tú otázku 11, ale môžem povedať, že vlastne okresný úrad v Hlohovci, čo sa týka jednak s podporou Kachel Nitra, zástupcov Policajného zboru, centra podpory, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, vlastne riešia túto problematiku, čo ďalej s touto skládkou. Vykonávame pravidelne kontrolu odobraných povrchových vôd. Zistili sme nejaké údaje, čo sa týka z rôznych obcí, čo sa týka teda výsledkov odboru, výsledkov jednotlivých odberov pitnej vody. My máme monitoring na danej skládke. Momentálne prebieha aj vyšetrovanie v rámci tých osôb, ktorí sú zodpovední za túto skládku a tou mimoriadnou situáciou sa zaoberá aj krízový štáb, ktorý bol vlastne na odbore životného prostredia na Okresnom úrade v Hlohovci vytvorený, takže budeme v krátkej dobe informovať, čo spravíme do letných mesiacov, lebo nie je to úplne také jednoduché túto skládku a hlavne ten nebezpečný odpad zlikvidovať, alebo respektíve ho nejak bezpečne premiestniť.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

21.6.2018 o 14:46 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:48

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, v prvom rade je však potrebné niektoré vaše tvrdenia uviesť na správnu mieru. Žiadosti o agrodotácie sa nepodávajú v digitálnej podobe prostredníctvom systému GSAA. Rok 2018 priniesol pre poľnohospodárov podávanie niektorých príloh k jednotlivým žiadostiam o tzv. priame podpory, tzv. priame platby a neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky rok 2014 - 2020 významnú zmenu. Prvýkrát v histórii totiž muselo 100 % žiadateľov predložiť grafické prílohy a zoznamy poľnohospodárskych pozemkov k jednotlivým žiadostiam na tzv. priame podpory výlučne v elektronickej podobe. Aplikácia na geopriestorovú žiadosť a o podporu v tej skratke GSAA pre zakresľovanie hraníc užívania výrazne zjednodušuje podávanie uvedených žiadostí.
Pre úplnosť je potrebné uviesť, že po prihlásení sa do aplikácie sa minuloročným žiadateľom automaticky zobrazia hranice užívania podľa nimi nahlásených dielov pôdnych blokov z predošlého roku až na úrovni parciel. Zaznačenie hraníc užívania v online prostredí pritom poskytuje niekoľko výhod, predovšetkým automatické generovanie zoznamov poľnohospodárskych pozemkov pre jednotlivé schémy a opatrenia priamych podpôr, automatický výpočet výmer vrstiev Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky za uvedené roky 2014 - 2020, ako aj tzv. pravidiel krížového plnenia a prvkov v oblasti ekologického záujmu, potrebných na korektné vyplnenie zoznamu poľnohospodárskych pozemkov a zoznamu poľnohospodárskych pozemkov v oblasti ekologického záujmu.
Aplikácia GSAA tiež zobrazuje spoločné hranice užívania so susedným žiadateľom. Systém obsahuje funkciu, ktorá oznámi žiadateľom výsledky takzvaných, takzvanej predbežnej krížovej kontroly a poľnohospodári budú mať možnosť odstrániť nezrovnalosti a prekryvy sami, čo má prispieť k znižovaniu počtu nezrovnalostí po riadnej krížovej kontrole. Do stanoveného termínu podalo žiadosti 97,23 % poľnohospodárov z roku 2017 a čo je dôležité, elektronické grafické prílohy pokryli až 99,66 % plochy výmery v roku 2017. Oproti minulému roku rezort aplikáciu GSAA výrazne technicky vylepšil. Došlo k zlepšeniu funkcionalít, zvýšila sa stabilita aplikácie a prevádzkovateľ tiež vykonal opatrenia na zvýšenie záťaže pri nadmernom počte súčasne prihlásených používateľov. Reálna dostupnosť aplikácie v praxi dosiahla hranicu 99,7 %, takže používatelia neboli prakticky vôbec limitovaní jej používaním.
K otázke je potrebné uviesť, že v zmysle platnej legislatívy Európskej únie sa rezort rozhodol od roku 2018 dobrovoľne zaviesť systém tzv. predbežných kontrol, vďaka ktorému, ako som, ako bolo uvedené, žiadatelia získajú informácie o prípadnom nesplnení povinností a vďaka ktorému budú môcť meniť svoju žiadosť o pomoc a žiadosť o platbu a tak predísť k zníženiu a administratívnym sankciám. Legislatíva Európskej únie tiež stanovuje nasledovné, keďže uvedený systém vychádza z využívania aplikácie GSAA, možno ho uplatniť iba vtedy, ak sa v členskom štáte Európskej únie mechanizmus GSAA plne uplatňuje.
Výsledky predbežných kontrol sa oznámia žiadateľovi do 26 kalendárnych dní po márnom uplynutí termínu na predloženie jednotnej žiadosti. Ak bol žiadateľ informovaný o výsledkoch predbežných kontrol, tento žiadateľ môže zmeniť jednotnú žiadosť alebo žiadosť o platbu s cieľom zahrnúť všetky potrebné opravy v súvislosti s jednotlivými pozemkami v súlade s výsledkami uvedených krížových kontrol v prípade, že z nich vyplynulo neplnenie povinností. Zmeny na základe predbežných kontrol oznámi platobnej agentúre najneskôr do 35 kalendárnych dní po konečnom termíne predloženia jednotnej žiadosti. S cieľom zamedziť odlišnému obchá..., pardon, zaobchádzaniu s poľnohospodárskymi, pardon, s poľnohospodármi z rovnakého členského štátu je však možné zverejniť uvedené informácie až po márnom uplynutí vyššie uvedených lehôt.
V súvislosti s rokom podávania žiadostí 2018 je tiež nevyhnutné zabezpečiť úplnú administráciu (zaznievanie zvukov časomeru) žiadostí podaných v tomto roku. V súvislosti s rokom podávania žiadostí 2016, 2017 možno predpokladať zverejnenie uvedených informácií po 30. júni.
Ďakujem za pozornosť. Skončil som.
Skryt prepis

21.6.2018 o 14:48 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:53

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán minister, ďakujem za obsiahlu odpoveď, hoci 95 % toho sa týkalo fungovania systému GSAA, na ktorý som sa ja nepýtal, ja som sa pýtal na to, kedy budú sprístupnené, lebo pani ministerka tvrdila, že budú sprístupnené po 15. máji a dosiaľ, dosiaľ sa tak nestalo. To sprístupnenie je dôležité z hľadiska kontroly verejnosti, pretože sú vážne pochybnosti o tom, ako sa používajú agrodotácie, a teda boli preukázané viaceré prípady, keď došlo, došlo k zneužívaniu agrodotácie alebo k neoprávnenému poberaniu agrodotácií, a práve verejná kontrola a myslím, že na tom je všeobecná zhoda, že transparentnosť by mohla, by mohla prospieť, prospieť teda k efektívnejšej kontrole a lepšiemu vynakladaniu tých prostriedkov. Takže neviem teda, či tomu dobre rozumiem, že po 30. júni dôjde, dôjde k zverejňovaniu tých a sprístupňovaniu tých informácií, ale teda všeobecnejšie, keďže tu nie je pani ministerka, tak by som tak všeobecnejšie sa spýtal snáď, že práve vo vašich rezortoch, teda v rezortoch vedených nominantmi Slovenskej národnej strany sú vážne pochybnosti a problémy, čo sa týka transparentnosti a zverejňovania informácií, a teda u vás, pokiaľ ide o ten nákup transportérov a teraz najnovšie stíhačiek, že či si nemyslíte, že by bolo lepšie, keby ste s odbornou aj laickou verejnosťou aj priebežne aj vopred komunikovali ohľadom povedzme vo vašom prípade tých nákupov, ale celkove z hľadiska, z hľadiska fungovania vášho rezortu, lebo ak existujú podozrenia, tak jediný spôsob ako ich vyvrátiť, je transparentnosť, a teda otvorené komunikovanie o tom, čo sa robí napríklad... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

21.6.2018 o 14:53 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:55

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Vážený pán poslanec, na túto vašu poslednú otázku som sa veľmi serióznym spôsobom pripravil, je to otázka č. 14, takže rád sa zdôverím aj s tými informáciami na vašu otázku. Ďakujem.
A otázku odovzdám, samozrejme, pani ministerke tak, aby tá odpoveď bola jasná aj napriek tomu teda, že to tu bolo deklarované. Verím tomu, že vám tú odpoveď dá. Ja som to pochopil tak, že po 30. júni to bude zverejnené.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.6.2018 o 14:55 hod.

Peter Gajdoš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:56

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďalšia otázka je od pani poslankyne Remišovej, ktorá nie je v sále, tým pádom nemôže byť položená.
Nasledujúca otázka od pani poslankyne Silvie Shahzad, ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jánovi Richterovi.
Otázka znie: "Vážený pán minister, počas schôdze som vám priblížila veľmi ojedinelý príbeh pani Márie, ktorá sa roky snaží riešiť príspevky na kompenzácie svojho ťažkého zdravotného postihnutia. Už oslovila všetky inštitúcie a keďže nevedela nájsť riešenie, chcem sa znovu opýtať: Boli by ste ochotný vy osobne a vaše ministerstvo sa do tohto prípadu vložiť a urobiť všetko pre jeho vyriešenie?". Nech sa páči.
V zastúpení, pani ministerka zdravotníctva Kalavská, nech sa páči.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.6.2018 o 14:56 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:56

Andrea Kalavská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, tak v zastúpení pána ministra Richtera si dovolím odpovedať na vašu otázku. Citujem: "Z údajov, ktoré poskytla pani poslankyňa Shahzad o prípade pani Márie v rozprave k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v druhom čítaní, je zrejmé, že vo veci žiadosti o poskytnutie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, o ktoré žiada pani Mária, v súčasnosti prebieha konanie na Najvyššom súde. V tejto súvislosti by som rád uviedol, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zmysle platných právnych noriem a predpisov nemôže vstupovať do práve prebiehajúceho konania o peňažných príspevkoch na kompenzáciu na súde. V súčasnosti je preto nevyhnutné vyčkať na rozhodnutie Najvyššieho súdu v predmetnej veci, od ktorého sa budú následne odvíjať ďalšie možné riešenia. Podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, § 50 písm. c), Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci svojej vecnej pôsobnosti koordinuje činnosť ústredia a úradov vo veciach podpory sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Túto kompetenciu v plnom rozsahu využije aj pri riešení prípadu pani Márie.". Toľko citácia.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.6.2018 o 14:56 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video