35. schôdza

16.10.2018 - 24.10.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

16.10.2018 o 15:00 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:40

Jozef Valocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, poslancovia, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnej, právnej, z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.10.2018 o 14:40 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:42

Alan Suchánek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážení páni poslanci, poslankyne, vážená pani ministerka, chcel by som k tomuto zákonu povedať toľko, že ide o dosť rozsiahle úpravy, a teda konkrétne o úpravy prístupov zdravotníckych pracovníkov k zdravotným údajom v elektronickej zdravotnej knižke, k zmene spôsobu zapisovania a rozsahu zapisovaných údajov do pacientskeho sumára, k zmene procesov vydávania elektronických preukazov zdravotníckeho pracovníka, ako aj vydávanie elektronických preukazov pracovníka v zdravotníctve. Navrhuje sa nová úprava vedenia zdravotnej dokumentácie v elektronickej podobe a zosúladenie poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie vedenej v elektronickej aj listinnej podobe.
Navrhuje sa, aby poskytovateľ, ktorý vedie zdravotnú dokumentáciu v elektronickej podobe, nemal povinnosť viesť a uchovávať zdravotnú dokumentáciu aj v listinnej podobe. Toto konkrétne posledné, čo som hovoril, to si myslím, že je to ozaj dobré, je to zbytočne duplicitné a poskytovatelia by s tým mali veľký problém v tej listinnej podobe to dlhodobo uchovávať.
Dochádza teda k rozšíreniu, vymedzeniu osôb oprávnených k prístupu k údajom v zdravotnej elektronickej knižke s odôvodnením, že je to z titulu povolania.
Keď si tu potom prečítame tých, keď si prečítam zdravot..., alebo teda pracovníkov, ktorí budú mať prístup do tejto zdravotnej dokumentácie, tak mám trošku obavu, že či to nie je príliš rozsiahle. Ja ich prečítam, tie osoby:
- lekár úradu pre dohľad vykonávajúceho pitvu osoby - v poriadku, tam to sedí.
- zdravotníckeho pracovníka operačného strediska záchrannej zdravotnej služby - môže ísť o život pacienta a tomu pacientovi to možno zachráni život alebo uľahčí, uľahčí rozhodovanie lekára v tej sanitke, len zdá sa mi, že či tam v tej sanitke vôbec bude mať niekto čas, keď tam pôjde o ozaj nejakú urgentnú situáciu, proste nahliadať do takéhoto, do tejto elektronickej zdravotnej knižky;
- ďalší, kto môže do toho nazerať, je posudkový lekár úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti - v poriadku, beriem, to asi bude dobré;
- posudkového lekára Sociálnej poisťovne na účely lekárskej posudkovej činnosti - beriem, potrebuje podrobne poznať veci o pacientovi a môže mu uľahčiť jeho rozhodovanie;
- znalca, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiada o, požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s konaním pred súdom - beriem, týmto znalcom a..., týmto znalcom to uľahčí prácu a nebudú musieť, musieť chodiť po poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, prípadne obťažovať konkrétneho či už poškodeného, alebo pacienta;
- zdravotníckeho pracovníka obce alebo vyššieho územného celku vykonávajúceho zdravotnú posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby - na jednej strane áno, takémuto zdravotníckemu pracovníkovi to asi uľahčí jeho prácu, bude tam, ale je tam práve tá otázka, či ten rozsah osôb nie je príliš široký, pretože údaje o zdravotnom stave kohokoľvek z nás sú veľmi citlivé, myslím si, že ani do bankového účtu nemá toľko, toľko ľudí prístup, koľko do zdravotnej dokumentácie, a si myslím, že pre mnohých z nás, hlavne ktorí teda nie sú celkom zdraví, je tá zdravotná alebo situácia, resp. poznatky o zdravotnom stave alebo informácie o zdravotnom stave citlivejšie možno ako o bankovom účte;
- ďalej je tu lekár samosprávneho kraja, farmaceut samosprávneho kraja a sestra samosprávneho kraja - ešte keby tam bol len lekár, ale ten farmaceut samosprávneho kraja, sestra samosprávneho kraja nazerať do zdravotnej dokumentácie pacienta, neviem, či je to teda celkom správne;
- inšpektora správnej klinickej praxe Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv;
- administratívneho pracovníka určeného poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v rozsahu identifikačných údajov osoby, údaje o špecializačnom odbore zo záznamov o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť a záznamov o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti a dátume jeho vytvorenia.
Zdá sa mi, že tento prístup do zdravotnej dokumentácie je príliš široký, môže z toho vzniknúť veľa problémov s veľmi citlivými informáciami, ktoré by sa mohli zneužívať a určitým spôsobom určite by sa mohli zneužiť aj na vydieranie ľudí.
Ďalej by som sa chcel spýtať, že čo bude so psychiatrickými záznamami, ktoré nie sú označené psychiatrom alebo psychológom ako reštrikčné. V zmysle zákona k nim všeobecný lekár nemá prístup a ani v pacientskom sumári sa takýto záznak, záznam nenachádza. Ten ošetrujúci lekár alebo napríklad všeobecný praktický lekár, si myslím, že by mal vedieť o psychiatrickom ochorení alebo psychiatrickom liečení pacienta, pretože niekedy už len kvôli tomu, ako sa s ním, ako s ním má jednať, alebo bude mu dávať potvrdenie na to, že môže vlastniť zbraň alebo bude žiadať o vodičské oprávnenie. Myslím si, že všeobecný praktický lekár by takúto informáciu mal mať.
A ešte by som sa chcel spýtať jednu, jednu vec. Novela zákona, táto novela zákona v bode III hovorí, že slová „elektronický podpis“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „zdokonalený elektronický podpis v príslušnom tvare“. Ja teda predpokladám, že asi pôjde o elektronický občiansky preukaz, a teda že či je to, či je to správne tak, že sa bude používať na to teda ten, ten nový obnovený elektronický, teda ten občiansky preukaz s tým elektronickým možným zápisom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.10.2018 o 14:42 hod.

MUDr.

Alan Suchánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:50

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolega Suchánek, ja naopak, keď si tu svedomito vyrátal tých adresátov možností a práv, tak by som na to namietol zhruba nihil obstat, t. j. nič nenamietam, pretože nosná otázka akéhokoľvek prístupu čomukoľvek takémuto je viazanosť tajomstvom lekárskym . A to sa, samozrejme, logicky musí vzťahovať i na okruh ľudí, ktorí s tým pracujú, aj pisárky na SIS-ke, predpokladám, sú viazané tajomstvom, vo vojenských útvaroch a podobne.
Keď sa zamyslím nad tým, že laborantka vyhodnocuje alebo vykonáva HIV testy, vyšetrenie na syfilis alebo kdečo z mojej oblasti, tak je ani nie lekár, ani nie zdravotnícky župný ani iný pracovník, ale proste bude vedieť, že Dezider M. má HIV infekciu. Jednoducho tá úvaha o tom, že niekto niečo prezradí za porušenia noriem utajovania takýchto skutočností je, samozrejme, aj v doterajšom písomnom a klasickom, nie elektronickom stave. To znamená, ak vychádzame z toho, že to niekto bude porušovať, nezabránime aj tak ničomu a ja sa preto jednoducho domnievam, že toto je krok dobrým smerom, a ti poviem, že keď ti príjmu v noci na kliniku, na akúkoľvek, ešte aj na oftalmologickú po úraze niekoho, kto je psychiatricky chorý, tak je veľmi cenné, aby ten doktor vedel, koho tam má, nielen ten všeobecný praktik. Zažil som prípad, že nejaká hysterická pani s nejakou diagnózou stihla hovoriť kolegyni, aby ju okamžite prepustila domov, hoci mala nezodpovedajúci nález. Na to ona povedala, že nemôže, na ona povedala, že ona skočí z okna. A tá kolegyňa mykla ramenom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.10.2018 o 14:50 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:50

Martin Glváč
Skontrolovaný text
S reakciou... Pán poslanec Suchánek, prihlásiť sa treba.
Takže nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.10.2018 o 14:50 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:52

Alan Suchánek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja beriem tieto argumenty. Ja som chcel len poukázať, že pokiaľ tam bude veľmi široká paleta tých ľudí, ktorí v tom, v tom majú prístup, pokiaľ sú zamestnancami, ja neviem, nemocnice, takáto laborantka alebo čo určite vždycky môže takúto informáciu vyniesť. Čelí, samozrejme, riziku toho, že keď sa to zistí, že porušila svoje pracovné povinnosti a bude prepustená. Takisto určite to je aj v prípadoch tých druhých ľudí.
Ja len chcem povedať toľko, že, samozrejme, tam aj budú stopy, že títo ľudia nazreli do tej zdravotnej dokumentácie, len pokiaľ tam bude veľa týchto stôp, ako komu dokážete, že práve on to bol, ktorý to urobil. V tomto vidím trošku, že keď je tam veľmi veľká paleta alebo široká paleta ľudí, ktorí budú mať prístup, a tým pádom, samozrejme, viac ľudí bude do toho nazerať, že ťažko bude dokázať niekomu, že to bol on, kto to urobil. Ja som nepovedal, že to tam nesmie byť, nemá, ale, ale proste vzbudzuje to niekedy trošku také, také obavy. Preto som s tým vystúpil a chcel som na to upozorniť, že by sme dostali také vysvetlenie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.10.2018 o 14:52 hod.

MUDr.

Alan Suchánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:53

Andrea Kalavská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem. Možno teda na mnohé vaše podnety reagoval pán poslanec. Ja len s tým môžem súhlasiť. Viete, tá novela zákona a rozsiahly zákon, a ktorý sa dotýka elektronického zdravotníctva, je už dlhodobejšie v praxi a my sme ho novelizovali len kvôli tomu, že sme vychádzali z potrieb praxe a my sme si za celý rok asi nazbierali všetky podnety, ktoré boli od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, možno aj od pacientov, od všetkých subjektov, ktoré sú zainteresované do zdravotníctva, a sme aj skutočne sa snažili to v tejto novele zohľadniť a myslím, že ste to veľmi dobre povedali, viete, aj teraz napríklad máme zdravotnú dokumentáciu, vieme, v akej šalátovej forme je a hocikde si ho hocikto zabudne (povedané so smiechom) a nerobíme okolo toho nejaký popuk, to neznamená, že s týmto my nemôžeme alebo chceme urobiť niečo nové, čo bude lepšie, a teda aby sa nedošlo k nejakým zneužívaniu údajov.
Ja si stále myslím, že my sme sa snažili, viete, aj tak sme ešte dosť zosekali ten, ten zoznam osôb, ktoré teda by mali mať prístup k zdravotnej dokumentácii, a rozširovali sme ho o tých, ktorí nám vychádzali v systéme, že im to chýba. Keď chceme, aby ten e-Health celkovo fungoval, tak práve tieto, čo sme doplnili, nám vyskakovali, že aby nám en bloc fungoval ten systém, a títo ľudia nám vyskakovali, a teda nemal by byť alebo nebol by taký funkčný.
A bavme sa o tom, že títo ľudia nemajú možnosť vidieť celú zdravotnú dokumentáciu a jednotlivé vyšetrenia, výsledky vyšetrení, jednotlivé špecializácie. Oni majú možnosť vidieť len pacientsky sumár, čo je veľmi, veľmi, veľmi strohá informácia o pacientovi, a ktorá má veľmi dehonestujúce, nechcem to povedať, tak zlé informácie nepodá.
A ohľadne toho, čo ste rozprávali, že všeobecným lekárom mala by mať komplexný (reakcia z pléna), nie, že dehonestujúce, pardon, také informácie, ktoré by mohli ublížiť človeku, pardon, tak sa ospravedlňujem. A ten všeobecný lekár, ktorý má mať presne detailný obraz o svojom pacientovi, a tak zase tam boli mnohé organizácie, odbornosti, psychiatri, sexuológovia, ktorí nechceli, ale asi by nebolo v mnohých prípadoch ani vhodné, aby toto bolo každému viditeľné, čiže tie typy reštrikčných záznamov, a to znamená, ja ako všeobecný lekár vidím, že je to zápis, ja to vidím, reštrikčný záznam od nejakého špecialistu, máme tam, myslím, že len 4 špecializácie, ktoré môžu mať tento reštrikčný záznam, a ja ako všeobecný lekár vám môžem, poprosiť vás, psychiatra, či mi môžete uvoľniť ten reštrikčný záznam, vy plus súhlas pacienta. Ja ako všeobecný lekár si to môžem pozrieť. Viete, potom keď to úplne povieme, že dáme preč, že nechceme, aby sa takéto chúlostivé veci zapisovali, môže sa nám stať, že ten pacient si toho psychiatra, psychológa, sexuológa vyhľadá na priamu platbu, čiže nemusí byť nikde dostupovaný ten záznam. Skutočne, berte to tak, že my sme sa snažili nájsť taký ten zdravý stred, aby sme ochránili aj pacienta, ale zároveň aby tí, ktorí sú v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti, mali dostatok o tom pacientovi informácií.
Čiže vzniklo to alebo táto úprava aj zoznam oprávnených osôb na základe dlhej, dlhej diskusie s tými, ktorí sa, ktorí mysleli si, že majú tam byť, a toto je výsledok.
Ďakujem veľmi pekne, ďakujem.
Skryt prepis

16.10.2018 o 14:53 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:57

Jozef Valocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán kolega, zákon je v prvom čítaní, preberieme si ho na výbore. Samozrejme, ja by som tiež mal jednu otázku, ale chápem ministerstvo zdravotníctva, prečo dalo taký široký zoznam, lebo možnože sa bude zužovať. A ja by som mal otázku, že prečo by mal dohliadnuť nad, dohliadať do zdravotnej dokumentácie samosprávny lekár, keď on je správny orgán, a nie zdravotnícky orgán. Viete, čo myslím, pán doktor. Čiže a sestra samosprávneho kraja, už vôbec nevidím dôvod, prečo by mala nahliadať do mojej zdravotnej dokumentácie, pretože ona vydáva povolenie nejaké iné. Hej? A ona ma nelieči keď dostanem nejaký stav. Čiže ale, pán kolega, myslím si, na výbore to preberieme a myslím si, že aj pani ministerka uzná naše argumenty niektoré a že ten okruh asi sa ešte zúži. Alebo možnože aj rozšíri. Dobre? Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

16.10.2018 o 14:57 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:58

Andrea Kalavská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, návrh zákona sa predkladá ako iniciatívny materiál. Cieľom návrhu zákona je aktualizovať kompetencie a činnosť Centra pre klasifikačný systém DRG, zosúladiť tento systém a tento zákon so znením GDPR, vypustiť poplatok za výpis z účtu poistenca, revidovať úhrady za vykonanie prehliadok mŕtveho tela, zachovať prerozdeľovací mechanizmus a naďalej ho zdokonaľovať tak, aby sa v čo najvyššej miere bránilo selekcii rizika zdravotnými poisťovňami.
Pridáva sa nový parameter - viacročné nákladové skupiny a oddeľuje sa skupina poistencov od nula až 1 rok zo skupiny nula až 5 rokov.
Ďalej, ďalším cieľom je zabezpečiť, aby vymáhanie pohľadávok na poistnom sa v prvom stupni realizovalo výlučne prostredníctvom zdravotných poisťovní a úlohu druhostupňového odvolacieho orgánu v plnej miere by prevzal Úrad na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ďalším cieľom návrhu zákona je riešiť ďalších problémov z aplikačnej praxe verejného zdravotného poistenia, obete obchodovania s ľuďmi a ich verejné zdravotné poistenie, spresnenie náležitostí prihlášky poistenca, úprava ustanovení o ročnom zúčtovaní poistného, proces podpisovania pohľadávok, odpisovania pohľadávok a ďalšie.
Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

16.10.2018 o 14:58 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:00

Vladimír Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy a páni, vážená pani ministerka, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k tomuto návrhu.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnej aj právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

16.10.2018 o 15:00 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:02

Alan Suchánek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážení prítomní, je to teda zatiaľ v prvom čítaní a k tomu by som teda chcel povedať toľko, že v tomto zákone sú aj dobré veci, to, že v prvom rade by si mali vymáhať nedoplatky na poistnom ako prvostupňový orgán poisťovne, je dobrá vec, a že odvolacím orgánom bude Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je, si myslím, že ozaj správne. Čo sa mi na tomto zákone nepáči, je to k bodom 16 a 17 § 13 a § 16, kde, budem citovať: „V návrhu zákona sa navrhuje, aby sa ročná suma poistného plateného štátom ustanovila zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Zároveň sa navrhuje, aby sa platenie preddavkov a ročné zúčtovanie poistného vzťahovalo na poistné platené štátom. Ak bude poistenec poistenom štátu iba časť“ a tak ďalej, nebudem to celé čítať. Chcem povedať toľko, že do teraz bolo, sa uznávalo, že štát si má plniť povinnosť za svojich poistencov, či už sú to dôchodcovia, deti, invalidi a uznávalo sa, že mal by si, mal by štát za týchto poistencov platiť 4 %, tak ako si to každý pracujúci platí sám za seba. S týmto percentom sa, samozrejme, do teraz kadejako pracovalo tak, ako to, aby to ministrovi financií vyhovovalo, aby v zdravotníctve nechýbalo veľmi veľa, ale už teda vôbec nie, aby tam bolo dosť. No teraz, keď toto percento odtiaľ vypustíme a štát alebo ministerstvo financií len zadefinuje, o koľko zvýši stav financií v zdravotníctve oproti predchádzajúcemu roku, tak sa to môže stať, ako je to povedané teraz, že boli určené určité politiká v zdravotníctve, ktoré potrebujú nejaké financie na to, aby mohli byť zrealizované, a to sa zohľadnilo a povedalo sa, že toľko a toľko pôjde v štátnom rozpočte navyše proti predchádzajúcemu obdobiu. Ovšem ekonómovia tvrdia, že krízy sa opakujú, krízu sme tu nemali už asi 10 rokov a ekonómovia tvrdia, že je len otázka času, keď nie či príde, alebo nepríde, ale ona že ona príde určite, je otázka času, že kedy príde a aká bude závažná. No a potom keď minister financií nebude mať dosť financií, tak to navýšenie bude nejaké úplne minimálne, alebo možno aj nulové a bude veľký problém v zdravotníctve. Okrem toho, ak príde kríza, tak ekonomicky aktívnych obyvateľov alebo občanov budeme mať ďaleko menej ako teraz, z tých ekonomicky aktívnych, ktorí prídu o prácu, sa stanú ekonomicky neaktívni, štát za nich nebude odvádzať a v zdravotníctve budú chýbať finančné zdroje. V tomto ja vidím jeden, jeden, jedno obrovské riziko a koniec koncov aj dnes, keď si to tak pozrieme, tak vychádza to, že keby sme to prepočítali, ako pôvodne bolo deklarované, minister financií aj s pani ministerkou deklarovali, že tam bude o 300 mil. viac ako predchádzajúci rok, v skutočnosti je to len nejakých 243 mil. podľa mojich informácií a z tých 243 mil. má ísť 197 mil. len na zvyšovanie platov, ktoré sú dané alebo budú dané zákonom.
To znamená, že na samotné zlepšenie zdravotníctva aj na všetky programy, ktoré tam idú, nehovorím teraz o kapitálových výdavkoch, ktoré ministerstvo má, by malo mať vo výške 100 mil., tak zostane na to, čo všecko, čo všecko v zdravotníctve treba urobiť, nejakých 46 mil. To si myslím, že je príliš málo. A počuli sme, že, alebo zistili sme, že v Českej republike minulý rok išlo asi o miliardu eur viac na počet obyvateľov ako na Slovensko na zdravotníctvo, v tomto roku to vychádza, že ten rozdiel medzi Čechmi a Slovákmi bude ešte väčší. To znamená, že vôbec tu nebude ekonomický a finančný priestor na to, aby sme Českú republiku doháňali a aby sme znižovali ten rozdiel medzi kvalitou a efektivitou zdravotníctva. Tá efektivita sa, samozrejme, dá aj ináč zlepšovať, ale väčšinou na to treba aj finančné prostriedky, a pokiaľ sa to takto nebude diať, a v Čechách stále pôjde viac finančných zdrojov do zdravotníctva ako u nás na počet obyvateľov, tak tie nožnice sa budú stále otvárať a ťažko sa bude môcť naše slovenské zdravotníctvo porovnávať s českým a už vôbec nie s tými ostatnými. Takže v tomto vidím jeden, jeden obrovský, obrovský problém.
Ešte krátko by som povedal k tomu, že, k tomu prerozdeľováku medzi poisťovňami. Nie som, nie som celkom ekonóm, celkom do toho, do tých vnútorných čísiel celkom nevidím, ale logiku to má. Pokiaľ by sme to vedeli zaviesť tak, ako, ako je to v Holandsku, tak vyzerá, že by to, že by to mohlo fungovať. Na druhej strane ovšem sme počuli, že, že generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne odstúpil, a ktovie, či to nebolo aj v súvislosti s týmto, takže poprosím pani ministerku, ak by nám to vedela vysvetliť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.10.2018 o 15:02 hod.

MUDr.

Alan Suchánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video