38. schôdza

27.11.2018 - 7.12.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.12.2018 o 15:04 hod.

Mgr.

Jozef Buček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:04

Jozef Buček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1418 z 23. októbra 2018 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 473 z 20. novembra 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 177 z 22. novembra 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 163 z 13. novembra 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: o bodoch 1 až 13 hlasovať spoločne a tie schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Jozefa Bučeka vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 168 na svojej 60. schôdzi.
Pani predsedajúca, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.12.2018 o 15:04 hod.

Mgr.

Jozef Buček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:09

Anton Hrnko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, vážené, vážení páni poslanci, preložený návrh zákona sa nerodil ľahko, pretože aj veci, ktoré mal riešiť k spokojnosti verejnosti, k spokojnosti nás všetkých, neboli ľahké. V každom prípade bol veľmi dôležitý alebo je veľmi dôležitý a táto novela najmä v tom, že rieši postavenie Úradu inšpekčnej služby, ktorá bola veľmi kontroverzná, v minulosti vytvárala aj určitým spôsobom právny, právnu neistotu keďže niektorí sudcovia Najvyššieho súdu si tieto veci vykladali rôznym spôsobom. Takže dúfam, že po prijatí tejto novely všetky tieto kontraverzie zaniknú a bude zákon veľkým prínosom pre všetky veci, ktoré bude treba v tejto oblasti riešiť. Boli určité kontraverzie okolo menovania riaditeľa Policajného zboru a myslím, že tieto veci sa vyriešili a hlasovanie ukáže, že sa prijmú dobré znenia, také, ktoré budú na prospech všetkým, ktorým tento zákon bude slúžiť.
Do zákonu sa však dostala jedna vec, ktorá súvisí s možnosťou odvolávania sa príslušníkov Policajných zborov na výbory Národnej rady, teda týchto zložiek na výbory Národnej rady. Myslím si, že výbory Národnej rady nemajú takúto ústavnú povinnosť ani zákony to neukladajú, hoci je tu niektorý zákon, ktorý hovorí o preskúmavaní rozhodnutí, a robí to výbor, ale to je výbor špeciálny, nie je to výbor, ktorý sa zakladá na kontrolu konkrétnych ministerstiev, ale na kontrolu rozhodnutí Národnému bezpečnostnému úradu.
Napriek tomu, keďže je tu určitá kontroverznosť, došli sme k dohode s ústavnoprávnym výborom na tom, že kým sa nevyriešia všetky otázky s tým súvisiace, tieto záležitosti, ktoré boli v návrhu zákona vložené, z toho vynecháme. Preto navrhujem vzhľadom na predložený nasledujúci môj pozmeňovací návrh, aby body 10, 11 a 13 spoločnej správy boli vyňaté na osobitné hlasovanie. A ďalej navrhujem pozmeňujúci návrh, ktorý vám bol rozoslaný, 15-ch a viac poslancov, ako pozmeňujúci návrh Roberta Madeja a Antona Hrnka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, a to nasledovne:
1. V čl. VI sa body 1, 3, 5 a 6 vypúšťajú. Doterajšie body 2 a 4 sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Z vládneho návrhu zákona sa navrhuje odstránenie preskúmavania vybavovania sťažností smerujúcich proti postupu príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov. Preskúmavanie sťažností sa javí ako inštitút kvázi mimoriadneho opravného prostriedku a táto činnosť má povahu administratívneho konania, čo prináleží výkonnej moci, exekutívnej. Národná rada Slovenskej republiky a jej orgány sú zložkou zákonodarnej moci, ktorej v zmysle jej kompetencií nepatrí právo rozhodovať o individuálnych právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ktoré na druhej strane prislúcha výkonnej moci alebo moci súdnej. V prípade neschválenia tohto pozmeňujúceho návrhu by došlo k porušeniu vzájomných bŕzd a protiváh, ako i k porušeniu princípu trojdelenia štátnej moci, keď by sa zo zákonodarného orgánu – výboru Národnej rady Slovenskej republiky stal orgán rozhodujúci o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v kvázi administratívnom konaní, ktorého podrobnosti právny predpis neupravuje v dostatočnom rozsahu.
Ďalej, po druhé. V čl. VII sa slová „1.januára 2019" nahrádzajú slovami „1. februára 2019".
V súvislosti so zmenou účinnosti v čl. VII sa v predkladanom návrhu zákona vykonajú nasledovné zmeny:
– v čl. II 11. bode § 567o v nadpise sa slová „1. januára" nahrádzajú slovami „1. februára" a v texte § 567o sa slová „1. januárom" nahrádzajú slovami „1. februárom" a slová „31. decembra 2018" nahrádzajú slovami „31. januára 2019",
– v čl. III 38. bode § 287j v nadpise sa slová „1. januára" nahrádzajú slovami „1. februára", v § 287j ods. 1 sa slová „15. januára" nahrádzajú slovami „15. februára", v § 287j ods. 2 sa slová „do 31. decembra 2018" nahrádzajú slovami „do 31. januára 2019", v § 287j ods. 3 sa slová „1. januáru" nahrádzajú slovami „ 1. februáru", slová „1.januára" sa nahrádzajú slovami „1. februára" a slová „31. decembra 2018" sa nahrádzajú slovami „31. januára 2019" a v § 287j ods. 4 sa slová „1. januáru" nahrádzajú slovami „1. februáru".
Odôvodnenie: Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu, zabezpečenia aspoň minimálnej legisvakancie. Z uvedených dôvodov je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky čl. 87 ods. 2 až 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o). Zároveň dochádza k posunu nadväzujúcich účinností v prechodných ustanoveniach.
Vážená pani predsedajúca, skončil som, ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.12.2018 o 15:09 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:16

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
My sme na ústavnom výbore tiež diskutovali o tej otázke, či výbor, parlamentný výbor je teda vhodnou inštitúciou, ktorá má preverovať postup pri preverovaní sťažností, a teda tiež tam na to boli, boli rôzne názory, ale na druhej strane zámerom tohto zákona je aj posilniť parlamentnú kontrolu nad činnosťou ozbrojených zborov. Tak by ma teda veľmi zaujímalo, že aký má na toto názor predkladateľka, pani ministerka, či je uzrozumená s tým, že výbory úplne vypadnú z tej, z toho preverovania sťažností alebo postupov pri preverovaní sťažností.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 15:16 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:17

Anton Hrnko
Skontrolovaný text
Ďakujem, otázka bola na pani ministerku.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.12.2018 o 15:17 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:17

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil taktiež pozmeňujúci návrhy, ktorý reaguje na diskusiu k vládnemu návrhu zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prvom čítaní a vo výboroch, kde sa navrhovalo zaradiť novú kategóriu príslušníkov finančnej správy do pôsobnosti vznikajúceho Úradu inšpekčnej služby. Deje sa tak v bode 1 a 2 pozmeňujúceho návrhu. Zároveň sa vykonávajú potrebné úpravy v ďalších súvisiacich novelizačných článkoch vládneho návrhu zákona, to je v bodoch 3 až 7 pozmeňujúceho návrhu. Taktiež tento návrh navrhuje rozšíriť osobitnú úpravu vybavovania sťažností smerujúcich proti postupu príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov aj na príslušníkov finančnej správy, tak sa deje v bodoch 8 až 10.
Teraz by som predniesol znenie samotného pozmeňujúceho návrhu. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1140).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia.
1. V čl. I doterajšom bode 2 § 4a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "V pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby je aj vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov colníkov."
V čl. I doterajšom novelizačnom bode 2 v § 4a ods. 1 druhá veta nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
2. V čl. I doterajšom bode 5 § 7 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "rovnaké oprávnenie má policajt zaradený na Úrade inšpekčnej služby aj voči finančnej správe".
V čl. I doterajšom novelizačnom bode 5 v § 7 ods. 3 časť vety za bodkočiarkou nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
3. V doterajšom čl. II doterajšom bode 1 § 10 ods. 8 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "to platí, aj ak ide o trestné činy colníkov a nejde o trestné činy uvedené v písmene c),".
V doterajšom čl. II doterajšom novelizačnom bode 1 v § 10 ods. 8 písm. b) časť vety za bodkočiarku nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
4. V doterajšom čl. II doterajšom bode 7 § 202 ods. 2 sa slová "Skrátené vyšetrovanie o trestných činoch príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov vykonáva policajt uvedený v § 10 ods. 8 písm. b)." nahrádzajú slovami "Skrátené vyšetrovanie o trestných činoch príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov vykonáva policajt uvedený v § 10 ods. 8 písm. b); policajt uvedený v § 10 ods. 8 písm. b) vykonáva aj skrátené vyšetrovanie o trestných činoch colníkov.".
V doterajšom čl. II doterajšom novelizačnom bode 7 v § 202 ods. 2 v poslednej vete časť vety za bodkočiarkou nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
5. V doterajšom čl. II doterajšom bode 9 § 230 ods. 2 písm. i) sa za slovami "§ 10 ods. 8 písm. a)" bodkočiarka nahrádza čiarkou a vkladá sa slovo "pričom" a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "rovnako je prokurátor oprávnený postupovať aj pri vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní trestného činu colníka.".
V doterajšom čl. II a doterajšom novelizačnom bode 9 v § 230 ods. 2 písm. i) časť vety za bodkočiarkou nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
6. V doterajšom čl. III doterajšom bode 17 § 33h ods. 1 sa za slová "minister spravodlivosti Slovenskej republiky" vkladajú slová "minister financií Slovenskej republiky," a vypúšťajú sa slová "generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže,".
Bod č. 7. V doterajšom čl. IV doterajšom bode 3 § 4 (pozn. red.: správne má byť – "§46") ods. 7 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "na konanie pred okresným súdom a v trestnom konaní je príslušný krajský prokurátor a prokurátori krajskej prokuratúry, aj ak ide o trestné činy colníkov uvedené v Trestnom poriadku. 30b)".
V doterajšom čl. IV doterajšom novelizačnom bode 3 v § 46 ods. 7 časť vety za bodkočiarkou nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
8. V doterajšom čl. VI v doterajšom bode 1 § 6 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "to platí, aj ak ide o odloženie sťažnosti podľa odseku 1 písm. g) smerujúcej proti postupu colníka.".
V doterajšom čl. VI doterajšom novelizačnom bode 1 v § 6 ods. 5 časť vety za bodkočiarkou nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
9. V doterajšom čl. VI doterajší bod 3 znie: "3. V § 21 ods. 3 v prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "pričom ak ide o sťažnosť smerujúcu proti postupu príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zboru, sťažovateľa súčasne poučí o možnosti postupu podľa § 23a; rovnako sa postupuje, aj ak ide o sťažnosť smerujúcu proti postupu colníka."."
V doterajšom čl. VI doterajšom novelizačnom bode 3 v § 21 ods. 3 v prvej vete časť vety za bodkočiarkou nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
10. V doterajšom čl. VI doterajšom bode 5 § 23a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Sťažovateľ môže podať žiadosť o preskúmanie postupu orgánu verejnej správy pri vybavovaní sťažnosti, aj ak nesúhlasí s vybavením svojej predchádzajúcej sťažnosti smerujúcej proti postupu colníka vybavenej podľa § 6 ods. 1 písm. g) alebo § 21 ods. 2 druhej vety.".
V doterajšom čl. VI doterajšom novelizačnom bode 5 v § 23a ods. 1 posledná veta nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
To bolo celé znenie pozmeňujúceho návrhu. Ešte pre pána spravodajcu, by som teda poprosil o týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať nasledovne: osobitne o bodoch 1 až 7 a osobitne o bodoch 8 až 10.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.12.2018 o 15:17 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:25

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja len skutočne v krátkosti reakcia na pána poslanca Dostála. My sme historicky avizovali alebo, respektíve prijali spätnú väzbu od jednotlivých výborov Národnej rady, že skutočne sa chcú, chcú zaoberať preskúmavaním postupu pri vybavovaní sťažností týkajúcich sa príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a následne sme na to aj potom reagovali, keď sme koncipovali zákon o Policajnom zbore. Prebehli nejaké rokovania s jedným výborom, s druhým výborom, kde jednotliví členovia výborov si uvedomili, koľko práce a aký časový, časové rozmedzie si budú musieť na túto činnosť ponechať. Pripravili svoj pozmeňujúci návrh, takže necháme na rokovaní a teda rozhodnutí poslancov Národnej rady, ako vlastne táto problematika sa vyrieši. Ten zámer tu skutočne bol, dať vám väčšiu právomoc v oblasti teda preskúmavania tohto postupu pri sťažnostiach a uvidíme, ako poslanci toto všetko prijmú, túto zodpovednosť, ktorú sme v zákone ponúkli.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.12.2018 o 15:25 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:27

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, pardon, pani poslankyňa, páni poslanci. Slovenská republika sa ako členský štát NATO a člen globálnej koalície proti ISIL podieľa na výcvikových aktivitách v Iraku už od októbra 2017 a to formou vyslania príslušníkov ozbrojených síl na plnenie úloh súvisiacich s výcvikom, poskytovaním poradenstva a asistencie pri budovaní obranných a bezpečnostných kapacít Irackej republiky. Príslušníci naši ozbrojených síl v nadväznosti na požiadavky Irackej republiky participovali na príprave inštruktorov jeho ozbrojených síl v oblasti manuálneho, mechanického odmínovania a na podpore v oblasti opráv sovietskej vojenskej techniky podľa požiadaviek. Platnosť mandátu Národnej rady Slovenskej republiky pre pôsobenie uvedeného príspevku v Iraku už uplynula v tomto roku v októbri mesiaci.
Výcviková aktivita NATO v Iraku, v rámci ktorej pôsobili aj príslušníci ozbrojených síl, bola na základe rozhodnutia hláv štátov vlád na ostatnom summite v Bruseli 11. až 12. júla 2018 transformovaná na takzvanú nebojovú misiu NATO s označením NATO Mission Iraq, ktorej úlohami sú predovšetkým poskytovanie poradenstva irackým obranným a bezpečnostným silám a podieľanie sa na ich výcviku s cieľom stabilizácie bezpečnostnej situácie na uvedenom území Iraku. Z dôvodu, že Slovenská republika má aj naďalej záujem aktívne sa podieľať na poradenských a výcvikových úlohách podporujúcich budovanie irackých obranných a bezpečnostných síl v rámci misie NATO, ale aj v rámci spolupráce s inými ozbrojenými silami, a to hlavne Spojenými štátmi americkými a Talianskom, sa predloženým návrhom navrhuje vyslať do Irackej republiky celkovo do 42 príslušníkov ozbrojených síl v členení: Po prvé, do 35 príslušníkov ozbrojených síl na plnenie úloh v rámci NATO Training Mission v Iraku, a to jednotlivými zložkami nasaditeľného modulu komunikačného a zároveň vojenskými výcvikovými tímami. Po druhé, do piatich príslušníkov ozbrojených síl na plnenie úloh v rámci spolupráce so Spojenými štátmi americkými a to výcvik a poradenstvo irackým obranným a bezpečnostným silám. A po tretie, je to taktiež výcvik vojenskej polície v zostave dvoch príslušníkov v spolupráci s talianskymi karabiniermi.
Náklady súvisiace s pôsobením príslušníkov ozbrojených síl v Irackej republike budú hradené z rozpočtu kapitoly ministerstva obrany. Vláda Slovenskej republiky vyjadrila svoj súhlas s predmetným návrhom uznesením č. 484 zo 17. októbra 2018, materiál bol prerokovaný, bol predmetom rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Vážená pani predsedajúca, pani poslankyne, páni poslanci, týmto si vás dovoľujem požiadať o súhlas s predloženým uvedeným materiálom. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.12.2018 o 15:27 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:30

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil ako spravodajcu k tomuto bodu programu a dovoľte, aby som vám predniesol správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do Irackej republiky za účelom poradenstva a výcviku jej obranných a bezpečnostných síl (tlač 1187).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do Irackej republiky za účelom poradenstva a výcviku jej obranných a bezpečnostných síl podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu:
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1250 zo 7. novembra 2018 pridelil návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do Irackej republiky za účelom poradenstva a výcviku jej obranných a bezpečnostných síl na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do Irackej republiky za účelom poradenstva a výcviku jej obranných a bezpečnostných síl na svojej 59. schôdzi 13. novembra 2018 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s návrhom na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do Irackej republiky za účelom poradenstva a výcviku jej obranných a bezpečnostných síl.
Prílohou tejto správy je návrh uznesenia Národnej rade Slovenskej republiky, ktoré si dovolím predniesť.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do Irackej republiky za účelom poradenstva a výcviku jej obranných a bezpečnostných síl (tlač 1187). Národná rada Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s návrhom na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do Irackej republiky za účelom poradenstva a výcviku jej obranných a bezpečnostných síl.
Vážená pani predsedajúca, skončil som, prosím, otvorte rozpravu k tomuto materiálu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.12.2018 o 15:30 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:34

Stanislav Mizík

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:40

Anton Hrnko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Mizík, máte veľký kríž na klope, ale nič kresťanské vo vašom vystúpení nebolo. Žiaľ, v dnešnom svete sa nás dotýka všetko. Nepokoje v Iraku, nestabilita na Strednom východe, bez ohľadu na to, kto a ako to spôsobil, sa nás dotýka bytostne. Vidíme, čo sa deje v západnej Európe, lebo sa spustili prúdy ľudí, ktorí utekajú pred nestabilitou. My tam nejdeme nič rozvracať, naši vojaci tam idú budovať, naši vojaci idú učiť tých ľudí, aby opäť sadli za správne stoličky a riadili si svoju krajinu tak, aby už neprodukovala nebezpečie v celom svete. Takže nič, áno, podľa vás sa nás to netýka, podľa mňa sa nás to týka, pretože ak bude, nebude Blízky východ bezpečný bez ohľadu na to, kto ho rozvrátil, nebude bezpečná asi ani naša krajina. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 15:40 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video