40. schôdza

29.1.2019 - 14.2.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.1.2019 o 16:49 hod.

Tibor Jančula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:49

Tibor Jančula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 1223), v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, tlač 1223 (ďalej len „gestorský výbor“), podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením 1538 z 5. decembra 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorským výborom v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 514 z 22. januára 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 327 z 24. januára 2019.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 1223), schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 335 z 29. januára 2019.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu Tibora Jančulu predložiť návrh podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.1.2019 o 16:49 hod.

Tibor Jančula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:53

Peter Pamula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Chcel by som predniesť jeden pozmeňujúci návrh. V odôvodnení sa dozviete, že prečo odôvodnenie.
V čase prijatia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len "zákon o vlastníctve bytov'') v roku 1993 upravoval vznik záložného práva § 151b Občianskeho zákonníka, ktorý umožňoval záložným právom zabezpečovať nielen existujúce, ale aj budúce pohľadávky. Zákonom č. 526/2002 Z. z. sa táto úprava v Občianskom zákonníku rozdelila do dvoch ustanovení, a to § 151b a 151c. Táto zmena nebola v úprave zákonného záložného práva v zákone o vlastníctve bytov reflektovaná. Aby však pri súčasnom znení dotknutých ustanovení Občianskeho zákonníka nedochádzalo k výkladovým nedorozumeniam o vzniku a rozsahu zákonného záložného práva, je vhodné novelizovať aj poznámku pod čiarou. Bude nesporné, že ide o zabezpečenie nielen existujúcich, ale aj budúcich pohľadávok, ako to vyplýva zo znenia zákona o vlastníctve bytov pri jeho prijatí.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1223).
Bod 1 návrhu zákona sa dopĺňa takto: Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie: "§ 151b a 151c Občianskeho zákonníka."
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.1.2019 o 16:53 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:56

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Pamula, ja by som sa chcel spýtať, či ste sa nejako vysporiadali aj s tou pripomienkou odboru legislatívy Národnej rady, Kancelárie Národnej rady, ktorá namietala, že návrh novely sa nezaoberá ďalším úzko súvisiacim problémom zákonného záložného práva, spočívajúci v nejednoznačnom vymedzení priority, resp. poradia zákonného záložného práva v konkurencii iných záložných práv na rovnaký predmet v prípade reálneho využitia tohto inštitútu. Viem, že sme o tom hovorili aj na výbore. Len teda mi nie je celkom jasné, že k akému výsledku sme v tejto veci dospeli.
A rovnako by som sa spýtal, nebolo to na samostatné vystúpenie, tak som nevystupoval, že v akých iných prípadoch vzniká záložné právo na pohľadávky, ktoré ešte neexistujú a ktoré len teda možno niekedy, niekedy vzniknú. Teda že či, či je to obvyklé v našom právnom systéme, alebo je to, je to niečo nové, čo teda prinášate a teda je to niečo bezprecedentné, alebo sú už na to nejaké príklady.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2019 o 16:56 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:56

Peter Pamula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobre. Tak tam je, tam je problém s Občianskym zákonníkom. To znamená, tak ako som povedal, nie zápis alebo potom vlastne už tá realizácia vlastne iba výkonu toho záložného práva.
A ja som to konzultoval vlastne na ministerstve financií a tam treba vstúpiť potom do toho Občianskeho zákonníka, hej. Nechceli teraz to robiť, ale sľúbili, že, že sa tým budú zaoberať a ukáže až tá prax, že, že čo treba tam zmeniť. Ale, ale nie je s tým žiaden problém proste pri tom výkone. Môžu vzniknúť problémy, ale, ale naozaj to ten výklad je jednoznačný a to záložné právo, to existuje. To znamená, že ono sa uplatňuje. Tu, tu nevzniká nič nové. Ja len špecifikujem, lebo, lebo v minulosti, v minulosti nebolo, nebolo presne jasné a kataster vyžadoval tú, tú listinu na zápis toho záložného práva. Ale minulý rok, keď sme to odstránili, tak ak toto, čo ja dávam, nie je až také dôležité a také podstatné, pretože už to platí od toho roku ´93. Je to o ochrane vlastne tých, tých občanov vlastne v tom bytovom dome. (Ruch v sále.)
To, to nie, musíme si uvedomiť, že, že to sú preddavkové platby, aj to sú už budúce pohľadávky. Lebo, lebo aj tá správcovská spoločnosť pýta dopredu tie peniaze, viete, a má tam nejakú splatnosť. A ak by my sme išli do, naozaj do tých detailov, tak správcovská spoločnosť by každý mesiac musela chodiť na kataster a zapisovať to záložné právo, ak by tento zákon neplatil. Lebo tie pohľadávky sú stále do budúcna. To znamená, oni si pýtajú preddavky a majú tam nejakú splatnosť, hej. A tým, že je to zo zákona, tak automaticky oni sú vždy nultí, hej. Ale tu sa jedná len o tie preddavkové platby, tu sa nejedná o nejaké veľké sumy, čo by boli. Ak by tento zákon neplatil od ´93. roku, tak správcovská spoločnosť musí chodiť vlastne na kataster každý mesiac.
Skryt prepis

30.1.2019 o 16:56 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:31

Irén Sárközy

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:34

Štefan Vavrek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Bélu Bugára a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 1236), v druhom čítaní (zaznenie gongu),
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1555 zo 6. decembra 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 512 z 22. januára 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 385 z 28. januára 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 330 z 24. januára 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 193 z 24. januára 2019.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 4 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Bélu Bugára a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 1236), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 336 z 29. januára 2019. Týmto uznesením výbor ma poveril ako spoločného spravodajcu predložiť návrh podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a podľa § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.1.2019 o 17:34 hod.

Mgr.

Štefan Vavrek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:39

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V rámci môjho vystúpenia by som chcela podať pozmeňujúci návrh. Tento pozmeňujúci návrh opravuje zrejmú gramatickú chybu. Pri čistopise sme zistili, že namiesto pojmu "o žiadateľa podľa" sa nachádza len pojem "žiadateľa". Takže ja by som chcela aj prečítať pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh znie:
V čl. I v bode 15 § 10 ods. 9 písm. a) sa slovo "žiadateľa" nahrádza slovami "o žiadateľa podľa".
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.1.2019 o 17:39 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:40

Vladimír Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, na rokovaní výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj sme sa venovali tomuto zákonu trochu bližšie, čo bolo celkom nezvyčajné vzhľadom na to, že výbor pre verejnú správu priamo nie často sa venuje Štátnemu fondu rozvoja bývania.
Jednou z otázok, ktorú sme ale riešili, je dôvod, prečo plánujeme zmenou zákona podporiť iba rodiny s deťmi v mladých manželstvách. V dnešnej dobe riešiť, či rodina s deťmi žije v manželstve alebo v inom vzťahu, prípadne ide o samostatne žijúceho rodiča, je naozaj spiatočnícke, obzvlášť keď dôvodom na podporu práve rodín v mladých manželstvách je to, že sa ľahšie dokladuje a preukazuje. Ak má byť podporená rodina vďaka tomu, že má deti, nie je dôvod, aby sme jednu rodinu podporili a druhú nie, pričom rozdiel bude len v jednom dokumente.
V ústave máme napísané, že deti narodené v manželstve i mimo neho majú rovnaké práva. Rovnako by sme mali zmýšľať aj pri podpore rodín s deťmi všetkých rovnako.
Jedným z argumentov bolo, že nie je ako dokázať, že rodina žije spolu. Ako keby sobášny list bol takým dokladom.
Ďalším z argumentov predloženého návrhu bolo, že pri prípadnom rozpade manželstva je jednoduchšie vysporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ako riešiť vysporiadanie majetku medzi dvoma nezosobášenými partnermi. Keby v tom bol problém, tak aj pri poskytovaní hypotekárnych úverov by banky asi mali problém. Realita je však taká, že bankám je to jedno a rovnako by to malo byť jedno aj štátu a rovnocenne podporiť všetky rodiny s deťmi, čo sa týka Štátneho fondu rozvoja bývania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.1.2019 o 17:40 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:42

Irén Sárközy

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:43

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne a nadviažem presne na to, čo hovoril kolega Sloboda. Dlho bolo dobrou tradíciou dodržiavať jednu zásadu v slovenskej legislatíve, a to, že rodinný život nie je viazaný k manželskému alebo k nemanželskému statusu a zákon o rodine bol odjakživa napísaný podľa toho, aké majú medzi sebou jednotliví ľudia vzťahy ako rodičia, ako partneri, a podľa toho, od toho sa odvíjala legislatíva, aj čo sa týka ich rodinnej podpory. Rodina bola definovaná tým, ako ľudia žijú, nie v akom statuse sa nachádzajú.
Toto sa začalo naštrbovať najprv zmenou ústavy, ktorú pretlačilo KDH a SMER cez parlament v minulom volebnom období, kedy z nemanželských párov a rodičov boli urobení takpovediac občania druhej kategórie. A to isté v podstate je podporené možno nevedome, ale je, aj vaším návrhom, pani navrhovateľka, pretože znovu rodičov detí, ktoré sa narodili mimo manželstva, ktorých je mimochodom skoro 50 % na Slovensku, znovu z nich robíme občanov druhej kategórie.
A ja by som oveľa radšej videl legislatívu, ktorá nevytvára samostatné podmienky pre manželské a nemanželské deti, lebo to nás vracia naozaj ďaleko pred 20. storočie. Radšej by som videl legislatívu, ktorá jednoducho myslí na každé dieťa rovnako, a takisto legislatívu, ktorá myslí na každé, na každú rodinu rovnako.
A vy síce hovoríte, pani predkladateľka, že sa na to bude myslieť v inom zákone neskôr, ale nemali by sme tie nožnice otvárať, skôr by sme mali myslieť na to, aby sa zatvárali.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2019 o 17:43 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video