45. schôdza

9.5.2019 - 22.5.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

9.5.2019 o 18:27 hod.

PaedDr.

Pavol Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

18:27

Pavol Goga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením z 2. mája 2019 č. 1708 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 505 z 30. apríla 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 400 z 2. mája 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 155 z 9. mája 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 216 z 9. mája 2019 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 až 9 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Predmetná spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 9. mája 2019 pod číslom 221.
Zároveň ma týmto uznesením výbor poveril informovať o výsledku rokovania výborov v stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladať návrh zákona príslušným ustanovením zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

9.5.2019 o 18:27 hod.

PaedDr.

Pavol Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:31

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predkladám vám na prerokovanie vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženého návrhu zákona je upraviť definície pojmov v oblasti obrannej štandardizácie, skvalitniť kodifikačné činnosti a zefektívniť procesy štátneho overovania kvality výrobkov a služieb na účely obrany.
Predloženým návrhom zákona sa navrhuje zosúladenie vnútroštátnej legislatívy aj s terminológiou Severoatlantickej aliancie, ktorá vyplýva z novej edície spojeneckej publikácie pre tvorbu, udržiavanie a spracovávanie štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie. V oblasti kodifikácie sa vytvárajú predpoklady pre spracúvanie návrhov kodifikačných údajov zo strany dodávateľov produktov, agentúr pre kodifikáciu a používateľov produktov v rámci kodifikačného, informačného systému a zároveň sa navrhuje rozšíriť možnosť ich prístupu ku kodifikačným údajom vedených v ňom.
Návrhom zákona sa tiež upravujú ďalšie kodifikačné činnosti a procesy štátneho overovania kvality výrobkov a služieb na účely obrany v súlade so štandardizačnými dokumentami Severoatlantickej aliancie, ako aj v nadväznosti na skúsenosti vyplývajúce z aplikačnej praxe.
Vážený pán podpredseda, pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie uvedeného návrhu zákona a jeho postúpenie na ďalšie prerokovanie vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

9.5.2019 o 18:31 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:33

Peter Šuca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť spravodajskú informáciu k predmetnému návrhu zákona v prvom čítaní.
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1410). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis

9.5.2019 o 18:33 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:40

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ešte raz sa ospravedlňujem.
Cieľom navrhovanej novely zákona o poskytovaní vianočného príspevku je zvýšenie vianočného príspevku vrátane jednorazového zvýšenia na dvojnásobok jeho súčasnej úrovne. Maximálna suma vianočného príspevku vrátane jednorazového zvýšenia pre dôchodky, resp. úhrny súm dôchodkov nepresahujúce sumu životného minima, ktorá je dnes 210 eur, čo je predpoklad životného minima pre rok 2019, tak bude 200 eur. Naďalej pritom platí, že so stúpajúcou výškou dôchodku, resp. úhrnu súm dôchodkov, sa bude výška vianočného príspevku lineárne znižovať.
Okrem zdvojnásobenia sumu vianočného príspevku sa navrhuje aj rozšírenie okruhu dotknutých osôb prostredníctvom zvýšenia hranice nároku na vianočný príspevok z pôvodnej úrovne 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve na 65 %, t. j. v roku 2019 bude horná hranica na nárok na vianočný príspevok v sume 658,50 eur. Vianočný príspevok v maximálnej sume 200 eur sa vyplatí za tento kalendárny rok 128 200 osobám.
Celkový počet dotknutých osôb dôchodcov sa odhaduje za rok 2019 na úrovni približne 1,3 mil. osôb. V porovnaní s rokom 2018 sa predpokladá zvýšenie počtu poberateľov vianočného príspevku v dôsledku zvýšenia hranice nároku na vianočný príspevok z 572,4 na 658,5 eura o približne 72-tisíc osôb.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.5.2019 o 18:40 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:43

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, v zmysle § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedníčkou Výboru Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1422. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1509 z 24. apríla 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

9.5.2019 o 18:43 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:44

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý večer, pán minister, pán predsedajúci, ctené plénum, ktoré je tu pomenej zastúpené, a vždy sa to stáva práve pri dôležitých sociálnych zákonoch, ktoré sa predkladajú v Národnej rade.
Ja by som sa rada vyjadrila teda k vianočnému príspevku. Suma vianočného príspevku je okrem iného závislá aj od sumy životného minima. Účinnosť zákona je navrhovaná k 1. 9. 2019, a pretože životné minimum sa upravuje k prvému júlu bežného roka, v súčasnosti nevieme presne určiť sumy vianočného príspevku.
V priložených materiáloch sa uvádza, že odhady dopadov boli kvantifikované na základe rastu inflácie nízkopríjmových domácností z makroekonomickej prognózy spracovanej Inštitútom finančnej politiky pre rok 2019. Tá uvádza pre rok 2019 infláciu na úrovni 2,4 %. Ale to je odhad vzťahujúci sa len k aprílu tohto roka a nie k júlu 2019. Otázka teda znie: S akou infláciou, rastom spotrebiteľských cien nízkopríjmových domácností boli vykonané odhady dopadov na verejné financie?
Jednou z vlastností dobrého dôchodkového systému je mať algoritmy určovania dôchodkových dávok, aby sa oplatilo platiť poistné na dôchodkové poistenie tak chudobným poistencom, ako aj bohatším poistencom. To si vyžaduje kombináciu zásluhovosti a solidarity, ktorá je výsledkom istého spoločenského konsenzu. To, že sa v našom systéme vyžaduje platenie poistného až do sedemnásobku priemernej mzdy a dôchodok sa vymeriava len maximálne trojnásobok priemernej mzdy, nie je spravodlivé voči nemalej skupine poistencov.
Rada by som teda upozornila na to, že každé nesystémové opatrenie, ktorým sa zvyšujú príjmy iba časti dôchodcov, a kritérium zvyšovania je vyplácaná suma dôchodku, je potrebné posudzovať aj z hľadiska zásluhovosti, aby sa nestalo, že osoby, ktoré nikdy nepracovali, neodviedli ani jedno euro do kasy Sociálnej poisťovne, dostanú priplatené na Vianoce viac ako osoby, ktoré pracovali 35 rokov za minimálnu mzdu. Rozdiel síce činí necelé 3 eura, ale ide o princíp, či práve ľudia, ktorí prispievajú vyššími odvodami do poistenia, či naozaj nestrácajú chuť platiť toto poistené, a teda tieto odvody.
Otázka dva teda znie: Je takýto spôsob určovania vianočného príspevku, v ktorom je prítomné zvýhodňovanie osôb, ktoré získali dobu poistenia výlučne z náhradných dôb, pred osobami, ktoré dlhodobo pracovali, spravodlivé? A aká je filozofia vianočného príspevku?
Vianočný príspevok je štátna dávka, sociálna dávka a je to veľmi špeciálna sociálna dávka. Kým u väčšiny štátnych sociálnych dávok sa testuje celkový príjem žiadateľa, u niektorých aj majetok žiadateľa, u vianočného príspevku sa testuje výlučne dôchodkový príjem. To, samozrejme, vedie k rôznym divným situáciám, keď dôchodca s nízkym dôchodkom, ale bývajúci vo vile, má nárok na vianočný príspevok, ale dôchodca s dôchodkom 700 eur, bývajúci v panelákovom byte, nárok na vianočný príspevok nemá. Ak je záujmom štátu prispievať k bohatším Vianociam dôchodcov, bolo by potrebné prijať iný koncept a do pozornosti štátu by sme mali zapracovať aj ľudí, ktorí počas svojho pracovného života platili nadpriemerné dane alebo odvody. Potom naozaj sa stáva v systéme, že ľudia sa snažia obchádzať tieto veci. A vieme, aká situácia, čo sa týka prognóz starnutia obyvateľstva, nás čaká, aby naozaj sa to nedemoralizovalo natoľko, kedy nám ľudia budú rozdeľovať jeden príjem na dve časti, aby nemuseli platiť odvody také, z ktorých povedia, že nič nemajú. Lebo keď si povieme, že naozaj musí platiť poistné sedemnásobok priemernej mzdy, ale vráti sa mu to len maximálne v trojnásobku mzdy, tak naozaj ide o veľký rozdiel. A naozaj to potom na Slovensku bude fungovať tak, že každý sa bude snažiť tieto veci obchádzať.
Je podľa vás správne, že štát nemyslí aj na skupiny dôchodcov, ktorí majú vyššie dôchodky? A pokiaľ mi chcete povedať, že majú vyššiu valorizáciu, tak to neberiem, lebo percentuálne k vyplácanému dôchodku majú najvyššiu valorizáciu práve najnižšie dôchodky. Tým pádom my vlastne týchto ľudí vôbec nemotivujeme, aby poistné a odvody platili.
Budem teda mať pozmeňujúci návrh a bude smerovať k tomu, aby z vianočnej pozornosti štátu neboli vynechaní žiadni dôchodcovia, a to zavedením minimálneho vianočného príspevku.
Nemôžem sa teda ubrániť tomu, že 100-percentné zvýšenie vianočného príspevku oproti predchádzajúcim rokom je predvolebné politikum. Mali ste na to viac rokov, aby ste pripravili také riešenie, ktoré by odmenilo ľudí, ktorí prispievali do dôchodkového poistenia. Áno, jedni prispievali viac, druhí menej. Ale obe skupiny si zaslúžia našu pozornosť. Jedni preto, že ich dôchodkové dávky sú nižšie, a tí druhí preto, že vďaka nim mohol štát solidárne prispievať tým, ktorí to ozaj potrebovali.
Aby som dala aj takú paralelu a príklad, tak teraz zavádzate v podstate rodičovský príspevok alebo chcete ho zaviesť diferencovane podľa toho, že či človek odrobil v minulosti, a príspevok, ktorý je štátna dávka, ktorá sa teda štandardne testuje a zohľadňuje sa sociálna situácia, budete podmieňovať tým, či niekto teda pracoval v minulosti alebo nie. A, naopak, tí, ktorí vlastne odvádzali nemalé dane a odvody, tak tí v podstate, keď sú na dôchodku, čo už nemajú ďalší príjem, týchto vlastne vždy nechávame niekde bokom. Takže ak chceme naozaj spravodlivo nastavovať systém, tak v štátnej sociálnej podpore nemôžme robiť rozdiely v rodičovskom príspevku, ale skôr pridať benefity tým, ktorí pracovali, a teda naozaj sa to dá premietnuť do poistnej dávky.
Takže ak chceme robiť systémovo a chceme, aby tí ľudia platili poctivo dane a odvody, tak musíme si urobiť poriadky aj v tom, čo chceme.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.5.2019 o 18:44 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:49

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dve vety.
Pani poslankyňa, keď budete mať pozmeňovací návrh, samozrejmá vec, že sa budeme s ním zaoberať. Áno, potvrdzujem, je to štátna sociálna dávka, preto sme vyhrali medzinárodný súd, pretože keby to bola dôchodková dávka, tak musíme vyplácať túto dávku aj do zahraničia. To znamená, to má istú "výhodu".
Áno, je postavená na solidarite ako základnej báze. Ja budem veľmi rád, ak sa mi podarí ešte, a očakávam, že ma podporíte, aby sme vyrovnali to skóre medzi solidaritou a zásluhovosťou, ak budeme predkladať legislatívu o tzv. trinástom dôchodku, ktorý, si myslím, že v tomto prípade by bol spravodlivý, lebo by pokrýval celý diapazón dôchodcov, možnože nie od 100-percentnej sumy, ale postupne.
Čo sa týka tohto vianočného príspevku dlhé a dlhé roky, som veľmi rád, že aj v časoch, keď ste vy boli pri moci, ste ho nezrušili, že pokračoval tento príspevok. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo nájsť finančné prostriedky pre tento rok, že ich vlastne o 100 % navyšujeme. To je každopádne pozitívum. A to práve dáva dobré východiskové pozície pre to, aby sme sa mohli baviť pre to ďalšie obdobie o tom trinástom dôchodku.
Samozrejme, uchádzam sa o podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.5.2019 o 18:49 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:49

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení predkladám z dôvodu plnenia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky ´18 - 20.
Cieľom návrhu zákona v čl. I je zvýšenie informovanosti sporiteľa o jeho dôchodku z II. piliera. Na základe zmien v zákone dostanú novú podobu, ale najmä obsah, dva dokumenty, po prvé, výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa a informácia o dôchodkoch. Spoločným prvkom týchto dokumentov má byť najmä ich užitočnosť a zrozumiteľnosť pre sporiteľa, preto budú obsahovať len vybrané individuálne informácie, ktoré podporia jeho informované rozhodnutie a finančné plánovanie v súvislosti s odchodom do dôchodku. Okrem iného v nich sporiteľ získa informáciu o dôchodkovom veku, o prognózach nasporenej sumy v čase odchodu do dôchodku vo výške predpokladaného mesačného dôchodku.
Zároveň bude efektívnejšie sprostredkovávať investičnú stratégiu dôchodkového fondu, úroveň rizika tak, aby bol sporiteľ schopný lepšie prijať informácie a následne prijať konkrétne rozhodnutia.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.5.2019 o 18:49 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:49

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedníčkou výboru pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1455. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na som, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1525 z 24. apríla 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.5.2019 o 18:49 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:49

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Takže ešte raz, ale kratšie. Súhlasím vlastne s tým, že teda je potrebné naozaj urobiť tzv. oranžovú obálku. Mali sme to vlastne aj my v našom programe. Myslím, že je správne, aby ľudia boli informovaní o tom, ako teda sú na tom v rámci dôchodkového zabezpečenia.
Ale na čo chcem ja upriamiť pozornosť, je novelizačný bod 30 § 110, ktorým sa ukladá povinnosť správcovskej spoločnosti poskytovať bez súhlasu sporiteľov osobné údaje o sporiteľoch z dôvodov, ktoré nie sú bližšie špecifikované. Ide vlastne o značný zásah do ochrany osobných údajov, garantované zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. V tomto zákone v § 7 sa uvádza: "Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, vyslovene uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom."
V návrhu zákona nie je uvedený žiaden konkrétny účel, a preto považujem túto časť novely za neakceptovateľnú a upozorňujem aj ostatných poslancov, aby si dobre všimli, čo má byť zavedené a či takto náhodou nejde o zásah do základných práv a slobôd občanov tohto štátu.
Preto vás chcem požiadať, pán minister, aby ste povedali vlastne konkrétny účel, pre ktorý sa majú osobné údaje poskytovať v podstate neobmedzenému počtu úradníkov ústrednej štátnej správy.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.5.2019 o 18:49 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video