45. schôdza

9.5.2019 - 22.5.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

10.5.2019 o 10:22 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:22

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pokračujem. Dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/20102 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Návrh zákona bol prerokovaný v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky, vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Predpokladaný návrh, predkladaný návrh zákona má za cieľ harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru a precizovať niektoré ustanovenie, ktoré, ustanovenia, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe návrhom predkladaného zákona a transportuje Smernicu Komisie Európskej únie 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa mení Príloha smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technického pokroku. Dátum účinnosti navrhovaného zákona je v súlade s transpozičnou lehotou smernice Komisie Európskej únie 2018/1846, ktorá je stanovená na 30. jún 2019.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s právnymi zákonmi Slovenskej republiky a platným právnym poriadkom.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2019 o 10:22 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:27

Štefan Vavrek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, mám splnomocnenie predložiť, podávať spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1323, v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa, dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1323, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ďalej len "rokovací poriadok", spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 7 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z., tlač 1323, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktorú gestorský výbor odporúča schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 362 z 9. mája 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril, ma poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.5.2019 o 10:27 hod.

Mgr.

Štefan Vavrek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:31

Miroslav Ivan

Uvádzajúci uvádza bod 10:35

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Aj ja veľmi krátko. Áno, je to pravda, čo ste hovorili, práveže nedošlo k zhode ešte, jak bude objednávaná táto dopravná cesta, preto to nie je v zákone. Pretože ako vy hovoríte, a pred chvíľou ste hovorili, že nekonzultujeme, nerokujeme, to tiež nie je pravda. A tým, že rokujeme a sme sa, ešte sme sa ani nedostali na takú úroveň, aby sme sa s VÚC-kou, obcami a so štátom dohodli, tak preto to tam nie je. Akonáhle dohodneme, my nájdeme formu, aby sme to tu zapracovali.
Ale jak ste hovorili tiež, treba zas dať veci na pravú mieru. Pán poslanec, možno raz budete ministrom aj vy a preto vám hovorím, že to je ako bumerang, lebo hovoríte len o službách, ktoré objednáva župa, to sú SAD-ky. Samozrejme, 30 % tam dáva financie štát. Na druhej strane, vlakokilometre objednáva doteraz štát a bude ich objednávať. Ale uvedomme si, že aj tam ľudia, v piatich okresoch nie sú koľajnice, kde nechodí vlak a podieľajú sa, žiaľbohu, finančne na tom, aby tam, kde sú vlakokilo..., vlastne koľajnice, mohlo to prebiehať. Ja viem, na čo narážate, a som si tejto veci vedomý.
Na druhej strane však treba povedať, že existuje možnosť využiť nejakým spôsobom rieku Dunaj. A ja sa nebránim tomu, že či to raz bude na Váhu alebo nebude na Váhu, aj tam, keď je taká možnosť využiť, tak prečo ju nevyužívame? Prečo ju hádžete hneď od začiatku do koša, že v úvodzovkách povedané ten dunajbus nie je ekonomický. Ani jedna verejná doprava, ktorá je dotovaná, nie je ekonomická, pán poslanec, uvedomte si to, je to tak, jak vám to hovorím. A preto by som vám povedal, že treba, treba trošku aj dopredu vidieť, lebo je to tak, ako vám hovorím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.5.2019 o 10:35 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:38

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobre, lebo toľko mám ich, že sa mi to mieša. Ďakujem za slovo.
Dovoľte mi, aby som z poverenia vlády Slovenskej republiky uviedol v druhom čítaní na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky vypracovala predložený materiál zákona z dôvodu implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2018/644 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov EÚ/L/112 z 2. 5. 2018, ktoré v článku 8 ustanovuje povinnosť členských štátov Európskej únie stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o sankcie, uplatnenie pri porušení tohto nariadenia prijať všetky opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania. Zároveň sa upravujú niektoré ustanovenia zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na poznatky s jeho doterajšou aplikáciou a s problémami, a problémy vyskytujúce sa v oblastiach, ktoré sú predmetom jeho úpravy.
Cieľom návrhu zákona je umožniť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb kontrolovať plnenie povinností poskytovateľov služieb dodávania balíkov vyplývajúce z nariadenia EÚ 2018/644 a zároveň ukladá povinnosť, zároveň ukladá sankcie za porušenie alebo neplnenie týchto povinností.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie

10.5.2019 o 10:38 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:40

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ako splnomocnený predstaviteľ gestorského hospodárskeho výboru Národnej rady Slovenskej republiky podávam spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, máme to ako tlač 1334a.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1674 z 27. marca 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
III. Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 599 z 30. apríla 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 354 zo 6. mája 2019.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplynul jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča hlasovať o uvedenom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu s odporúčaním schváliť.
V. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 363 z 9. mája 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Maroša Kondróta predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem. Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.5.2019 o 10:40 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:43

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dovoľte mi, aby som z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť v druhom čítaní na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňujú niektoré zákony.
Návrh zákona sa zameriava na zníženie pokút udelených v rámci rozkazového konania, rozkazného konania, za delikt neúhrady mýta a delikt nesprávneho nastavenia počtu náprav v palubnej jednotke, pričom dôjde k nedoplatku mýta.
Návrhom sa ďalej reaguje na potrebu úpravy elektromobilov v oblasti výberu mýta, a to tak, že tieto vozidlá sa zaraďujú do najekologickejšej nižšej mýtnej sadzby. Vypúšťa sa povinnosť upravovať sadzby mýta každoročne a harmonizovaný index spotrebiteľských cien. Na úseku výboru úhrady diaľničnej známky sa zrušujú všetky obsolentné ustanovenia súvisiace s papierovou nálepkou a v správnom konaní sa vypúšťa možnosť nahlásenia údajov vodičovi, ktorý v čase porušenia povinnosti viedol vozidlo. Zákonom dochádza taktiež k potrebným legislatívnotechnickým úpravám. Návrh zákona bol prerokovaný v ústavnoprávnom výbore Slovenskej republiky, výbore pre financie a rozpočet a pre hospodárske záležitosti.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.5.2019 o 10:43 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:45

Štefan Vavrek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, podávam spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1335, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1675 z 27. marca 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 600 z 30. apríla 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 403 z 2. mája 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 355 zo 6. mája 2019.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona pod tlačou 1335 schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 364 z 9. mája 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2... (Zaznievanie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Panie poslankyne!

Vavrek, Štefan, poslanec NR SR
... § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.5.2019 o 10:45 hod.

Mgr.

Štefan Vavrek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:45

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, návrh zákona, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Návrh zákona bol prerokovaný vo Výbore Národnej rady pre financie a rozpočet, pre hospodárske záležitosti, v ústavnoprávnom výbore a verejnú správu a regionálny rozvoj. Cieľom návrhu zákona je podpora rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, a to formou poskytnutia dotácií z rozpočtu kapitoly ministerstva na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu alebo rekonštrukciu cyklistickej komunikácie, vypracovanie projektovej dokumentácie a dopravné značenie cyklistickej komunikácie, výstavbu alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry a osvetovej kampane a propagačnej kampane.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi. Predkladaný návrh zákona predpokladá negatívny vplyv (zaznievanie gongu) na rozpočet verejnej správy a pozitívny vplyv na životné prostredie, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na verejnú správu občana.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

10.5.2019 o 10:45 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:50

Štefan Vavrek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, podávam spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, tlač 1340a, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1676 z 27. marca 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 601 z 30. apríla 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 404 z 2. mája 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 212 zo 7. mája 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 356 zo 6. mája 2019.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú, vyplýva 23 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 23 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona pod tlačou 1340 schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 365 z 9. mája 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu v druhom čítaní.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.5.2019 o 10:50 hod.

Mgr.

Štefan Vavrek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video