49. schôdza

10.9.2019 - 25.9.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

17.9.2019 o 10:09 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

10:09

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Termín hlasovania o tomto návrhu stanovujem na dnes na jedenástu hodinu.
Skryt prepis

17.9.2019 o 10:09 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:11

Karol Farkašovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, budem stručný. Cieľom predkladateľov tejto novely o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska je oslobodiť od povinnosti platiť koncesionárske poplatky všetky fyzické osoby, ktoré podľa tohto zákona v súčasnosti platia koncesionárske poplatky v polovičnej sadzbe, to znamená 2,32 eur mesačne. Ide o poberateľov dôchodkových dávok, starobného, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského a vdoveckého a sirotského dôchodku, ktorí nemajú pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti a zároveň nežijú v domácnosti s osobou, ktorá má príjem zo zárobkovej činnosti. A takisto sa týka poberateľov dávky v hmotnej núdzi a osoby spoločne posudzovanej s poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
Predpokladá sa, že tento prekladaný návrh bude mať negatívny rozpočet na rozpočet verejnej správy, ale predkladaný návrh zákona má aj pozitívne sociálne vplyvy. Navrhovaná účinnosť a predpokladaná teda dĺžka legislatívneho procesu a praktické dopady s navrhovanou účinnosťou rátame od 1. januára 2020.
Toľko z mojej strany. Hlásim sa do rozpravy.
Skryt prepis

17.9.2019 o 10:11 hod.

Mgr. PhD.

Karol Farkašovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:11

Peter Marček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bernaťáka, Karola Farkašovského, Evy Smolíkovej, Dušana Tittela a Stanislava Kmeca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač č. 1342, v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1932 z 26. júna 2019 pridelila návrh poslancov na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre sociálne veci a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov Národnej rady odporúča Národnej rade v znení schválených a pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 178 z 10. septembra 2019. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som predniesol spoločnú správu na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

17.9.2019 o 10:11 hod.

Peter Marček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:14

Karol Farkašovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovoľte mi predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bernaťáka, Karola Farkašovského, Evy Smolíkovej, Dušana Tittela a Stanislava Kmeca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1342, sa dopĺňa takto:
Za za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
"Čl. II Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 353/2010 Z. z. (pozn. red.: správne zákona č. 532/2010 Z. z.), zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 342/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 36 odsek 1 znie:
«(1) Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb vysielateľa na základe zákona nesmie spolu za kalendárny deň presiahnuť 0,5 % súčtu časov vysielania všetkých televíznych programových služieb vysielateľa na základe zákona v tomto kalendárnom dni. Tento časový rozsah sa môže zvýšiť až na 2,5 % súčtu časov vysielania všetkých televíznych programových služieb vysielateľa na základe zákona v danom kalendárnom dni, a to o čas vyhradený telenákupným šotom. Obmedzenie podľa prvej vety sa nevzťahuje na vysielanie reklamy v priamom spojení s vysielaním športovej alebo kultúrnej udalosti, pri ktorej je vysielanie reklamy nevyhnutnou podmienkou pre nadobudnutie práv k televíznemu vysielaniu športovej alebo kultúrnej činnosti a udalosti. Vysielanie reklamy v priamom spojení s vysielaním športovej alebo kultúrnej udalosti podľa predchádzajúcej vety nesmie vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb vysielateľa na základe zákona spolu presiahnuť 15 % denného vysielacieho času.»."
Doterajší článok II sa primerane preznačí a v súvislosti s vložením nového článku sa upraví názov.
Odôvodnenie: Navrhovaná právna úprava upravuje časový rozsah vysielania reklamy vo vysielaní televíznych programových služieb vysielateľa na základe zákona s cieľom umožniť vysielateľovi kompenzovať výpadok príjmov z úhrady za služby poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. Vznikne oslobodením od povinnosti platiť koncesionárske poplatky, uvedené fyzické osoby, ktoré v súčasnosti platia úhradu za služby verejnosti poskytované RTVS v polovičnej sadzbe. Navrhovaná právna úprava zachováva v súčasnom, s súčasnosti stanovený celkový časový rozsah vysielania reklamy vo všetkých televíznych programových službách, ale umožňuje pružnejšie, flexibilnejšie prerozdelenie medzi jednotlivé televízne programové služby.
To je z mojej strany zatiaľ všetko.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.9.2019 o 10:14 hod.

Mgr. PhD.

Karol Farkašovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:19

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, chcem vás aj pri tomto zákone požiadať o to, aby ste špecifikovali krytie výpadku tohto rozpočtu a ešte sa chcem, spomenuli ste nie teraz, ale predtým, že nemôžeme vnímať všetko numericky. Tak ja sa chcem opýtať, že či aj vy vo svojich osobných financiách takto postupujete, že či idete na dlh a či každým rokom sa zadlžujete viac a vlastne, či všetko, či si tiež kladiete tú otázku, že či môžte to posudzovať numericky, resp. neposudzovať numericky.
Viete, tu si musíme uvedomiť jednu vec, že ak by ste ma, ak by ste sa doma správali tak, ako sa správa dnešná vláda voči štátu, tak by veľmi rýchlo prišli po váš majetok exekútori. A to je presne to, o čom hovorím, že používať argumenty, že nemôžme všetko vnímať numericky a zároveň jedným dychom mať v programe, že chceme mať vyrovnaný a prebytkový rozpočet, to je proste schizofrénia. Takže ja určite budem apelovať na to, aby tu bolo, boli zdravé verejné financie, pretože iba tak môžme zagarantovať, tak ako aj v rodinnom rozpočte môžme zagarantovať, že si neprídu ani po vás, ani po nikoho exekútori.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2019 o 10:19 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:21

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dámy a páni, toto je legislatívny ohňostroj, ale taký zábavný, aký sa robí na Silvestra, nie vážna kanonáda, pretože koaličné strany očividne už jednajú na vlastnú päsť a strieľajú si z nás aj z mediálnej legislatívy, ako ich napadne. Jedna strana tu v tejto chvíli predkladala pred pol hodinou novelizáciu zákona, ktorou chcela zvýšiť ochranu politikov pred názorovými médiami. Chápem, je to strana SMER, ktorej lezú názorové médiá na nervy, pretože čelí verejnej kritike. Samozrejme, tento návrh bol šitý touto politickou ihlou, je tesne pred voľbami a jeho účelovosť kričí do nebies, takže ťažko môže čakať, že sa tento zákon, že nájde, nájde podporu v radoch opozície alebo aj v radách demokratickej verejnosti.
Druhá, druhý návrh chcel zaviesť alebo chce zaviesť odlišné DPH pre mienkotvorné a reklamné médiá. Takéto opatrenie mohlo byť u nás dávno, ale zavádzať ho práve teraz, ako upozorňuje aj poslanec Heger, kedy sa spochybňujú plánované výsledky HDP Slovenskej republiky a nieže spochybňujú, ale je len, je už očividné, že do prasiatka zvaného štátny rozpočet si koaličné strany začali chodiť načierať najmä za súčasného slabého premiéra Pellegriniho, ako im len ráčilo. Tak takéto návrhy len ilustrujú, že to načieranie pokračuje a že pokusy o takéto predvolebné získanie sympatií mienkotvorných médií tu máme na stole.
Ďalší návrh teda navrhuje kúpiť si penzistov, dôchodcov, ktorí i tak platia zľavnené koncesionárske poplatky, ich úplným zrušením. Aj toto, podobne ako tú diferencovanú DPH, sme navrhovali aj my dávno, a to úplnou reformou koncesionárskych poplatkov. Podotýkam, lebo sa vyjadrujem najmä k tomuto návrhu, hoci som chcel zrekapitulovať tú legislatívnu pohromu, lebo to je, to je proste chyba na chybu. Ale venujme sa tomuto poslednému zákonu. Vôbec, autori sa nezaoberajú tým, ako budú doplnené príjmy verejnoprávnych médií, pokiaľ by k ich zrušeniu tohoto jedného zo zdrojov príjmov došlo. To je nedostatok tohto návrhu SNS, ktorá znovu, keďže jej ide len o účelový zákon, nezaoberá sa stavom verejnoprávnych médií, ale iba tým cieľom, aby vyslala signál penzistom, že ona bojuje za odpustenie ich poplatkov.
Zrušenie koncesionárskych poplatkov by bolo možné aj celoplošné, keby vedela tu byť exekutíva a parlament, ktorí garantujú verejnoprávnym médiám nezávislosť a ich pevný príjem zo štátneho rozpočtu. Veď už dnes je pravdou, že takéto poplatky na úrovni dvoch eur viac kŕmia poštu, ale kŕmia administratívu. Tam mizne veľká časť týchto peňazí, nieže by pomohla, pomohla verejnoprávnemu vysielaniu. Verejnoprávne vysielanie na Slovensku - ak dám do zátvorky "nakoľko spĺňa obsah verejnoprávny účel", to je, to nie je teraz predmetom našej diskusie - tak je notoricky podfinancované a jeden z dôvodov je, je strach vládnucich zásadne riešiť financovanie verejnoprávnych médií.
Dokonca aj riaditeľ, ktorého si sami vybrali, pán súčasný riaditeľ opakovane vyzýva a opakovane upozorňuje, že verejné, verejné médiá, verejná služba nie sú dostatočne financované. V tomto návrhu teda nie je vyčíslené nielen to, aké straty utrpí, utrpí financovanie verejnej služby v médiách, ale nie je ani vyčíslené, aké straty utrpí, utrpí štátny rozpočet, pretože pán predkladateľ v rozsiahlom pozmeňováku, v ktorom vymenoval, nestihol som to zrátať, koľko bolo zmien tých zákonov? Zo dvadsať? No dotklo sa to zo dvadsať zákonov.
V tomto pozmeňujúcom návrhu navrhuje obmedzenie príjmov z reklamy, ktoré sa bude týkať najmä nezávislých, teda súkromných vysielateľov televízneho alebo rozhlasového vysielania. Nielenže teda im dáva nôž na krk, by im dal nôž na krk, ktoré mnohé tie vysielania už v tejto dobe napriek tomu, že kríza ešte neprišla, tak žijú z ruky do úst, ale spôsobil by aj výpadky štátneho rozpočtu, ktoré tak isto vo svojom návrhu neuviedol, čo, ak ma pamäť nemýli, by taký návrh zmeny zákona mal obsahovať aj so stanoviskom ministerstva financií.
Keď to dávate, pán predkladateľ, pozmeňujúcim návrhom, tak podľa mojej mienky by ste sa nemali vyhýbať tejto povinnosti uviesť, uviesť po pravde, že aké to bude mať dôsledky, aspoň odhadom, na straty verejných financií.
Záverom by som chcel povedať, že všetky mediálne legislatívy, ktoré tu odzneli, boli vedené záujmom jednotlivých strán na prezentáciu, volebnú prezentáciu pred jednotlivými skupinami. Jedni cielia na združenie vydavateľov periodickej tlače, iní sa chcú zapáčiť dôchodcom, atď. Za druhé, je očividné, že tieto návrhy nie sú dostatočne pripravené a už vôbec nie sú vzájomne zladené, hoci ide o jednu a tú istú koalíciu a akoby v istom zmysle pracujú jeden proti druhému. Spoločným znakom, ich spoločným znakom je, že darčeky, ktoré sľubujú raz dôchodcom inokedy vydavateľom, všetky idú na úkor príjmov štátu. Práve mediálna oblasť, a to som už povedal vo faktickej poznámke, je systémová oblasť spravovania štátu v jeho najcitlivejšej, najcitlivejšom, oblasti, a to je kontrola moci. Práve preto mediálne zákony by sa mali prejednávať pod veľkým, pod veľkou pozornosťou verejnosti aj samotných médií za spolupráce koalície s opozíciou a v takej dobe, kedy neprichádza k obyčajnej kortešačke cez tieto zákony, ale kedy je uveriteľné, že predkladateľom ide o zlepšenie fungovania tohoto segmentu jednak trhu a jednak aj informovania verejnosti.
Žiaľ, všetky tieto návrhy majú charakteristiky priam opačné. Ide o kortešačku, poškodzujú štátny rozpočet, nie sú dohodnuté nieže s opozíciou alebo s príslušnými brandžovými skupinami, ktorých sa týkajú, ale nie sú dohodnuté očividne ani s ministerstvom financií a v rámci vnútorných dohôd koalície. Žiaľ, je škoda, že znovu je mediálna problematika iba, iba hračkou v rukách predvolebných šou jednotlivých poslaneckých klubov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.9.2019 o 10:21 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:29

Tibor Bernaťák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, ono by bolo dobré najprv zvažovať slová, pretože dopad na štátny rozpočet odpustenia koncesií, koncesionársky poplatkov pre dôchodcov podľa ministerstva financií vo výške 8 mil. eur. Presne 8 mil. eur by stálo nezmyselné referendum, ktoré podľa bývalých členov poslaneckého klubu OĽANO chcelo OĽANO robiť. My radšej tieto financie 8 mil. eur dáme dôchodcom, ako ich nezmyselne míňať na nejaké referendá, ktoré aj tak nemajú podľa vašich bývalých kolegov zmysel.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2019 o 10:29 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:30

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Domnelé referendum podľa akýchsi nemenovaných mojich bývalých kolegov? Prosím vás. No ide tu ešte aj o dopad za to, čo v pozmeňujúcom návrhu predložil predkladateľ na obmedzenie reklamných príjmov. Však to je absolútne silná rana aj príjmom, príjmom privátnych médií, elektronických médií a samozrejme, tým sa vytvorí, spomalí sa obeh peňazí a vytvorí sa rana aj pre odvody do štátneho rozpočtu, a to už tam vôbec nie je vykreslené. A vy ako člen finančného výboru, čakal by som, že skôr sa zastanete rozpočtu, nieže budete tlieskať rozhadzovaniu peňazí.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2019 o 10:30 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:31

Karol Farkašovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len pripomínam jednu zásadnú vec. Ambíciou Slovenskej národnej strany je úplne zrušiť koncesionárske poplatky samozrejme pri zachovaní verejnoprávneho vysielania v plnej funkčnosti a v zákonnom rámci. Nie je to jednoduché, nedá sa to urobiť z večera na ráno a pre všetkých, nedajú sa koncesie zrušiť celoplošne a naraz. Preto sme sa rozhodli postupovať systémovo a etapovite. Navrhujeme najskôr zrušiť koncesionárske poplatky pre ekonomicky najcitlivejšiu a najzraniteľnejšiu časť občanov, asi s tým súhlasíte, že ide o takúto skupinu občanov. Úspora predstavuje 28 eur. Určite to nie je majland, ale znamená, znamená prínos pre túto kategóriu. A seniori, ktorí už spoločnosti odviedli dosť práce a odpracovali si v živote svoje, si myslím, že si zaslúžia takúto úľavu a nepochybne aj žičlivejší dôchodok, na ktorom tiež, na vylepšení ktorého tiež pracujeme.
Dôležité je však povedať aj to, že v rozpočte RTVS bude zrušenie koncesií pre tieto kategórie občanov znamenať istý výpadok. Ja som to nepovedal preto, lebo som sa chystal povedať v záverečnej reči. Vychádzajúc z toho, že na Slovensku máme 1 078-tisíc poberateľov starobného dôchodku, 425-tisíc občanov v kategórii zdravotne ťažko postihnutých a 4 200 domácností v hmotnej núdzi. Z tohto výpočtu vychádzalo aj ministerstvo financií a dospelo k záveru, že výpadok v rozpočte RTVS bude 8 mil. eur, teda žiadnych 15, 16, 17, ani 18 mil. eur, ako to uvádzali niektoré médiá alebo novinári. Tie, tých 8 miliónov bude vykompenzovaných zo štátneho rozpočtu cez kapitolu ministerstva kultúry.
Nie je to nič nezvyčajné. V Európe existuje rôzny systém financovania verejnoprávnych médií, najčastejší je pravda ten trojzložkový štátny rozpočet, koncesionárske poplatky a reklama, ale koncesionárske poplatky sa platia v Európe iba v 24 krajinách. Samozrejme v rôznej výške, vo Švajčiarsku, len pre zaujímavosť uvediem, je to 392 eur ročne. Ale v Albánsku je to iba 6 eur 10 centov ročne, takže je to obrovské rozpätie. My sa nachádzame kdesi úplne v tej nižšej časti. V Česku sa platí napríklad 85, v Nórsku 318 eur ročne, vo Švédsku 242, v Británii 164. Ale 20 krajín Európskej únie nevyberá koncesie vôbec. Medzi týmito krajinami sú Belgicko, Fínsko, Holandsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko a ďalšie.
Takže, samozrejme, otázka financovania verejnoprávnych médií je veľmi dôležitá a zložitá. Určite chceme urobiť druhý krok, a to široký celospoločenský dialóg o spôsobe a o modele financovania verejnoprávneho vysielania. Tu predpokladáme samozrejme dlhú diskusiu s odborníkmi aj s laickou verejnosťou, po ktorej by mala vzniknúť, samozrejme, konsenzuálna podoba nového ekonomického modelu pre RTVS už takého, ktorý by finančne nezaťažil peňaženku žiadneho občana a vďaka ktorému koncesie zrušíme úplne a pre všetkých občanov Slovenskej republiky.
Takže s ohľadom na uvedené si vás dovoľujem požiadať o súhlasné stanovisko k nášmu návrhu pri hlasovaní o zrušení poplatkov pre našich dôchodcov, zdravotne postihnutých spoluobčanov a ľudí žijúcich v hmotnej núdzi.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.9.2019 o 10:31 hod.

Mgr. PhD.

Karol Farkašovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:36

Peter Marček
Skontrolovaný text
Ja chcem len povedať, že termín hlasovania je dnes o 11.00 hodine.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.9.2019 o 10:36 hod.

Peter Marček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video