Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

17.9.2019 o 10:31 hod.

Mgr. PhD.

Karol Farkašovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2019 10:31 - 10:35 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len pripomínam jednu zásadnú vec. Ambíciou Slovenskej národnej strany je úplne zrušiť koncesionárske poplatky samozrejme pri zachovaní verejnoprávneho vysielania v plnej funkčnosti a v zákonnom rámci. Nie je to jednoduché, nedá sa to urobiť z večera na ráno a pre všetkých, nedajú sa koncesie zrušiť celoplošne a naraz. Preto sme sa rozhodli postupovať systémovo a etapovite. Navrhujeme najskôr zrušiť koncesionárske poplatky pre ekonomicky najcitlivejšiu a najzraniteľnejšiu časť občanov, asi s tým súhlasíte, že ide o takúto skupinu občanov. Úspora predstavuje 28 eur. Určite to nie je majland, ale znamená, znamená prínos pre túto kategóriu. A seniori, ktorí už spoločnosti odviedli dosť práce a odpracovali si v živote svoje, si myslím, že si zaslúžia takúto úľavu a nepochybne aj žičlivejší dôchodok, na ktorom tiež, na vylepšení ktorého tiež pracujeme.
Dôležité je však povedať aj to, že v rozpočte RTVS bude zrušenie koncesií pre tieto kategórie občanov znamenať istý výpadok. Ja som to nepovedal preto, lebo som sa chystal povedať v záverečnej reči. Vychádzajúc z toho, že na Slovensku máme 1 078-tisíc poberateľov starobného dôchodku, 425-tisíc občanov v kategórii zdravotne ťažko postihnutých a 4 200 domácností v hmotnej núdzi. Z tohto výpočtu vychádzalo aj ministerstvo financií a dospelo k záveru, že výpadok v rozpočte RTVS bude 8 mil. eur, teda žiadnych 15, 16, 17, ani 18 mil. eur, ako to uvádzali niektoré médiá alebo novinári. Tie, tých 8 miliónov bude vykompenzovaných zo štátneho rozpočtu cez kapitolu ministerstva kultúry.
Nie je to nič nezvyčajné. V Európe existuje rôzny systém financovania verejnoprávnych médií, najčastejší je pravda ten trojzložkový štátny rozpočet, koncesionárske poplatky a reklama, ale koncesionárske poplatky sa platia v Európe iba v 24 krajinách. Samozrejme v rôznej výške, vo Švajčiarsku, len pre zaujímavosť uvediem, je to 392 eur ročne. Ale v Albánsku je to iba 6 eur 10 centov ročne, takže je to obrovské rozpätie. My sa nachádzame kdesi úplne v tej nižšej časti. V Česku sa platí napríklad 85, v Nórsku 318 eur ročne, vo Švédsku 242, v Británii 164. Ale 20 krajín Európskej únie nevyberá koncesie vôbec. Medzi týmito krajinami sú Belgicko, Fínsko, Holandsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko a ďalšie.
Takže, samozrejme, otázka financovania verejnoprávnych médií je veľmi dôležitá a zložitá. Určite chceme urobiť druhý krok, a to široký celospoločenský dialóg o spôsobe a o modele financovania verejnoprávneho vysielania. Tu predpokladáme samozrejme dlhú diskusiu s odborníkmi aj s laickou verejnosťou, po ktorej by mala vzniknúť, samozrejme, konsenzuálna podoba nového ekonomického modelu pre RTVS už takého, ktorý by finančne nezaťažil peňaženku žiadneho občana a vďaka ktorému koncesie zrušíme úplne a pre všetkých občanov Slovenskej republiky.
Takže s ohľadom na uvedené si vás dovoľujem požiadať o súhlasné stanovisko k nášmu návrhu pri hlasovaní o zrušení poplatkov pre našich dôchodcov, zdravotne postihnutých spoluobčanov a ľudí žijúcich v hmotnej núdzi.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2019 10:14 - 10:19 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovoľte mi predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bernaťáka, Karola Farkašovského, Evy Smolíkovej, Dušana Tittela a Stanislava Kmeca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1342, sa dopĺňa takto:
Za za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
"Čl. II Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 353/2010 Z. z. (pozn. red.: správne zákona č. 532/2010 Z. z.), zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 342/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 36 odsek 1 znie:
«(1) Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb vysielateľa na základe zákona nesmie spolu za kalendárny deň presiahnuť 0,5 % súčtu časov vysielania všetkých televíznych programových služieb vysielateľa na základe zákona v tomto kalendárnom dni. Tento časový rozsah sa môže zvýšiť až na 2,5 % súčtu časov vysielania všetkých televíznych programových služieb vysielateľa na základe zákona v danom kalendárnom dni, a to o čas vyhradený telenákupným šotom. Obmedzenie podľa prvej vety sa nevzťahuje na vysielanie reklamy v priamom spojení s vysielaním športovej alebo kultúrnej udalosti, pri ktorej je vysielanie reklamy nevyhnutnou podmienkou pre nadobudnutie práv k televíznemu vysielaniu športovej alebo kultúrnej činnosti a udalosti. Vysielanie reklamy v priamom spojení s vysielaním športovej alebo kultúrnej udalosti podľa predchádzajúcej vety nesmie vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb vysielateľa na základe zákona spolu presiahnuť 15 % denného vysielacieho času.»."
Doterajší článok II sa primerane preznačí a v súvislosti s vložením nového článku sa upraví názov.
Odôvodnenie: Navrhovaná právna úprava upravuje časový rozsah vysielania reklamy vo vysielaní televíznych programových služieb vysielateľa na základe zákona s cieľom umožniť vysielateľovi kompenzovať výpadok príjmov z úhrady za služby poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. Vznikne oslobodením od povinnosti platiť koncesionárske poplatky, uvedené fyzické osoby, ktoré v súčasnosti platia úhradu za služby verejnosti poskytované RTVS v polovičnej sadzbe. Navrhovaná právna úprava zachováva v súčasnom, s súčasnosti stanovený celkový časový rozsah vysielania reklamy vo všetkých televíznych programových službách, ale umožňuje pružnejšie, flexibilnejšie prerozdelenie medzi jednotlivé televízne programové služby.
To je z mojej strany zatiaľ všetko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.9.2019 10:11 - 10:13 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, budem stručný. Cieľom predkladateľov tejto novely o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska je oslobodiť od povinnosti platiť koncesionárske poplatky všetky fyzické osoby, ktoré podľa tohto zákona v súčasnosti platia koncesionárske poplatky v polovičnej sadzbe, to znamená 2,32 eur mesačne. Ide o poberateľov dôchodkových dávok, starobného, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského a vdoveckého a sirotského dôchodku, ktorí nemajú pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti a zároveň nežijú v domácnosti s osobou, ktorá má príjem zo zárobkovej činnosti. A takisto sa týka poberateľov dávky v hmotnej núdzi a osoby spoločne posudzovanej s poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
Predpokladá sa, že tento prekladaný návrh bude mať negatívny rozpočet na rozpočet verejnej správy, ale predkladaný návrh zákona má aj pozitívne sociálne vplyvy. Navrhovaná účinnosť a predpokladaná teda dĺžka legislatívneho procesu a praktické dopady s navrhovanou účinnosťou rátame od 1. januára 2020.
Toľko z mojej strany. Hlásim sa do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 10:04 - 10:06 hod.

Karol Farkašovský
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2019 9:52 - 9:54 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovoľte predniesť pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tlač 1341.
V návrhu zákona navrhujem nasledujúcu zmenu:
V čl. I novelizačnom bode sa slová "4902 - Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu, a okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu tovaru" nahrádzajú slovami "4902 10 00 - Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku, a okrem novín, časopisov a periodík tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu".
Odôvodnenie. S cieľom pozitívne podporiť dostupnosť mediálnych produktov čo najširšiemu okruhu príjemcov. Berúc do úvahy vplyvy na štátny rozpočet navrhujeme zúženie skupiny tovarov, ktoré majú podliehať zníženej sadzbe z pridanej hodnoty. Sadzbe dane 10 % by tak podliehali len denníky, čo predstavuje zníženie príjmov DPH o 6 miliónov eur ročne.
Zároveň žiadam v súvislosti s uvedeným návrhom vyňať na osobitné hlasovanie tretí bod spoločnej správy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2019 9:45 - 9:49 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, predkladáme návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom predkladateľov tejto novely zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska je oslobodiť od povinnosti platiť koncesionárske poplatky, aha pardon, to som v inom, prepáčte, som začal s iným. Ospravedlňujem sa, trošku, áno, 1341, prepáčte.
Cieľom tejto novely zákona o dani z pridanej hodnoty je zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na úroveň 10 % na noviny a časopisy i periodiká. Znížená sadzba dane sa neuplatní na noviny, časopisy a periodiká, ktorých reklamný materiál jednotlivo alebo spolu tvorí viac ako 50 % celkového obsahu. Rovnako sa znížená sadzba dane neuplatní na noviny, časopisy a periodiká, ktorých erotický obsah obsahuje a predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % z celkového obsahu. Už sme tu dnes hovorili o zmenách, ktoré nastali v mediálnom prostredí, aj o tom, že printové médiá sa dostali do znevýhodnenej pozície.
Zámerom predkladateľa a predkladateľov je podporiť tradičné printové médiá a tým zlepšiť ich postavenie na mediálnom trhu. Pri zavedení zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty je Slovenská republika viazaná Smernicou Rady Európskeho spoločenstva z roku 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. Podľa čl. 98 bod 1 tejto smernice môžu členské štáty použiť jednu alebo dve znížené sadzby dane, nesmú byť však nižšie ako 5 % pre dodanie tovaru a poskytovanie služieb, ktoré patria do kategórií uvedených v prílohe III. tejto smernice.
Tento návrh zákona má negatívne aj pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, nezakladá zvýšené nároky na výdavkovú časť štátneho rozpočtu, ale predpokladá krátkodobé zníženie výberu dane z pridanej hodnoty. Prijatými opatreniami na zamedzenie daňových únikov prichádza každoročne ku zlepšeniu výberu dane z pridanej hodnoty a znižovanie tej daňovej medzery.
Predpokladáme, že tento prechodný stav, toto prechodné zníženie výberu dane z pridanej hodnoty sa v blízkej budúcnosti obráti smerom tým, že bude ten výber dôslednejší a nebudú tam žiadne daňové medzery.
Návrh zákona má pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, nemá žiadne sociálne vplyvy, ani na životné prostredie, ani vplyv na informatizáciu spoločnosti a má pozitívny vplyv na službu verejnej správy pre občana. Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, aj medzinárodnými zmluvami. Predpokladaný výpadok alebo negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy z titulu nižšej, nižšieho výberu dane z pridanej hodnoty tvorí 6 mil. eur. Predpokladaná účinnosť tohto zákona alebo navrhovaná účinnosť je od 1. 1. roku 2020.
Ďakujem pekne. Z mojej strany zatiaľ všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 11:52 - 11:54 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne všetkým kolegom za faktické poznámky.
Pán Dostal, v poslaní novinára existuje určitá hierarchia. To by ste ako človek, ktorý istý čas pôsobil v médiách, mali vedieť. Prvé v poradí poslania novinára je, vždy bolo a bude informovať, či sa vám to páči, alebo nie.
Hovorili ste o hranici slobody, čím ste vlastne de facto priznali, že sloboda musí mať nejaké pravidlá, a nám ide presne o to, aby tu fungovalo aj pravidlo zodpovednosti vedľa pravidla a pojmu sloboda.
No, pani Kaščáková, boli ste vy niekedy novinárka? Možno tak vo sne. Preto, prosím vás, vyjadrujte sa kompetentne a na to, aby ste sa kompetentne mohli vyjadrovať k téme médií, mali by ste mať nejaké skúsenosti. A partnerom budete len vtedy na túto diskusiu, ak budete mať aj nejaké mediálne a tvorivé skúsenosti. Na to práca na magistráte asi nestačí.
Pán Grendel, ďakujem. Ja zíram, Gábor, budem ťa citovať, ja zíram, že novinár, schopný novinár, vážený novinár svojho času, je ideologicky schopný klesnúť na žumpovú úroveň o lajno. To naozaj zíram a beriem na vedomie, že sme si povykali.
A, pán Kresák, znášať kritiku je v poriadku, ale znášať útoky na vlastnú česť a dôstojnosť, to už je na zamyslenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2019 11:32 - 11:40 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dámy a páni, včera som v prvej časti rozpravy uviedol príklad z jednej besedy za okrúhlym stolom v Bratislave na tému: právo na odpoveď. Stručne si ho dovolím zopakovať, keďže včera večer tu bolo pomenej poslancov, lebo naozaj stojí to za to a je to výpovedné.
Na besede za okrúhlym stolom poslanci parlamentu, mediálny právnik, predsedníčka samoregulačnej tlačovej rady, zástupca ministerstva kultúry, novinárska a laická verejnosť. Upozorním z tejto besedy len na dve otázky, ktoré tam zazneli, a najmä na odpovede na tieto otázky.
Prvá otázka, ktorá zaznela, bola: "Čo je základným poslaním novinára?"
Spontánna odpoveď predsedníčky tlačovej rady: "Poslaním novinára je kritizovať vládu."
Aby sme všetci vedeli, podľa tohto názoru odborníčky na novinárstvo a predsedníčky inštitútu, ktorý ma dohliadať na etiku žurnalistiky, novinár má prvoradé poslanie kritizovať vládu.
Dovolil som si preto pragmatickú, obyčajnú otázku: "Nie je náhodou prvoradou úlohou a poslaním novinára informovať verejnosť o všetkom aktuálnom, čo sa deje doma a v zahraničí?" Následne môže byť súčasťou novinárskej práce aj sledovanie a hodnotenie činnosti vlády. Prečo hneď a priori kritika? Prosím, nech bude aj kritika, ale predsa hocijaká vláda hocijakej farby, hocijakého politického trička robí aj niečo dobré, nielen zlé, vari, azda, hádam.
Nie je preto korektnejšia formulácia "informovanie o činnosti vlády a hodnotenie jej výsledkov"? Samozrejme, hodnotiť o kritike znamená v našich pomeroch hovoriť o negatívach. Takto nastavené vnímanie žurnalistiky a jeho poslania považujem za jednoducho scestné.
Druhý príklad z besedy pri okrúhlom stole.
Otázka moderátora: "Čo je vlastne sloboda novinára?"
Odpovede sa chopil právnik. Podotýkam, právnik, mediálny právnik.
Podľa mediálneho právnika: "Sloboda novinára je právo klásť kritické, provokatívne a poburujúce otázky."
Kde to dotyčný pán mediálny právnik nabral, vraj je to v mediálnej legislatíve. A keď som sa spýtal kde, v akom paragrafe, na to si už spomenúť nevedel.
Existuje jedno úplne bazálne a všeplatné novinárske pravidlo: "Hlúpa otázka, hlúpa odpoveď." Táto logika platí aj vo vzťahu poburujúca otázka, poburujúca alebo v lepšom prípade žiadna odpoveď. Kam teda môže smerovať dialóg začatý poburujúcou otázkou a poburujúcou odpoveďou? K ničomu konštruktívnemu, iba ku konfliktu a vyhroteným emóciám.
Ak toto má byť výsledok práce novinára, teda vyvolať emócie, vášne, konflikt a nevraživosť, pýtam sa, kto je na to zvedavý a komu to pomôže? Jedine médiám, ktorým to na chvíľu zvýši sledovanosť a môžu za viac peňazí predávať reklamu. Samozrejme, dopláca na to občan, ktorému médiá namiesto užitočných informácií servírujú nepotrebné, zbytočné a často aj traumatizujúce hlúposti.
Včera tu zazneli aj slová, že politik ako verejný činiteľ musí zniesť vyššiu mieru kritiky ako iný občan. Ja sa pýtam - prečo? Na základe Ústavy Slovenskej republiky sme si všetci rovní a má to tak byť aj v rovine práv, aj v rovine povinností. Prečo by mal človek trpieť väčšiu ujmu na vlastnej cti a ľudskej dôstojnosti len preto, že ho vo voľbách ľudia zvolili a zaoberá sa politikou? Netvrdím, že nemá byť pod drobnohľadom verejnosti a médií. Ale samotná skutočnosť, že sa zaoberá politikou, predsa nemôže mať za následok, že bude musieť znášať útoky na svoju osobnú, profesionálnu česť alebo ľudskú dôstojnosť bez toho, aby mal možnosť sa brániť.
Zaznelo tu včera obľúbené opozičné slovo "náhubkový zákon". V čom je tento náhubkový zákon? V čom spočíva? Veď nič neobmedzuje, vonkoncom nie slobodu novinárov. Iba zdôrazňuje, že sloboda môže existovať jedine ruka v ruke so zodpovednosťou. Môžem písať a uverejniť, čo len chcem, ale musím si byť vedomý toho, že čokoľvek napíšem, nesiem za to aj plnú zodpovednosť, profesionálnu aj právnu.
A ešte niečo dôležité. Novinári, samozrejme, môžu a aj píšu o politike. Ale novinári by nemali politiku robiť. Novinár má informovať, samozrejme, aj kriticky, ale s úctou k prezumpcii neviny a rešpektom k dôstojnosti človeka. Polícia má vyšetrovať, prokuratúra má obviniť a súdy majú súdiť. Médiá majú o všetkom korektne aj kriticky, ale pritom objektívne, vyvážene a nestranne informovať. Ak systém bude fungovať na tomto základe, ak sa bude dodržiavať etika v žurnalistike, aj v politike, samozrejme, tak nebude treba riešiť ani právo na opravu, ani právo na odpoveď a nebude nutná ani parlamentná, ani žiadna mimoparlamentná diskusia na túto tému. Jednoducho nastolí sa rovnováha medzi všetkými spomínanými zložkami, médiami, politikou, políciou, súdmi, a ľudia si konečne na základe objektívnych faktických informácií budú môcť sami a zodpovedne tvoriť vlastné názory. Nebudú odkázaní kupovať názory médií a ich vlastníkov, ktorí v súčasnosti radi poťahujú nitkami a snažia sa ovplyvňovať a manipulovať verejnú mienku.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 10:59 - 11:00 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel len potvrdiť súhlasné stanovisko, že na základe ústavy sú si všetci občania Slovenskej republiky rovní, majú rovnaké práva, rovnaké povinnosti, či už sú politici, alebo vykonávajú akúkoľvek inú profesiu.
Trošku mi je čudné, že pri tejto diskusii, ako keby sme sa navzájom nepočúvali, ako keby sme mali nejaké slúchadlá, nejaké politicko-ideologické slúchadlá na ušiach a nedokážeme akceptovať argumenty druhej strany. Aspoň ich vypočuť. Sústavne to vnímame cez politické zrkadlo.
Myslím si, že táto téma je celospoločenská a v tom súhlasím s pánom Jarjabkom, že treba túto problematiku a túto tému riešiť komplexne, pretože to prostredie mediálne je čím ďalej, tým zložitejšie, náročnejšie aj pre samotné médiá a treba pracovať na komplexnom mediálnom zákone pre celé Slovensko a pre celú Európsku úniu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 10:25 - 10:26 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, stále neberiete do úvahy zákon akcie a reakcie. Ak bude súčasťou veľkej slobody prejavu a tvorby novinárov aj rovnako veľká zodpovednosť za všetko, čo napíšu, nebude nikto využívať ani zneužívať ani právo na odpoveď, ani právo na opravu a vaše politické obavy budú bezpredmetné.
Ale povedali ste jednu vec, na ktorú som zvlášť chcel reagovať, že predložením návrhu na odpoveď sme utŕžili medzinárodnú hanbu. Už sme si zvykli, že opozícia používa veľmi silné, až príliš silné slová. Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko považujete za vyspelé demokratické krajiny Európskej únie? Pripomínam len skromne, že tieto krajiny majú inštitút práva na odpoveď od 70. rokov minulého storočia. A majú sa hanbiť a hanbia sa teda takmer 50 rokov? (Potlesk.)
Skryt prepis