Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2017 o 9:29 hod.

Mgr. PhD.

Karol Farkašovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2017 9:29 - 9:31 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Sopko (pozn. red.: správne "Fecko"), okrem vášho írečitého záverečného sloganu, ktorým sa zvyčajne lúčite na konci rozpravy, oceňujem vašu pôdohospodársku odbornosť a v tomto prípade aj také vzácne spojenie a symbiózu odbornosti a ľudskosti. Pretože, áno, k pôde, myslím si, musíme mať aj odborný, aj hlboko ľudský vzťah, veď ide o našu zem, o našu krajinu. A našou povinnosťou nielen voči našim ďalším generáciám a našim deťom, ale aj voči nám, lebo my ešte tu tiež žijeme, aj voči nám samotným je túto pôdu chrániť.
Chcel by som tam len podotknúť jeden element, že je dôležité nielen chrániť pôdu, ale mali by sme chrániť aj tých, ktorí na tejto pôde hospodária. To nie je moja myšlienka, to je myšlienka z jedného stretnutia s občanmi, zhodou okolností v Trnave alebo v Malackách, tuším, kde som bol a kde sa občania postavili veľmi konštruktívne a tiež tak zápalisto k problému a k zákonu na ochranu pôdy. Len podotkli, že pôda je, samozrejme, náš obrovský majetok, naša devíza, naše bohatstvo, ale že by sme pri tej ochrane pôdy mali, samozrejme, pamätať aj na tých, ktorí tú pôdu obhospodarujú a ktorí vlastne robia túto zem úrodnou, z ktorej všetci ťažíme a z ktorej všetci žijeme.
Takže ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2017 16:25 - 16:37 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, ctení kolegovia, ja by som chcel v úvode vyzdvihnúť vecnosť a konštruktívnosť tejto diskusie. Myslím si, že je to téma, ktorá nás môže spojiť aj názorovo, napriek tomu, že máme na riešenia možno rozdielne uhly pohľadov, možno rozdielne skúsenosti, možno rozdielne zručnosti, ale určite by nás mala v tomto spojiť empatia voči ľuďom, ktorí sú postihnutí sluchovo. Akýkoľvek hendikep, či to je zrakový alebo sluchový alebo mentálny, je totiž veľký hendikep pre človeka a pre jeho nejaké šance začleniť sa už v tých dimenziách, v akých mu tento hendikep dovoľuje, do spoločenského života. Myslím si však, že títo ľudia majú rovnaké právo vzdelávať sa, zdokonaľovať sa, rozvíjať sa osobnostne aj bytostne, ako máme zdraví ľudia, teda ľudia, ktorí nemáme tento hendikep.
Dovoľte mi preto oceniť všetkých predkladateľov tohto zákona a uistiť aj komunitu nepočujúcich, že tento zákon je naozaj predkladaný s cieľom pomôcť týmto ľuďom, či to už bude individuálnou formou, alebo stanovením istých zákonných noriem, ktoré sa budú dodržiavať v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.
Rád by som však vo svojom mene predniesol pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu, takže dovoľte, aby som ho odprezentoval.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Farkašovského k návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb (tlač 464).
1. V čl. I v bode 1 v § 1 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: "Slovenská republika rešpektuje a podporuje jazykovú aj kultúrnu identitu komunity nepočujúcich osôb a váži si ich prínos pre rozvoj spoločnosti."
Odôvodnenie. V úvodnom ustanovení sa dopĺňa deklarácia pozitívneho vzťahu Slovenskej republiky ku komunite nepočujúcich a je to vlastne podpora ich jazykovej a kultúrnej identity.
2. V čl. I v bode 1 v § 1 sa slová "prostriedku dorozumievania" nahrádzajú slovami "formy komunikácie" a vypúšťa sa slovo "počujúcej".
Odôvodnenie. Ako to už spomínal pán predkladateľ, ide o terminologické upresnenie v rámci návrhu zákona.
3. V čl. I bode 2 v § 2 sa veta "Za nepočujúce osoby sa považujú tie osoby, ktorým načúvací aparát ani kochleárny implantát neumožňuje komunikáciu pomocou sluchu alebo budovanie orálnej reči v takej podobe, ako je tomu u počujúcich osôb alebo u osôb nedoslýchavých." nahrádza vetou "Za nepočujúce osoby sa na účely tohto zákona považujú osoby, ktoré nepočujú od narodenia alebo stratili sluch pred osvojením si hovorenej reči, a osoby ohluchnuté a ťažko nedoslýchavé, ktorým strata sluchu neumožňuje ani s technickými pomôckami porozumieť hovorenej reči sluchom tak, aby mohli prostredníctvom hovorenej reči bezproblémovo komunikovať."
Odôvodnenie. Toto ustanovenie upravuje a spresňuje vymedzenie okruhu nepočujúcich osôb pre účely zákona podľa aktualizovaných definícií a poznatkov.
4. V čl. I bod 3 znie:
"3. Paragraf 3 vrátane nadpisu znie:
Formy posunkovej komunikácie
(1) Posunková reč je konkrétna realizácia systému posunkového jazyka.
(2) Komunikačnou formou nepočujúcich osôb používanou v Slovenskej republike je slovenský posunkový jazyk.
(3) Slovenský posunkový jazyk je prirodzený jazyk komunity nepočujúcich osôb, ktorý je tvorený špecifickými vizuálno-pohybovými prostriedkami, medzi ktoré patrí tvar rúk, ich pozícia a pohyb, mimika, pozícia a pohyb hlavy a hornej časti trupu. Slovenský posunkový jazyk má základné vlastnosti jazyka, je verbálny, nezvukový jazykový systém s vlastnou gramatikou a inventárom posunkov. Jednotkou slovenského posunkového jazyka je posunok.
(4) Komunikačnou formou nepočujúcich s počujúcimi, neovládajúcimi slovenský posunkový jazyk, je posunkovaná slovenčina.
(5) Posunkovaná slovenčina je forma komunikácie, používajúca gramatiku a slová zo slovenského jazyka, posunky zo slovenského posunkového jazyka a umelo vytvorené posunky. Tieto prvky sa používajú súčasne, bez hlasu alebo s hlasom."
Odôvodnenie. Prostredníctvom nového, prepracovaného znenia § 3 sa do legislatívy zavádza slovenský posunkový jazyk ako základný dorozumievací prostriedok komunity nepočujúcich na Slovensku a zároveň jeho charakteristika. Rovnako sa zavádza termín posunkovaná slovenčina ako vymedzená, špecifická forma komunikácie.
5. Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský systém) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2001 Z. z. (pozn. red.: správne má byť – "390/2011 Z. z."), zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., ďalej zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z. a zákona č. 56/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 12 ods. 4 sa slová "v posunkovej reči nepočujúcich" nahrádzajú slovami "primárne v slovenskom posunkovom jazyku".
2. V § 144 ods. 3 sa za slovo "učebnice" vkladá čiarka a slová "učebné texty, pracovné zošity, multimediálne pomôcky" a slová "s použitím posunkovej reči nepočujúcich ako ich prirodzeného komunikačného prostriedku" sa nahrádzajú slovami "v slovenskom posunkovom jazyku ako ich prirodzenej komunikačnej forme".
Odôvodnenie. V bode 1 sa ustanovuje § 12 ods. 4 prispôsobuje technickej, technologickej a obsahovej zmene v zákone č. 149/1995 Z. z., ktorá je predmetom čl. I predloženého návrhu zákona.
V bode 2 sa ustanovenie dáva do súladu s § 13 školského zákona, a to pre odstránenie pochybností, že dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebné texty a pracovné zošity. Ustanovenie sa zároveň prispôsobuje terminologickej zmene v zákone č. 149/1995 Z. z., ktorá je predmetom čl. I predloženého návrhu zákona.
Vzhľadom na navrhované zmeny v novom čl. II sa vykoná úprava názvu zákona, na konci názvu sa pripoja slová "a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov" a ostatné články sa primerane prečíslujú.
Toľko môj pozmeňovací návrh. Žiadam vyňať na osobitné hlasovanie body 5, 6, 8, 9, 13 a 14 z informácie o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb, tlač 464, vo výboroch v druhom čítaní.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2017 15:41 - 15:42 hod.

Karol Farkašovský
Ďakujem. Moja faktická poznámka bude extrémne stručná a vecná. Chcem sa pánovi poslancovi Dostálovi poďakovať za jeho vystúpenie v rozprave, ale najmä za to, že posilnil vo mne hlboké presvedčenie, že v tomto parlamente možno svitá na lepšie časy. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 11.5.2017 15:01 - 15:01 hod.

Karol Farkašovský
Chcel by som sa teda ešte opýtať, že v mene tých občanov, ktorí tam žijú v regióne a ktorých sa tá hradná uzávera, ak by som to takto poeticky nazval, aj bytostne dotýka, aj z hľadiska podnikania, aj živobytia, moja otázka znie, či tento proces revitalizácie, obnovy a všetkého, čo s tým súvisí, či by sa nedalo nejakým spôsobom tento proces urýchliť. A keď, tak ako?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2017 19:53 - 19:55 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým kolegom, resp. kolegyni a kolegom za faktické pripomienky.
Pani Grausová, hovorili ste o zločinoch, ktoré treba vyšetriť, amnestie tiež treba najskôr vyriešiť z hľadiska právneho a potom aj z hľadiska možnej trestnej zodpovednosti, pokiaľ to právny systém dovolí, samozrejme.
Pán Dostál, ja som žil v čase mečiarizmu už ako aktívny človek, zhodou okolností v zahraničí. A musel som tam vysvetľovať, v Británii nechápajúcim Britom, čo všetko sa tu dialo v hale na Pasienkoch, na mítingoch (povedané so smiechom), na jednom som aj bol. Bol som z toho, úprimne povedané, zdesený, takže zažil som to na vlastnej koži, keď novinárov bili barlami a odkopli objektív kamery na druhý koniec palubovky. Takže poznám tú emočnú silu toho obdobia veľmi dobre.
Názory, pozrite sa, dvadsať rokov tu nikto neriešil tento problém, hovorilo sa o ňom veľa. Teraz sme dospeli k názoru, že ho treba vyriešiť, tak ho vyriešme. Menej hovorme a viac robme. To bude asi najlepšie. Máme tu na stole riešenie, ktoré je pragmatické, ktoré je právne čisté, a myslím si, že urobí dôstojnú a definitívnu bodku za tým. Pokiaľ ide o trestnoprávnu zodpovednosť, nech sa páči, orgány činné v trestnom konaní môžu konať a diskusia verejná v tomto zmysle môže pokračovať ďalej.
Ďakujem aj pánovi Klusovi za jeho pripomienku.
To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.3.2017 19:41 - 19:48 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, vážení kolegovia, máme tu na stole tému, ktorá 20 rokov traumatizuje túto spoločnosť, 20 rokov nebezpečne polarizuje slovenskú spoločnosť. Tému, ktorá uviazla v patovej situácii a už dve desaťročia víri okolo seba rôzne podozrenia, konšpirácie, polopravdy, dohady, emócie a vášne.
Status quo, Mečiarove amnestie zabetónoval čas a kľukaté paragrafy domnelej právnej nezrušiteľnosti. Nie som síce profesiou právnik, ale nejaké právne cítenie v sebe mám. Veľmi často sa stretávam s naozaj obyčajnými ľuďmi na uliciach, rozprávam sa s nimi, lebo ma zaujíma ich názor. Dovoľte mi na tomto mieste odcitovať slová, ktoré mi asi pred piatimi dňami povedala naša poštárka. Pán poslanec, ktorú ešte, podotýkam, našťastie alebo na nešťastie zaujíma politika. Opýtala sa ma: "Pán poslanec, čo si vy o tom myslíte, aký je to právny štát, ktorý nie je schopný zrušiť zákon, zlý zákon, ktorý hraničí s trestným činom? Ak je zlý zákon, máme vymeniť občanov alebo máme upraviť, doplniť, zrušiť a nahradiť zlý zákon dobrým zákonom?" To je gazdovská logika. Je to hlas poštárky, hlas z ulice, ale hlas múdry.
Nejdem analyzovať okolnosti súvisiace s udalosťami, ktoré viedli a predchádzali udeleniu amnestií. Budem skôr hovoriť o spoločenskom vplyve a dôsledkoch tohto aktu. Má svoj výsostne právny obsah, ale súčasne aj obrovský spoločensko-politický dosah. Rešpektujem stanoviská právnikov aj tých, ktorí tvrdili, že sú amnestie nezrušiteľné, aj tých, ktorí tvrdia opak, teda že amnestie sú zrušiteľné. Majú totiž svoje argumenty, ktoré treba rešpektovať. Viem, že dôjsť a dospieť k jednotnému názoru pre rešpektovaní všetkých tých zložitých právnych súvislostí je veľmi ťažké, chvalabohu, ale nie je to nemožné. Dôležitou otázkou je, čo chcú ľudia, čo chcú, čo chce verejnosť, na ktorú stranu sa nakláňa verejná mienka. Čo-to naznačujú jej prieskumy. Tu by som však postupoval veľmi opatrne a určite by som prieskumy neglorifikoval. Prinajmenšom by som ich bral opatrne, pretože všetci vieme, že zadávatelia prieskumov veľmi často majú ambície práve týmito prieskumami zamiešať karty, miešať nálady a emócie verejnosti a podnecovať ich. Nad tým si, prosím, nezatvárajme a nezakrývajme oči.
Nepáči sa mi ani to, keď politici účelovo žonglujú s faktami, argumentmi, históriou či krátkou pamäťou. Nepáči sa mi ani vytváranie mediálnej hystérie a podnecovanie vášní. To nepovažujem za dobrý ani užitočný spôsob hľadania riešenia. To je iba lacný populizmus, ktorého cieľ je každému jasný, je to masírovanie verejnej mienky a naháňanie politických bodov.
Nemali by sme však zabúdať na to, že slovenský občan sa vyvíja, dozrieva, prechádza vývojom, názorovým dozrievaním, má svoje životné skúsenosti, politické presvedčenie, nároky na pravdivé informácie a, samozrejme, očakávanie rozumných a pragmatických riešení. Riešení, ktoré nebudú výsledkom emócií ani vášní podnecovaných takým či onakým filmom alebo takými či onakými mediálnymi výstupmi, riešení, ktoré budú výsledkom rozumného kompromisu, prístupu k vyrovnaniu sa so zložitou etapou slovenskej histórie. Etapou, ktorú ako ťaživé a trýznivé dedičstvo tlačíme pred sebou, pozerajúc sa, či už na neschopnosť poslancov, prezidenta alebo Ústavného súdu postaviť sa k tejto záležitosti čelom a povedať už dosť. Už nastal čas uzavrieť túto kapitolu so všetkými dôsledkami. Preto vítam výsledok, ku ktorému sme dospeli. Ukázalo sa, že je pragmaticky možné spojiť právnický kumšt, racionálnu argumentáciu aj politickú vôľu na jednej strane, s pochopením potreby očistiť minulosť a upevniť úctu k právnemu systému na strane druhej. Je to veľmi dôležitý signál prístupu k riešeniu akútnych problémov a verím, že nielen našej minulosti. Našli sme právne aj eticky korektnú cestu z takéhoto zložitého právneho, politického labyrintu, akým sú Mečiarove amnestie.
Vidím v tom viaceré prínosy. Ten najväčší, podľa mňa spočíva v tom, že sme pochopili, že nemá zmysel hrať sa na svojom vlastnom piesočku a nič pritom nevyriešiť. Pochopili sme, že základom je ochota spojiť sily pre užitočnú vec a akcelerovať spoločný ťah na bránu. Toto by malo platiť ako dobrý základ novej parlamentnej komunikácie, novej parlamentnej kultúry, základ budovania korektného vzťahu všetkých 150 poslancov a v širokom kontexte aj koalície, aj opozície. Myslím si, že nastal čas venovať sa v parlamente veciam a témam, ktorými môžeme užitočne ovplyvniť život slovenských občanov a ich život uľahčiť a zlepšiť. Ľudia chcú žiť spokojnejšie a radostnejšie, chcú mať pocit bezpečia, chcú fungovanie, fungované zdravotníctvo, chcú sociálne istoty, rýchlu, spravodlivú justíciu, chcú plnohodnotne fungujúci právny štát. V týchto politických súvislostiach a záležitostiach od nás čakajú efektívne riešenia.
Preto môj apel na nás všetkých. Skúsme čo najskôr právne čistým spôsobom uzavrieť to, čím nás zaťažuje minulosť, a venujme sa zmysluplnej legislatívnej práci pre súčasnosť. Myslím si, že to bude náš najväčší počin pre slovenských občanov, bez ohľadu na to kto alebo ktorú politickú stranu vo voľbách volil. Už je najvyšší čas odložiť politické prekáračky, súperiť o politický kapitál. Súperia iba hlupáci, múdri ľudia spolupracujú. Práve konštruktívna spolupráca a komunikácia je cesta, ktorá, si myslím, že vráti tomuto parlamentu kredit, dôveru a úctu občanov.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2017 18:14 - 18:15 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som povedal toľko, že rešpektujem právo na taký aj onaký názor, či opozičný, či koaličný, dokonca rešpektujem názorovú rozmanitosť aj v rámci koalície.
Súhlasím s pánom poslancom Hrnkom v tom, že na scénu by mali nastúpiť aj historici, ale, pravdupovediac, zdá sa mi, že historici spia na vavrínoch nielen v tejto, ale aj v starších historických súvislostiach, viď Nežná revolúcia napríklad alebo udalosti roka 1968/69, ktorého dodnes nie sú náležite zhodnotené, lebo v učebných osnovách a o tom deti sotva učia. Pravdou však je, že úlohou historikov je zhodnotenie daného obdobia, ale otázka amnestií má inú podstatu, nie hodnotiacu. Takže summa summarum najskôr vyriešme traumu po právnej stránke, a potom nech nastúpia historici, ktorí to budú hodnotiť, či už pre učebnice dejepisu, alebo pre mladú generáciu v školách.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.3.2017 17:09 - 17:09 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Heger, oceňujem vaše tvrdenie, že vedieme dialóg, tak by to malo vyzerať a byť v parlamente. Cítil som dokonca z vás určitú formu pozitivizmu, čo je tiež dobré. Súhlasím s vami v tom, že sa musíme vyrovnať s našou minulosťou, tak na druhej strane ale začnime hovoriť konkrétne a začnime hovoriť jednou rečou. Sme zajedno aj v tom, že chceme zrušiť amnestie, tak koalícia, ako aj opozícia, meritum veci je teda spoločné. V manažérskej komunikácii platí jedno úžasné pravidlo, volá sa win-win. To znamená, že v komunikácii vyhrávajú obidvaja, nikto nie je porazený.
Tak si prejavme aspoň tú základnú mieru úcty a dôvery voči sebe a úprimnosť, ochotu tento problém riešiť a podporme návrh, ktorý je aj podľa právneho stanoviska právne najčistejší.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2017 10:34 - 10:35 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pochybnosti sú v dnešnej rozprave veľmi často používaným slovom, stará životná múdrosť ale hovorí, že z pochybností sa rodí pokrok. Právo vysloviť pochybnosti neberie opozícií nikto, ale sústavné používanie pochybností ako nástroja politikárčenia vedie podľa mňa iba k nedôvere. No a keďže sme všetci zajedno v tom, že amnestie ako amorálne treba zrušiť, skúsme sa, prosím, postaviť k tomu konštruktívne a pozitívne, veď nepochybujme o tom, že aj koalícii aj opozícii ide o to isté, vysporiadať sa so zlom a konečne robiť v tomto parlamente kroky, veci a riešenia v prospech ľudí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2017 12:49 - 12:51 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Dostál, ja si vážim akýkoľvek názor aj protistrany. Povedali ste jednu konštatáciu, citujem: "Regulácie vedú k spomaleniu ekonomiky a poškodzujú zamestnancov." No s tým, ak dovolíte, hlboko nesúhlasím. Lebo na to, že ste reprezentantom liberálnej strany, resp. ste pod košiarom liberálnej strany, a vy ako predseda Občianskej konzervatívnej strany, tak to vidím v tom hlboký rozpor.
No ale podľa tohto rigorózneho konštatovania, s ktorým by asi ekonómovia statočne polemizovali, podľa toho asi treba nechať ekonomiku vyvíjať asi nejakým samospádom, systémom, veď nejako bolo a nejako bude. A podľa toho je asi zbytočná aj taká regulácia, akou je trebárs štátny rozpočet. Veď načo? Nejako bude, niečo sme zarobili, niečo minieme, niečo odložíme.
Takže na rozdiel od OKS pod dáždnikom liberálov asi si treba ujednotiť, že kam človek vlastne názorovo patrí. A my v Slovenskej národnej strane máme jasné ciele, a preto tento zákon podporíme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis