Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2017 o 14:51 hod.

Mgr. PhD.

Karol Farkašovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2017 14:51 - 14:52 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pánovi Kollárovi za jeho vystúpenie v rozprave. Všetko, teda vieme, že všetko sa dá vnímať z rôznych uhlov pohľadu, minimálne dvoch, ja plne rešpektujem legitimitu názorov opozície aj legitimitu postoja a názorov prezidenta republiky.
Mám takú otázku, či otázka stanovenia kvóra bola protidemokratická aj v roku 2006. Podľa vtedajšieho generálneho prokurátora áno, ale Ústavný súd, ktorý sa tým zaoberal viac ako rok, názor generálneho prokurátora vyvrátil, jednoznačne zamietol a potvrdil, že v žiadnom prípade tento zákon, hovoríme o kvóre 20-tisíc, neodporuje ani demokratickým tradíciám, ani občianskym, ani náboženským slobodám. A na margo toho ešte jeden fakt, v roku 1995 začala na Slovensku pôsobiť scientologická cirkev. V roku 2004, teda 9 rokov nato, už bolo na Slovensku 14 centier tejto cirkvi. Ja nehodnotím cirkev ako takú, či je dobrá, správna alebo zlá. Tu ide o fakt, o faktický pohľad na vec. Rovnako sa to týka aj iných typov náboženstiev a presne o tom hovoril aj pán Kollár, že my chceme preventívne zabezpečiť ochranu našich koreňov, citujem, tradícií, kresťanských hodnôt, a preto si myslím, že treba tento zákon podporiť.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2017 14:37 - 14:38 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ja pokračujem v objavovaní pozitív, ďakujem pekne za tento príspevok, pán kolega. Bol to zaujímavý návrh, ktorý ste tam predostreli, vo svojom vystúpení v rámci rozpravy, a síce o zaregistrovaní cirkví, ale nedávaní dotácií zo štátneho rozpočtu, aspoň takto som tomu rozumel. Ak by som ale čisto teoreticky a hypoteticky pristúpil na takýto variant, myslíte si, že by to nebola diskriminácia, ak zaregistrujem a na druhej strane nedám zo štátneho rozpočtu prostriedky, ktoré, na ktoré majú legitímny nárok. To je moja otázka.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2017 14:19 - 14:21 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. V rámci komunikácie a takej progresívnej komunikácie snažím sa nájsť aj vo vystúpení pána Poliačika niečo, s čím by sa dalo súhlasiť. Tak súhlasím s tým, že by Národná rada mohla sa venovať téme odluke cirkvi od štátu, ale je to veľká téma a určite zdĺhavá téma na nájdenie riešenia.
S čím však nemôžem súhlasiť, je to, že týmto zákonom niekto niekoho straší. Konkrétne predkladatelia, že niekoho strašíme alebo že sme sa zľakli niečoho, alebo niečo odďaľujeme. Nič z toho nie je pravda. Dnes je iná situácia, ako bola v roku 2006, keď sa prijímal zákon, rovnaký zákon s kvórom 20-tisíc plnoletých členov ako podmienka registrácie cirkvi. Doba sa zmenila a mení sa veľmi radikálne a veľmi rýchlo.
V dnešnej elektronickej dobe je najzraniteľnejšia časť naša mládež, ktorá hľadá vlastne, orientuje sa v spoločenských a v ľudských hodnotách. Samozrejme, náboženstvo dáva určitú mieru istoty v tejto orientácii a dáva aj možnosť voľby. Ale práve mládež ako najzraniteľnejšia časť je ohrozená a chceme predísť tomu, aby sme vytvorili práve prekážku slobodnému rozhodnutiu sa aj mladých ľudí, alebo aj starších ľudí, čomu sa chcú venovať z hľadiska náboženstva. Tu ide o prevenciu a to by som chcel zdôrazniť. Nie o strašenie, ale o prevenciu.
V roku 2017 je neporovnateľná situácia s tým vo svete, čo bolo v roku 2006, a absolútne neporovnateľná s tým, čo bolo v roku 1989. A nakoniec aj pán prezident v novoročnom príhovore akcentoval a zvýraznil nebezpečenstvo, ktoré... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 31.1.2017 13:54 - 13:54 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ja by som chcel nadviazať na otázku pána Dostála, ktorý si položil vlastne v prejave, bola to rečnícka otázka, ktorej prvá časť vylučuje vlastne druhú. Je tento zákon protiústavný? A v ďalšej časti konštatoval, neriešme, alebo riešme, alebo neriešme, či je protiústavný. Jednoznačne nález Ústavného súdu, o ktorom hovoril kolega pán Tibor Bernaťák, dokazuje, že v roku 2008 sa Ústavný súd zaoberal podaním generálneho prokurátora v súvislosti s navrhovanou limitáciou 20-tisíc registrovaných členov a jednoznačne skonštatoval, že nejde ani o porušenie právneho poriadku, ani o porušenie občianskych, individuálnych alebo iných slobôd človeka. Ľudia, ktorí sa združujú, majú možnosť združiť sa v rôznych zoskupeniach, či sú to spolky, či sú to kluby, či sú to korporácie, či sú to občianskej združenia, a majú možnosť vyznávať aj svoju náboženskú vieru. Na to nepotrebujú zákon takého formátu, ktorý by obmedzoval ich slobody, a ani taký neexistuje.
Takže odvolávam sa len na nález Ústavného súdu, na judikát, ktorý platí aj v prípade zákona, ktorý bol predmetom jeho rokovania v roku 2008, a platí rovnako, keďže meritum veci je rovnaké, platí aj teraz.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.1.2017 13:28 - 13:33 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní zákona z 30. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom na opätovné prerokovanie Národnou radou (tlač 350).
Predseda Národnej rady pridelil zákon z 30. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločnosti v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom na opätovné prerokovanie Národnou radou, rozhodnutím č. 363 z 20. decembra 2016 na prerokovanie výborom ústavnoprávnemu a výboru pre kultúru a médiá.
Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil zákon z 30. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, na opätovné prerokovanie Národnou radou. Vo svojom rozhodnutí z 19. decembra 2016 uviedol dôvody a v časti VI navrhol pripomienky.
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 145 zo 17. januára 2017 a výbor pre kultúru a médiá zo 17. januára 2017 svojím uznesením č. 35 odporučili predmetný návrh zákona schváliť s týmito pripomienkami prezidenta uvedenými v bode 2 časti VI rozhodnutia prezidenta republiky.
1. V čl. I v 3. bode § 23 sa slová "1. januára 2017" nahrádzajú slovami "1. marca 2017" a slová "31. decembra 2016" slovami "28. februára 2017". Ako gestorský výbor rokoval výbor pre kultúru a médiá 31. januára 2017. Pripomienky prezidenta republiky uvedené v bode 2 v časti VI rozhodnutia z 19. decembra 2016:
1. V čl. I v treťom bode § 23 sa slová "1. januára 2017" nahrádzajú slovami "1. marca 2017" a slová "31. decembra 2016" slovami "28. februára 2017" gestorský výbor odporúča schváliť.
2. V čl. II sa slová "1. januára 2017" nahrádzajú slovami "1. marca 2017", gestorský výbor taktiež odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade po opätovnom prerokovaní hlasovať spoločne o pripomienkach 1 a 2 prezidenta uvedených v časti III tejto správy so stanoviskom gestorského výboru schváliť, ďalej o zákone ako celku so stanoviskom gestorského výboru vrátený zákon schváliť v znení uvedených pripomienok prezidenta republiky.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní zákona z 30. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou, bola schválená uznesením č. 40 z 31. januára 2017.
Kolegyne, kolegovia, výbor ma poveril, aby som ako spoločný spravodajca výborov informoval o výsledku rokovania vo výboroch.
Pán predseda, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2016 18:48 - 18:49 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Myslím si, že v tejto súvislosti je dobré pripomenúť to staré porekadlo, že remeslo má zlaté dno. A plne súhlasím s tým, že treba práve tú odbornú výchovu mládeže podporovať aj z dlhodobejšieho hľadiska, teda takého, povedal by som, strategického. A myslím si, že tento návrh práve v tom dlhodobejšom horizonte je nápomocný k tomu, aby sa aj záujem študentov usmernil na odbory, ktoré povedzme nie sú také populárne ako stredoškolské a následne vysokoškolské. Ono to prostredie sa môže zdať konkurenčné medzi jednotlivými strednými odbornými školami, ale v konečnom dôsledku konkurencia je zdravá a ten, kto má potenciál, tak prežije. Aj, samozrejme, s podporou ministerstva školstva.
Okrem toho si myslím, že stredné odborné školy môžu omnoho intenzívnejšie, tak ako je to aj inde vo svete, spolupracovať s firmami, ktoré potrebujú aj remeselníkov a ktoré budú mať záujem o absolventov týchto stredných odborných škôl a budú schopné, myslím tie firmy, vzdelávanie tohto typu aj dotovať. Takže ja to vnímam skôr z takého dlhodobejšieho strategického pohľadu ako užitočný počin.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

29.11.2016 16:56 - 17:06 hod.

Karol Farkašovský
Pán predsedajúci, dovoľujem si vás požiadať o hlasovanie o tomto bode zajtra o 11.00 hodine.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.11.2016 16:16 - 16:18 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, tlač 273a, v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 299 z 26. októbra 2016 pridelila návrh skupiny poslancov na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej dobe gestorskému výboru žiadne stanovisko. Návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, výbory prerokovali a odporučili schváliť. Z rokovaní výborov Národnej rady, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, nevyplynuli žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 34 z 22. novembra 2016. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril prednesením spoločnej správy na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2016 10:36 - 10:37 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec Viskupič, vaša starostlivosť o ministra kultúry a vzťah SNS k ministrovi kultúry je naozaj niekedy dojemná, prekvapuje ma.
Hovoríte o strašení. No neviem, čím strašíme týmto zákonom.
A čo sa týka politického marketingu, nehnevajte sa, ale na to je špecializovaná vaša strana, možno aj vy.
Pokiaľ ide o svet podľa Danka, ja to otočím na svet podľa Viskupiča a na reálny svet, ktorý je. Všetci vieme, aká zložitá a nevyspytateľná situácia vládne vo svete. Ľudia sú často frustrovaní a vystavení vplyvom rôznych siekt, hnutí, náboženstiev a najzraniteľnejšou kategóriou sú, samozrejme, mladí ľudia, ktorí to v živote sa ešte hľadajú. A práve pre nedostatočné životné skúsenosti sú najrizikovejšou kategóriou a najväčším terčom vplyvu. My by sme mali problémom predchádzať a nie riešiť ich vtedy, keď vypuknú a potom hasiť a prejde problém do akútnej fázy. Takže štát, ak vstupuje do vzťahu s cirkvou a poskytuje jej finančné prostriedky, má plné právo, legitímne právo, nastaviť pravidlá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2016 16:40 - 16:41 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za všetky faktické poznámky.
K pánovi Budajovi. Nuž, zábava? Myslím si, že v parlamente máme hlavného zabávača, takže netreba to ďalej komentovať.
Pani Zemanová, na margo vašej faktickej. Myslím si, že nie počet minút a dĺžka rozpravy alebo dĺžka vystúpenia v rozprave rozhoduje o kvalite príspevku v rozprave. Určite nie. Ale argumenty.
Pán Baránik, nikto netvrdil, že žijeme v ideálnom štáte, ale za slovo klamár, len tak mimochodom, by ste v britskom parlamente dostali žalobu.
Pán Krajniak, ďakujem pekne za konštruktívnosť pripomienky, súhlasím s ňou.
A pán Blanár, limity sú naozaj bežné aj v iných štátoch a v iných parlamentoch.
No a myslím si, že by sme mohli v rámci úsmevného záveru môjho partu naozaj odsúhlasiť povinnosť pre všetkých poslancov slovenského parlamentu vystupovať v rozprave minimálne dve hodiny, ako to urobil kolega v piatok.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis