49. schôdza

10.9.2019 - 25.9.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

19.9.2019 o 9:51 hod.

Mgr.

Štefan Vavrek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:51

Štefan Vavrek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom návrhu zákona je upraviť a doplniť systém podpory, výchovy a vzdelávania žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia. V rámci návrhu zákona sa navrhuje zavedenie definície žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia priamo do školského zákona pre účely financovania a zavedenie povinnosti prítomnosti asistenta učiteľa alebo sociálneho pedagóga v základnej škole na každých 50 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s cieľom zvýšiť počet asistentov učiteľa a sociálnych pedagógov na školách.
Návrh sa, navrhuje sa zaviesť nový druh náhľadu, a to zabezpečenie chýbajúcich pomôcok nad rámec dotácie na školské potreby poskytnuté ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Navrhuje sa zmena zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Účelom navrhnutej zmeny je sledovať v dlhšom časovom horizonte vybrané ukazovatele výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike, v súčasnosti najmä priebeh skvalitňovania vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane inklúzie v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach. Návrh tak vedie k lepšej identifikácii detí, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Opatrenie sa zameriava na najmenej rozvinuté okresy Slovenskej republiky.
Navrhuje sa zmena zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom zmeny je odstránenie neopodstatnenej administratívy pri zrušovaní škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie. Návrh zákona má vplyv na rozpočet verejnej správy, má pozitívne sociálne vplyvy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie a životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a nemá vplyv na služby verejnej správy pre občana a nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.9.2019 o 9:51 hod.

Mgr.

Štefan Vavrek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:54

Péter Vörös
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1629. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím vás, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.9.2019 o 9:54 hod.

Mgr.

Péter Vörös

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:56

Štefan Vavrek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja vás prosím o podporu tohto zákona. Minulý rok sme museli predložiť pozmeňujúci návrh na posudzovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a vtedy sme vám sľúbili, že prídeme s konkrétnym návrhom, tak teraz je ten čas, aby sme vyriešili túto chybu v našom systéme, lebo naozaj učitelia, riaditelia musia čakať na to, kým diagnostické centrá posudzujú deti. A takýmto spôsobom keď zavedieme definíciu priamo do školského zákona žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, tak budeme mať vyriešenú túto otázku. Čiže ešte raz vás prosím o podporu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

19.9.2019 o 9:56 hod.

Mgr.

Štefan Vavrek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:57

Peter Antal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, dovoľte, aby som vám predložil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý predkladám spolu s pani poslankyňou Irén Sárközy.
Miestny poplatok za rozvoj bol zavedený v roku 2016 ako fakultatívny a schválený bol ako poslanecký návrh. Návrh zákona reaguje na požiadavky aplikačnej praxe a na podnety miest a obcí Slovenska. Niektoré ustanovenia zákona aj z dôvodu nejednotnej aplikácie v súčasnosti pripúšťajú rozdielny výklad. S cieľom zabezpečenia nápravy vyššie uvedených nedostatkov sa v predloženom materiáli navrhujú viaceré úpravy týkajúce sa miestneho poplatku za rozvoj.
Navrhuje sa jednak spresniť predmet poplatku a to aj vzhľadom na požívanie jednotných pojmov v iných právnych predpisoch. Z dôvodov zníženia administratívnej záťaže sa navrhuje odstrániť plnenie už existujúcej oznamovacej povinnosti poplatníkov. Dôjde k transformácii tohto ustanovenia tak, že sa určuje postup a náležitosti oznamovaných údajov využitím kompetencie obce vyplývajúcej z daňového poriadku za účelom zaslania individuálnej výzvy poplatníkovi na oznámenie výmery podlahovej plochy. V prílohe zákona sa ustanovuje štruktúra údajov o výmere podlahovej plochy v členení podľa účelu využitia stavby.
Z dôvodu jednoznačnosti sa rozširuje a spresňuje základ poplatku za rozvoj a zároveň sa zavádza, čo sa nebude do základu poplatku započítavať. Dopĺňujú sa ustanovenia pri správe poplatku za rozvoj, vlastná definícia miestnosti a podlahovej plochy. Návrh zákona reaguje na nejasnosti pri výpočte poplatku za rozvoj najmä v prípadoch, že po vydaní stavebného povolenia došlo k ďalšej zmene stavby pred dokončením. Z dôvodu transparentnosti sa navrhuje, aby správcovia poplatku za rozvoj určili všeobecne záväzným nariadením aj spôsob zverejňovania informácií jednak o výnose poplatku, ale aj o jeho použití.
Znenie návrhu zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi a zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana, sociálne vplyvy, ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona má pozitívny a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Navrhuje sa, aby zákon s prihliadnutím na dĺžku legislatívneho procesu a primeranú legisvakanciu nadobudol účinnosť 15. novembra 2019.
Chcem vás poprosiť a požiadať o podporu tohto zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.9.2019 o 9:57 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:00

Dušan Bublavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o miestnom poplatku za rozvoj, tlač 1639.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky a zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

19.9.2019 o 10:00 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:03

Miroslav Ivan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, predkladáme návrh zákona, v ktorom chceme upraviť zákon 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke. Tento návrh som pripravil spolu s kolegami Jozef Rajtár, Radoslav Pavelka, Jana Kiššová, Martin Klus, Milan Laurenčík a Marián Viskupič.
Zámerom tejto novely je jednoduchá zmena. A to, aby ročná známka platila naozaj 1 rok a to 365 dní od zakúpenia. Viac poviem v rozprave, do ktorej sa hneď hlásim.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.9.2019 o 10:03 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:04

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1569.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Mám tu aj priestor na vlastnú úvahu spravodajcu. Ja si myslím, že naozaj toto je perfektný zákon, ktorý by pomohol mnohým motoristom a určite dáva aj logický zmysel, za chvíľku k tomu povie viacej aj môj kolega Miro Ivan.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, naozaj odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.9.2019 o 10:04 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:06

Miroslav Ivan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Takže ďakujem za slovo. Teraz by som chcel náš návrh trošku podrobnejšie popísať, aj keď asi veľmi ani nie je to nutné. Ale na túto schôdzu za klub SaS predkladáme 6 zákonov pre motoristov, nazvali sme ho motoristický balíček, toto je prvý z nich. Myslíme si, že za to, že motoristi prispievajú do rozpočtu takmer dvoma miliardami ročne, si minimálne zaslúžia pravidlá fungovania v rámci motorizmu, ktoré, ktoré štát nestoja nič, ale zjednodušia život. Z tých dvoch miliárd ide na cesty necelých 400 miliónov a navyše zažívajú ďalšie trampoty, čo sa týka kvality ciest, čo sa týka registrácie vozidiel, čakacích lehôt pri registráciách a tak ďalej a tak ďalej. Nevraviac o tom, v akých podmienkach podnikajú dnes slovenskí dopravcovia, ale to v iných témach.
Platnosť ročnej známky je, ako vieme, dnes len do konca januára nasledujúceho roka a to je podľa mňa neakceptovateľné. Motorista, ktorý si kúpi inokedy známku ako, povedzme, v decembri, tak prichádza o peniaze. Zavedením diaľničných známok do elektronickej podoby sme urobili len to, že sme zelektronizovali nalepovacie nálepky, ktoré sme tu kedysi mali, a vlastne si dnes motorista môže kúpiť len 10-dňovú, 30-dňovú alebo ročnú. Desaťdňová mu platí 10 dní, 30-dňová mu platí 30 dní, ale ročná mu neplatí jeden rok. A to je to, čo chceme zmeniť. Chceme, aby za svojich 50 eur, ktoré platí ako ročnú známku, naozaj dostal právo rok po diaľniciach jazdiť.
Včera sme predstavili cez tlačovú besedu naše návrhy a samozrejme ministerstvo dopravy už na to reagovalo. Okomentovalo tento návrh, že je technicky nepripravený. Tak ja neviem, čo na tomto ešte treba lepšie technicky pripraviť, či to nemá byť 365 dní, ale 366 dní. V našom návrhu riešime dokonca aj prechodný rok, kedy má február 29 dní. Ministerstvo mohlo kľudne povedať, poďme do druhého čítania, tam, ak sú nejaké technické nedostatky, môžme ich tam upraviť, ale toto považujem za veľmi, veľmi nešikovnú argumentáciu ministerstva dopravy.
Asi všetko. Budem rád, ak posunieme tento návrh do druhého čítania a môžme o tom hovoriť. Motoristi, motoristi na túto zmenu čakajú. A každého, koho sa opýtate, iba krúti hlavou, ako je vôbec možné, že ročná známka neplatí jeden rok. To je niečo nepochopiteľné. Neobstojí ani technický dôvod, že motorista si nebude pamätať alebo neuvedomí, kedy jemu ročná známka v takomto prípade, prestane platiť, pretože už dnes to je tak, že keď si kúpi desaťdňovú, tak mu príde po uplynutí desať dní esemeska, že mu práve vyplynula platnosť, uplynula mu platnosť známky. To isté je pri tridsaťdňovej, takže rovnako je možné si nastaviť, nastaviť takýto mechanizmus aj pri ročnej známke. Neobstojí ani argument, že štát príde o nejaké peniaze. My sme toto už raz dokázali na číslach, kedy sme si vyžiadali predaj diaľničných známok, všetkých typov diaľničných známok, po jednotlivých mesiacoch a vyplynulo z toho, aké je správanie motoristov, kedy si kupujú ročnú a kedy si už potom kupujú namiesto ročnej, mesačné na konci roka, v treťom štvrťroku a štát by neprišiel o žiadne peniaze. Teda budem rád, za podporu tohto návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.9.2019 o 10:06 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:11

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Na poslednú chvíľu, ale ďakujem pekne za možnosť zareagovať. Chcel by som ako spolupredkladateľ podporiť kolegu Mira Ivana v tomto návrhu. Je to skutočne niečo, čo môže motoristom veľmi drobnou, ale zásadnou zmenou pomôcť. Som presvedčený o tom, že ak hovoríme o ročnej diaľničnej známke, tak naozaj má platiť 365 dní, bez ohľadu na to, kedy ju kúpime. A toto je niečo, čo môže posunúť kvalitu života motoristov a ďalej, ako je napr. aj v susedných krajinách a môžme ísť veľmi dobrým príkladom v tomto prípade. Takže plne sa prihováram za túto iniciatívu a verím, že nájdeme dostatočnú podporu v Národnej rade, pretože všetci máme v rodine motoristov, všetci alebo mnohí z nás sme samotní motoristi, snáď s výnimkou Peťa Osuského, o ktorom viem, že nie je. V tejto súvislosti toto je naozaj niečo, čo môžme iba, iba podporiť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.9.2019 o 10:11 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:12

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Naozaj iba kratučko, ešte raz by som chcel poprosiť o podporu tohto zákona, pod ktorý by som sa sám veľmi rád podpísal, ale potom by to nemal kto spravodajcovať. Na druhej strane by som ešte možnože vyzdvihol taký ten ekologický a sociálny aspekt samotného tohto návrhu zákona. Tak ako môj kolega Miro Ivan predtým spomenul, ku koncu roka potom už dochádza k tomu, že mnohí si nakupujú iba tie mesačné diaľničné nálepky, ale mnohí si ich ani nekúpia a radšej chodia po tých vedľajších cestách. Toto má samozrejme zvýšený nápor práve na tú ekológiu, pretože absolvujete omnoho dlhšiu cestu a produkujete viacej emisií, no a samozrejme chodíte cez tie sídla, sídla, kde to samotné škodí aj tým obyvateľom. Takže naozaj presuňme tých ľudí naspäť na tie diaľnice. Dodržme, keď raz je tá diaľničná nálepka ročná, nech naozaj aj platí jeden rok. Takže ďakujem veľmi pekne za podporu.
Skryt prepis

19.9.2019 o 10:12 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video