4. schôdza

17.5.2016 - 25.5.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.5.2016 o 18:45 hod.

Lucia Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 18:45

Lucia Nicholsonová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. No, musím povedať, že tu ide o notorický známy návrh, ktorý predkladám ako agent s teplou vodou v pravidelných intervaloch. Robila som tak v minulom volebnom období. Budem tak robiť aj teraz, pokiaľ sa zaradím medzi všetkých tých poslancov opozície, ktorí niečo predložili a nič im neprešlo.
Hlavným zámerom predloženého návrhu zákona je zvýšenie ochrany osôb, ktoré sa dobrovoľne rozhodnú podstúpiť sterilizáciu, a súčasne zaistiť, aby sa výkon sterilizácie pre osoby s minimálne štyrmi deťmi a pre osoby, pre staršie ako 35 rokov s minimálne troma deťmi plne uhrádzal z verejného zdravotného poistenia, pričom táto suma by bola zdravotným poisťovniam plne refundovaná zo štátneho rozpočtu. Podľa súčasne platného stavu je možné vykonať sterilizáciu len na základe písomnej žiadosti s tým, že pacient, ktorému bude sterilizácia vykonaná, musí byť plne informovaný o celom zákroku, o alternatívnych metódach antikoncepcie a plánovaného rodičovstva, o možnej zmene životných okolností, ako aj o možnom zlyhaní a medicínskych dôsledkoch sterilizácie. Porozumenie a súhlas vyjadrí pacient podpisom pod písomný informovaný súhlas. Od okamihu podpisu informovaného súhlasu až do vykonania samotného zákroku musí potom ešte uplynúť minimálne 30 dní, počas ktorých je možné informovaný súhlas kedykoľvek odvolať.
Predkladaná právna úprava zachováva súčasné nastavenie podmienok na vykonanie sterilizácie, ktorá bude aj naďalej vykonávaná výlučne na základe písomnej žiadosti. Nemení sa ani lehota, keď od podpisu informovaného súhlasu po zákrok musí uplynúť minimálne 30 dní. Podľa novely bude musieť byť pri podpise informovaného súhlasu prítomný aj iný zdravotnícky pracovník, ako napríklad ošetrujúca zdravotná sestra. Osoba, ktorá sa rozhodne podstúpiť dobrovoľnú sterilizáciu, bude môcť požiadať o prítomnosť ešte ďalšieho svedka na základe vlastného výberu. Poskytovateľ bude povinný tejto osobe umožniť prítomnosť pri podpise informovaného súhlasu.
Najväčšou vecnou zmenou predloženej novely je bezplatná sterilizácia pre osoby, ktoré majú minimálne štyri deti a pre osoby staršie ako 35 rokov, ktoré majú minimálne tri deti. V súčasnosti je priemerná pôrodnosť v Slovenskej republike na jednu ženu približne 1,4 dieťaťa. Preto predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na kontinuálne sa znižujúci trend pôrodnosti práve z tohto dôvodu, že bezplatná sterilizácia bude prístupná len pre osoby, ktoré už majú minimálne štyri deti, respektíve pre osoby staršie ako 35 rokov s minimálne troma deťmi.
Je potrebné uvedomiť si, že cena jednej sterilizácie sa dnes pohybuje od 300 do 500 eur. V súkromných zdravotníckych zariadeniach je cena ešte vyššia. Pre rodiča, ktorý sa stará o štyri deti, môže byť suma, ktorá by musela byť vynaložená na sterilizáciu, príliš vysoká. Sotva dokáže plne pokryť náklady na základné potreby pre svoje deti a rodinu, nieto ešte hľadať prostriedky na výkon, ktorý by, ak by bol bezplatný, pravdepodobne podstúpila.
Predkladaný návrh nezmierňuje podmienky na podstúpenie sterilizácie. Práve naopak, vo väčšine ustanovení zvyšujeme nielen právnu, odbornú, ale aj etickú ochranu osôb, ktoré sa rozhodnú dobrovoľne tento zákrok podstúpiť. Keďže hovoríme o zákroku s celoživotnými dôsledkami, osoby, ktoré tento zákrok podstupujú, by mali mať možnosť mať pri sebe aj svedka, ktorého si samé pri podpise informovaného súhlasu zvolia. Ide o nové opatrenie, ktoré by malo okrem zvýšenej právnej ochrany podporiť tieto osoby aj po psychickej stránke.
Dôležité pri tomto návrhu sú aj medzinárodné záväzky Slovenskej republiky, ktoré je potrebné pripomenúť. V zmysle Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z roku 1979 by mali štáty ženám a mužom zabezpečiť, citujem, „rovnaké práva rozhodnúť sa slobodne a zodpovedne o počte a čase narodenia ich detí“. Dohovor ďalej zaručuje prístup k potrebným informáciám a vzdelaniu a umožňuje ženám a mužom využiť prostriedky na kontrolu veľkosti ich rodiny.
V roku 2002 prijal Európsky parlament rezolúciu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach, v ktorej konštatuje mimo iného, že kvôli obmedzenej dostupnosti a vysokým nákladom na primeranú antikoncepciu, ako aj chýbajúce poradenské služby v strednej a východnej Európe zostáva interrupcia stále základným prostriedkom na reguláciu pôrodov, čo nie je žiadané. V súvislosti s tým rezolúcia nalieha na vlády členských krajín a krajín uchádzajúcich sa o členstvo, aby sa usilovali o poskytovanie bezplatných alebo za malý poplatok antikoncepčných prostriedkov a služieb pre sexuálne a reprodukčné zdravie sociálne slabším skupinám, napríklad mladým ľuďom, národnostným menšinám, sociálnym menšinám, a aby zabezpečili ľuďom žijúcim v chudobe lepší prístup k službám pre reprodukčné zdravie a predovšetkým im ponúklo možnosť výberu antikoncepcie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, aj keď by sa v prvom slede zdalo, že áno. Keď sa pozriete na to, čo sa deje s mnohopočetnými rodinami, ktoré žijú v nejakej sociálnej núdzi, tak vieme, že v konečnom dôsledku tie deti aj tak končia v rukách štátu, ktorý sa o ne musí postarať. To znamená, to nie sú len pridané peniaze v rezorte sociálnych vecí, ale aj v rezorte napríklad školstva a podobne. Nebude mať vplyv ani na podnikateľské prostredie, nebude mať sociálny vplyv, ani vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.5.2016 o 18:45 hod.

Lucia Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:51

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.5.2016 o 18:51 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:53

Lucia Nicholsonová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Je veľmi cítiť, že ten parlament sa vymenil. V predošlom volebnom období, vždy keď som to predložila, tak tu bol zástup kuffov a ešte neviem, akých iných poslancov a ma tu upaľovali na hranici. Teda neviem, či sa mám tešiť alebo byť smutná, že ste sa neprihlásili nikto do rozpravy. Ja nebudem zdržiavať, viem, že o siedmej končíme.
Chcem povedať tri základné veci, ktoré by ste mohli mať na zreteli, keď budeme o tomto návrhu zákona hlasovať. Toto nie je žiadna ideológia v tomto návrhu zákona. My len plníme medzinárodné záväzky prostredníctvom tohto návrhu zákona, ku ktorým sme sa pred desiatkami rokov ako Slovenská republika zaviazali, že sprístupníme všetky služby reprodukčného zdravia pre všetky sociálne vrstvy obyvateľstva. Doposiaľ sme tak neurobili a tam vonku sú ľudia, ktorí sú v hmotnej núdzi a na hranici chudoby, ktorí si jednoducho zákroky, ako je dobrovoľná sterilizácia, nemôžu dovoliť z finančného hľadiska.
A po druhé, my dávame týmto návrhom len možnosť voľby, ktorú dnes veľká časť obyvateľstva, a nemyslím tým iba ženy, myslím tým aj mužov, lebo zákroky ako sterilizáciu vo vyspelých krajinách podstupujú predovšetkým muži, dnes títo ľudia tú možnosť voľby nemajú. Opäť rozhoduje len finančné hľadisko. Je to pre nich nedostupná služba reprodukčného zdravia.
A po tretie, reaguje tento návrh naozaj na aplikačnú prax. Skutočne som sa rozprávala s mnohými ľuďmi aj v rámci rómskych osád, ktorí by privítali takúto možnosť. Áno, sú to v prvom rade ženy. Tie ženy po rozhovore o tomto návrhu zákona, kedy som im priblížila, o čo by išlo, mali prakticky dve podmienky, aby bol ten zákrok zadarmo a aby o tom nemusel vedieť partner. To znamená, aby sa nespolupodieľal na tom informovanom súhlase. Pretože chápem, že žena po takomto zákroku, ak by sa o tom vedelo, ak by sa na tom spolupodieľal partner, by mohla byť v istom zmysle perzekvovaná. Preto tento návrh zákona nič takéto, s ničím takýmto nepočíta.
A chcem vám povedať ešte jedno, že pri tých potulkách po tých rómskych osadách som sa napríklad rozprávala aj s učiteľkami z Dobšinej, s ktorými ja spolupracujem, a bola som v ich centre, kde riešia predovšetkým maloleté matky s deťmi. A tá situácia je naozaj neúnosná. Ako všetko so všetkým súvisí, začínajú nám rodiť dvanásťročné dievčatá, trinásťročné dievčatá. Teraz si predstavte, že v momente, kedy ona dosiahne dvadsať rokov, má povedzme štyri deti už odrodené. A ona už sama vie povedať, že ďalšie deti nechce, ale nemá tomu ako zabrániť. Proste nie sú pre nich dostupné všetky tie pre nás dostupné formy antikoncepcie ani nijakého uvedomenia sa. Tam naozaj nemajú na výber. A už tá dvadsaťročná dievčina so štyrmi deťmi mi vie povedať, že by podstúpila takýto zákrok. Naozaj by ho chcela, úplne dobrovoľne by napísala takú žiadosť a nechala by si vykonať sterilizačný zákrok, pretože ona ani nevie, či sa dokáže reálne postarať o tie deti, ktoré už sú na svete. A s istotou vie povedať, že o žiadne ďalšie dieťa sa postarať nebude vedieť.
Takže to je všetko. Stihla som to, ako som sľúbila. Veľmi pekne vám ďakujem minimálne za pozornosť a dúfam, že zajtra aj za prípadnú podporu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.5.2016 o 18:53 hod.

Lucia Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:57

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja som zvažoval to prihlásenie do rozpravy a z dvoch zásadných momentov. Prvý je ten, ktorý si spomínala priamo v úvode predkladaného návrhu zákona, a to je, že pre mňa je absolútnym unikátom sledovať, ako sa za pol roka dá vymeniť svoje presvedčenie. Pretože asi sme všetci žili v nejakých naivných predstavách, že keď sme sa ako opoziční poslanci pripravovali na schôdze predchádzajúceho parlamentu, bolo veľmi dôležité vyjadriť svoju vôľu hlasovaním. To znamená, že aj vy, vtedy ako opozičná strana, aj my sme sa veľmi poctivo pripravovali k jednotlivým návrhom zákonov, pretože sme mali za to, že keď zahlasujeme za akýkoľvek návrh zákona, tak nám pri zmene názoru toto môže byť vytýkané. Preto je pre mňa veľmi nedobrým prejavom nášho parlamentarizmu, že tu máme politické strany, ktoré dokážu svoje presvedčenie, aj v tejto otázke, obávam sa, že to tak bude, vymeniť za zotrvávanie alebo nejaké čudné pozície v rámci mocenských parametrov bytia alebo nebytia v koalícii. Keď som raz presvedčený, že návrh zákona bol dobrý, keď som v opozícii bol, hovorím teraz o MOST-e – HÍD, tak si myslím, že aj o pol roka, keď ma úplne rovnaký wording, úplne rovnako znie, tak je dobrý, či som v opozícii alebo v koalícii. Preto tvoja výzva na to, že sa zaradíš do skupiny opozičných poslancov, ktorí môžu predložiť čokoľvek a ich návrh je jednoducho zmetený zo stola, pretože je to opozičný návrh, je nedobrým prejavom nášho parlamentarizmu. A chcel som toto vyjadriť.
K téme, ktorú presadzuješ, samozrejme sa vyjadrím veľmi konzistentne, tak isto ako som to robil v predchádzajúcom volebnom období a budem za.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2016 o 18:57 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:59

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Chcem oceniť snahu pani podpredsedníčky riešiť takúto závažnú situáciu, ale tiež budem konzistentný a podobne ako v predchádzajúcom volebnom období budem hlasovať proti. Podľa mňa výraz reprodukčné zdravie, keď hovoríme o sterilizácii, je taký "protimluv", ako hovoria Česi, protirečenie. Pretože sterilizácia nie je zdravá. Je to vlastne zmrzačenie človeka. Je to vec, samozrejme, každého. Niekto si zachádza so svojím telom tak, druhý onak. V každom prípade si nemyslím, že je to právo a že by to bolo dokonca vynútiteľné a že štát by mal povinnosť prispievať z daní občanov na takúto vec, keď mnohí si to neprajú. Podľa mňa sa sociálne veci riešia inak. Takže sterilizáciu nepokladám za dobrú a nepokladám za dobré, aby sa podporovalo zo strany štátu takéto mrzačenie človeka. Budem hlasovať proti.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2016 o 18:59 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:00

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolegovia, ja sa chcem podeliť o jednu skúsenosť, ktorú mám s týmto zákonom. Keď som ho prvýkrát počula a dostala som o ňom nejakú informáciu, už som mala teda možnosť prísť za Luciou a opýtať sa jej a pýtať sa jej na to. A jedno, čo mi vŕtalo v hlave, bolo stále, že priamo som sa jej pýtala, že: preboha, a načo tá žena má vlastne, má deti? Veď keď už ich má štyri, päť, tak načo má šieste? Však nech ich proste nemá. Prečo by sme jej to mali platiť? A ja nezabudnem doteraz, jak ma prekvapila tá odpoveď, a to bol ten moment, kedy mi svitlo, že však ona má asi pravdu. A teda tá odpoveď znela, že či si naozaj myslím, že častokrát sa to týka, čo si budeme hovoriť, častokrát sa to týka rómskych osád, jednoducho sociálne slabších rodín. A teda keď je ten chlap večer v krčme a on príde teraz domov a tá žena s tými štyrmi deťmi tam je, takže či ja si myslím, že on romanticky naladený z tej krčmy sa jej pýta, či ona chce alebo nechce ešte deti. A vlastne som si uvedomila, že tie ženy naozaj nemajú na výber. Jednoducho v takejto situácii sú. A asi aj to je dôvod, prečo Lucii odpovedajú, že by do toho išli, pokiaľ by teda to bolo zadarmo a pokiaľ ich muž by o tom nevedel.
Takže ja určite budem hlasovať za. Ale chcela som sa o tento argument podeliť práve preto, lebo toto bol pre mňa zlomová informácia, ktorá naozaj o niečom vypovedá.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2016 o 19:00 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:01

Lucia Nicholsonová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za všetky faktické poznámky. Pán poslanec Viskupič, vopred vám veľmi pekne ďakujem nielen za to, že v tomto konkrétnom prípade budete za, ale za to, že naozaj ste celistvý vnútorne, by som povedala, a tak ako ste hlasovali predtým, tak budete aj teraz. A nielen za ten môj návrh zákona.
Pán poslanec Vašečka, ja si vás veľmi vážim, a preto musím povedať, že zostáva mi skonštatovať iba to, že je mi veľmi ľúto, že k tomu pristupujete z pohľadu nejakej ideológie a nie zdravého rozumu. Pretože tie dane občanov, o ktoré vám ide, aby nešli na tie sterilizácie, idú na výchovu tých detí a neskôr z tých detí vyrastú dospelí a živí ich táto krajina, a tie dane všetkých nás na týchto ľudí idú a nikto sa nás nepýta, či chceme alebo nechceme.
Pani poslankyňa Cigániková, áno, je pravda, že je to veľmi romantická predstava väčšiny, ktorá tvrdí, nech sa zariadia, nech nerodia tie deti. Pretože pravda je taká, že tie ženy v tých rómskych osadách predovšetkým jednoducho nemajú na výber.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2016 o 19:01 hod.

Lucia Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
4. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:02

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážená pani navrhovateľka, vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, ctení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 92. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 91 z 2. mája 2016 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní. (Ruch v sále.)
Pán predsedajúci...

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Vás, poprosím vás, kľud v rokovacej sále.

Mihál, Jozef, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.5.2016 o 9:02 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:05

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia a vážené dámy, vážení páni, no moje vystúpenie možno nebude také priaznivé a také jednoduché, ako to uviedla predkladateľka.
Ten problém je jeden a ten je veľký. Keď som počúval tlačové konferencie strany SaS o tom, ako chcú pomáhať ľudom, ako predkladať návrhy, pomáhajú ľudom, no tak toto je podľa mňa kabinetná ukážka toho, že predkladateľ sa sekol. A sekol sa veľmi významne, lebo to, čo predložil, a to, čo predložili predkladatelia alebo predkladateľka, práve naopak poškodzuje tých ľudí. Práve tým, že sa citovali paragrafy, ktoré fakt nesúvisia s tým zámerom, ktorý bola tu alebo uviedla predkladateľka, tak práve naopak. A teraz chcem vysvetliť vlastne, v čom tkvie problém.
To, čo ste uviedli, § 11 a § 13, pokiaľ si dobre pamätám, ten paragraf práve hovorí o tom, že v prípade toho, ak pochybí úrad práce, prípadne človek nepredloží načas doklady o školskej dochádzke, viete si predstaviť o nejakých zahraničných štúdiách, keď je náročné vybavovanie takýchto ex post dokladov, tak v takomto prípade navrhuje predkladateľka, aby sa spätne nemohol vyplatiť prídavok na dieťa, čo, si myslím, že je výrazne v rozpore s tým asi, čo predpokladám, že zámer mal byť, ale, ale to, čo je v zákone, a to, čo je návrh predkladateľa, je vlastne len vo veľkom rozpore s tým, ako čo bolo tu prezentované.
Musím povedať, že vláda, predchádzajúca vláda, urobila práve v hmotnej núdzi a práve v systéme aj rodinných prídavkov dosť veľa opatrení. Práve preto asi, aby sa nezneužívali tieto, tieto prídavky a tieto dávky. Jednoducho aj možnosť maximálne, maximálne teda neospravedlnených hodín, 15 neospravedlnených hodín. Veľmi tvrdé opatrenia, pokiaľ sa týka osobitného príjemcu. Čo je inštitút osobitného príjemcu, asi väčšina alebo ľudia vedia, ktorí sú v praxi, jednoducho ľudia a ten, ktorý spôsobí priestupok, nejaký školák, jednoducho nastupuje inštitút osobitného príjemcu, ak v čase tých troch mesiacov, lebo ten inštitút osobitného príjemcu je na tri mesiace, ak v priebehu troch mesiacov nevykoná ďalší nejaký priestupok daný dotyčný, dotyčný žiak alebo dotyčný študent, tak sa naspäť vráti, tie rodinné prídavky sa vyplácajú, nejde cez inštitút osobitného príjemcu. Ale ak v priebehu tých troch mesiacov vykoná ďalší priestupok, nenávratne sa berie tento, tento prídavok na dieťa.
Čiže ale to, čo chcel navrhovateľ dávať, je systém záškoláctva a to je celkom iná vec.
Takže ja len chcem upozorniť ctené auditórium, chcem upozorniť aj predkladateľov, lebo ten návrh zákona ďalší bude približne o tom istom, že namiesto toho, aby sa niekto pretŕčal pred televíznymi kamerami a rozprával o tom, ako chce pomáhať ľudom, naopak, tento zákon je kabinetnou ukážkou toho a kabinetnou ukážkou toho, že nepomáhame, naopak, im chceme zobrať niečo, čo im po práve a po logike asi káže. Ak urobí ústredie práce chybu v nejakom doklade, tak je možnosť, aby sa vrátilo tomu človeku. Ak človek nedodá načas nejaký doklad, a že ho spätne dodá, tak by bolo asi podľa mňa, asi maximálna hlúposť, aby sa tomuto človeku nevrátili alebo nedoplatili spätne.
Ja predpokladám, že aj niektorí ľudia sa nepodpísali pod tento zákon, takže možno to bola iba nejaká ďalšia imidžovka. Ja dúfam, že do budúcna budem mať tú šancu, o ktorej som hovoril pri Zákonníku práce, pri tých všetkých bodoch, že budem môcť spolupracovať, a možno nájdeme nejaké zmysluplné riešenie.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.5.2016 o 9:05 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:14

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani predkladateľka, ešte raz slovensky, to, čo ste predložili vôbec nesúvisí s tým, o čom vy hovoríte. Tie paragrafy presne poškodzujú ľudí. Ak by ste pochybili či na úrade práce, alebo ten človek nedodá načas doklady, ktoré súvisia s výplatou prídavku na dieťa, nenávratne by ste mu to zobrali. To je ten nezmysel, o ktorom hovorím.
To, čo vy hovoríte, je celkom niečo iné. Záškoláctvo je problém aj toho rodiča a to by sme museli dlho o tom rozprávať, o tom, kto je osobitný príjemca a kto opakovaným spôsobom osobitného príjemcu je ten, ktorý má to záškoláctvo, ale vy to, čo predkladáte, je celkom iné niečo, o čom hovoríte. Preboha, si prečítajte ten zákon. Nerozprávajte, neodvolávajte sa na ľudí, ale odvolajte sa na niekoho, kto to odborne spôsobilo vie dať dokopy. To je ten rozdiel medzi nami a vy ste štátna tajomníčka, ktorá ste boli na tomto ministerstve, a keď základné veci absentujú, tak pre mňa je to hrozné zistenie. To isté je v ďalšom zákone. Vy si uvedomte, že to by bolo dobré, aby ste konzultovali takéto veci do budúcna.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.5.2016 o 9:14 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video