51. schôdza

15.10.2019 - 29.10.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

22.10.2019 o 10:40 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:40

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, milí kolegovia, v rozprave chcem podať pozmeňujúci návrh. Tento pozmeňujúci návrh hlavne obsahuje legislatívno-technické úpravy.
Navrhuje sa jednotný termín nadobudnutia účinnosti vo vzťahu k čisteniu obchodného registra a to vzhľadom na skutočnosť, že uvedené umožnil posledný vývoj technickej implementácie a potrebných úprav informačných systémov.
Ďalej v tomto pozmeňujúcom návrhu je, chceme teda rozšíriť rozsah osobného oslobodenia od súdneho poplatku, ktoré sa bude vzťahovať na žalobcov v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy spôsobenej porušením povinnosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ale len v prípadoch, ak toto porušenie v rámci svojej zákonnej právomoci skonštatoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Ďalej v tomto pozmeňujúcom návrhu za účelom predchádzania podvodnému konaniu niektorých dlžníkov sa navrhuje sprísnenie podmienok oddlženia konkurzom, a to ustanovením minimálnej dĺžky vedenia exekučného konania alebo obdobného vykonávacieho konania ako podmienky pre oddlženie.
Spresňuje sa tiež kompetencia správcu vykonávať šetrenia na účely zistenia nepoctivého zámeru dlžníka a prípadnej odporovateľnosti jeho právnych úkonov. Tieto opatrenia posilnia presvedčenie, že osobný bankrot je nástroj pre poctivých dlžníkov a odstránia dôkaznú núdzu veriteľov v prípadných súdnych konaniach o zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. Rovnako sa navrhuje, aby aj prípad nedostatku centra hlavných záujmov patril medzi prípady, kedy popri zastavení konania má súd z úradnej povinnosti rozhodnúť o zrušení oddlženia.
A v neposlednom rade sa navrhuje, aby aj rozhodnutiu k zrušeniu oddlženia bola poskytnutá rovnaká publicita ako rozhodnutiu o oddlžení.
Pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som prečítala znenie pozmeňujúceho návrhu poslankyne Národnej rady Irén Sárközy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1605).
1. V čl. V sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
"1. V § 4 ods. 2 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
"k) žalobca v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 3cc), ak porušenie povinnosti potvrdil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,".
Doterajšie písmená k) až u) sa označujú ako písmená l) až v).
Poznámka pod čiarou k odkazu 3cc znie:
"3cc) § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."."
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Dopĺňaný bod nadobudne účinnosť 1. januára 2020, čo sa zohľadní v ustanovení o účinnosti.
2. V čl. V sa za bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie:
"7. Za § 18j sa vkladá § 18k, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 18k
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2020
Z úkonov a konaní navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2019 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019, i keď sa stanú splatnými po 31. decembri 2019."."
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Dopĺňaný bod nadobudne účinnosť 1. januára 2020, čo sa zohľadní v ustanovení o účinnosti.
3. V čl. XV sa za bod 5 vkladajú nové body 6 až 10, ktoré znejú:
"6. V § 166 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak ide o návrh na vyhlásenie konkurzu, musí od vydania poverenia na vykonanie exekúcie alebo od začatia obdobného vykonávacieho konania uplynúť aspoň jeden rok."
7. V § 166i ods. 2 sa za slová "Iné šetrenia" vkladá čiarka a slová "vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov,".
8. § 167 ods. 2 písm. f) znie:
"f) doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci vedenie exekučného konania alebo obdobného vykonávacieho konania podľa § 166 ods. 3."
9. V § 171c ods. 2 prvá veta sa na konci pripájajú tieto slová: "a ak už rozhodol o oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia".
10. Za § 171c sa vkladá nový § 171d, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 171d
Zverejnenie zrušenia oddlženia
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku."."
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Dopĺňané body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, čo sa zohľadní v ustanovení o účinnosti.
4. V čl. XX sa slová "júla 2020 okrem čl. I druhého a tretieho bodu § 768t v bode 34, čl. XIII bodov 1, 3 až 5, 7 až 13, § 15g v bode 47" nahrádzajú slovami "januára 2020 okrem čl. I až XIV a čl. XVI až XIX".
Zároveň navrhujem hlasovať samostatne o bode 37 spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
V súvislosti so zmenou účinnosti v čl. XX sa v predkladanom návrhu zákona vykonajú nasledovné zmeny:
– v čl. I bod 34 § 768s vrátane nadpisu sa slová "1. júla" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. októbra" v príslušnom tvare,
– v čl. I bod 34 § 768s sa slová "30. júna" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "30. septembra" v príslušnom tvare,
– v čl. I bod 34 § 768s ods. 2 písm. c) sa slová "1. októbra" nahrádzajú slovami "1. decembra",
– v čl. I bod 34 § 768s ods. 8 sa slová "30. októbra" nahrádzajú slovami "31. decembra",
– v čl. II bod 9 § 396a vrátane nadpisu sa slová "1. júla" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. októbra" v príslušnom tvare,
– v čl. II bod 9 § 396a sa slová "30. júna" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "30. septembra" v príslušnom tvare,
– v čl. VI bod 5 § 19o vrátane nadpisu sa slová "1. júla" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. októbra" v príslušnom tvare,
– v čl. VI bod 5 § 19o sa slová "30. júna" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "30. septembra" v príslušnom tvare,
– v čl. XI bod 5 § 39r vrátane nadpisu sa slová "1. júla" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. októbra" v príslušnom tvare,
– v čl. XI bod 5 § 39r sa slová "30. júna" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "30. septembra" v príslušnom tvare,
– v čl. XIII bod 47 § 15f vrátane nadpisu sa slová "1. júla" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. októbra" v príslušnom tvare,
– v čl. XIII bod 47 § 15f sa slová "30. júna" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "30. septembra" v príslušnom tvare,
– v čl. XIV bod 7 § 52zz vrátane nadpisu sa slová "1. júla" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. októbra" v príslušnom tvare,
– v čl. XIV bod 7 § 52zz sa slová "30. júna" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "30. septembra" v príslušnom tvare,
– v čl. XV bod 8 § 206j vrátane nadpisu sa slová "1. júla" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. januára" v príslušnom tvare,
– v čl. XV bod 8 § 206j sa slová "30. júna 2020" nahrádzajú slovami "31. decembra 2019",
– v čl. XVII bod 16 § 56g vrátane nadpisu sa slová "1. júla" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. októbra" v príslušnom tvare.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.10.2019 o 10:40 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:40

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Veľmi krátko a skôr procedurálne. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, chcem sa obrátiť na pána ministra.
Fakt to už nerobme! Ako novelizujeme zákon o konkurze a reštrukturalizácii v časti osobný bankrot. Tak jak som to narýchlo pozrela, asi v poriadku. Viem, že proste sa chce riešiť tá debata, aby sa zabránilo nejakým očividným zneužívaniam toho systému. Rozumiem, ale prosím, akože fakt do týchto typov zmien zase v druhom čítaní v pléne? Aspoň cez výbor keby to išlo. Koľkokrát sme si tu povedali, že takýmto spôsobom tento typ legislatívy proste nebudeme robiť. A ja viem, pán minister, že aj ako poslanec nemal si to rád. Stavia nás to do zložitej situácie. Dokonca aj nás, ktorí, povedzme teraz ide o zákon, ktorý skoro by som povedala, že dennodenne držím v ruke, aj tak ma to dostáva do situácie, že narýchlo musím vedieť, že či je to naozaj okej. Aj keď akože rozumiem kontextu, rozumiem prečo, rozumiem asi, o čo tam ide, ale aspoň cez výbor, aspoň cez výbor, ale nie takto. To som chcela povedať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.10.2019 o 10:40 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:55

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážená pani poslankyňa, veľmi nerád, ja som tiež k tomu bol výslovne dokopaný, ja som to, že poďme na iné riešenie, ale keďže tých podvodov, fakt robíme osobné bankroty vo veľmi úspešnej koncepcii. Už mali sme doteraz problém s tým, že nemali sme finančné prostriedky na chod centra právnej pomoci, lebo na celý, čo mali na celý rok, to už vyčerpali do augusta. Zefektívniť sa dá práca, ale, bohužiaľ, pri tom čísle je toľko tých podvodných konaní a tých všelijakých špekulantov, že nedá sa. Kým by sme pripravili návrh a išli cez MPK, cez všetko, proste tých podvodov bude ešte viac. Proste toto je záchranná brzda, ktorú musí minister takto zatiahnuť, aby sa ten dobrý inštitút, ktorý ste vymysleli, nestal nástrojom nepoctivých ľudí na to, aby sa zbavili podvodne svojich dlhov.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.10.2019 o 10:55 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:55

Ladislav Andreánsky
Skontrolovaný text
Áno. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som dve veci k tomuto návrhu zákona. Po prvé, poprosím vyňať bod 12 spoločnej správy na osobitné hlasovanie, a po druhé, o tomto návrhu zákona hlasovať o 17.00 hod. dnes.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.10.2019 o 10:55 hod.

MUDr.

Ladislav Andreánsky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:28

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám v druhom čítaní návrh vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti a exekútoroch a exekučnej činnosti.
Ide o to, že z dôvodu chýbajúceho explicitného vymedzenia osôb oprávnených podať správnu žalobu proti disciplinárnemu rozhodnutiu vznikli v aplikačnej praxi pochybnosti, pokiaľ ide o aktívnu legitimáciu na jedno podanie. Hlavným zámerom návrhovanej právnej úpravy je preto upraviť expressis verbis možnosť oboch účastníkov disciplinárneho konania domáhať sa prostredníctvom správnej žaloby preskúmania rozhodnutia disciplinárneho senátu, čím sa existujúce sporné výklady odstránia.
Ide o to, že ministerstvo spravodlivosti predtým aktívne podávalo iks správnych žalôb voči rozhodnutiu disciplinárnych senátov aj notárov, aj exekútorov, toto potom aplikačná prax pozmenila tak, že keďže nebolo výslovne napísané, že také oprávnenie ministerstvo spravodlivosti má, tak súdy začali zamietať tieto návrhy, že ministerstvo nemá aktívnu legitimizáciu. To sme vlastne dohodli aj s príslušnými komorami s tým, že tam ešte rozšírime možnosť, keď aj ministerstvo nepodá disciplinárny návrh, ale stotožňuje sa s disciplinárnym návrhom a rozhodnutie disciplinárnej komisie je také, že ministerstvo sa s tým nevie stotožniť, aby tá aktívna legitimácia bola aj v tomto prípade.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.10.2019 o 11:28 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:31

Ladislav Andreánsky
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2010 z 12. septembra 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti, tzv. Notársky poriadok, v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, tzv. Exekučný poriadok, a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1606), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
Ústavnoprávny výbor vládny návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča schváliť predmetný pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť aj ako celok v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vládneho návrhu zákona (tlač 1606a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 763 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania a pri rokovaní o vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.10.2019 o 11:31 hod.

MUDr.

Ladislav Andreánsky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:31

Magdaléna Kuciaňová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dovoľte mi, aby som ho v krátkosti odôvodnila.
Cieľom nášho návrhu zákona je predovšetkým zjednodušenie rekonštruovania školských internátov, študentských domovov, polikliník a nemocníc tak, aby pri zákazke na rekonštrukciu do zákonom ustanovenej hodnoty troch miliónov eur v prípade stavebných prác bolo možné namiesto štandardných postupov verejného obstarávania využiť postupy pre zákazky s nízkou hodnotou a zároveň aby pri zákazkách nad ustanovenú hodnotu muselo dôjsť k osloveniu najmenej troch subjektov.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, skončila som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.10.2019 o 11:31 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:32

Tibor Jančula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1725). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré na mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

22.10.2019 o 11:32 hod.

Tibor Jančula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:34

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, som rád, že v tejto sále je aj pán predseda, pretože ak sa nemýlim, tak táto myšlienka vyšla primárne z jeho hlavy. Takže dovoľte mi, aby som len krátko k tomu vystúpil, pretože naozaj tu neni treba veľa rozprávať a jediné, čo asi k tomu treba povedať, že tento zákon je proste paškvil, že tento zákon tu ani nemal byť, je to úplne potretie celej dlhoročnej práce ohľadom verejného obstarávania. Uvedomme si, že verejné obstarávanie je proces, ktorý sa tu dlhé roky vylaďuje. Ešte stále ho nemáme úplne vyladený, ale veľa krokov sa tu podstúpilo a vy vlastne prichádzate teraz so zákonom len preto, že sa vám nepáči tento zákon, tak ho idete úplne znefunkčniť podľa vašich predstáv a je to veľmi nebezpečný a toxický precedens len preto, že zákon o verejnom obstarávaní vám stojí v ceste.
Ani sa nejdem pýtať, či si to uvedomujete, ale práve takéto zásahy do tohto zákona otvárajú neskutočný priestor pre korupčné správanie, a preto považujem tento zákon naozaj za taký vrchol cynizmu. Pretože ani súčasný zákon vôbec nebráni obstarávaniu či už pri internátoch, alebo nemocniciach, takže vôbec tu nejde, tá diskusia tu vôbec nie je o tom, že teraz nedá sa vyobstarať a sú problémy a tak ďalej. Proste ak by ste si naštudovali samotný zákon, ak by ste videli, ako tie postupy fungujú, veď tie peniaze boli avizované už, myslím, že minulý rok, čiže dalo sa bez problémov za tento rok všetko vyobstarať a zariadiť. A keby ste sa rozprávali s ľuďmi, ktorí pracujú v oblasti verejného obstarávania, tak by ste veľmi dobre jednak počuli, ako sa to dá vyobstarať, a taktiež by ste počuli, že nie je problém samotný zákon o verejnom obstarávaní. Pretože keď si zoberieme kratučko, len technicky samotné obstaranie týchto vecí, najdôležitejšie je pripraviť ten projekt. Už dnes zákazky s nízkou hodnotou majú limit do 70-tisíc, pri stavebných prácach do 180-. Ale keď hovoríme o projekte, tak bez problémov sa dá vyobstarať ako zákazka s nízkou hodnotou samotný projekt. Samotný projekt nadefinuje, čo treba opraviť, čo treba urobiť, tam je vždycky to najväčšie gro práce.
Samozrejme, pokiaľ neviete, čo chcete spraviť, a chcete len tak hala-bala nakupovať, ako sa vám páči, tak v takom prípade vám zákon o verejnom obstarávaní stojí v ceste. Ale uvedomte si, že toto sú verejné zdroje. Ak si idete vy doma opraviť kachličku, v ktorej máte plesne, teda kúpeľňu, v ktorej máte plesne, nech sa páči, zavolajte si robotníka a robte za jazdy, ako sa vám páči. Ale tu sa jedná o verejné zdroje, čiže my dlhodobo hovoríme o tom, že transparentnosť je úplne kľúčová. Ak tu si môže obstarávateľ rozhodnúť, že či si zoberie takú zákazku, onakú, či to bude o 20 % lacnejšie, drahšie, proste naozaj ako na trhovisku, tak pri takýchto sumách je to úplne proti všetkým princípom transparentnosti, zodpovedného nakladania s verejnými zdrojmi a vôbec s pravidlami verejného obstarávania.
Takže tento zákon určite nepatrí do tejto rokovacej sály, tento zákon vôbec nepatrí do zásahov, medzi zásahy do verejného obstarávania, je v príkrom protiklade s duchom verejného obstarávania, s transparentným a zodpovedným nakladaním s verejnými prostriedkami, ktoré patria občanom a je to proste jednoznačne cesta ku korupčnému správaniu a k sprenevere verejných peňazí. Takže preto by som chcel, pán spravodajca, aj navrhnúť, aby tento zákon podľa §, podľa rokovacieho poriadku, § 73 ods. 3 písm. b), aby sa nepokračovalo v rokovaní o návrhu tohto zákona, pretože jednoznačne porušuje všetky princípy a je to proste čistý, čistý paškvil. Myslím si, že viac k tomu ani netreba čo povedať.
A už len odkážem predkladateľom, že ak chcete a naozaj máte úprimný záujem vyobstarať veci a pomôcť či už nemocniciam, alebo internátom, stačí si sadnúť s odborníkmi na verejné obstarávanie a oni vás prevedú celým procesom a uvidíte, že je to možné aj bez tohto vášho zákona.
Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.10.2019 o 11:34 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:39

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dámy a páni, táto vláda sa pripravuje na kradnutie, rýchle a efektívne kradnutie a počas tejto schôdze pre to robí všetko. Už si schválili cez poslanca Marčeka, to už samé osebe veľa napovie, si schválili vo verejnom obstarávaní to, že ak sa to schová pod nejakú, nejaké špeciálne dôvody, tak sa nemusí obstarávať a prípadne to, že ak bude, ak Úrad pre verejné obstarávanie nestihne z nejakých aj relevantných dôvodov rozhodnúť do nejakého termínu, tak automaticky bude považované, že to verejné obstarávanie je správne a podľa zákona. Čiže už sa pripravili, toto prešlo, toto bolo pod, toto už bolo schválené a teraz ako bonus, to akože vôbec sa nečudujem, že takýto návrh príde od SNS, ktorí rozkrádajú rýchlejšie ako SMER, tak od nich normálne fakt akože veľká drzovka aj na toto sústo, aj na to, že je pred voľbami; no nepozerajte tak na mňa, ja vám hneď poviem, čo ste urobili a vy to dobre viete.
Vy ste; úplne vážne myslíte, že vy chcete sa vyhovárať na nemocnice, ktoré nemajú už z čoho žiť, aj tak práve preto, lebo veľakrát sa počas vlády SMER-u, počas 12 rokov plytvalo, boli predražené nákupy, naozaj zákazky boli drahé a jednoducho realita je taká, že veľakrát peniaze končili vo vačkoch manažérov, ktorých tam navolil SMER, a teda v tomto vládnom období aj za účasťou SNS, za účasti SNS, namiesto toho, aby sa za tie peniaze liečili pacienti. Teraz sú tie nemocnice, samozrejme, v katastrofálnom stave a teraz ich akože treba rekonštruovať. No rekonštruovať ich treba preto, lebo sa do nich dlho neinvestovalo a keď sa malo, tak namiesto toho ste si brali úplatky.
Ale podstata je v tom, že dnešný, dnešná legislatíva dáva lehotu 20 dní, za 20 dní sa dáva obstarávať, ak je všetko pripravené, ako má byť, za 20 dní viete obstarať. A vy tu teraz navrhujete a vyhovárate sa na nemocnice, že, citujem, zjednodušenie rekonštrukcie, vraj teda internátov a nemocníc, takým spôsobom si to idete zjednodušovať, že pri zákazke na rekonštrukciu do zákonom ustanovenej hodnoty tri milióny v prípade stavebných prác by bolo možné namiesto štandardných postupov verejného obstarávania využiť postupy pre zákazku s nízkou hodnotou. Rozčuľujete ma s týmto, lebo vy hovoríte, že to, čo dnes bolo možné do 180-tisíc, bude možné do troch miliónov. My sa tu bavíme o 90 miliónoch. A teraz čo to znamená, že štandardné postupy? To znamená nástenkový tender. To znamená, že vy si vyberiete troch kamarátov, presne to tu píšete, že stačia traja záujemcovia. Vyberiete si troch kamarátov, keďže zdravotníctvu vládol Paška a teraz, pokiaľ dobre viem, tak vraj sa to celkom darí Rašimu, tak niekoho osloví. Jeden, druhý, tretí, dohodnete sa, vyberete zákazku bez toho, aby sa to ktokoľvek dozvedel, za 3 milióny! A tieto peniaze pôjdu zo zdravotníctva. Veď ma neštvite! Na toto akože naozaj, toto už chce akože silnú odvahu toto tu predložiť.
A nehovoriac o tom, že tento istý návrh zákona hovorí ešte ako bonus, hej, že môžete uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý splní podmienky účasti a umiestni sa na niektorom z prvých troch miest v poradí uchádzačov a jeho ponuka neobsahuje hodnotu plnenia o viac než 20 % vyššiu, ako je hodnota plnenia uchádzača, ktorý sa umiestnil v poradí ako prvý. Čiže akože nielenže my si to vycapíme niekde na nejakú schovanú nástenku, aby nikto nevedel, ale ešte aj keby náhodou sa nám tam niekto, akože sa o tom náhodou niekto dozvie a dá nejakú normálnu sumu, tak aby vyhral náš kamarát, ktorý nám dal províziu do vačku, tak napríklad môže sa jednať o rozdiel v prípade, že by išlo o zákazku na 2 milióny, tak vy si vyberiete kamaráta, ktorý ponúkne sumu 2 mil. 400-tisíc, čo je 400-tisíc viacej, tieto peniaze môžu ísť na liečenie ľudí, 400-tisíc, a vy si to jednoducho poviete, že to je úplne v pohode, to je v poriadku, čo, 400-tisíc, to je 5 eur. Ako typické SNS toto. Zdvíha ma zo stoličky, že máte vôbec drzosť sem dať takýto návrh zákona po tom, čo tu šafárite a akým spôsobom a práve SNS šafári. V žiadnom prípade toto nesmie tento parlament schváliť. A ak to urobí, veľký cirkus z toho budeme robiť, lebo toto neni sranda ani to neni maličkosť. Je to v rozpore s právom EÚ. Čítalo sa to, že nie je. Jakže nie je? Samozrejme, že to je. Však je to v rozpore s verejným záujmom. Je to v rozpore s verejným, so zákonom o verejnom obstarávaní, idete ho preto kvôli tomu meniť.
A hovorím, podobá sa to na nástenkový tender, príprava na nástenkový tender. Viete, že vám ide, že idete z posledného, ste tu posledné mesiace a efektívne využívate svoj čas nie na to, aby ste ľuďom pomáhali, ale na to, aby ste to tu rozkradli. Ma nehnevajte s takýmito návrhmi zákona. V žiadnom prípade toto... Naozaj, veľmi dobre sa pozriem na to, kto za tento návrh hlasuje, a budeme o tom rozprávať a budem konfrontovať každého jedného. Lebo toto vôbec navrhnúť je úplná stupidita a drzosť najvyššieho rangu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.10.2019 o 11:39 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video