51. schôdza

15.10.2019 - 29.10.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

22.10.2019 o 14:19 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

14:19

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbor prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

22.10.2019 o 14:19 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:21

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Cieľom nami predkladanej novely zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády je zriadenie Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky ako samostatného ústredného orgánu štátnej správy.
Zriadenie samotného ústredného orgánu štátnej správy je pre oblasť cestovného ruchu a športu, na plnenie úloh v týchto oblastiach dôležité a odbornou verejnosťou veľmi pozitívne vnímané. Je potrebné mať k dispozícii odborný a funkčný aparát, ktorý dokáže reflektovať na dôležité podnety a v tak ekonomicky dôležitých oblastiach, ako je cestovný ruch aj šport, je priam nevyhnutný. Možno konštatovať, že predovšetkým zvýšená návštevnosť našej krajiny domácimi, ale aj zahraničnými turistami, docielená zavedenými inými opatreniami, ktoré boli už prijaté v tomto volebnom období, stále má potenciál rastu. Všetky tieto aspekty prispeli k tvrdeniu a k všeobecnému názoru o potrebe zriadiť samostatné ministerstvo pôsobiace v tejto oblasti, aby boli kvalitne plnené úlohy v oblasti nielen cestovného ruchu, ale aj športu.
Návrh zákona má negatívne, ale aj pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, primárne by malo dôjsť k preskupeniu existujúcich presúvaných kapacít a finančných zdrojov z existujúcich ministerstiev na novovytvorené ministerstvo.
Návrh zákona je v súlade s ústavou a inými zákonmi, taktiež medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a taktiež je v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

22.10.2019 o 14:21 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:23

Stanislav Kmec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (tlač 1727). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

22.10.2019 o 14:23 hod.

Stanislav Kmec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:24

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predkladateľ, vážení spolupredkladatelia, budem pomerne stručný. Chcem sa len spýtať, že prečo. Preboha, prečo prinášate na pôdu parlamentu takýto návrh zákona? Ak by sa malo niečo s ministerstvami robiť, tak by sa mal ich počet znižovať, nie zvyšovať. Myslím si, že ministerstiev máme dosť. Ale ak tvrdíte, že je potrebné mať dostatočné kapacity odborné a neviem aké, aby sa zaoberali cestovným ruchom a športom, tak ja myslím, že poslanecký klub SNS svoje kapacity už preukázal a toľko návrhov z týchto dvoch oblastí predložil, že je úplne zbytočné vytvárať nejaké nové ministerstvo.
Ale teda nerozumiem, môžme sa vecne sporiť o tom, že čo má štát robiť v oblasti cestovného ruchu a športu, ako má do nich zasahovať, koľko ma do nich liať peňazí, akým spôsobom má používať verejné zdroje na ne, akým spôsobom ich má regulovať, koho má akým spôsobom zvýhodňovať alebo nemá zvýhodňovať. Sú úplne legitímne debaty v demokratickej spoločnosti, to nespochybňujem, len nerozumiem, a teda v dôvodovej správe som sa to nedočítal, prečo je potrebné vytvoriť kvôli tomu nové ministerstvo. Prečo to nie je možné robiť v rámci existujúcich rezortov, ktoré už dnes majú tieto oblasti na starosti a môžu všetko to, čo zrejme očakávate, že by robilo samostatné ministerstvo, robiť?
A potom mám druhú otázku, že prečo predkladáte takýto návrh zákona na konci volebného obdobia s účinnosťou od 1. januára 2021. Je úplne legitímne, ak príde nejaká vláda a povie, že my potrebujeme zriadiť dve nové ministerstvá, tak na začiatku volebného obdobia upraví zákon o organizácii činnosti vlády a vytvorí dve nové ministerstvá, alebo príde iná vláda, ktorá povie, že chceme zrušiť tri ministerstvá alebo zlúčiť nejaké ministerstvá, a spraví to na začiatku volebného obdobia. Je už trošku zvláštne, ale povedzme že ešte ako-tak akceptovateľné, ak vláda v priebehu volebného obdobia dospeje k záveru, že potrebuje zmeniť štruktúru ministerstiev a nejaké vytvoriť alebo zlúčiť a urobí to napríklad v polovici volebného obdobia. Ale na konci volebného obdobia až pre nasledujúce volebné obdobie, ktoré v tejto chvíli nevieme, kto bude tvoriť, tvoriť vládnu väčšinu. A samozrejme, že strany, ktoré budú tvoriť vládnu väčšinu, si povedia, ktoré ministerstvá chcú a ktoré ministerstvá nechcú. Čiže tento zákon je úplne nezmyselný, je čisto píár aktivita, lebo ak má ministerstvo vzniknúť 1. januára 2021, tak vláda, ktorá vzíde z volieb 29. februára 2020, si tak či tak povie, či také ministerstvo chce alebo nechce, a keď ho nechce, tak ho jednoducho zruší.
Tak neviem, zrejme si nedôverujete, že sa budete podieľať aj na nasledujúcej vláde a budete môcť ovplyvniť, či také ministerstvo bude alebo nebude, ale nevidím iný dôvod, prečo zákonom v roku 2019, pred voľbami, ktoré sa uskutočnia vo februári 2020, navrhujete vytvoriť nové ministerstvo od 1. januára 2021. Ja by som bol teda naozaj veľmi rád, keby ste mi toto mohli vysvetliť, lebo jasné, máme rôzny názor na to, či má byť to ministerstvo, alebo nemá byť to ministerstvo. Rešpektujem, že vy máte na niektoré veci a mnohé veci iný názor ako ja, ale tomuto naozaj úprimne nerozumiem a príde mi to úplne absurdné.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.10.2019 o 14:24 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:29

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Ondrej Dostál, ja navrhnem jednu možnú odpoveď na tebou položené otázky, a to je tá, že práve preto SNS navrhuje takéto ministerstvo, lebo vie, že sa tým nebude musieť zaoberať po voľbách. A teda už nám zadáva nejakú agendu, nám, ktorí tu budeme po voľbách, aby sme to ministerstvo museli rušiť. Takže oni potom budú vyskakovať, že sme proti cestovnému ruchu a také všelijaké veci budú robiť. Takže uznávam, že toto je trošku domýšľavé, čo som tu uviedol, ale žiadne iné vysvetlenie sa mi tu neskytá. Lebo pravda je taká, že keby ste, keby si SNS viacej dôverovala v tomto, tak by dala účinnosť takú, ktorá koreluje s tými voľbami predsa, nie, tak prečo by to nemalo byť od 1. marca alebo 1. apríla, mali by ste povedzme mesiac na zriadenie ministerstva, to by dávalo perfektný zmysel. Ale vy to robíte tak, akože dávate priestor na to, aby nejaký taký ekonomický radikál, ako je Sulík, musel to ministerstvo zrušiť. A potom vy budete poukazovať na to, že vidíte, týchto ľudí nezaujíma cestovný ruch, nezaujíma ich šport, preto to tu s nami tak vyzerá. Nie preto, že ste rozkradli všetky peniaze na športoviská a že sa budujú tu všelijaké futbalové štadióny, na ktorých sa nedá hrať a tak. Takže o tomto to podľa mňa je.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2019 o 14:29 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:31

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ondrej, Ondrej, že ty tu hráš nejaké divadielko? Lebo ja si myslím, že to je tak, že kolegovia z SNS už teraz vedia, že bude treba prerozdeliť veľa stoličiek v tej budúcej vláde, a povedali si, aj OKS by malo mať svoje ministerstvo. Že ty si niekde potajomky odborníkom na šport a cestovný ruch? Ja si myslím, že toto je jediné zmysluplné. A ak toto neplatí, tak potom ale súhlasím s predrečníkom Dostálom, že ten návrh je úplne absurdný.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2019 o 14:31 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:32

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem obom opozičným kolegom za reakcie, aj keď teda, pravdupovediac, ja som sa nádejal, že nejakú reakciu budú, bude mať aj pán predkladateľ a teda vysvetlí to.
Kolega Baránik, no ja myslím, že však to nebude žiadny problém, veď zrušiť ministerstvo alebo teda upraviť, upraviť ten zákon bez ohľadu na to, kedy bude mať účinnosť tá budúca vláda, vláda bude môcť. A myslím si, že všetci rozumní ľudia dokážu porozumieť tomu, že nemôže byť ministerstvo na úplne každú oblasť, každú tému a tých ministrov je aj tak, aj tak dosť. Takže keď si oni chcú robiť agendu na tom, že starajú sa o cestovný ruch a šport až tak, že o rok a štvrť chcú vytvoriť nejaké ministerstvo, no tak my môžme v rámci našej agendy štíhleho štátu a šetrenia verejných zdrojov jedno nadbytočné ministerstvo zrušiť. A myslím si, že na tomto nájdeme pomerne rýchlo zhodu aj s ostatnými dnes opozičnými stranami.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2019 o 14:32 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:34

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. V krátkosti budem reagovať na to, čo tu odznelo, pretože vo faktickej poznámke by sa nedalo obsiahnuť všetko, čo tu zaznelo.
Posledné tri roky, čo sa tu rozprávame o cestovnom ruchu, každý jeden poslanec, s ktorým som túto debatu mal; pán kolega, neodchádzajte, aj vám sa budem venovať, chvíľku. (Reakcia z pléna.) Jaj, no tak dobre, dobre, dobre, dobre.
Tak pán; sme sa bavili o tom, že cestovný ruch na Slovensku má obrovský potenciál. A keď sme sa tu rozprávali o akejkoľvek ekonomickej otázke, tak všetci ste kritizovali to, že Slovenská republika je výlučne orientovaná na automobilový priemysel a rast hrubého domáceho produktu je výsostne závislý od automobilového priemyslu a od domácej spotreby. Keď sme túto debatu mali aj pri iných zákonoch, ktoré Slovenská národná strana predniesla ohľadom cestovného ruchu, tak sme sa zhodli na tom, že cestovný ruch má potenciál byť jedna z nosných, jedno z nosných odvetví pre slovenskú ekonomiku.
A nám je ľúto, Slovenskej národnej strane, že cestovný ruch nemá takúto pozornosť v tomto volebnom období, pretože v súčasnosti cestovný ruch má na starosti ministerstvo dopravy a je to akási sekcia tam niekde zapatrošená, ktorá nemá také kompetencie, aké by sa tejto dôležitej otázke dalo. Preto prichádzame s touto iniciatívou, aby bolo zriadené ministerstvo cestovného ruchu, aby sme dali tomu strechu aj kompetenčnú, aj čo sa týka oblasti financií, aby to malo jednotnú koncepciu, aby to malo hlavu a pätu, aby sme cestovný ruch na Slovensku zdynamizovali. Pretože všetky krajiny, ktoré sa venujú cestovnému ruchu a cestovný ruch tvorí značnú časť ich domáceho, hrubého domáceho produktu, majú extra zriadené organizácie, ktoré sa výlučne venujú či už propagácii krajiny dovnútra aj navonok, ale, samozrejme, aj legislatívnej iniciatíve, ktorá následne je pretavená do zákonov tej danej krajiny.
To, že otázka športu je tiež dôležitá, súvisí s tým, že na ministerstve školstva bol zriadený tretí štátny tajomník, ale taktiež tam naráža na kompetenčné úlohy alebo kompetenčné spory so súčasným zákonom. Preto sme sa rozhodli týmto spôsobom odčleniť aj odvetvie športu, tak aby športovci mali sa na koho obrátiť a vedeli oňho, alebo mohli mať uňho rovnocenného partnera na diskusiu, aby sa prijímali opatrenia, ktorú budú mať zmysel aj do budúcna, aby sa prijímali dlhodobé stratégie na rozvoj cestovného ruchu.
Prvé čítanie, pán kolega Dostál, dobre viete, že je o filozofii zákona. Nie o tom, že či to bude účinnosť mať od roku ´21. Kľudne, môžme sa dohodnúť na pozmeňujúcom návrhu, pre mňa za mňa to môže platiť aj od 1. 1. 2020. Ja s tým nemám najmenší problém. Ak sa to bude dať organizačne spraviť, ak sa nájde politická vôľa, ja som za. Len treba si uvedomiť, že takéto ministerstvo má potenciál, aby sme vytvorili nové ekonomické ministerstvo, ktoré bude mať na starosti veľmi dôležitú oblasť cestovného ruchu.
Takže druhé čítanie, ja sa teším na diskusiu určite u vás na ústavnoprávnom výbore. Určite tam prídem ako predkladateľ, môžme sa na túto tému kľudne sa rozprávať dlhé hodiny.
Pán kolega Baránik, no fakt neviem, či na vás treba reagovať alebo nie. Mňa dojíma, akú máte starosť o Slovenskú národnú stranu. Skôr by som vás, teda zameral vašu pozornosť na váš klub SaS, ktorý sa podľa mňa stýka už len kvôli tomu, aby ste sa prepočítali, koľko vás zostalo. Už iný zmysel s vami asi nemá zmysel diskutovať, pretože tie vaše stále dookola opakujúce vety o tom, ako to tu je zlé, niekto tu rozkráda, jednoducho na to fakt nemá zmysel reagovať.
A, pán kolega Poliačik, garantujem vám, že s pánom Dostálom sme sa nedohadovali, že mu spravíme ministerstvo pre OKS.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.10.2019 o 14:34 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:38

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. V krátkosti iba, vážení kolegovia, na rokovanie Národnej rady predkladám návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Cieľom predkladanej novely zákona o dani z príjmov je podpora mobility pracovnej sily a stimulácia nového zdroja, z ktorého môže byť financovaná bytová výstavba, to jest zo zdrojov podnikateľského prostredia.
V krátkosti sú zadefinované hlavné parametre, ktoré by mali spĺňať. Napríklad daňovník, ktorý zamestná viac ako 49 zamestnancov a je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, môže odpisovať budovy zaradené do odpisovej skupiny počas šiestich rokov.
Taktiež bude tam regulované nájomné. Bytová výmera nemôže presiahnuť viac ako 100 metrov štvorcových. Takto bude regulované nájomné daňovo uznateľné a zamestnanec so zamestnávateľom sa budú môcť takýmto spôsobom, alebo zamestnávateľ bude takýmto spôsobom môcť prispievať svojmu zamestnancovi.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, taktiež medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Ďakujem pekne zatiaľ, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.10.2019 o 14:38 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:40

Eduard Adamčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedené návrhy prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.10.2019 o 14:40 hod.

Ing.

Eduard Adamčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video