51. schôdza

15.10.2019 - 29.10.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.10.2019 o 13:24 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:24

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tak nie je to za spravodajcu, je to teda za poslanca normálne. Je nás tu fakt pár, tak môžme možno trošku tak ekonomicky podebatovať. (Reakcia navrhovateľa. Zasmiatie sa rečníka.)
No, takto. Predložený návrh zákona vlastne prináša ďalšiu výnimku, špeciálnu, špeciálnu sadzbu pre nejakú konkrétnu časť odvetvia. Môže sa zdať, že to skutočne zvýši jeho, jeho konkurencieschopnosť a môže to tak v určitých prípadoch aj byť.
Ale keď sa pozrieme na to nejak tak všeobecne, tak všetky výnimky, špeciálne podpory, dotácia, akokoľvek to nazvať, proste je lákavé ich dávať, je to viditeľné, dá sa to politicky prezentovať, ale vytvára to za jedno neprehľadnosť, za druhé to ťažko odlíšiť, táto výnimka je ešte dobrá, táto už je lobizmus pre niekoho. A celkovo je to, je to taká nejaká nesprávna cesta. V podstate v ekonomike, aby, aby veci fungovali, nie je dobré, keď konkurujú si len firmy teda v nejakom tom odvetví, ale aby aj celé odvetvia mali nejakú, povedzme rovnakú štartovaciu bázu a konkurovali, súťažili vlastne celé odvetvia medzi sebou. Takže toto je také naše stanovisko ako strany, ktorej ekonomický program je teda kľúčová časť ich programu.
Myslím si, že pre občanov Slovenska a aj pre ekonomiku samotnú by bola jednotná sadzba DPH, samozrejme, na čo najnižšej úrovni, ktorú si štát teda vie dovoliť. A pochopiteľne, samozrejme, s fungujúcim verejným sektorom, aby teda vôbec bolo možné uvažovať a bol priestor na zníženie DPH.
Takže z tohto pohľadu, myslím, ideu máme rovnakú, chceme podporovať ekonomiku, chceme, a cestovný ruch je dôležitý, to, samozrejme, súhlasíme, ale nie cez takéto výnimky. Je to komplikované, vytvára to nerovnováhu a navyše to ani, ani, ani nepomáha.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.10.2019 o 13:24 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:26

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
No, pán kolega, ja som teda veľmi neporozumel, v čom je problém, lebo to boli skôr také všeobecné konštatovania z vašej strany, nejak konkrétne som sa nedozvedel, že v čom je problém.
A pokiaľ ide, že je to nejaké zvýhodňovanie. No, áno, je to zvýhodňovanie všetkých hotelov, penziónov, motelov a ubytovacích zariadení, ktoré poskytujú na Slovensku - ubytovanie a zvýhodnenie oproti komu? Kto ešte, ja neviem, internátom? Alebo, ja neviem, voči komu je to zvýhodnenie? Lebo týka sa to všetkých, ktorí poskytujú ubytovacie služby a varia tam. Všetkých. Čiže nejak ma veľmi nenapadá, že zvýhodnenie voči komu.
Zníženie alebo zavedenie jednotnej sadzby dane, áno, s tým ja súhlasím a s tým, tam sa nemusíme sporiť, ale mne vo vašom vystúpení, mne vo vašom vystúpení chýba, ja neviem, trošku konkrétne, že v čom konkrétne vidíte problém, že zvýhodnenie, okej, ale voči komu? Že treba to lepšie nejako systémovo riešiť. Dobre, povedzte ako. Čiže keď niečo, lebo tak ako by to malo, myslím, že fungovať, že keď niečo kritizujem, dobre, ale treba priniesť riešenie. To znamená, že toto sa mi nepáči a mali by sme to urobiť takto.
Zatiaľ som počul vo vašom vystúpení, že toto sa mi nepáči, lebo to nie je dobré a dalo by sa to urobiť lepšie, len som sa nedozvedel ako.
Čiže len toľko.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.10.2019 o 13:26 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:29

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
V podstate len veľmi jednoducho. Ďakujem za slovo. Inak toto je jedna výnimka, ktorá, okej, je. Už, už popísať ju nie je jednoduché, hej, a teraz ale za chvíľku napadne niekoho, že nejaké iné odvetvie, nejakému inú časť kľudne potravín v nejakom inom režime, napríklad ten McDonald bez ubytovania, a vyrábame proste zložitejšie a zložitejšie zákony, viac a viac výnimiek, v ktorých sa vo finále stratíme my a vo finále sa stratí v nich aj ekonomika potom a jej celková taká efektívnosť. Takže asi, asi takto.
Skryt prepis

Vystúpenie

25.10.2019 o 13:29 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:30

Peter Pamula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, návrh zákona upravuje všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na podporu realizácie investičného zámeru v cestovnom ruchu na území Slovenskej republiky. Poskytovateľom investičnej pomoci formou dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok bude prijatím návrhu zákona ministerstvo dopravy. Postup pri posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc, schvaľovanie investičnej pomoci, zmenu podmienok a zrušenie rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci upravuje návrh zákona odkazom na zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom príslušným ministerstvom pre oblasť cestovného ruchu bude Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Prijatie predloženého návrhu zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Prijatie návrhu zákona ďalej bude mať pozitívny sociálny vplyv a nebude mať vplyv na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a ani vplyv na služby verejnej správy pre občanov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj európskym právom.
Ďakujem veľmi pekne a hlásim sa ako prvý do rozpravy.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.10.2019 o 13:30 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:32

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2052 z 19. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 748 z 8. októbra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 489 z 10. októbra 2019 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu rokoval dňa 10. októbra 2019, avšak o návrhu nehlasoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených pod bodom III tejto správy, vyplýva 5 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, všetky majú legislatívnotechnický charakter. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 5 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 409 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Tibora Jančulu, ktorého pre jeho neprítomnosť zastupujem, predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.10.2019 o 13:32 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:35

Peter Pamula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Cieľom je spresnenie vymedzenia pojmov produktov cestovný ruch a jednoznačné definovanie tohoto pojmu a súborov a služieb. To znemená, zákonom č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 35/2019 Z. z., boli uvedené úlohy po zániku Slovenskej agentúry pre cestovný ruch vypustené zo zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom na to, že ministerstvo dopravy a výstavby zabezpečuje plnenie týchto úloh naďalej, v rámci zachovania kontinuity sa ich znenie opätovne dopĺňa do zákona. Zámerom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečiť kontinuálnu kvalitu poskytovania služieb v oblasti cestovného ruchu.
Teraz prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Vavreka a Petra Pamulu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (tlač 1645).
V čl. I sa pod bodom 1 vkladá bod 1, ktorý znie: V § 2 písm. c) sa pred slovo "produktom" vkladá slovo "udržateľným".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý nie: V § 4 dopĺňame písmená r) až t), ktoré znejú:
"r) zabezpečuje koordináciu vypracovania návrhu na realizáciu propagácie a prezentácie Slovenskej republiky ako cieľovej krajiny cestovného ruchu,
s) môže zriaďovať a rušiť zahraničné zastupiteľstvá cestovného ruchu a vnútroštátne regionálne pracoviská,
t) zabezpečuje prostredníctvom vnútroštátnych regionálnych pracovísk zber a výmenu územných údajov, komunikáciu s partnermi, podieľa sa na marketingovej podpore predaja produktov cestovného ruchu regionálneho a národného charakteru a plní na území príslušných regiónov úlohy, ktoré vyplývajú zo schválených koncepčných dokumentov cestovného ruchu."
Nasledovné body sa primerane prečíslujú.
V čl. I za pod 4 sa vkladá bod 5, ktorý znie: V § 29 ods. 10 sa za písmeno d) sa za slovo "podporu" vkladá slovo "udržateľných".
V čl. I sa za bod 5 vkladá bod 6, ktorý znie: V § 29 ods. 10 písm. h) sa za slovo "zavedenie" vkladá slovo "udržiavanie".
Skončil som prvý pozmeňovací návrh.
Druhý pozmeňovací návrh je legislatívnotechnická vec a ide o vytvorenie priestoru v zákone č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. o úprave osobitostí poskytovania investičnej pomoci v oblasti cestovného ruchu.
Teraz prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (tlač 1645).
V čl. I bod 4 § 27c): § 27 c) vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 9g).
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1. V nadväznosti na vypustenie odkazu 9g) sa vykoná legislatívnotechnická úprava preznačenie odkazov a poznámok pod čiarou 9h) až 9s).
V čl. I sa vkladá čl. II, ktorý znie:
"Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. sa dopĺňa takto: V § 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
"d) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,"."
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
Doterajší čl. II sa označuje ako čl. III.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.10.2019 o 13:35 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
51. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie v rozprave 9:03

Marián Kéry
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som návrh stručne uviedol. S kolegom Martinom Nemkym sme predložili na minulej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V posledných rokoch so stúpajúcou aktivizáciou občanov v rôznych občianskych združeniach, aktivitách proti nežiaducim spoločenským javom sa stalo určitou "módou" túto angažovanosť propagovať nielen v rámci volebnej kampane, ale uvádzať ju aj na kandidátnej listine s cieľom, aby sa tieto údaje dostali na hlasovací lístok a ovplyvňovali voliča aj v období, kedy už je vedenie volebnej kampane zakázané. Zároveň tým dochádzalo k propagácii konkrétnych občianskych združení, ktoré zároveň verejne propagovali svoje sympatie k programom politických strán.
Cieľom nášho návrhu je zabezpečiť, aby údaje o zamestnaní kandidátov na kandidátnej listine, ako aj na hlasovacom lístku boli skutočne údajmi o ich zamestnaní, aby sa tento priestor nezneužíval na propagáciu občianskych združení v prípade iných právnických osôb, resp. aby tento údaj nebol používaný na identifikáciu príslušnosti kandidáta k hnutiu, konkrétnej občianskej iniciatíve, združeniu a podobne. Kandidát má, samozrejme, právo hlásiť sa k rôznym občianskym aktivitám, vyjadriť svoju náklonnosť k hnutiu, avšak to všetko v rámci volebnej kampane a v rámci vysvetľovania svojich vlastných programov a cieľov.
Zdôrazním, že aj Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa na základe podnetu zaoberala na svojom zasadnutí 8. októbra 2018 otázkou obsahu pojmu zamestnanie a skonštatovala, že zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva bližšie nedefinuje pojem zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny. Zodpovednosť za údaje o zamestnaní uvedené na kandidátnej listine nesie jej predkladateľ. Zároveň skonštatovala, že dochádza k zneužívaniu rubriky zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny, na politickú reklamu.
Slovenský právny poriadok pojem zamestnanie síce nešpecifikuje a iba podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka sa pod slovom zamestnanie považuje pravidelná práca za mzdu. A to je tiež jeden z dôvodov, prečo považujeme úpravu zákona za potrebnú. A určite mi dáte za pravdu, že uvádzať v kolónke zamestnanie Tím Hattas alebo Team Vallo je naozaj nekorektné a zavádzajúce.
Čo sa týka; novela zákona má teda pomôcť najmä voličovi v jednoznačnom rozpoznaní nezávislého kandidáta od kandidáta na kandidátnej listine politickej strany. Domnievame sa, že volič má právo na pravdivé, neskreslené informácie o kandidátoch a na základe týchto informácií sa vo volebnej miestnosti rozhodovať.
Čo sa týka osobitnej časti, tak upravuje sa obsah kandidátnej listiny v tom, že údaj zamestnanie nesmie obsahovať žiadne vlastné mená ani ich skratky. Kandidát nemá obmedzenie v tom, že môže uviesť aj viac zamestnaní, ak ich vykonáva, avšak bez uvádzania názvov zamestnávateľa.
Úpravou kandidátnej listiny dochádza zároveň k žiaducej úprave obsahu hlasovacieho lístku, keďže údaje z kandidátnej listiny sa v plnom rozsahu uvádzajú na hlasovacom lístku. Tým sa zabezpečí informácia pre voliča v rozsahu, ako ustanovuje zákon, a v rozsahu, ako mal zákonodarca aj v pôvodnom znení zákona na mysli.
Účinnosť sa navrhuje od 1. mája 2020, aby sa zákon mohol prvýkrát uplatniť až po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň po vykonaní doplňujúcich volieb do orgánov územnej samosprávy obcí, ktoré by sa mali uskutočniť ešte pred týmto dátumom.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.10.2019 o 9:03 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:08

Stanislav Kubánek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Kéryho a Martina Nemkyho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 2044 z 18. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určitej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 743 z 8. októbra 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 257 z 10. októbra 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu rozdanú. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 4 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 265 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pán podpredseda, skončil som, ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

28.10.2019 o 9:08 hod.

Ing.

Stanislav Kubánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:12

Marián Kéry
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, určite si pamätáte, že v prvom čítaní v rozprave som avizoval, že budeme mať záujem viacerí poslanci zmeniť termín nezávislý kandidát na slovné spojenie kandidát bez politickej príslušnosti. Je to hlavne kvôli tomu, že ten "nezávislý kandidát" na jednej strane hneď evokuje to, že tí kandidáti, ktorí kandidujú na kandidátnych listinách politických strán alebo koalícií, sú akoby závislí.
A jedinú, jediný rozdiel, čo môžem pripustiť, pán poslanec Dostál, je v tom, že nezávislého kandidáta nikto nemôže stiahnuť na rozdiel od kandidátov, ktorí sa nachádzajú ma kandidátnej listine politickej strany, ale iný rozdiel nevidím. Pretože ak sa niekto dostane ako poslanec či už do obecného zastupiteľstva, do zastupiteľstva samosprávneho kraja, alebo aj do Národnej rady, každý poslanec má rovnakú váhu svojho hlasu. Preto mi dovoľte, aby som odôvodnil našu legislatívnu iniciatívu.
Pojem nezávislý kandidát bol zavedený do právneho poriadku Slovenskej republiky za tým účelom, aby vo voľbách mohli okrem politických strán, resp. kandidátov na kandidátnych listinách politických strán rovnako mohli kandidovať aj kandidáti, ktorí nie sú členmi strany, a teda sa nemôžu uchádzať o miesto na kandidátnej listine politickej strany. Títo kandidáti môžu kandidovať iba v prípade, že ich podporí potrebný počet voličov volebného obvodu, v ktorom sa kandidát uchádza o ich hlasy. Toto označenie bolo pre voliča jasným signálom, že kandiduje kandidát, ktorý je nezávislý na ktorejkoľvek politickej strane, že nie je členom žiadnej politickej strany, a teda po zvolení sa bude správať a konať nezávisle od vôle ktorejkoľvek politickej strany a bude konať iba podľa vlastného vedomia a svedomia.
Dnes už, bohužiaľ, táto formulka neplatí a voliči na hlasovacích lístkoch nachádzajú kandidátov s označením nezávislý kandidát, a pritom majú vedomosť, že ide o člena politickej strany, dokonca niekedy vysokopostaveného funkcionára tejto strany. Označenie nezávislý kandidát akoby stratilo svoj pravý význam a označuje iba kandidáta, ktorý si sám zbiera podpisy na podporu kandidatúry vo voľbách do orgánov územnej samosprávy, pričom svoje politické zameranie pred voličom z rôznych dôvodov utajuje. A postavenie nezávislého kandidáta akoby sa stalo predmetom rôznych špekulácií.
Voliči sa vo voľbách do orgánov územnej samosprávy rozhodujú veľakrát podľa mena, teda osobného poznania kandidáta, a politická príslušnosť nie vždy je rozhodujúca, avšak v žiadnom prípade by sme voliča nemali zavádzať uvádzaním nepravdivých informácií na hlasovacom lístku. Toto je dôvod pre ktorý navrhujeme, aby sa pojem nezávislý kandidát nahradil novým pojmom kandidát bez politickej príslušnosti, čo v podstate presne vystihuje pravý zmysel slovného spojenia nezávislý kandidát. Keďže toto slovné spojenie sa používa nielen v zákone o podmienkach výkonu volebného práva a v zákone o volebnej kampani, je potrebné ho nahradiť okrem toho aj v zákone o Ústavnom súde a v Správnom súdnom poriadku. Zároveň v zákone o obecnom zriadení sa slovné spojenie nezávislý poslanec navrhuje nahradiť slovným spojením poslanec bez politickej príslušnosti.
Pán predsedajúci, dovoľte, aby som teraz prečítal pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Mariána Kéryho, Martina Nemkyho, Juraja Blanára, Stanislava Kmeca a Eleméra Jakaba k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Kéryho a Martina Nemkyho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V čl. I sa za bod 17 dopĺňa nový bod 18, ktorý znie:
„18. Slová „nezávislý kandidát“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „kandidát bez politickej príslušnosti“ v príslušnom tvare.“
Za čl. I sa vkladajú nové články II až V, ktoré znejú:
„Čl. II
Zákon č. 162/2015 Z. Z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z. a zákona č. 344/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 295 a v § 305 sa slová „nezávislý kandidát“ nahrádzajú slovami „kandidát bez politickej príslušnosti“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 70/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 5/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 14 ods. 2 sa slová „nezávislých poslancov“ nahrádzajú slovami „poslancov bez politickej príslušnosti“.
Čl. IV
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z. a zákona č. 208/2019 Z. z. sa mení takto:
Slová „nezávislý kandidát“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „kandidát bez politickej príslušnosti“ v príslušnom tvare.
Čl. V
Zákon č. 31/2018 Z. z. o Ústavnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 160 ods. 1 písm. c) prvom bode sa slová „nezávislý kandidát“ nahrádzajú slovami „kandidát bez politickej príslušnosti“.“
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
V nadväznosti na vloženie nových článkov sa upraví názov zákona.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

28.10.2019 o 9:12 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:24

Jakub Nedoba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcel by som reagovať na vás, pán poslanec Kéry. Rozumiem tomu vášmu pozmeňováku, že chcete zmeniť tú definíciu z nezávislý kandidát na kandidát bez politickej príslušnosti, ale už aj v súčasnosti môže byť nezávislý kandidát členom politickej strany, ak ho tam napríklad tá politická strana nenominuje alebo on sám sa hanbí za členstvo. Neviem, že ako by sa to vykazovalo, že naozaj nie je členom strany, lebo tie registre členov strany nie sú verejné. Každá strana to má ako interný údaj, preto to považujem ako nepresné pomenovanie, kandidát bez politickej príslušnosti.
Takisto ste uviedli, že ako kandidát bez politickej príslušnosti môže kandidovať ten kandidát, ktorý vyzbiera dostatočný počet podpisov vo svojom volebnom obvode. To by ste možno mohli aj upresniť, lebo napríklad ja som kandidoval v komunálnych voľbách do miestneho zastupiteľstva v Ružinove za obvod Ružová dolina. Ale ak by som chcel byť nezávislým kandidátom, ja som bol straníckym, tak mohol som si vyzbierať tých 500 podpisov v celom Ružinove. Lebo to je vlastne tá samospráva, kde som kandidoval do zastupiteľstva.
A iba taká malá poznámka, že napríklad Team Vallo nemal ten štatút nezávislého kandidáta alebo nezávislých kandidátov, lebo oni boli v podstate straníckymi kandidátmi, bolo to dvojkoalícia PS - SPOLU a ten Team Vallo bol iba taká ich marketingová značka. Podobne ako my sme napríklad boli, ešte keď som kandidoval v Senici, kde som predtým býval, tak bola to koalícia troch pravicových strán, ale taká naša neoficiálna marketingová značka bola Nová Senica, hoci sme to nemali na kandidátnych listinách ako naše povolanie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.10.2019 o 9:24 hod.

Mgr.

Jakub Nedoba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video