6. schôdza

14.6.2016 - 22.6.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

15.6.2016 o 16:19 hod.

Mgr.

Michal Bagačka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:19

Michal Bagačka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 (tlač 133). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 5. septembra a v gestorskom výbore do 6. septembra 2016.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

15.6.2016 o 16:19 hod.

Mgr.

Michal Bagačka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:21

Miroslav Ivan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, na predchádzajúcej schôdzi sme predkladali vlastný návrh novely zákona o diaľničnej známke, ktorého inú verziu nám teraz predkladá vláda. Predkladali sme ho s vedomím, že súčasné zlyhanie systému elektronických diaľničných známok je neprípustné a je nutné tento stav zmeniť, nakoľko jeho zavinením sú poškodzované záujmy obyvateľov Slovenska.
Obraciam sa teraz na poslancov vládnej koalície: Vážení poslanci a poslankyne, mohli ste ten zákon podporiť už vtedy a na tejto schôdzi sme dnes mohli v druhom čítaní doňho implementovať časti, s ktorými teraz prichádza vláda. Účinnosť zákona by mohla byť skôr a motoristi by boli určite kľudnejší.
Okrem toho, pán minister, mrzí ma už len kvôli motoristom, že ste nevyužili túto možnosť, keď novelu zákona predkladáte, aj na vylepšenie a sflexibilnenie niektorých častí zákona. Zmenili ste v ňom len to nevyhnutné, čiastočne ste znížili drakonické pokuty, zaviedli ste súhrnnú pokutu za viacero priestupkov v jednom kalendárnom mesiaci a umožnili ste motoristom zaplatiť jednu z foriem zakúpenia známky dodatočne, tú ročnú.
Poďme sa ale pozrieť na to, čo sa v tomto návrhu nachádza a čo pozitívne pre motoristov prináša. Prvou pozitívnou správou je zníženie dolnej sadzby pokuty z 300 na 150 eur, pri rýchlom zaplatení do 15 dní dokonca na 100. V zlepšení v prospech motoristov je aj akási absorpcia sankcií, teda stanovenie výšky pokuty za jeden kalendárny mesiac na maximálne 150 eur. Avšak vyvoláva to skôr dojem, že si Národná diaľničná spoločnosť a okresné úrady takto zľahčujú svoju prácu a vykladajú to ako pomoc motoristom. Vypočuli sme si totiž veľakrát z úst predstaviteľov ministerstva dopravy, že priestupkárov treba trestať, ako k tomu prídu tí, čo si zaplatili včas a podobne, a teraz tu máme takéto riešenie. To potom vyvoláva otázky, či nebudeme pokutovať takto aj tých, čo prekročia rýchlosť alebo pôjdu na červenú, respektíve vojdú do zákazu vjazdu. Aj im budeme tolerovať porušenie predpisov celý kalendárny mesiac a dáme im len jednu pokutu? Kedy to môžme očakávať v Národnej rade?
Toto rozhodne nepovažujem za systémové riešenie a fakt neviem, z akej krajiny sme toto odkopírovali. Náš návrh bol dať jednu pokutu za celé obdobie prvých 6 mesiacov od nábehu systému a potom sankcionovať priestupkárov za každý deň porušenia predpisov, tak ako to platí v okolitých krajinách.
Pozitívne hodnotíme návrhy vlády odpustiť ďalšiu pokutu, ak tá predchádzajúca bola uhradená a prevádzkovateľ si kúpil ročnú diaľničnú známku, aj keď aj v tomto prípade to vyvoláva podozrenie, že sa jedná opäť o zjednodušenie administratívy pri vymáhaní pokút. Lebo ak sa má prípad odložiť, ak si vodič zakúpi v priebehu 12 mesiacov od poslednej pokuty ročnú známku, tak naozaj neviem, ako si mám toto vysvetliť. Citujem konkrétne § 12 písm. f) "prevádzkovateľovi vozidla" alebo; "udelenie pokuty sa odloží, ak prevádzkovateľovi vozidla bola v predchádzajúcich 12 mesiacoch uložená pokuta za porušenie povinnosti podľa § 4", teda nekúpenie známky, "a pokuta bola uhradená a prevádzkovateľ vozidla uhradil diaľničnú známku podľa § 3 ods. 1", teda ročnú.
Tak neviem teraz, to budete tých dvanásť mesiacov čakať? Toto by mal predkladateľ vysvetliť, a to by som poprosil zástupcu, teda pána ministra, aby nám toto presne vysvetlil. Tento konkrétny návrh je pre mňa nejasný a rád si vypočujem jeho uplatňovanie v praxi.
Čo mi na ňom vadí ako druhé, opäť sa nevyužila príležitosť, aby mali vodiči možnosť kúpiť si dodatočne aj inú ako ročnú známku.
Navrhovaná legislatívna úprava navrhuje trestať prevádzkovateľov vozidiel za obdobie, v ktorom nefunguje alebo teda funguje nedostatočne systém elektronických známok jednou súhrnnou pokutou za obdobie od 1. 1. do 30. 9., a hodnotíme to pozitívne. Nakoniec podobný návrh sme aj my predkladali.
Ako som spomenul v úvode, tento návrh zmeny zákona hodnotíme len ako hasenie požiaru a hlavne uľahčenie si práce na okresných úradoch. V návrhu zákona nám stále absentujú jednoduché úpravy, ktoré by zlepšili život užívateľov diaľnic a iných spoplatnených úsekov ciest, ako napríklad individuálne obdobie platnosti diaľničnej známky, ktorú by si zákazník objednal podľa svojich potrieb. Skrátenie dlhej lehoty vymožiteľnosti sankcie, ktorá je až trojročná a tak to aj zostalo v tomto návrhu. Možnosť dodatočného zakúpenia diaľničnej známky do polnoci nasledujúceho dňa a zase nielen ročnej, ale rôznych. Alebo zrušenie povinnosti zakúpenia diaľničnej známky za prívesný vozík, ako sme to navrhovali.
Napriek nedostatkom, ktoré v návrhu vidíme, je toto stále lepšie riešenie ako súčasný katastrofálny systém a tento návrh podporím a požiadam svojich kolegov, aby ho podporili v prvom čítaní. Ak prejde do druhého, podáme pozmeňujúce návrhy, lebo sme presvedčení, že ak už niečo ideme zmeniť k lepšiemu, mali by sme využiť túto možnosť a ten zákon zdokonaliť, aby boli spokojní tí, pre ktorých ho prijímame, teda slovenskí motoristi.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.6.2016 o 16:21 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:28

Dušan Muňko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Muňko, Dušan, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Vážený pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni, v súlade s príslušným ustanovením zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov predkladám návrh účtovnej uzávierky za Sociálnu poisťovňu za rok 2015.
Návrh so stanoviskom Dozornej rady Sociálnej poisťovne bol prerokovaný a schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 180 zo dňa 11. mája 2016.
Súčasťou návrhu účtovnej uzávierky Sociálnej poisťovne je v súlade so zákonom o sociálnom poistení a v znení neskorších predpisov tiež správa o kontrolnej činnosti Dozornej rady Sociálnej poisťovne za rok 2015. Súvaha, výkaz ziskov a strát poskytuje informácie o celkovej hospodárskej situácii Sociálnej poisťovne, vyjadrujú celkovú majetkovú a finančnú situáciu, ako aj stav pohľadávok a záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov.
Príjmy Sociálnej poisťovne v bežnom roku 2005 (pozn. red.: správne malo byť "2015") dosiahli výšku 7 mld. 418 mil. 227-tisíc eur, čo predstavuje 104,11-percentné plnenie schváleného rozpočtu za rok 2015.
Príjmy Sociálnej poisťovne z bežného poistného od ekonomicky aktívneho obyvateľstva boli vyššie o 203 mil. 762-tisíc. Transfer z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu určený na krytie z deficitu z vzniknutého dôsledku zavedenia druhého piliera bol na rok 2015 rozpočtovaný v sume 905 mil. 966-tisíc, reálne poskytnutý transfer zo štátneho rozpočtu bol vo výške 452 mil. 983-tisíc. Transfer zo štátneho rozpočtu tak bol na úrovni 50 % rozpočtovanej sumy.
Zdroje Sociálnej poisťovne vrátane prevodu prostriedkov z minulého roka v objeme 461 mil. 380-tisíc v roku 2015 predstavovali 7 mld. 879 mil. 614-tisíc.
Výdavky Sociálnej poisťovne v roku 2015 dosiahli výšku 7 mld. 176 mil. 418-tisíc.
Hospodárenie Sociálnej poisťovne v bežnom roku 2015 sa skončilo bilančným rozdielom v sume 241 mil. 809-tisíc, vrátane prevodu prostriedkov z minulých rokov je celkový bilančný rozdiel Sociálnej poisťovne k 31. decembru 2015 v sume 703 mil. 196-tisíc.
V roku 2015 vytvorila Sociálna poisťovňa správny fond v sume 166 mil. 982-tisíc. Výdavky správneho fondu boli 128 mil. 782-tisíc, čiže použitie správneho fondu predstavovalo 1,79 % z celkových výdavkov Sociálnej poisťovne. Detailnejšie údaje o týchto skutočnostiach sú v predkladanom materiáli.
Zároveň si vás, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovolím požiadať a na základe stanoviska Dozornej rady Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok prijalo uznesenie odporúčajúce Národnej rade republiky tento návrh schváliť. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

15.6.2016 o 16:28 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:32

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi predniesť spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2015, ktorá je uvedená pod tlačou 114a. Výbor Národnej rady pre sociálne veci ako gestorský výbor k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne podáva Národnej rade túto spoločnú správu.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 123 z 27. mája 2016 pridelil návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Ako gestorský výbor určil výbor pre sociálne veci.
Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2015 prerokoval a odporučil Národnej rade schváliť výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 23 z 13. júna 2016, výbor pre sociálne veci uznesením č. 6 zo 14. júna 2016. Výbor Národnej rady pre sociálne veci a výbor pre financie a rozpočet odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2015 schváliť s tým, že celková tvorba fondov a výdavky boli: tvorba fondov 7 mld. 879 mil. 614-tisíc eur, výdavky – náklady 7 mld. 176 mil. 418-tisíc eur, bilančný rozdiel 703 mil. 196-tisíc eur.
Gestorský výbor ma určil za spravodajcu a poveril ma predložiť Národnej rade túto spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2015 a návrh uznesenia Národnej rady, ktorý tvorí prílohu tejto spoločnej správy. Táto spoločná správa výborov bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 9 zo 14. júna 2016.
Pán podpredseda, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

15.6.2016 o 16:32 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:34

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážený pán kolega, zároveň pán generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení prítomní, dovoľte mi zopár poznámok pri tejto príležitosti, keď teda máme tu účtovnú závierku Sociálnej poisťovne za rok 2015.
Ak sa na tieto čísla pozriete, ktoré tam v tomto dokumente alebo dokumentoch nájdete, tak zistíte niekoľko skutočností.
Deficit rozpočtu Sociálnej poisťovne. Tak pán riaditeľ by sa určite rád pochválil tým, že tak ako každoročne musí deficit Sociálnej poisťovne vyplývajúci najmä z výdavkov na starobné dôchodky sanovať štátny rozpočet, každý rok to tak je, tak za rok 2015 vidíme v tomto materiáli, že ten príjem zo štátneho rozpočtu na tento účel klesol na pekných 452 mil., čiže už len 452 mil. musel dať štát dotáciu, aby bolo z čoho vyplácať dôchodky. No ale v druhej vete si treba povedať, že kleslo to, toto číslo, o polovicu oproti plánu, lebo plán bol sanácia, výpomoc štátu 905 miliónov. Táto výpomoc štátu klesla na polovicu preto, pretože Sociálna poisťovňa získala jednorazovo v roku 2015 príjmy od ľudí, ktorí sa ako sporitelia vrátili pri otvorení druhého piliera do Sociálnej poisťovne. Presnejšie povedané, vystúpili z druhého piliera a ich dovtedy nasporené prostriedky na ich osobných dôchodkových účtoch v druhom pilieri boli prevedené do Sociálnej poisťovne a takto získala Sociálna poisťovňa jednorazovo príjem vo výške temer 567 mil. eur.
Tak je to teda zrejme pekný úspech z pohľadu druhej vlády Roberta Fica, že takýmto spôsobom jednorazovo vylepšila rozpočet Sociálnej poisťovne a vlastne i štátu, pretože inak by tú sumu 567 mil. eur musel nenávratne venovať Sociálnej poisťovni štát, čiže venovali ju Sociálnej poisťovni ľudia, občania, ktorí boli propagandou druhej vlády Roberta Fica zmanipulovaní a ktorých prostriedky sa takto vrátili do Sociálnej poisťovne, ako teda túto rétoriku obvykle používala druhá Ficova vláda. A uvidíme, aký budú mať títo občania v budúcnosti dôchodok, ale fakt je ten, že 567 mil. eur dostala od nich darček Sociálna poisťovňa a tá ich teda mohla použiť na výplatu dôchodkov. Aby som sa rovno opravil v predošlej vete, nie všetkých 567 mil. bolo použitých na výplatu dôchodkov. Skromných 12 a niečo milióna si nechala Sociálna poisťovňa ako bonus za túto operáciu, čiže tým si vylepšila svoj vlastný rozpočet ako inštitúcie. A pán generálny riaditeľ teda zabezpečil, že samotný rozpočet, ten malý rozpočet Sociálnej poisťovne na jej správu bol zvýšený z pôvodných 106 mil. eur na 130 mil. eur, z čoho minutých, tak ako to vidíme v tomto materiáli, bolo 128 miliónov.
Ja som sa teda snažil dopátrať k presnejšej informácii, nepodarilo sa mi to, ako to navýšenie míňania samotnej inštitúcie, z hlavy to počítam, o 22 mil. v konečnom výsledku, čím to vlastne bolo, kde sa tie peniaze stratili, tých 22 mil., lebo pôvodne ich Sociálna poisťovňa nemala mať, ale dostala ich a minula ich. Čiže kam sa teda podelo, kam sa stratila siedma rota, je taký film. Čiže kam sa stratilo tých 22 miliónov? 106 miliónov mali mať plus 22, čiže vlastne o pätinu, o pätinu viacej Sociálna poisťovňa minula. Prepánajána, kde to zmizlo? Na čo sa to použilo? Všimol som si, že vzrástli platy, boli tam zrejme nejaké odmeny. Dobre, tí ľudia si to nepochybne zaslúžia, ale kde zmizli tie ďalšie peniaze? Neviem, nepochopil som to. Pán generálny riaditeľ mi to určite v reakcii vysvetlí.
No ale vrátim sa k tým dôchodkom. Chcem varovať všetkých občanov Slovenskej republiky, ktorí dnes ešte na dôchodku nie sú, nech si dobre pozrú tento materiál, ak chcú vedieť, čo ich čaká v budúcnosti na ich dôchodku. Sociálna poisťovňa dnes potrebuje celkovo okolo dvoch miliónov eur každý rok na to, aby ten záväzok voči dôchodcom, ktorý vyplýva zo zákona o sociálnom poistení, aby bol splnený. Čiže ak sa vyberie na samotných odvodoch na starobné poistenie niečo vyše 4 mld. eur, Sociálna poisťovňa potrebuje vyše 6 mld. eur na výplatu dôchodkov. Z jednej časti sa tieto peniaze berú z iných fondov Sociálnej poisťovne, napríklad z fondu nemocenského poistenia. Malý moment, nájdem si to. Z fondu nemocenského poistenia tí, ktorí si platia nemocenskú, prispeli dôchodcom sumou 120 miliónov. Namiesto toho, aby boli vyššie nemocenské dávky, aby bola vyššia materská, sa tak plní záväzok štátu voči dôchodcom, aby bolo na výplatu dôchodkov, ale je to podvod. Pretože tieto peniaze by primárne mali ísť na nemocenské, ošetrovné, vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve a na samotnú materskú. A keď nie, tak o to by mali byť tie nemocenské odvody znížené.
Ďalej, keď si pozriete invalidné poistenie, fond invalidného poistenia 160 mil., ktoré prešli na starobné dôchodky. Úrazové poistenie 100 miliónov. Namiesto úrazových dávok 100 miliónov ide na dôchodky.
Poistenie v nezamestnanosti, šampión v tomto rebríčku tento fond, 184 mil. eur z fondu nezamestnanosti, čiže to by mali nezamestnaní mať na dávkach, ide to na dôchodky, 184 miliónov. Tu to skrátka nesedí a nesedí to jednoducho od roku 2004.
Nepochybujem, že niekto z poslancov SMER-u sa prihlási vo faktickej poznámke a povie, veď to takto zaviedol Kaník. Kaníka tu už nemáme, čiže nebude môcť reagovať. Mne to môže byť srdečne jedno, čo zaviedol Kaník. Fakt je ten, že SMER tu za posledných tých iks rokov, odkedy tento zákon platí, vládne rokov deväť a za tých deväť rokov bolo dosť času na to, aby sa s tým urobil poriadok, keď to už Kaník zle zaviedol. Aby sa to jasne nastavilo, aby tie sadzby odvodov boli reálne a aby občania videli, že dnes vlastne platia na starobné dôchodky zo svojich príjmov, zo svojich miezd okolo 25 % a nie 18, ako je to dané v zákone, ako sa tu sami seba ohlupujeme. Takáto je pravda.
Ale mne teraz nejde o to, že tak zmeňme tie čísielka v zákone. Veď to by sme mohli urobiť naozaj, naozaj behom pár týždňov alebo mesiacov, ale podstata je niekde inde. Podstata je jednoducho v tom, že za súčasnej situácie ekonomiky, nezamestnanosti. Rast ekonomiky je jasný, pokles nezamestnanosti je takisto jasný. Čiže to sú dnes dobré čísla. Ale dôležité je to, že pri tom počte pracujúcich alebo podnikajúcich ľudí, ktorí tie odvody platia, a toho počtu dôchodcov, aký je dnes, už dnes vidíme, aký tu máme veľký problém. A všetci, ktorí sa o túto tematiku zaujímate, viete, že o niekoľko rokov sa ten pomer pracujúcich a dôchodcov začne dramaticky obracať.
Áno, je tu jedna nepríjemná správa pre občanov Slovenskej republiky zakódovaná v zákone o sociálnom poistení, od 1. januára 2017 sa začína zvyšovať dôchodkový vek. Čiže ak si nejaký pán vo vyššom veku myslel, že ak na budúci rok už bude mať 62, povedzme v marci 2017 má 62 rokov, čiže k tomu dňu bude môcť požiadať o starobný dôchodok, nie je to pravda. Bohužiaľ, bohužiaľ, dôchodkový vek sa na budúci rok posunie približne o dva a pol mesiaca. Čiže ten pán, ktorý si myslel, že pôjde ako 62-ročný do dôchodku na budúci rok, pôjde v skutočnosti na dôchodok o dva a pol mesiaca neskôr. Ten, kto si myslel, že pôjde na dôchodok povedzme v marci 2018, čiže o ďalší rok, spolu teda o dva, tak pôjde na dôchodok o päť mesiacov neskôr. A takto by som mohol pokračovať.
Čiže je tu reakcia, ktorú sme spoločne, priznávam, a nemám s tým problém, schválili ešte niekedy v roku 2012 – 2013 a teraz to začne fungovať. Som zvedavý, ako to občania prijmú v praxi. Čiže toto už je jedno opatrenie, ktoré bolo prijaté na to, aby sa tento deficit neprehlboval. Ale aj to opatrenie samo osebe nestačí na to, aby sa dôchodkový systém začal správať tak, ako by si možno niekto myslel. A je otázka a múdre hlavy hovoria, že to teda naozaj nestačí, ako to bude fungovať o 20 rokov a ako to bude fungovať v kritickom z tohto momentu, v roku 2060, kde vieme z tých jednak prognóz, jednak toho, koľko mladých ľudí, koľko detí dnes máme a aká generačná vlna budúcich dôchodcov tu príde. Vieme, že v roku 2060 nastane skutočne veľmi, veľmi, veľmi krízový stav. A to sa dotkne mnohých ľudí na Slovensku.
Čiže ja tu v tomto momente dvíham varovný prst a ja vás nechcem, pán generálny riaditeľ, z ničoho obviňovať. Vy skutočne za to nemôžete. Nechcem ani hovoriť o tom, že druhá vláda Roberta Fica nič neurobila. Niečo urobila. Ale chcem vás všetkých, či ste z koalície, či ste z opozície, vyzvať na to, máme problém. Nie dnes možno, nie zajtra, ale máme problém a riešme ho. Vráťme sa k poctivým riešeniam. To znamená, dajme do poriadku druhý pilier, zvyšujme príspevky do druhého piliera a nastavme pravidlá v druhom pilieri tak, aby to zhodnotenie, nielen tie samotné príspevky, ale aby to zhodnotenie tých príspevkov občanov bolo čo najvyššie.
Nepochybujem, že by k tomu mohol napríklad výborne prispieť pán minister vnútra. Prečo práve pán minister vnútra? No možno aj svojím odstúpením. Ja teda neviem, či sa k tomu dopracujeme, ale chcem upriamiť vašu pozornosť, pán kolega, napríklad na to, že pán minister vnútra, ako sa ukazuje, tak ako to o sebe hovorí, je vynikajúci investor, vynikajúci, špička na Slovensku. On dokázal prakticky z ničoho za desať rokov získať majetok v odhadovanej výške okolo 10 mil. eur. A ako? Tak ako sám hovorí, tým, že je šikovný v investovaní na kapitálových trhoch. Čiže on veľmi šikovne nakúpil akcie rastových firiem, veľmi šikovne ich potom v správny čas predal, respektíve mal vyplatené vysoké dividendy.
Čiže ja poprosím, vážené kolegyne a kolegovia z vládnej koalície, najmä zo strany SMER – sociálna demokracia, ak teda odvoláte vášho ministra vnútra, poproste ho, prosím, aby prevzal taktovku manažérsku v niektorej z dôchodkových správcovských spoločností a aby to tým DSS-kám ukázal, ako sa to robí. Myslím si, že pri jeho skúsenostiach a tom, ako skutočne za desať rokov si zmnohonásobil svoj majetok, je tým najvhodnejším na Slovensku, aby viedol dôchodkové správcovské spoločnosti a aby týmto spôsobom dal konečne niečo zo svojho know-how v prospech občanov tejto republiky.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.6.2016 o 16:34 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:48

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Chcem sa stotožniť s vystúpením pána Mihála, ale cez to všetko by som rád ešte podotkol, že som zachytil v tej správe navýšenie nákladov správneho fondu o 24 mil. a osobne mi chýba údaj, kam išli peniaze z navýšenia. Náklady sú aj tak dosť vysoké a u nás sú tie náklady 1,72 % z príjmov a dokonca sa vyberá až 24, ale nepoužije a nevyčerpá sa všetko. A keď si zoberieme porovnanie s Českom, s Českou republikou, tak v Českej republike je podstatne vyšší výber, úspešnejší sú Češi a majú Češi ale aj jasnú štruktúru pohľadávok. To mi chýba. Tam je silná absencia a toto je priestor na korupciu. Ja teraz nenapádam pána generálneho riaditeľa poisťovne, určite nie. Ale tunak ja vidím možnosť veľkej korupcie pri predávaní pohľadávok, ktoré môžu byť nedobytné, môžu byť veľmi bonitné a pokiaľ máme informácie, tak Sociálna poisťovňa veľmi často tieto pohľadávky predáva s diskontom a keď sa predávajú s diskontom a sú bonitné, tak tunak je veľká možnosť nejakej neskoršej korupcie. Ešte raz. Nikoho z toho neobviňujem.
A ešte chcem upozorniť, že Češi oproti nám majú náklady len 1,36, 1,36 % oproti našich 1,72. Za posledné tri roky znížili náklady o 350 mil. českých korún, čo si myslím, že je veľká úspora a mám pocit, že by sme sa aj my mohli na toto pozrieť u nás.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.6.2016 o 16:48 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:50

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Zarezonoval mi tam opäť posunutie veku odchodu do dôchodku. Opakujem, že posunutie veku, zvyšovanie veku odchodu do dôchodku pre nás, pre slovenských občanov je zločin na týchto občanoch. Pretože demografická kríza, ktorá v budúcnosti sa bude ešte zhoršovať, sa dá vyriešiť oveľa lepším spôsobom a účinnejším spôsobom. Čiže dnes je potrebné u nás zvyšovať vek odchodu do dôchodku. Naši ľudia sú prepracovaní, zničení, na Slovensku to jednoducho nie je možné a ja kategoricky protestujem proti zvyšovaniu veku odchodu do dôchodku na Slovensku. Hlavne u žien by som ho dokonca znížila.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.6.2016 o 16:50 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:51

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem kolegyni aj kolegovi.
Pán kolega Kollár, ja som hovoril, asi ste tu neboli prítomný na začiatku, o tom, že správny fond sa navýšil o tých 24 mil. eur, z čoho Sociálna poisťovňa poctivo aj 22 mil. pekne vyčerpala a bolo by dobré poctivo zdôvodniť, prečo a na čo o pätinu vlastne peňazí naviac oproti plánovanému rozpočtu a predošlým rokom zrazu Sociálna poisťovňa spapala.
No a pre pani kolegyňu len toľko. No skúste teda navrhnúť, aby sa dôchodkový vek povedzme znižoval. Možnože vám to tu prejde. Ale fakt je ten, že zvyšovanie dôchodkového veku je realita a ak by sme sa voči tomu mali nejakým spôsobom brániť, tak potom, prosím, navrhnite iné riešenie, ako sa zníži deficit Sociálnej poisťovne. A úplne vynikajúce by bolo, keby ste navrhli, ako ten deficit úplne vyhladíme, respektíve ako zo Sociálnej poisťovne urobíme mlynček na peniaze, aby nám dokonca generovala nejaký zisk. Budem veľmi zvedavý, či sa vám to nejakým spôsobom podarí. Takže, nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.6.2016 o 16:51 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:53

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážení kolegovia, vážené kolegyne, ja som si teda, ja som už aj vravela na sociálnom výbore, kde som členkou, že som si teda spracovala také priemerné mesačné výšky vyplácaných dôchodkov za roky 2013, 2014 a 2015. Tak by som sa len podelila o také možno skúsenosti alebo fakty a možno upozornila aj na tieto veci. Samozrejme, ja si uvedomujem časovanú bombu práve tým, že narastá počet ľudí, ktorí odchádzajú do dôchodku. Ale musíme hľadať vhodné mechanizmy na to, aby bol systém udržateľný. Ale na druhej strane máme tam ľudí, ktorí sú zraniteľní a skôr tejto oblasti sa ja dotknem.
Ja som si vybrala také kategórie, ako sú siroty a vdovci. Suma sirotského dôchodku od roku 2004 do roku 2006 bola teda 30 % a od roku 2006 je 40 %, buď predčasného, starobného, alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa. Za roky 2013 a 2015 mal počet novopriznaných sirotských dôchodkov klesajúcu tendenciu. Čiže keď som si pozerala roky 2013, 2014 a 2015, tak počet sirôt, ktorým sa priznal dôchodok, mal skôr klesajúcu tendenciu, ale počas tých troch rokov, keď aj mal klesajúcu tendenciu, priemerná mesačná výška sirotského dôchodku sa zvýšila o jedno euro desať centov. To znamená, za tri roky sme zvýšili sirotám 1 euro 10 centov podľa valorizácie.
Valorizácia sirotského dôchodku na rok 2016 bude o 60 centov naviac a ak sa vypláca v sume jednej polovice, tak bude 1,20. To znamená, že za štyri roky im dáme 1,70. Dávam to do pozornosti, aby sme si uvedomili, že priemerný mesačný sirotský dôchodok bol za rok 2015 131,58. A keď si zobereme do úvahy, že naozaj ide o ľudí, ktorí so slobodnými matkami sa dostávajú naozaj častokrát na hranicu chudoby, tak príjem tohto dieťaťa, ktorý je 131,58, a tá mama nemôže mať neviem koľko zamestnaní, tak je naozaj veľmi nízky, ak bereme do úvahy tri roky.
Počas troch rokov sa priemerná mesačná výška vdoveckého dôchodku zvýšila priemerne o 6,92. Ja mám aj teda podnety od vdov a vdovcov, ktoré som aj teda dávala. Pán Muňko bol naozaj promptný, a teda dával aj odpoveď na to. Fakt je, že tí ľudia sa cítia možno aj teda stanovením toho minimálneho dôchodku takí ukrivdení a tá suma naozaj u nich za tých, za tie tri roky je 6,92. Ak vezmeme do úvahy, že sú to častokrát aj dôchodcovia, kde sa zohľadňuje ten vdovský, tak naozaj z veľmi nízkych príjmov žijú a mnohokrát nemajú, majú problém zaplatiť aj miestne dane za odpady.
Vzhľadom na vopred povedané dávam do pozornosti, že aj slabý rast cien bol dôvodom nízkeho zvyšovania týchto dôchodkov a práve preto by sme mali podľa mňa po prvé dohodnúť, že v časoch inflácie by malo byť presne stanovené, o akú sumu sa musia valorizovať dôchodky. Aby teda naozaj za tri roky tie siroty nedostali takú sumu, ako som vravela. Po druhé tiež, či by sme sumu sirotských dôchodkov nestanovili z 40 na 50 %, keďže od roku 2004 do roku 2016, t. j. 12 rokov, sa posunula suma naozaj u týchto zraniteľných detí iba o 10 percent. To sú podnety pre nás všetkých, pravých, ľavých. A hľadali možnosti, ako naozaj tým ľuďom pomôcť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.6.2016 o 16:53 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:59

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Ďakujem.
Chcela by som len pripomenúť, že aby sme nezabudli na slobodné matky a rozvedené ženy, pretože toto sú tiež moderné vdovy. Rozvedená žena, slobodná matka je moderná vdova, to sú v podstate tiež vdovy a okrem toho nemajú žiadne vdovské prídavky a ani v dôchodku nemajú žiaden príplatok.
Ďakujem. Nemali by sme na nich zabudnúť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.6.2016 o 16:59 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video