12. schôdza

16.9.2020 - 30.9.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

16.9.2020 o 13:36 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

13:22

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 182 z 25. augusta 2020 pridelil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 188), s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 24. schôdzi dňa 10. septembra 2020. Uznesením č. 52 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutočnia na 12. schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

16.9.2020 o 13:22 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:25

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, podstatou odôvodnenia tohto skráteného legislatívneho konania je fakt, že zatiaľ čo v prvej vlne COVID krízy pristupoval Úrad verejného zdravotníctva k celoplošným opatreniam, v druhej vlne – a najmä v súvislosti so školskou dochádzkou – dochádza už iba k regionálnym rozhodnutiam. To znamená, rozhodnutia o uzatváraní škôl, prípadne tried robí regionálny úrad verejného zdravotníctva a príslušný riaditeľ školy alebo, prípadne materskej škôlky. V takom prípade ale treba upraviť legislatívu, aby sa prispôsobila tomuto novému stavu, a preto žiadame o skrátené legislatívne konanie, aby bolo možné vyplácať óčeerky, pandemické óčeerky na základe tejto novej situácie.
Nebolo možné pristúpiť k tomu skôr, keďže Úrad verejného zdravotníctva až koncom augusta vydal svoje usmernenie o tom, ako bude prebiehať školská dochádzka. My sme nemohli anticipovať a predvídať to, že akým spôsobom sa nakoniec rozhodne. Nemohli sme ani predvídať, samozrejme, aká bude epidemiologická situácia.
Druhým bodom, ktorý v tomto návrhu zákona riešime, je technický spôsob, ktorý pomôže Sociálnej poisťovni jednoduchšie zúradovávať vyplácanie pandemických óčeeriek a to takým spôsobom, že zatiaľ čo doteraz okresné úrady zozbierali informácie zo škôl a hlásili Sociálnej poisťovni, ktorí žiaci boli v škole, a na základe toho sa robila selekcia tých, ktorí boli doma, teraz to navrhujeme urobiť opačne. Budú posielať iba tých, ktorí v škole nie sú, pretože tých je menej a tým pádom vybavovanie tých žiadostí bude rýchlejšie. To je podstatou týchto dvoch zmien. Tieto dve veci sú podstatou zákona, a preto pristupujeme k skrátenému legislatívnemu konaniu.
Ďakujem.
Skryt prepis

16.9.2020 o 13:25 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:28

Ján Herák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 232 z 10. septembra 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 237), na prerokovanie Výboru Národnej rady pre sociálne veci do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o tomto návrhu s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre sociálne veci predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 19. schôdzi a uznesením č. 44 z 11. septembra 2020 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 12. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

16.9.2020 o 13:28 hod.

Mgr. PhDr.

Ján Herák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:36

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, predkladám samotný návrh zákona, o ktorom som pred chvíľou hovoril v súvislosti so skráteným legislatívnym konaním, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe prijímaných opatrení proti šíreniu COVID boli predajne vozidiel zatvorené od 16. marca do 22. apríla roku 2020, pričom ani v súčasnosti predaje vozidiel nedosahujú hodnoty spred krízy. Ťažké nákladné vozidlá sa predávajú len minimálne a autobusy takmer vôbec. Táto situácia spôsobila, že predajcom vozidiel zostali na skladoch vozidlá, ktoré nebude možné v termíne zaregistrovať. Jedná sa rádovo o tisíc vozidiel. Toto spôsobí, že by predajcovia museli vozidlá zaregistrovať na seba a predávať ich už nie ako nové vozidlá, ale ako ojazdené vozidlá, alebo vozidlá vyviesť do tretích krajín mimo Európskej únie. Obidve možnosti by spôsobili predajcom vozidiel reálne škody.
Takisto predajcom zostanú na skladoch vozidlá, ktoré by nebolo možné dopredať z dôvodu, že v roku 2021 kvantitatívne vymedzenie vychádza z predaných vozidiel v kalendárnom roku 2020. Takže; na vzniknutý stav zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky upozorňovali Európsku komisiu od apríla tohto roka s tým, že bolo žiadané prijať celoeurópske riešenie, ktoré by reagovalo na vzniknuté dopady. Zástupcovia Európskej komisie až 22. júla oznámili členským štátom, že Európska komisia neprijme celoeurópske riešenie, pretože jednotlivé členské štáty boli koronakrízou zasiahnuté rôzne. Čiže preto si členské štáty riešia tú situáciu po svojom.
Navrhované vnútroštátne opatrenia boli odkonzultované so zástupcami generálneho riaditeľstva pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky, takisto Európskej komisie a neboli voči nim vznesené výhrady. Navrhované opatrenia boli taktiež odkonzultované so zástupcami výrobcov vozidiel na Slovensku, ako aj so Zväzom automobilového priemyslu Slovenskej republiky.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto návrhu na skrátené legislatívne konanie, resp. o vládnom návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

16.9.2020 o 13:36 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:39

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 189).
Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré schválila Národná rada uznesením z dnešného dňa, 16. septembra 2020.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.9.2020 o 13:39 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:41

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, chcel by som v krátkosti uviesť tú vecnú podstatu, ktorú som spomenul už pri odôvodňovaní skráteného legislatívneho konania. To, čo sa zmenilo v porovnaní s júnom, tá najzásadnejšia vec bola, že v júni sme nechali akoby aj na rozhodnutie rodičov, či pošlú, alebo nepošlú deti do škôl alebo do škôlok. Rozhodnutie, opreli sme to rozhodnutie o jednak výnos ministra školstva a aj o výnos Úradu verejného zdravotníctva a to nám postačovalo na to, aby Sociálna poisťovňa mohla vyplácať tie tzv. pandemické óčeerky.
Teraz sa situácia zmenila. Zmenila sa v tom, že tým, že minister školstva dal právomoc riaditeľom škôl uzatvárať jednotlivé triedy alebo, prípadne školy v spolupráci s regionálnym úradom zdravotníctva podľa epidemiologickej situácie, tak na základe tohoto my vieme vyplácať pandemické óčeerky iba tým, ktorí sú naozaj v karanténe alebo boli poslaní, boli poslaní domov. V škôlkach sa ale táto situácia nezmenila a nedá sa to urobiť iným spôsobom než zmenou zákona o sociálnom poistení, pretože by nebolo spravodlivé, ak by iný režim patril pre rodičov, ktorí majú deti v škole, a iný režim pre rodičov, ktorých deti chodia do škôlky.
Druhá vec, tu som spomínal, je tá, že sa mení ten, obraciame ten pomer, že čo musia okresné úrady hlásiť Sociálnej poisťovni. Nebudú už hlásiť zoznam žiakov, ktorí sú v škole alebo v škôlkach, ale budú hlásiť opačné počty. To znamená tých, ktorí nie sú v škole, nie sú v škôlkach, pretože tento počet je výrazne menší a tým pádom sa všetky žiadosti o óčeerky budú spracovávať oveľa rýchlejšie, ako tomu bolo doposiaľ. To je podstatou tohto návrhu, a preto si vás dovolím požiadať o jeho podporu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.9.2020 o 13:41 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:43

Ján Herák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 238. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 233 z 10. septembra 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď vrátane gestorského výboru.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.9.2020 o 13:43 hod.

Mgr. PhDr.

Ján Herák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:48

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Účelom predloženia tohto zákona je podpora cestovného ruchu, ktorý utrpel značné straty v dôsledku výnimočnej situácie a následného pozastavenia voľnočasových aktivít.
Dreziny sú prevádzkované a tešia sa veľkému záujmu verejnosti vo viacerých krajinách, napríklad v Rakúskej republike alebo Českej republike, a preto by sme tento, tento druh voľnočasovej aktivity chceli rozvíjať aj u nás. Cyklodreziny u nás jazdia, avšak nie je k tomu prispôsobená legislatíva, resp. súčasná legislatíva pozerá na cyklodreziny a dreziny rovnako ako na hnacie vozidlá. To znamená, je potrebná zmena legislatívy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, rovnako s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu pri prerokovávaní predloženého vládneho návrhu zákona a o jeho schválenie v prvom čítaní. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.9.2020 o 13:48 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:50

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 187). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.9.2020 o 13:50 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:50

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi uviesť odôvodnenie materiálu návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady so zmenami a doplnkami dohovoru COTIF v znení protokolu 1999 prijatých na 13. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu, v skratke OTIF.
Vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmenami a doplnkami dohovoru COTIF uznesením č. 355 ešte 4. júna 2020. Prezidentka Slovenskej republiky nemá pripomienky k predmetnému materiálu a súhlasí s jeho predložením na rokovanie Národnej rady.
Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave, tzv. COTIF, je jedným zo základných dokumentov v oblasti jednotného práva na prepojenie Európy, Ázie a Afriky. Jeho poslaním je predovšetkým úprava vzťahov subjektov vykonávajúcich železničnú prepravu medzi členskými štátmi organizácie OTIF, ktorých je približne 50. Dohovor zároveň reguluje fungovanie, ciele, úlohy samotnej organizácie OTIF a vo všeobecnosti jej aktivity.
Cieľom predkladaného návrhu je zabezpečiť ratifikáciu zmien a doplnkov dohovoru a jeho dodatkov prijatých na 13. valnom zhromaždení OTIF. V rámci samotného dohovoru ide o zlepšenie a uľahčenie postupu revízie dohovoru COTIF s cieľom konzistentnej a rýchlej implementácie zmien jeho dodatkov. Zmeny v dodatku E majú zabezpečiť, že sa tieto podpisy budú viac systémovo uplatňovať na tento účel. Cieľom zmien dodatku G je dosiahnuť harmonizáciu pravidiel organizácie OTIF a pravidiel Únie, najmä po tom, čo Únia v roku 2016 prijala tzv. železničný, štvrtý železničný balík. V dodatku H sa uvádzajú ustanovenia na reguláciu bezpečnej prevádzky vlakov v medzinárodnej doprave s cieľom posúdiť dohovor COTIF s acquis Únie a podporiť interoperabilitu mimo Európskej únie.
Čo je dôležité, dohovor COTIF je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy v zmysle čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a preto sa vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň je podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy, na vykonanie ktorej nie je potrebný zákon a ktorá má po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
Vážení prítomní, dovoľujem si vás požiadať o súhlas so zmenami a doplnkami dohovoru COTIF a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.9.2020 o 13:50 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video