18. schôdza

24.11.2020 - 17.12.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2020 o 18:13 hod.

Mgr.

Jozef Bubnár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:53

Anna Mierna
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem povedať, že vlastne tento zákon, ako sme aj hovorili, má obrovský sociálny aspekt a podporíme tým mladé rodiny. Ja som veľmi rada, že aj u nás aj ten pozmeňujúci návrh, tých 20 % bude mať možnosť samospráva o tom rozhodovať, takže veľmi rada podporím tento zákon. A ďakujem aj pani poslankyni Kaveckej.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2020 o 17:53 hod.

Ing.

Anna Mierna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:54

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150, plynule nadväzuje na zákon o dotáciách.
Hlavnými navrhovanými zmenami v zákone sú celkové zjednodušenie procesu posudzovania a predkladania žiadostí o podporu a predĺženie termínov na predkladanie žiadostí o úver. A je tam aj o zvýšenie výšky limitov úverovej podpory tak, aby reflektovala na vývoj stavebných nákladov.
Je tam zatraktív... sú tam zatraktívnené limity v oblasti podpory zriadenia zariadení sociálnych služieb, nakoľko ide o špecifickú oblasť bývania.
Dochádza tam k úprave limitu úveru pre podporu kúpy pozemku, ktorý má vytvárať možnosti zohľadniť rozdiely ceny pozemkov medzi urbanizovanými a vidieckymi lokalitami.
Vytvárame tiež flexibilnejšie podmienky pre prenajímanie nájomných bytov postavených obcami len z úverových zdrojov, ktoré efektívnejšie zohľadňujú potreby bytovej politiky obce.
Upravujeme podmienky podpory obstarávania nájomných bytov právnickými osobami za podmienky, že trvale zachovajú nájomný charakter týchto bytov s regulovaným nájomným.
Vzhľadom na zvyšujúce sa nároky na energetickú hospodárnosť budov vytvorenie možnosti zatepľovania bytových domov s pomocou štátu aj vtedy, ak už na zateplenie bola raz poskytnutá podpora. To je veľmi dôležité. Nesmie to byť ale skôr ako za desať rokov.
Po dohode s ministerstvom financií návrh zákona rieši aj otázku nezapočítavania úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku. Pozor, tento dlh sa, samozrejme, započítava do štátneho dlhu, ale nie do dlhu obce alebo vyššieho územného celku.
V rámci rokovaní výborov boli prijaté pozmeňujúce návrhy, ktoré sú obsiahnuté v spoločnej správe výborov a s odporúčaním gestorského výboru súhlasím.
Dovoľujem si vás týmto požiadať o podporu pri prerokovávaní predloženého vládneho návrhu zákona a aj o jeho schválenie. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.11.2020 o 17:54 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:57

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 273), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 357 z 22. októbra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 152 z 12. novembra 2020, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 108 z 19. novembra 2020, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 89 z 23. novembra 2020 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 52 z 19. novembra 2020.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva osem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 8 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 273), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 110 z 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2020 o 17:57 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:01

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi vystúpiť s krátkym príspevkom, a teda najmä so žiadosťou o podporu pozmeňujúceho návrhu, ktorý smeruje k tomu, aby aj ľudia so zdravotným postihnutím alebo tí, ktorí majú problémy s mobilitou, mali možnosť dôstojne bývať.
V tomto zákone sa konečne rieši aj práve skupina ľudí so zdravotným postihnutím. Navrhuje sa, aby 10 % bytov bolo v univerzálnom dizajne. To znamená navrhnutých tak, aby naozaj tam neboli žiadne prekážky.
Po dohode aj s pánom ministrom a ďalšími sme sa dohodli, že to číslo, ktoré by bolo určené, ale teda nielen pre zdravotne postihnutých, ale by bolo bezbariérové, by bolo 15 %.
Takže odôvodnenie k tomuto návrhu je vlastne to, že naozaj pribúda počet ľudí so zdravotným postihnutím, pribúda počet seniorov alebo ľudí so zníženou mobilitou, čiže potrebujeme, aby sme aj v tomto išli trošku smerom dopredu a vytvárali to prostredie naozaj bezbariérové. Toľko k odôvodneniu.
A pokiaľ ide o samotný pozmeňujúci návrh tak:
Bod 1. V čl. I bode 41 v § 10 ods. 10 písm. d) sa číslo "10 %" nahrádza číslom "15 %".
Ďakujem veľmi pekne za podporu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2020 o 18:01 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:01

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia, v rámci druhého čítania prinášame teda tri zákony. Dva zákony z toho je transpozícia európskych smerníc na odstránenie jednotlivých nedostatkov uvedených v infringemente. Tento infringement sme dostali alebo dostala predchádzajúca vláda ešte v novembri 2019 v rámci jednotlivých smerníc. Takže obsahovo ide najmä o odstránenie nesúladu, ktorý vyplynul z prekladových nezrovnalostí a formulačných nezrovnalostí niektorých článkov smernice v slovenskom jazyku a iných úradných jazykoch Európskej únii, aj časť týkajúcej sa nadobudnutých práv pre občanov Európskej únie pre výkon zdravotníckeho regulovaného povolania zubný lekár.
Výhrady Komisie boli ešte aj v rámci zákona 138 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Preto aj na základe komunikácie s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a tak, aby sme zabezpečili riadne transpozíciu, sa upravuje aj tento zákon. My sme ešte konzultovali aj s Komisiou v rámci ešte ďalších nejakých pravidiel, ktoré tam nastali, a reálnych chýb, ktoré boli poukázané, sa priniesli ešte ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré boli prijaté v rámci výboru, aby naozaj tá smernica bola vyčistená v rámci našej legislatívy. Myslím si, že teraz už môžme pristúpiť k hlasovaniu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2020 o 18:01 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:05

Igor Kašper
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 3. novembra 2020 č. 369 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začiatku rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 145 zo 16. novembra 2020 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v uznesení č. 54 z 19. novembra 2020 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 47 z 19. novembra 2020 odporúča návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 9 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 24. novembra 2020 pod číslom 56. Týmto uznesením ma výbor poveril na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovať o výsledku rokovania výborov a o stanovisku k návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2020 o 18:05 hod.

Ing.

Igor Kašper

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:08

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií, naozaj reaguje na vyzvanie Európskej komisie, aby sme spresnili transpozíciu príslušnej smernice, a z tohto titulu určite tento návrh zákona v pléne či v druhom a treťom čítaní podporím.
Chcel by som vám však dať do pozornosti jeden bod, v ktorom sa upravuje možnosť uplatnenia výnimky uloženia rozdielovej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry v prípade, ak ide o žiadateľa, ktorý získal vzdelanie na škole mimo územia Slovenskej republiky. Návrh vychádza z praxe, keďže absolventi zahraničných stredných škôl, ktorí sú zároveň občanmi Slovenskej republiky, absolvovali celé štúdium v zahraničí a boli v minulosti povinní vykonať rozdielovú skúšku zo slovenského jazyka. Táto skutočnosť naozaj komplikovala splnenie lehôt pre okresné úrady v procese posudzovania žiadostí a následne v procese prijímania študentov alebo uchádzačov na vysoké školy a univerzity v Slovenskej republike. Potiaľto si myslím, že je to úplne v poriadku.
Chcem však upriamiť vašu pozornosť ešte na jeden bod, že ak ide o uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie na výkon povolania a takýto absolvent strednej školy ide do praxe, nemali by sme možno, dať možnosť okresným úradom udeliť výnimku z rozdelenia, pardon, z rozdielovej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2020 o 18:08 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:10

Igor Kašper
Skontrolovaný text
Prosím o hlasovanie zajtra o jedenástej hodine.
Skryt prepis

24.11.2020 o 18:10 hod.

Ing.

Igor Kašper

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:11

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milé pani poslankyne, páni poslanci, predkladám návrh zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní.
Tento zákon o teste proporcionality v oblasti regulácií povolaní transponuje ďalšiu smernicu Európskeho parlamentu v rámci roku 2018 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní.
Môžem povedať, že opäť bol daný aj v rámci tohto opatrenia infringement, ktorý prišiel už v októbri, aby sme zaviedli a aplikovali aj tieto úpravy. Teda cieľom návrhu zákona je zabezpečiť proporcionalitu, teda primeranosť, pri zavádzaní nových podmienok týkajúcich sa prístupu k regulovaným povolaniam alebo ktoré obmedzujú vykonávanie regulovaných povolaní. Ide pritom o úpravu zavádzanú v právnych predpisoch, ako aj vo vnútorných predpisoch jednotlivých profesných organizácií, ktoré sú stanovené.
Návrhom zákona sa zo smernice preberajú ešte kritériá, podľa ktorých sa majú posudzovať budúce nové regulácie jednotlivých povolaní, odborných činností, ako aj pripravované zmeny v rozsahu a aj v obsahu regulácie doteraz už regulovaných jednotlivých povolaní.
Napokon vzhľadom na to, že zákon nebol transponovaný do právneho poriadku Slovenskej republiky v tej danej lehote, ktorá bola stanovená, je, tak ako som už spomínal, od októbra daný infringement pre Slovenskú republiku, takže si myslím, že je najvyšší čas, aby sme si splnili tieto záväzky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.11.2020 o 18:11 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:13

Jozef Bubnár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegovia, kolegyne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 3. novembra 2020 č. 370 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nehlasovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 146 zo 16. novembra 2020, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti v uznesení č. 104 z 23. novembra 2020 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 47 z 19. novembra 2020. Zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 10 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 24. novembra 2020 č. 57. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2020 o 18:13 hod.

Mgr.

Jozef Bubnár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video