18. schôdza

24.11.2020 - 17.12.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

26.11.2020 o 15:06 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

15:04

Ján Mičovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, rád. Ďakujem pekne za slovo.
No, pán poslanec, ty si vlastne odpovedal aj v rámci tejto otázky, že na jednej strane si povedal, že netreba robiť žiadne opatrenia, že predsa všade musí viesť cesta, a na druhej strane hovoríš, že je to katastrofa, ako je to tam všetko suché a bez života.
Ja chcem povedať, že ROEP je ROEP, a my hovoríme o komplexných pozemkových úpravách, čo je niečo celkom iné. Komplexné pozemkové úpravy umožňujú práve to, čo nie je len tá komasácia ako nevyhnutý prístup k sceľovaniu tých miliónov drobných pozemkov, ale to je otázka práve tých spoločných zariadení, ktoré musia obsahovať aj cesty, prístup k jednotlivým pozemkom, ale aj tie ďalšie veci, ktoré som spomínal, ktoré často vyvolávajú úsmev, ale naozaj sú extrémne potrebné. Ja to zopakujem na tejto pôde, v sále zákonnosti, ešte raz. My sme urobili z 3 500 katastrálnych území doposiaľ asi 457 komasácií, ale katastrálne územie, na ktorom by sme mali dotiahnutý plán, projekt spoločných zariadení má veľmi ľahko zapamätateľné číslo - nula.
My nemáme na Slovensku jediný kataster, kde by sme mali dokončený spôsob pozemkových úprav do komplexnosti, teda aj s realizáciou plánu, alebo projektu spoločných zariadení. Takže tu hovoriť o tom, že, že to nemôžeš počúvať, je, pán poslanec, nie celkom namieste, pretože to treba nie počúvať, to treba konečne začať robiť.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

26.11.2020 o 15:04 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:04

Roman Mikulec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, predložený návrh zákona je novelizáciou troch zákonov. V základnom článku v novele zákona o archívoch a registratúrach sa plní záväzok implementovať nariadenie Európskej únie o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty, ktoré sleduje cieľ zabrániť dovozu tohoto tovaru do Európskej únie, ak bol odcudzený v iných štátoch. Popri tom sú v návrhu novely zapracované aktuálne poznatky a požiadavky vyplývajúce z uplatňovania zákona v praxi tak na úseku registratúry, ako aj na úseku archívov.
V novele zákona o ochrane utajovaných skutoční sa v nadväznosti na úpravy zákona o archívoch a registratúrach zriaďuje centrálne úložisko utajovaných skutočností. Umožňuje sa ústredným orgánom štátnej správy uložiť v tomto úložisku archívne dokumenty obsahujúce utajované skutočnosti, čím si ústredné orgány štátnej správy môžu znížiť administratívnu záťaž.
Praktické podmienky pre plnenie tejto pôsobnosti Národného bezpečnostného úradu sú už vytvorené. Článok 3 návrhu obsahuje novelu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorá posúva účinnosť povinnosti viesť v registri elektronickú zbierku listín týchto organizácií. Dôvodom je potreba ďalšieho časového priestoru pre praktickú realizáciu digitalizácie príslušných dokumentov. Predložený návrh nepredstavuje žiadnu ďalšiu administratívnu záťaž pre subjekty verejnej správy ani pre subjekty podnikateľského prostredia.
Naopak, jeho schválením dôjde k efektívnejšiemu plneniu niektorých povinností na úseku správy registratúry. Návrh zákona bol prerokovaný v určených výboroch. Pripomienky, ktoré vzišli z týchto výborov, odporúčam schváliť tak, ako to navrhuje gestorský výbor.
Vážený pán predseda, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o schválenie predloženého návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

26.11.2020 o 15:04 hod.

Ing.

Roman Mikulec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:06

Peter Dobeš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 259), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 342 z 21. októbra 2020 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
- ústavnoprávny výbor uznesením č. 144 zo 16. novembra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi,
- výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 48 z 19. novembra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, kľudne, pomaly rozprávajte, v rúšku sa zle dýcha, jasné.

Dobeš, Peter, poslanec NR SR
... vyplynulo šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 6 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 56 z 19. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

26.11.2020 o 15:06 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:10

Peter Dobeš
Skontrolovaný text
Poprosím o hlasovanie dnes o 17.00 hod.
Skryt prepis

26.11.2020 o 15:10 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:10

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zákon môžme prerokovať dnes o 17.00 hod.
Skryt prepis

26.11.2020 o 15:10 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:13

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, táto novela zákona o Zákonníku práce rieši tri zásadné veci.
Po prvé rozširuje počet zástupcov zamestnancov v tripartite z jedného, ktorý je aktuálne, na troch, na minimálne troch, po druhé rieši problém, zjednodušene povedané, tých odborov, ktoré boli zakladané na pracoviskách bez toho, aby tí zakladajúci členovia odborovej organizácie boli zamestnanci. To je ten problém - v úvodzovkách - Daňo. A tretia vec, rieši problém gastráčov a to takým spôsobom, že v súlade s programových vyhlásením vlády navrhuje, aby každý zamestnanec si mohol vybrať, či chce dostávať finančný príspevok, alebo chce dostávať gastráče. Samozrejme, iba v prípade, ak zamestnávateľ nezabezpečí formou závodnej jedálne alebo iným spôsobom teplu stravu.
Toto sú také tri najzákladnejšie veci, s ktorými vás si dovolím požiadať o podporu v prvom čítaní tohto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

26.11.2020 o 15:13 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:14

Ján Herák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 325. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 321 zo 6. novembra 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 22. januára 2021 a v gestorskom výbore do 25. januára 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

26.11.2020 o 15:14 hod.

Mgr. PhDr.

Ján Herák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:17

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, kolegovia, kolegyne, pán minister, čítal som dnes v médiách, že sme sa vzácne zhodli, že to bol nevídaný moment v novodobej histórii tohto volebného obdobia. Zrejme mali médiá na mysli minimálnu mzdu, resp. minimálny dôchodok, pardon. Asi už sa ťažko dá to isté povedať o rozprave k obedom zadarmo. A chcem povedať, že ani pri novelizácii Zákonníka práce sa nezhodneme. Napriek tomu, že tvrdíte, že Zákonníkom práce aj zmenou zákona o tripartite sledujete vyššiu zastúpenosť zamestnancov na tripartite, nie je to pravda. Nesúhlasím s tým, že vám ide o pluralitu názorov, naopak, ide len a len o trest pre Konfederáciu odborových zväzov, ktorá si dovolila protestovať proti tomu, akým spôsobom ste sa zachovali predovšetkým pri minimálnej mzde.
Ako už verejnosť dobre vie, na budúci rok mala byť minimálna mzda 656 eur podľa automatu, ktorý stanovil zákon prijatý ešte počas nášho volebného obdobia, ale vy ste ten zákon upravili tak, že minimálna mzda sa zvýši len na 623 eur, teda ľudia s minimálnym zárobkom dostanú o 33 eur menej. Presadzovali ste to spôsobom nevídaným. A to tak, že si jednostranne odsadli z tripartity so zamestnávateľmi a samostatne s nimi, s biznismenmi, ste dohodli túto minimálnu mzdu, čím ste ignorovali odborárov ako takých ako stálych zástupcov tripartity, a oni na protest odišli a táto kríza sociálneho dialógu trvá dodnes.
Pán minister, nabúrali ste sociálny dialóg na Slovensku, čo sa v histórii našej novodobej ešte nestalo. A predloženie tejto novely zákona je len vyvrcholením toho nabúrania alebo rozbúrania sociálneho dialógu s odborármi a takou pomerne až detinskou pomstou. Zároveň je aj potvrdením vášho pravicového a konzervatívneho nastavenia osobnostného ako politika.
V čom je problém, lebo tí, ktorí možno sa nevenujú sociálnej oblasti, tak len krátko im chcem pripomenúť, že v Zákonníku práce sa idú udiať dve veci, ktoré sú namierené proti odborárom, resp. proti Konfederácii odborových zväzov. Prvá je, že doteraz platilo, že na tripartite mohli zastupovať jednotlivé strany, to už je jedno, či zamestnávateľ, alebo zamestnancov organizácie, ktoré združujú minimálne 100-tisíc členov. Na strane odborárov túto alebo na strane zástupcov zamestnancov túto podmienku spĺňala len Konfederácia odborových zväzov, ktorá po upresnení teda má 260-tisíc členov a má zastupovať 900-tisíc zamestnancov, aspoň takto boli upresnené posledné čísla. Chcem ešte pripomenúť, že Konfederácia odborových zväzov pozostáva z 24 odborových zväzov, školský, zdravotnícky, podobne a tak ďalej, čiže zastupuje zamestnancov naprieč všetkými sektormi na Slovensku. A táto Konfederácia odborových zväzov si dovolila nesúhlasiť so spôsobom, ako ste sa postavili k minimálnej mzde, a prichádza tento trest, že na tú tripartitu idete umožniť prísť a sedieť aj organizáciám, ktoré ani zďaleka nemajú takéto zastúpenie, a najmä teda organizáciám, ktoré vám pôjdu poruke. Pretože, ak sa bavíme, že taká druhá najväčšia odborová konfederácia, keď sa to tak vôbec dá nazvať, je SOS-ka, a kde je teda hlavným členom sú tzv. Moderné odbory, tak chcem pripomenúť všetkým, že tie Moderné odbory, samozrejme, súhlasili s takým navýšením minimálnej mzdy, ako predstavoval pán minister, a, samozrejme, za odmenu dostali túto možnosť. Medzičasom sa v Moderných odboroch situácia zmenila a šéf moderných odborov, ktorý tak išiel poruke pánovi ministrovi, bol vypískaný na vlastnom kongrese a už si ani nedovolil kandidovať za prezidenta alebo za predsedu ani moderných odborov a, samozrejme, ani SOS-ky. Takže tak dopadlo, dopadol tento odborársky počin, ale pánovi ministrovi vyhovuje, že niekto bude na strane odborárov ale zástupcov zamestnancov sedieť aj taký, kto bude tvrdiť to, čo on chce.
No a tá druhá vec, možno ešte dramatickejšia je to, že odborárske rady alebo odborové výbory v jednotlivých podnikoch už budú môcť byť obsadené len tými členmi, ktoré sú zároveň, ktorí sú zároveň aj zamestnancami daného podniku, čím vlastne vytvára pán minister páku pre zamestnávateľa alebo pre majiteľa toho podniku, aby poslúchali tí odborári, aby si ani len nedovolili niečo namietať, niečo vyjednávať a podobne, čiže dáva do rúk konkrétnym majiteľom, biznismenom páku na odborárov, aby boli ticho, pretože v opačnom prípade sa im môže stať niečo nepríjemné, napríklad ich môžu vyhodiť z práce alebo čokoľvek iné.
Toto sú dva tak okaté veci, ktoré zavádzate, že nemôžme to ani my prehliadnuť, že ide obyčajnú, bohapustú pomstu odborárov, že si dovolili namietať váš postup pri minimálnej mzde a že si dovolili opustiť tripartitu keď videli, že chcete rokovať len jednostranne so zástupcami zamestnávateľov. Je to smutné, kam to rozbúranie a deštruovanie sociálneho dialógu až zašlo, a ja neviem, do akej miery sa do tá ešte opraviť, pretože asi ste zachytili, že odborári dnes vyhlásili petíciu za referendum o niektorých sociálnych otázkach vrátane minimálnej mzdy. Takže popri možno referende o predčasných voľbách sa tu bude konať ešte aj iné referendum alebo sa to spojí. O tom je ale diskus... (reakcia z pléna), o tom je ale diskusia o..., za okrúhlym stolom, kde sa to celé vyvrbí.
No a musím sa, samozrejme, dotknúť aj tej druhej zmeny k Zákonníku práce, to sú tie gastráče alebo gastrolístky. Tu chcem len odprezentovať náš postoj. Strana Hlas - sociálna demokracia nesúhlasí s takým spôsobom, aký zavádzate vy, to znamená, že dávate ľuďom na výber, že buď gastrolístky, alebo peniaze na výplatnej páske, alebo na ruku, ak chcete, z jediného dôvodu, že v prípade, že dôjde k výberu tej možnosti B, teda že tie peniaze budú vo výplatnej páske, absolútne sa stratí zmysel tzv. stravného, pretože tie peniaze sa rozplynú v tej výplate. A napríklad pri ďalšom navyšovaní mzdy sa ten zamestnávateľ bude tváriť, však my sme vám tú mzdu navýšili, pritom by išlo o peniaze na gastrolístky. A potiera sa ten podiel, podieľa ten, ten zámer toho stravného, aby naozaj ľudia mali vyvážené stravovanie buď teda v závodných kuchyniach, alebo teda v reštauráciách v prípade gastrolístkov.
Čiže my nesúhlasíme s touto dobrovoľnosťou, resp. s týmto mechanizmom, prechodným obdobím, kde to ešte bude teda dobrovoľné a budú si môcť vybrať. Nesúhlasíme s touto zmenou. S jedinou, chceme, aby bolo teda zachované to stravné naozaj v podobe straveniek, ale to, čo by sme navrhovali my a čo si predstavujeme, že by bol dobrý nápad, je, aby už to nebolo vo forme papierových lístkov, ale normálnych kariet, tzv. gastro kariet. Toto je náš postoj, strany HLAS - sociálna demokracia. Toto si vieme predstaviť, aby to fungovalo do budúcnosti, ale nie s tým, čo navrhujete vy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

26.11.2020 o 15:17 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:26

Monika Kavecká
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán poslanec, skutočne musím povedať jednu vec. Keby ste to hovorili úprimne so záujmom naozaj pomôcť jednak odborovým organizáciám, jednak zamestnancom, tak by ste boli skutočne uveriteľný. Ja si pamätám obdobie spred desiatich rokov v minulosti nedávnej, kedy napríklad vás nezaujímalo, keď ste boli v strane SMER a keď ste vládli, to, že či vôbec v zdravotníckych zariadeniach majú zdravotnícki pracovníci v nočných smenách stravu. Viete, prečo sa zdravotníci alebo sestry, keď to takto nazvem, vôbec nezaujímali o problematiku zamrazenia stravných lístkov alebo vôbec stravných lístkov? Pretože v minulosti sa dialo to, že vôbec nemali nárok na túto stravu v tých nočných, pretože sa to obchádzalo. Obchádzalo to, jednak podnikatelia, hej, súkromný sektor, jednak samotný štát pod vaším vedením a bolo doslova nevymožiteľné.
Ak si pamätáte rok 2015, tak v roku 2015 v žilinskej nemocnici sestry podávali výpoveď, aby vých..., výdobytkom bolo to, že mali stravné lístky v noci. V 21. storočí. Tak mám také nejaké déja vu, alebo nechcem to povedať tak úplne ironicky, že či ste sa teraz v roku 2020 zobudili, a zrazu, keď ste v opozícii, tak máte tento obrovský problém. To sú fakty, poznámky a naozaj toto treba všetko vyriešiť. A je to v podstate na tých zamestnancov, ako sa rozhodnú, a ja vítam to, že je to vymožiteľné a naozaj že tie peniaze dostanú, kdežto v predchádzajúcom období to tak nebolo.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2020 o 15:26 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:28

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja zareagujem k tomu úvodu, pán Tomáš, a potom k tomu záveru. Takže povedali ste, že sa s ministrom ani na obedoch zadarmo a ani teraz nezhodnete. Tak sa obrátim na pána ministra, chcem vás povzbudiť, pán minister, a zablahoželať vám k tomu, že sa s tým, čo, alebo s tými, čo nivočili Slovensko ekonomicky aj morálne, nezhodnete. To je znak toho, že to robíte dobre.
No a ešte k tomu záveru. Keď tu vystúpi pán Erik Tomáš, tak stále sa bije do pŕs, my HLAS - sociálna demokracia, my HLAS toto nepodporíme, my HLAS. Pred chvíľou to tu bolo, Erik Tomáš sa priznal, že oklamal 65-tisíc svojich voličov, ktorí ho volili ako smeráka, a on sa potom na nich aj na svojho šéfa Fica vykašľal.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2020 o 15:28 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video