18. schôdza

24.11.2020 - 17.12.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

27.11.2020 o 9:07 hod.

Ing.

Miroslav Žiak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 9:07

Miroslav Žiak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 335 z 25. novembra 2020 pridelil výboru pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 441, s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej schôdzi, na svojej 37. schôdzi dňa 26. novembra 2020. Uznesením č. 114 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh zákona schváliť s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 18. schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

27.11.2020 o 9:07 hod.

Ing.

Miroslav Žiak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:07

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Áno, áno. Dovoľte mi doplniť ešte jednu vec práve k tomu skrátenému konaniu. Ak by to malo ísť normálnym a malo by to byť do 30. novembra uzákonené, tak by sme už niekedy v septembri museli tento proces spustiť a vtedy naozaj nikto nemohol tušiť, že sa to takto vyvinie. Čiže z tohto dôvodu je skrátené konanie oprávnené. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.11.2020 o 9:07 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:10

Ján Mičovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážený pán podpredseda Národnej rady, ďakujem za slovo.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vám predložil návrh na skrátené legislatívne konanie vo veci zákona, ktorý sme v tejto sieni, ktorý ste v tejto sieni schválili pred dvomi mesiacmi, a to bol zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Tento zákon je schválený, je vlastne v tejto chvíli platný, a musím aj povedať so všetkou vážnosťou, že je aj potrebný.
Medzitým sa však udiali veci, ktoré vytvorili nevyhnutnosť požiadať vás o to, aby sme urobili zmenu, ktorá vyplýva z toho, že pred niekoľkými dňami 20. novembra tohto roku Európska komisia schválila nariadenie, ktorým sa odkladá účinnosť zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe o jeden rok, a to z 1. januára 2021 na 1. január 2022. Táto, toto rozhodnutie v Bruseli nás dostalo do situácie, že pokiaľ by sme neurobili zmenu v našom zákone, ktorý má platiť od 1. januára 2021, nastala by paradoxná situácia, že náš zákon, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskej únie, sa dostáva do platnosti skôr ako samotné nariadenie a právnici k tomu teda vyjadrili stanovisko, že v takomto prípade by došlo k porušeniu základných ľudských práv a slobôd, pretože zákon by im ukladal povinnosti a prípadne aj sankcie na základe zákona, ktorý nemá oporu v právne záväznom akte Európskej únie.
To je stručné zdôvodnenie toho, prečo sme vlastne nútení urobiť ten krok, že zákon, ktorý je schválený, teda zákon č. 282 z tohto roku o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, je potrebné jeho účinnosť preniesť o jeden rok, aby platil v súlade s bruselským nariadením od 1. januára 2022.
Toto je základné vysvetlenie a ja si dovolím teda tento zákon, ktorý má za cieľ túto jednu jedinú zmenu termínu, vám predložiť s prosbou, aby ste ho schválili, za čo vopred ďakujem.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie

27.11.2020 o 9:10 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:13

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

10.

Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 338 z 26. novembra 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, tlač 343, na prerokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady o tomto návrhu.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 23. schôdzi a uznesením č. 65 zo dňa 27. novembra 2020 odporučil Národnej rade schváliť návrh zákona na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.

Skryt prepis

Vystúpenie

27.11.2020 o 9:13 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:55

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dámy a páni, pôvodný doteraz platný zákon o dotácii k nájmom, už som tu o tom dnes hovoril, platí do 30. novembra. Vtedy, keď sme to schválili, ja som si teda nevedel predstaviť, že tu ešte budeme 30. novembra preplácať nejaké nájmy. No situácia sa zmenila a v tomto návrhu zákona predlžujeme lehotu preplácania do 31. marca. Už nehovorím, že dovtedy to bude všetko za nami, som opatrnejší, dúfam. Ale že nemusím sem prísť, nebudem sem musieť prísť tretíkrát s ďalším predlžením.
Takže v návrhu zákona, o ktorého podporu vás chcem poprosiť, je predlženie lehoty z 30. novembra na 31. marca. A druhá zmena je taká, že doteraz sa zohľadňovali iba také nájomné zmluvy, ktoré boli uzatvorené pred 1. februárom tohto roku a túto lehotu sme tiež posunuli, čiže pre všetky nájomné zmluvy, ktoré boli uzavreté pred 1. augustom tohto roku, bude platiť to preplácanie. Toto sú prakticky dve zmeny jediné v tomto zákone. A chcem vás pekne poprosiť o jeho podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.11.2020 o 9:55 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:07

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 342.
Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.11.2020 o 10:07 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:09

Ján Mičovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v tejto sieni bol schválený 17. septembra tohto roku zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe s tým, že účinnosť tohto zákona započne 1. januára 2021.
Medzitým vstúpilo do hry nariadenie Európskeho parlamentu, ktoré odkladá účinnosť nariadenia o ekologickej poľnohospodárskej výrobe s tým, že od 1. januára 2021 sa ustupuje a zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe bude platiť až od 1. januára 2022. Týmto sme sa dostali do situácie, keď schválený zákon v Národnej rade Slovenskej republiky bude platiť skôr, ako samotné nariadenie Európskeho parlamentu a tým by sme vytvorili precedens, ktorý by podľa toho, ako to právnici posúdili, a tak ako som si to aj ja osvojil, vznikla situácia, ktorá by teda ohrozila vykonávateľov tohto zákona v tom slova zmysle, že by boli vystavení sankciám, ktoré by vyplývali z toho, že neplnia uznesenie tohto zákona, ktorý však nemá oporu v nariadení Európskej komisie. Tým pádom vznikla potreba, aby náš platný zákon 282 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe s platnosťou schválenou v tejto chvíli od 1. januára 2021 bol pozmenený v tom zmysle, že na tomto zákone ostáva všetko zachované, okrem nadobudnutia účinnosti jeho platnosti, ktorá sa návrhom tohto zákona presúva na 1. január 2022.
To je všetko. Prosím vás o podporu tohto návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.11.2020 o 10:09 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:11

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 344. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.11.2020 o 10:11 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:13

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja len krátko. Ja by som chcel vedieť len dve informácie, na pána ministra otázky, či sme toto nevedeli vtedy, keď sa ten zákon schvaľoval, že sa niečo takéto pripravuje v Európskej únii, alebo tam nemáme žiadnu väzbu, lebo predpokladám, že to neprišlo zo dňa na deň, že oni vedeli, že niečo takéto prijmú a že načo sme potom ten zákon schvaľovali. A chcel by som sa spýtať ešte, ktoré iné krajiny to takisto schválili skôr a teraz to menia? To je všetko.
Skryt prepis

Vystúpenie

27.11.2020 o 10:13 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:13

Ján Mičovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Vážený pán poslanec, odpovedám v tom slova zmysle, že naozaj sme v tom relatívne nevinne, pretože práve Európsky parlament svojím nariadením z 11. novembra 2020, to znamená až potom, keď bol v septembri tohto roku schválený zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, vydal usmernenie, ktorým sa teda tento termín presúva o rok neskôr. Tým pádom nás dostal do časovej tiesne, toto nariadenie Európskeho parlamentu a Rady vzhľadom, ako sa tu píše, na trvanie legislatívneho procesu návrhu zákona a z dôvodu ohrozenia základných ľudských práv.
Takže je to vec, ktorú sme nedokázali predvídať. Ja vám nedokážem povedať, prečo v Bruseli vznikol takýto odklad, takže jednoznačne nevedeli sme to a museli sme reagovať týmto spôsobom, ktorý bol jedine možný, aby sme to stihli ešte pred nadobudnutím účinnosti zákona od 1. januára 2021.
A čo sa týka otázky na ostatné krajiny, neviem vám na to odpovedať, naozaj nepoznám situáciu, ako postupovali v iných krajinách, poznám len situáciu, ako sme postupovali my a myslím, že sme sa tu nedopustili žiadnej chyby. Naopak, robíme to, čo je nevyhnutné, aby sme vykonávateľov zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe nevystavili rizikám, za ktoré by určite nemohli.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.11.2020 o 10:13 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video