18. schôdza

24.11.2020 - 17.12.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.11.2020 o 11:24 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:24

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Ďakujem. Rád by som informoval o najbližšej schôdzi výboru pre hospodárske záležitosti v utorok 1. decembra o 8.30 hod. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.11.2020 o 11:24 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:24

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Informujem členov výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, že zasadnutie výboru bude 1. 12. o 8.00 hod. v miestnosti výboru. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.11.2020 o 11:24 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:24

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Len pre opravu, verejné vypočutie sa začína o deviatej hodine, ale rokovanie výboru pre kultúru a médiá alebo zasadnutie sa začína už o ôsmej hodine, teda v pondelok, v Zimnej jazdiarni. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.11.2020 o 11:24 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:36

Štefan Holý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dôvodom vypracovania tohto vládneho návrhu zákona je v prvom rade implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2019/787 zo 17. apríla 2019 o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín, používaní názvov liehovín pri prezentácii a označovaní iných potravín, ochrane zemepisných označení liehovín používaní etylalkoholu a destilátov poľnohospodárskeho pôvodu v alkoholických nápojoch a o zrušení nariadenia č. 110/2008.
V súvislosti s nariadením je potrebné článkom 2 návrhu zákona vykonať terminologickú úpravu § 9a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Navrhovaný dátum účinnosti zákona 25. máj 2021 sa odvíja práve od účinnosti ustanovení nového nariadenia Európskej únie o trhu s liehovinami.
Vládnym návrhom zákona sa má dosiahnuť úplná zlučiteľnosť vnútroštátnej právnej úpravy ochrany označení pôvodu výrobkov a ochrany zemepisného označenia výrobkov s právom Európskej únie. Hoci ide o problematiku, ktorá bola v členských štátoch tradične upravená medzinárodnými zmluvami a vnútroštátnymi predpismi, Európska únia postupne vyvíja snahu o prijímaní spoločnej politiky aj v tejto oblasti.
Vládny návrh zákona prináša:
1. jednoznačné vymedzenie pôsobnosti zákona o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov.
2. prispôsobenie zákona o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov zmenám vyplývajúcim zo samostatného pristúpenia Európskej únie k ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach a z toho vyplývajúce posilnenie a kompetencia Európskej komisie.
3. úpravu tzv. národných fáz postupov v systéme spoločnej ochrany označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov, ktoré príslušné nariadenie Európskej únie ponechávajú na členské štáty.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.11.2020 o 11:36 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:39

Peter Liba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, tlač 302.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 22. januára 2021 a v gestorskom výbore do 25. januára 2021.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.11.2020 o 11:39 hod.

Mgr.

Peter Liba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
18. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie v rozprave 8:55

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobré ráno prajem, dámy a páni. Predkladám vládny návrh zákona v druhom čítaní o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
Tento vládny návrh bol vypracovaný s cieľom transponovania smernice Európskeho parlamentu č. 2018/2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 27/2012 o energetickej efektívnosti.
Návrhom zákona sa predovšetkým upravujú ciele úspor energie a národné príspevky. Cieľom tejto energetickej efektívnosti, ich stanovenie, tých cieľov, monitoring a reportovanie. Prioritné zameranie je na plnenie cieľov v roku 2030, to je taký ten magický rok, kedy sa všetko stane, kedy budeme mať o 55 %, možnože aj viac menšie CO2 a vlastne kedy už vypukne environmentálny raj na Zemi.
No a tento návrh zákona má negatívny dopad na rozpočet verejnej správy, to je pochopiteľné, lebo tieto opatrenia niečo stoja, a má pozitívny a zároveň ale aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a aj na, aj sociálne, rovnako na sociálne vplyvy.
Návrh zákona, kto by to bol povedal, má pozitívny vplyv na na životné prostredie a aj na informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana a, predstavte si, nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. To je dnes, myslím, že dobrá správa, týchto sme neohrozili.
Toľkoto z mojej strany. Samozrejme, akékoľvek otázky rád zodpoviem v prípadnej rozprave.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2020 o 8:55 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:02

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, tlač 267, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 372 z 3. novembra pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 148 zo 16. novembra a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 90 z 23. novembra. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú 3 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o bodoch 1 a 3 hlasovať spoločne, teda hlasovať s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 321/2014, tlač 267, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 111 z 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

1.12.2020 o 9:02 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:02

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Hlasovanie navrhujem dnes o jedenástej.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2020 o 9:02 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:06

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Zákon o investičnej pomoci, teda táto novela, zmierňuje pre prijímateľov investičnej pomoci vybrané podmienky a povinnosti súvisiace s investičnou pomocou, ktoré mali v čase priamych aj nepriamych obmedzení plniť. Súčasne vzhľadom na akútnu potrebu podpory hospodárskeho rozvoja v súvislosti s ozdravením ekonomiky návrh zákona dočasne zmierňuje niektoré vybrané povinnosti a podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v prospech nových investícií.
Dovoľte mi vysvetliť ľudskou rečou, o čo ide dnes. Máme v zákone napísané, že v prípade určitých investícií je možné udeliť štatút významnej investície, čo znamená, že niektoré procesy schvaľovania sú jednoduchšie a problém je, ale že to platí až od 250 ha, keď by nejaký priemyselný park alebo nejaký investor mal aspoň takúto plochu potrebovať a momentálne túto podmienku spĺňa iba budúci priemyselný park Valaliky južne od Košíc a všade inde nevieme s tým pomôcť.
Budúci týždeň mám v pláne ísť na vládu s návrhom priemyselného parku v Rimavskej Sobote, kde je taký predpoklad, opakujem, predpoklad, že mesto Rimavská Sobota dá k dispozícii pozemky a my tam vybudujeme priemyselný park. Dúfam, že toto na vláde prejde, no a tam by sme chceli potom požiadať o túto významnú, o štatút významnej investície, aby sa tie procesy jednoducho urýchlili, aby EIA netrvala dva roky, ale pol roka, aby sme to plánovanie, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, aby to, skrátka, všetko išlo rýchlejšie. Rimavská Sobota je dlhodobo okres s najvyššou nezamestnanosťou. Myslím si, že všetci chápeme, že keď chceme tomuto kútu Slovenska pomôcť a znižovať regionálne rozdiely, tak takéto niečo je potrebné.
Preto vás chcem veľmi pekne poprosiť o podporu tejto drobnej novely.
Zároveň oznamujem, že budúcu jar príde rozsiahlejšia novela zákona o investičnej pomoci. Predpokladám, vtedy, vtedy bude k tomu aj rozsiahlejšia debata.
Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

1.12.2020 o 9:06 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:09

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 o regionálnej investičnej pomoci, tlač 268, v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 373 z 3. novembra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 149 zo 16. novembra, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 101 z 19. novembra a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 91 z 23. novembra 2020.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča hlasovať o tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci, tlač 268, schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 112 z 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

1.12.2020 o 9:09 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video