18. schôdza

24.11.2020 - 17.12.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

27.11.2020 o 10:13 hod.

Alexander Bíró

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

10:13

Alexander Bíró
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Prajem pekný deň, vážený predsedajúci. Vážení páni poslanci, vážené dámy poslankyne, dovoľte mi, aby som v mene špeciálneho prokurátora ako zástupca špeciálneho prokurátora predniesol správu špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry a poznatkoch Úradu špeciálnej prokuratúry o stave zákonnosti za rok 2019, ďalej len správa. Predkladá túto správu špeciálny prokurátor Národnej rade Slovenskej republiky na základe § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa § 55d ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších zmien.
Správa je spracovaná na základe štatistických podkladov a na základe zistených poznatkov zo spisov a analýz vykonaných Úradom špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ďalej len Úrad špeciálnej prokuratúry. Správa hodnotí činnosť prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry v konaní pred začatím trestného stíhania (zaznievanie gongu), v prípravnom konaní a v konaní na súde vrátane ich súčinnosti s ďalšími orgánmi činnými v trestnom konaní, najmä orgánmi policajného zboru. Správa podáva informáciu o poznatkoch Úradu špeciálnej prokuratúry o stave zákonnosti vo veciach, ktoré patria do príslušnosti Úradu špeciálnej prokuratúry tak, ako sú dostupné prostriedkami prokurátorského dozoru podľa § 153, teda podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
Ako to máte pred sebou, správa je koncipovaná tak, že v podstate sa skladá zo siedmich kapitol. V časti I. sú základné informácie o Úrade špeciálnej prokuratúry a zabezpečení plnenia jej úloh. Časť II. obsahuje poznatky o stave kriminality. Časť III. je zameraná na činnosť Úradu špeciálnej prokuratúry pred začatím trestného stíhania a časť IV. na činnosť Úradu špeciálnej prokuratúry v prípravnom konaní. Časť V. je venovaná zhodnoteniu spolupráce Úradu špeciálnej prokuratúry s orgánmi policajného zboru. Časť VI. obsahuje údaje o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry v súdnom konaní. Časť VII. je venovaná aplikačným, organizačným a personálnym problémom s návrhom opatrení na zefektívnenie činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry. Správa v závere konštatuje, že prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry v roku 2019 splnili svoje úlohy vyplývajúce im z právnych predpisov. Podrobné štatistické údaje sú uvedené v Štatistickej ročenke Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2019, ktorá je uvedená na webstránke Generálnej prokuratúry.
Toľko v stručnosti k predkladanej správe.
Skryt prepis

27.11.2020 o 10:13 hod.

Alexander Bíró

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:20

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, vážený pán doktor, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedenej správy vo výboroch. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 318 z 30. októbra 2020 pridelil predmetnú správu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť. Zároveň určil ústavnoprávny výbor za gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetnej správy vo výboroch. Ústavnoprávny výbor, ako aj výbor pre obranu a bezpečnosť správu prerokovali. Výbor pre obranu a bezpečnosť odporučili správu vziať na vedomie. Ústavnoprávny výbor sa ako gestorský výbor k správe špeciálneho výboru (k správe špeciálneho prokurátora, pozn. red.) uzniesol, že odporúča Národnej rade Slovenskej republiky odmietnuť správu špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry a poznatky Úradu špeciálnej prokuratúry o stave zákonnosti za rok 2019.
Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou tejto spoločnej správy. Spoločná správa výborov o prerokovaní správy generálneho prokurátora (správy špeciálneho prokurátora, pozn. red.) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 185 (č. 181, pozn. red.) z 25. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a predniesol návrh uznesenia Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.11.2020 o 10:20 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:23

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Panie poslankyne, páni poslanci, pán doktor, priznám sa, samozrejme, čítal som správu Špeciálnej prokuratúry za rok 2019, iste s miernym skepticizmom, keďže ju koncipoval ešte špeciálny prokurátor Kováčik, ktorý je dnes vo väzbe a už nie je špeciálnym prokurátorom. Napriek tomu vy ste nám to tu zhrnuli, myslím si, že to bolo dostatočné, pretože kto mal záujem si prečítať správu špeciálneho prokurátora, tak si ju prečítal, no napriek tomu mi vyvstáva jedna otázka, a to by som bol rád, ak by ste nás o nej informovali, a to je to, že v akom povedzme personálnom stave je dnes Špeciálna prokuratúra a teraz nemyslím konkrétne štatistiky, ale predpokladám, že keď šéf alebo hlavný prokurátor Špeciálnej prokuratúry skončí vo väzbe, tak to má iste aj nejaký typ vplyvu na morálku, pracovnú morálku špeciálnych prokurátorov alebo prokurátorov Špeciálnej prokuratúry a vôbec celú atmosféru a nastavenie Špeciálnej prokuratúry. To by som bol rád, ak nám môžte popísať, akým spôsobom sa s tým aj prokurátori Špeciálnej prokuratúry vysporiadavajú, pretože ostatných pár dní tu bolo vypočúvanie kandidátov na generálneho prokurátora, kde poslanci Národnej rady kládli otázky tým kandidátom, akým spôsobom sa oni ozývali a akým spôsobom to na nich vplývalo.
A iste nie je príjemné pre prokurátorov Špeciálnej prokuratúry vnímať to, že ich nadriadený, donedávna nadriadený dnes čelí trestnému stíhaniu v závažnej trestnej veci, navyše je väzobne stíhaný a musel sa vzdať funkcie špeciálneho prokurátora. Rovnako iste o tej atmosfére niečo svedčí aj to, že drvivá väčšina prokurátorov Špeciálnej prokuratúry podpísala výzvu na jeho odstúpenie.
Preto by som vás chcel poprosiť, ak by ste mohli informovať plénum Národnej rady Slovenskej republiky o tom, akým spôsobom a aká atmosféra, ak tak môžem povedať, ľudsky vládne na tej prokuratúre a kam sa to celé posúva, a čo tí prokurátori očakávajú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.11.2020 o 10:23 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:25

Alexander Bíró
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem za slovo. Najprv na úvod by som chcel vysvetliť, kto skoncipoval správu o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry. Tak to nebol doktor Kováčik, ale bol som to ja.
Na tejto správe sa spolu podieľali jednotliví riaditelia odborov, odboru ekonomickej kriminality, všeobecnej kriminality, ako aj vedúci oddelení korupcie, terorizmu, extrémizmu. Nakoniec táto správa, hovorím ešte raz, mnou bola skoncipovaná, doktor Kováčik ju len aproboval bez toho, že by do toho za, urobil opravy alebo čokoľvek.
Čo sa týka súčasných udalostí, už som viackrát prezentoval aj vo výboroch parlamentu, ako aj mediálne, že pre Úrad špeciálnej prokuratúry zadržanie a väzobné stíhanie špeciálneho prokurátora je tragédiou, ale nielen tragédiou pre náš úrad, ale pre prokuratúru ako takú, a pre všetkých prokurátorov, tých je viac ako tisíc. Že aké stopy zanechala táto udalosť? Tak my sme nestagnovali, my sme aj s prvou námestníčkou generálneho prokurátora JUDr. Kováčikovou prejednali ďalší postup. Po jeho zadržaní v jeho kancelárii bola vykonaná domová prehliadka takzvaná, prehliadka nebytových priestorov. Príslušníci polície spisovali záznam o prehliadke, o všetkých spisoch, ktoré sa tam nachádzali.
My sme následne aj s vedením Úradu špeciálnej prokuratúry ako aj s prvou námestníčkou prešli všetky spisy, ktoré sa nachádzali v kancelárii špeciálneho prokurátora. Ešte raz zdôrazňujem, sa nachádzali, nie objavili sa. Boli to spisy celkom v počte 111 kusov, ale tieto spisy nie všetky boli živé, boli tam aj veci staršieho dáta, ktoré boli dávno ukončené. Mali byť dávno už uložené v spisovni. Z nevysvetliteľných dôvodov sa tam nachádzali. Boli tam veci už ukončené, aj trestné, boli tam zároveň spisy, ktoré sa týkali trestných oznámení. To znamená, že tam nebolo ani začaté trestné stíhanie, ani vznesené obvinenie. Boli tam spisy, takzvané organizačné, ktoré sa týkajú interných predpisov Úradu špeciálnej prokuratúry, a zároveň spisy takzvané, ktoré sú vytvorené za účelom vyžiadania právnej pomoci v konkrétnych trestných veciach. Takže trošku tam mylné informácie vyšli v médiách, že sa tam objavilo záhadných 111 spisov. Teraz som presne vyšpecifikoval, že aké boli to spisy.
Čo sa týka, čo sa týka výzvy - na to tiež by som reagoval - na odstúpenie pána špeciálneho prokurátora, tak tá výzva konkrétne prebehla takým spôsobom, že za mnou prišli prokurátori, vedúci, začalo to 3. októbra a naznačili a navrhli, aby sme reagovali na túto vzniknutú situáciu, ktorú som uznal za vhodnú aj ja. Ale nie v tom momente. Totižto v piatok ešte sme nevideli vyšetrovací spis, nepoznali sme dôkaznú ani skutkovú situáciu. Prokurátori do cudzích spisov nesmú ísť. Takže oni absolútne nevedeli, prečo je zadržiavaný, prečo je stíhaný špeciálny prokurátor. Preto som im prízvukoval, aby neurobili sme unáhlené, predčasné rozhodnutie. Predsa sme prokurátori, ktorí musíme ísť príkladom občanom, musíme rešpektovať všetky zásady trestného kódexu, vrátane zásady prezumpcie neviny.
Potom prokurátori skoncipovali výzvu, takzvanú nátlakovú, a ja som povedal, že pod takú výzvu, keďže nepoznám spis, nepoznám dôkazy, skutkový stav, sa nepodpíšem. Navrhol som im však, pokiaľ bude predložený vyšetrovací spis, prokurátor preskúma obsah vyšetrovacieho spisu a či dostane podnet na podanie návrhu na väzobné stíhanie špeciálneho prokurátora, tak vtedy, keď usúdi, že je tam dôvod podať návrh, som im navrhol, aby sme vyzvali špeciálneho prokurátora, aby pod ťarchou takých závažných podozrení, aké sú mu kladené za vinu, zvážil odstúpenie z výkonu funkcie špeciálneho prokurátora.
Ešte poznamenávam, vtedy už špeciálny prokurátor mal pozastavenú činnosť výkonu prokurátora. Mal odňatý služobný preukaz. Takže tam už boli prijaté patričné opatrenia, ktoré k tomu smerovali, aby svoju právomoc už nevedel ďalej vykonávať.
Čo sa týka prokurátorov, tak prokurátori dostali primerane spisy od špeciálneho prokurátora s tou úlohou, aby preskúmali jeho postup, jeho dozor. Urobili záznamy z týchto preskúmaní a predložili mne aj prvej námestníčke generálneho prokurátora s určitými závermi, ktoré odporučia prijať v konkrétnych veciach. Neviem, či je postačujúca takáto.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.11.2020 o 10:25 hod.

Alexander Bíró

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:32

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán zastupujúci špeciálny prokurátor. Mne v tejto súvislosti napadla taká otázka, že akým spôsobom vlastne vnímajú prokurátori zásadu prezumpcie neviny, že či zásada prezumpcie neviny sa vzťahuje aj na verejné vyjadrenia, či a či prezumpcia neviny (zaznievanie gongu) povedzme chráni verejného činiteľa aj pred povedzme výzvami na to, aby odstúpil z funkcie. Lebo prezumpcia neviny sa uplatňuje v trestnom konaní, ale, ale to, či niekto zastáva nejakú funkciu alebo nezastáva funkciu, predsa nie je podmienené tým, že či je právoplatne odsúdený za nejaký trestný čin alebo nie je právoplatne odsúdený za trestný čin.
A teraz nemyslím na nejaké mechanizmy pozastavenia výkonu funkcie alebo, alebo disciplinárne opatrenia, ale normálne vyvodzovanie zodpovednosti vo vzťahu k politikom, politickej zodpovednosti, ale aj vo vzťahu k iným verejným funkcionárom, k ich zodpovednosti za výkon funkcie, lebo z môjho laického pohľadu, výzva niekomu, aby odstúpil z funkcie, ak, ak čelí nejakým závažným podozreniam, neznamená nerešpektovanie prezumpcie neviny a nie je nijako v rozpore s tou zásadou, lebo nikto nemá zaručené, že má byť špeciálnym prokurátorom alebo, alebo generálnym prokurátorom, alebo v nejakej, v nejakej politickej funkcii, keď je tak.
Ma trochu zaujímalo, že ako sa, ako sa vy pozeráte na to, že čo je to vlastne prezumpcia neviny a že či, či výzva na odstúpenie pána Kováčika, zo špeciál..., teda z pozície z funkcie špeciálneho prokurátora je v rozpore s princípom prezumpcie neviny.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.11.2020 o 10:32 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:32

Alexander Bíró
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, presne ako ste naznačili, prezumpciu neviny my prokurátori vnímame vo vzťahu k Trestnému zákonu. To znamená, kým niekto nie je právoplatne odsúdený, hľadí sa naňho, ako keby nebol odsúdený, že nie je vinný, je len obvinený.
Čo sa týka politických záležitostí, do toho sa nejdem miešať.
Čo sa týka morálnej zodpovednosti špeciálneho prokurátora, tak ako som to ja hovoril, umierneným spôsobom vyzvať ho, aby zvážil pod ťarchou takých závažných podozrení, pre aké ho obvinili, ďalšie zotrvávanie vo funkcii špeciálneho prokurátora.
Ja to tak vnímam v intenciách Trestného zákona a my musíme, či je to špeciálny prokurátor alebo bežný obvinený obžalovaný, takto vnímať toho človeka, kým neni právoplatne odsúdený Najvyšším súdom v konečnom dôsledku.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.11.2020 o 10:32 hod.

Alexander Bíró

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:35

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, využijem teda možnosť ešte k tomuto povedať pár slov, a to v reakcii na to, čo pán navrhovateľ uviedol najmä, ale potom niečo ešte aj k navrhovanej, k navrhovanému uzneseniu.
Mňa z vystúpenia pána navrhovateľa zarazila jedna myšlienka, že prokuratúra alebo Úrad špeciálnej prokuratúry obzvlášť, že považuje za tragédiu to, čo sa stalo. No nie je to tak. Čo sa stalo, je len nejakým bodom prevalenia sa informácií o tom, ako funguje Špeciálna prokuratúra a ako bola najmä vedená. Ešte doteraz vidíme najmä z niektorých aktivít určitých ľudí, ktorí boli na Špeciálnej prokuratúre blízki väzobne stíhanému bývalému špeciálnemu prokurátorovi Kováčikovi, že stále sú na Špeciálnej prokuratúre sily, ktoré sa snažia jednak sa kryť a jednak v podstate brániť priechodu spravodlivosti.
Čiže to, že sa stala tá vec, že bol zadržaný, a že je trestne a väzobne stíhaní bývalý špeciálny prokurátor, to nie je tá udalosť, ktorá je tragédiou, tragédiou pre Slovensko. Ale to, že sme mali taký Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý sme mali a ktorého vedenie a ktorého fungovanie viedlo k tomu, čo sa stalo, to je tragédiou. Ale tragédiou nie pre skorumpovaných prokurátorov tiež na Špeciálnej prokuratúre, ale tragédiou pre Slovensko. A nás tu zaujíma to, že ako si v tomto celom stojí Slovensko, nie Úrad špeciálnej prokuratúry. Úrad špeciálnej prokuratúry môžeme zrušiť jedným zákonom a ak bude treba, tak to urobíme.
Čo urobíme avšak, je to, že zvýšime mieru zodpovednosti celej prokuratúry voči tým, ktorí nám vládnu všetkým, a to je slovenský ľud. To urobíme, pretože musia skončiť tie časy, kedy prokuratúra si o sebe myslí, že je štát v štáte, že si môže robiť, čo chce a prípadne, keď sa to prevalí, tak ako tu pán zastupujúci špeciálny prokurátor uviedol, že tak došlo, dôjde k takej tragédii, že sa to prevalí, nieže to je dôsledkom situácie v prokuratúre, ale že sa to prevalí. Čiže tak bude, predídeme tomu, aby sa takéto veci stávali. Jednoducho prokuratúra musí byť schopná niesť zodpovednosť, a to sa dá dosiahnuť len tým, že bude v zákone a v ústave jasne napísané, že ako každá inštitúcia, ústavná, musí niesť zodpovednosť. Tu niet inštitúcie v tomto štáte, ktorá by sa nezodpovedala ľudu. A prokuratúra nesmie byť výnimkou.
Toto, čo sa stalo, stalo sa preto, že jeden grázel omylom odovzdal telefón polícii. Nestalo sa to preto, že to bol nejaký dejinný vývoj a že sa to muselo stať. To bolo nedopatrenie celé. Čiže toto nie je tragédia, tragédia je to, čo sa dialo na Úrade špeciálnej prokuratúry a na prokuratúre vôbec, a preto musíme zmeniť všetko, čo sme schopní zmeniť na to, aby sa tento vývoj radikálne zmenil, a aby sa táto situácia už nikdy nemohla opakovať.
Preto budem navrhovať, bezprecedentne v tomto parlamente, aby sme správu špeciálneho prokurátora, nie hlasovali o tom, že ju nevezmeme na vedomie, ale aby sme hlasovali o tom, že ju odmietneme.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.11.2020 o 10:35 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:23

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Pán podpredseda, žiadam vás týmto o zvolanie poslaneckého grémia v mene troch klubov, teda nás, SMER-u a kollárovcov na tému zvolávania výborov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.11.2020 o 11:23 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:23

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Dovolím si informovať členov finančného výboru, že najbližšie zasadnutie nášho výboru bude v utorok 1. 12. o 8.00 hod., takže ráno, prosím, nezabudnime. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.11.2020 o 11:23 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:23

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel nielen pozvať členov výboru pre kultúru a médiá, ale aj všetkých poslancov Národnej rady, ktorí by mali záujem, v pondelok o deviatej hodine začíname verejné vypočutie kandidátov za členov Rady pre vysielane a retransmisiu v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu. Ste pozvaní, ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.11.2020 o 11:23 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video