22. schôdza

13.1.2021 - 14.1.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

14.1.2021 o 14:05 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 14:05

Miloš Svrček
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch. Národná rada uznesením č. 522 z 13. januára 2021 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre zdravotníctvo a výboru pre hospodárske záležitosti. Ako gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona ihneď na 22. schôdzi Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti a odporúčali ho schváliť. Výbor pre zdravotníctvo bol zvolaný na 14. januára 2021 a o uvedenom vládnom návrhu zákona výbor nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný. Časť IV spoločnej správy obsahuje dva pozmeňujúce návrhy. Ako spoločný spravodajca navrhujem o nich hlasovať spoločne.
Návrh spoločnej správy, vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval ústavnoprávny výbor na 56. schôdzi 14. januára 2021. Spoločná správa i stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky výbor nebol uznášaniaschopný. Predseda ústavnoprávneho výboru ma poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

14.1.2021 o 14:05 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:08

Petra Krištúfková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladám pozmeňujúci návrh, ktorý mi je naozaj srdcu blízky, pretože myslí práve na tých ľudí, za ktorých som neustále bojovala. Sú nimi poberatelia náhradného výživného, poberatelia príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a poberatelia hmotnej núdze.
Práve naše hnutie SME RODINA má obrovskú zásluhu aj na tom, že dnes už vymáhanie náhradného výživného nie je na pleciach matky a už nekladie polená pod nohy pri žiadosti o jeho poberanie. Tento pozmeňujúci návrh, ktorý teraz predkladám opäť myslí práve na týchto ľudí, ktorí poberajú náhradné výživné, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a dávku v hmotnej núdzi. Návrh im umožňuje vykonávať prácu na dohodu, ktorá bezprostredne súvisí s COVID-om a pritom príjem nebude mať vplyv na poberanie dávky takéhoto človeka. Ak by bol započítaný mohlo by to znamenať zníženie poskytovanej dávky alebo dokonca jej úplne odňatie.
Ako príklad možno uviesť účasť fyzických osôb na celoplošnom testovaní alebo regionálnych testovaniach na ochorenie COVID-19, výkon činnosti v nemocniciach s pacientami práve týchto ochorení. Týka sa to predovšetkým opatrovateľov, ktorí sa starajú o ťažko postihnutú osobu a takisto napríklad o tých, čo poberajú príspevok na prepravu alebo dietetickú stravu.
Tento pozmeňujúci návrh zároveň umožňuje ľuďom evidovaným na úrade práce ako uchádzačov o zamestnanie v čase hospodárskej mobilizácie v krízových situáciách organizovať a vykonávať činnosti mobilných odberných miest na očkovacích miestach pri plošnom testovaní, pričom výkon týchto činností z hľadiska príjmu z nich nebude dôvodom pre vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie.
Ďalšie pozitívum, ktorý tento pozmeňujúci návrh
===== ...na očkovacích miestach pri plošnom testovaní, pričom výkon týchto činností z hľadiska príjmu z nich nebude dôvodom pre vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ďalšie pozitívum, ktorý tento pozmeňujúci návrh prinesie je, že v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sa ľudia môžu uchádzať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie aj na základe žiadosti podanej v listinnej podobe doručenej prostredníctvom poštovej zásielky. Všetky tieto opatrenia majú uľahčiť fungovanie v tejto neľahkej dobe. A ja vám ďakujem za pozornosť a zároveň prosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem. A teraz by som prečítala paragrafové znenie.
1. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie: Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 544/2008 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z. a zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 226/2019 Z. z. a zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z. a zákona č. 296/2020 Z. z. sa dopĺňa takto: "V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom n), ktoré znie: „ príjem zo závislej činnosti vykonávanej na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, uzatvorenej počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktorej predmetom je realizovanie opatrení prijatých na riešenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.“.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
2. V čl. II sa doterajší text označuje ako bod 2, pred ktorý sa vkladá bod 1, ktorý znie: „V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie: „h) vykonávať hygienické a protipandemické opatrenia na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.“.
3. V čl. II sa doterajší text § 72 označuje za odsek 2, pred ktorý sa vkladá odsek 1, ktorý znie: „V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa občan môže uchádzať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie aj na základe žiadosti podanej v listinnej podobe doručenej prostredníctvom poštovej zásielky.“.
4. Za čl. IV sa vkladá nový čl. V, ktorý znie: "Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014, zákona č. 263/2014, zákona č. 375/2014, zákona č. 353/2015, zákona č. 378/2015, zákona č. 125/2016, zákona č. 355/2016, zákona č. 191/2018, zákona č. 83/2019, zákona č. 223/2019, zákona č. 391/2019, zákona č. 393/2019, zákona č. 46/2020, zákona č. 63/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 124/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z. a zákona č. 296/2020 Z. z. sa dopĺňa takto: "V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenom v), ktoré znie: „príjem zo závislej činnosti vykonávanej na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, uzatvorenej počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktorej predmetom je realizovanie opatrení prijatých na riešenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.“. A nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Všetko. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.1.2021 o 14:08 hod.

Bc.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:15

Katarína Hatráková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja len chcem poďakovať pani kolegyni za túto legislatívnu iniciatívu, lebo tak odpovedá na mnohé podnety občanov, ktorí sa práve kvôli nesúladu tých zákonov a pretože na nich zákon nepamätal v tomto ťažkom covidovom období dostali často do neriešiteľných životných situácií. Takže ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.1.2021 o 14:15 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 14:16

Juraj Šeliga
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážený pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, v súvislosti s predloženým návrhom zákona tam vznikla otázka ohľadne právnej istoty a toho akým spôsobom bude možné vymáhať to takzvané poradie očkovania, preto sme s kolegom Dostálom a aj ďalšími pánmi a dámami poslankyňami pripravili pozmeňujúci návrh, ktorý tu jasne špecifikuje takým spôsobom, aby to nebolo spochybniteľné a aby bolo úplne jasné kto má čo robiť, keďže tá situácia je vážna je dôležité mať v tom pravidlá a mať aj nástroj, aby bola možná ako krajné riešenie aj sankcia, ak niekomu nepomôže dohováranie, samozrejme. Dovoľte mi, pán podpredseda, aby som prečítal ten pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Šeligu a Ondreja Dostála k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, tlač 402.
V čl. IV bod 2 znie: "V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenom bi), ktoré znie: "dodržiavať poradie očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19; kritériá určovania poradia osôb proti ochoreniu COVID-19 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.".".
Ďakujem. Skončil som, pán podpredseda.
Skryt prepis

Vystúpenie

14.1.2021 o 14:16 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:17

Miroslav Suja
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán podpredseda Šeliga, ja by som sa len chcel spýtať, či toto vlastne ste stihli včera pripraviť za ten čas od tých 14.14 ako sme to dostali alebo ste na to potrebovali viacej času. Len to by som chcel od vás vedieť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.1.2021 o 14:17 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:18

Miroslav Suja
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
(Časť vystúpenia hovorená mimo mikrofónu.) ...atómová fyzika, že to stíhame bez problémov. Tak sa preto pýtam, že či vám to stačil ten čas včera alebo ste to robili ešte dneska, tých pätnásť alebo tridsať minút, koľko to vtedy bolo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.1.2021 o 14:18 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 14:19

Jarmila Halgašová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som predložila pozmeňujúci návrh cieľom ktorého je doplnenie sektora pôdohospodárstva medzi sektory kritickej infraštruktúry a zaradenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky medzi orgány štátnej správy na úseku kritickej infraštruktúry. Kritická infraštruktúra pozostáva z prvkov ktorých narušenie alebo zničenie by malo podľa sektorových kritérií a prierezových kritérií závažné nepriaznivé dôsledky na uskutočňovanie hospodárskej a sociálnej funkcie štátu a tým na kvalitu života obyvateľov z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku ako aj životného prostredia. Doplnenie sektora pôdohospodárstva medzi
sektory kritickej infraštruktúry navrhujeme preto, lebo poľnohospodárska produkcia a produkcia potravín a s tým spojené zásobovanie obyvateľstva zohráva kľúčovú úlohu na úseku hospodárskej a sociálnej funkcie štátu. Ústredným orgánom štátnej správy pre tento sektor bude Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako ústrednému orgánu pre tento sektor sa prechodnými ustanoveniami určujú lehoty na predloženie návrhu sektorových kritérií, návrhu na určenie prvku a jeho zaradenie do sektora pôdohospodárstva a analýzy rizík.
Navrhovaná zmena tohto zákona zohľadňuje aj potrebu zákonného rozšírenia prvkov kritickej infraštruktúry aj o tzv. „nepriame" prvky, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace s prevádzkou „priamych" prvkov, ktoré zahŕňajú najmä zásobovanie, spracovanie, balenie a výrobu obalov, skladovanie, prepravu a distribúciu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, ako aj ďalšie poľnohospodárske a potravinárske podporné činnosti. Bez nepriamych prvkov kritickej infraštruktúry je totiž fungovanie týchto priamych prvkov značne obmedzené, a z hľadiska dlhodobého horizontu priam vylúčené. Zvyšovanie sebestačnosti v potravinách máme uvedené v programovom vyhlásení vlády a preto zabezpečenie potravinárskej výroby najmä v období pandémie COVID je našou povinnosťou. Týka sa to napríklad len zabezpečenia starostlivosti o deti v školskom a predškolskom veku. Preto vás prosím o podporu tohto pozmeňovacieho návrhu. Teraz by som rada prečítala samotný pozmeňovací návrh.
Za čl. IV sa vkladá nový článok V, ktorý znie: "Zákon č. 45/2011 o kritickej infraštruktúre v znení zákona č. 69/2018, zákona č. 177/2018, zákona č. 373/2018 a zákona č. 134/2020 sa mení a dopĺňa takto: "V § 2 písmeno a) znie: „prvkom kritickej infraštruktúry (ďalej len „prvok") najmä inžinierska stavba, služba vo verejnom záujme a informačný systém v sektore kritickej infraštruktúry, ktorých narušenie alebo zničenie by malo podľa sektorových kritérií a prierezových kritérií závažné nepriaznivé dôsledky na uskutočňovanie hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, a tým na kvalitu života obyvateľov z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku, ako aj životného prostredia; prvkom kritickej infraštruktúry sú taktiež subjekty, ktoré vyrábajú, dodávajú, opravujú alebo udržiavajú dôležité vybavenie pre prvky kritickej infraštruktúry".
2. V § 3 písm. c) sa slová „republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky".
3. Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu znie: "Prechodné ustanovenia k úprave účinnej dňom vyhlásenia
(1) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predloží ministerstvu
a) návrh sektorových kritérií do 30. apríla 2021,
b) návrh na určenie prvku a jeho zaradenie do sektoru pôdohospodárstvo do 31. augusta 2021,
c) analýzu rizík sektora pôdohospodárstvo do 31. októbra 2022.
(2) Ministerstvo predloží vláde
a) návrh sektorových kritérií, európskych sektorových kritérií, prierezových kritérií a európskych prierezových kritérií na základe podkladov podľa odseku 1 písm. a) do 30. júna 2021,
b) návrh na určenie prvkov a ich zaradenie do sektoru pôdohospodárstvo na základe podkladov podľa odseku 1 písm. b) do 30. septembra 2021 .".
4. Príloha č. 3 sa dopĺňa položkou 10, ktorá znie: „10. Pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo potravinárstvo a zodpovedný rezort Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky."
Tento bod nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Ďakujem za pozornosť. ... prečíslujú. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie

14.1.2021 o 14:19 hod.

Ing.

Jarmila Halgašová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:25

Katarína Hatráková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni dovoľte mi ešte zopár poznámok a postrehov k návrhu zákona, ktorý máme teraz v druhom čítaní. Začnime novelizačným článkom II, ktorý sa dotýka zákona o službách zamestnanosti a prvej pomoci. Nedávno som obdržala od jednej podnikateľky, ktorý prevádzkuje cukráreň podnet na zmenu podmienok poskytovania finančného príspevku v rámci projektu "prvá pomoc". Poslala som ho pánovi ministrovi, budeme s ním ešte o tom rokovať a je to fajn lebo tieto, práve takéto podnety nám pomáhajú zlepšovať podmienky poskytovania finančných príspevkov. Oceňujem, že v návrhu zákona je tam príklad táto podnikateľka s tou zavretou cukrárňou bude mať predĺženú výnimku z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Je dobré, že bude odbremenená od administratívnej záťaže. Čo sa týka novelizačného článku III, ktorý sa týka zdravotnej starostlivosti vlastne nie V, kde to je novelizačný článok, ktorý ma znepokojuje a práve preto som sa rozhodla vystúpiť, kde sa uvádza, že účelom navrhnutej úpravy je predchádzanie spoločensky nežiadúcemu správaniu, ktoré má na základe poznatkov z aplikačnej praxe, dajme podobu uprednostňovania osôb v rozpore s prioritizáciou vakcinácie uvedenou v národnej stratégii očkovania proti ochoreniu COVID - 19 podmienka Slovenskej republiky. Všetci vieme, že toto ustanovenie môžeme nazvať aj lex Cibuľková a nemyslím, že je vhodné, aby sme pre zlyhanie jedného pracovníka, jedného zdravotníckeho zariadenia dali pod sankciu iné zariadenia. Myslím, že nie je dobré robiť revanšistické právne úpravy. To je to najmenej čo naši zdravotníci a naše zariadenia v tejto chvíli potrebujú, aby sme im hrozili pokutami. Ale stalo sa to a ten mediálny lynč aj pani Cibuľkovej, aj ministra zdravotníctva by stačil na to, aby sa už dané neopakovalo. Neviem, či k tomu treba priamo právnu úpravu a mám s tým trochu problém aj právno-politický, že či je možné v podmienkach právneho štátu niekoho sankcionovať za niečo, čo bolo zverejnené na webovom sídle ministerstva zdravotníctva. Veď sa učí zásada, že žiaden zločin, žiaden trest bez zákona. Veď práva a povinnosti sú ukladané práve zákonom. Tie schvaľujeme my tu v Národnej rade a výsledok našej vôle sa publikuje v zbierke zákonov. Nepublikuje sa na webovom sídle ministerstva zdravotníctva. K novelizačnému článku VII, kde tento sa týka zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID -19 a v justícii. Tu sa chcem dotknúť dvoch otázok. Prvá je bod 3 § 10, ktorý sa týka pomoci ľuďom pred dražbami a exekúciami. Predložená novela mi v tejto časti pripomína môj pozmeňovací návrh, ktorý som tu predložila 25. marca 2020, aby sa zohľadnili aj záujmy zadĺžených rodín, ktorým hrozilo vysťahovanie v čase korona krízy z ich obydlí a danú otázku som predostrela ústavnoprávnemu výboru, ktorý v tom čase prerokovával vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Výboru som ponúkla zmenu návrhu zákona, tá bola potom následne prijatá a tak bol zákon doplnený o vety "Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 30. apríla 2020 povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka podľa predchádzajúcej vety vykonaných v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 je neplatný. Súdny exekútor je v čase do 30. apríla 2020 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti". Som rade, že teda vláda nadviazala na môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh a zmenila dátum na 28. február t. r. 2021. Bolo by, ale fajn si položiť otázku, či nebude aj tento dátum k vzhľadom k situácii predĺžiť. A v závere ešte bod 1 § 3 ods. 1, písm. a) kde sa za slovo "rozsahu" vkladajú slová "ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky". V dôvodovej správe sa uvádza, že berúc do úvahy doterajšiu nejednotnú aplikačnú prax pri využívaní § 3 ods. 1 písm. a) platného zákona sa navrhuje, aby nevyhnutný rozsah vykonávania hlavného pojednávania a verejného zasadnutia ustanovila vykonávacia vyhláška, ktorú vydá ministerstvo spravodlivosti. Na prvý pohľad je to malá zmena, ale má významné právno-politické aspekty, pretože tým vlastne ministerstvo spravodlivosti dostane právomoc určiť nevyhnutný rozsah vykonávania pojednávaní, hlavného pojednávania a verejného zasadnutia a ťažko som si vedela predstaviť, ako v podmienkach oddelenia exekutívnej a súdnej moci môže ministerstvo spravodlivosti určiť zákonnému sudcovi rozsah vykonávania pojednávania, hlavného pojednávania a verejného zasadnutia. Ale dnes na klube nám zástupca ministerstva spravodlivosti podrobne vysvetlil ako tá vyhláška bude vyzerať a aké a na aké druhy konania bude reagovať a ako sa tieto budú regulovať. Dostali sme uistenie zo strany zástupcu, že ministerstvo určí vyhláškou minimum zákonného pojmu § 3 ods. 1 písm. a) nevyhnutný rozsah. Dostali sme uistenie, že súdy v rámci svojej autonómie budú môcť ísť nad rámec vyhlášky a budú si môcť určiť aj širší nevyhnutný rozsah. Týmto sa treba samozrejme poďakovať pani ministerke spravodlivosti za pohotovosť a vysvetlenie, lebo asi takto by mal vyzerať dialóg medzi vládou a parlamentom. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.1.2021 o 14:25 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:32

Peter Cmorej
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Katka, ja ti veľmi pekne ďakujem, že s pokutovaním zdravotníckych zariadení má problém aj niekto iný ako len poslanci zo SaS a ZA ĽUDÍ, ale o to viac ma mrzí, že ste dneska neprišli na zdravotnícky výbor a tak ste znemožnili prijatie pozmeňovacieho návrhu, ktorý by tento nezmysel zo zákona vypustil. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.1.2021 o 14:32 hod.

Mgr. Ing.

Peter Cmorej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:32

Martin Borguľa
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja v prvom rade sa chcem všetkým kolegom poďakovať za dnešné konštruktívne rokovanie v dobrej atmosfére, lebo je to úplne niečo iné ako to bolo včera, kedy sa to tu vyzeralo, že koaliční partneri sa napádajú. Chýbala opozícia, SMER aj HLAS o to je to dneska asi kľudnejšie, že jednoducho ťaháme za jeden koniec k úžitku ľudí, tak aby sa nám, čo najskôr podarilo potlačiť zákernú chorobu. Rovnako sa mi zdá zvláštne, keď ideme pokutovať vo väčšine prípadov zdravotnícke zariadenia, ktoré príde diskusia čochvíľa, že budeme oddlžovať. Čiže ideme niekomu dávať pokuty a teda tie sa asi budú, ale z tých sa budú navyšovať dlhy a následne budeme tieto zdravotnícke zariadenia oddlžovať. Myslím si, že pokutovaní by mali byť jednotlivci, ktorí zlyhávajú, či už vtedy, keď hľadajú cestičky ako sa predbehnúť ako tu bol prípad pani Cibuľkovej alebo vôbec, keď to umožňujú, aby niekto dostal takúto absolútne bezcharakternú hyenistickú prednosť v očkovaní pred tými, ktorí to skutočne potrebujú. Pred zdravotníkmi, pred ľuďmi, ktorí sú v priamom ohrození života, pred seniormi atď. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.1.2021 o 14:32 hod.

Ing.

Martin Borguľa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video