23. schôdza

26.1.2021 - 5.2.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2021 o 17:55 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:55

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Môžem zareagovať. Ono niekedy sú také situácie veď úplne nevyhnutné, že vlastne do obci ide napríklad autobus. Dneska mi hlásili, že bola dopravná nehoda, lebo bolo vlastne veľa tých automobilov zaparkovaných, čiže je niekedy situácia a to je zas vlastne to rokovanie s tými predstaviteľmi miest a obcí, ktorí vlastne povedia tú špecifickú svoju situáciu, ktorá sa možno prenesie do zákona 369. V prípade, že to nebude možné, tak ako povedal pán navrhovateľ, tak možno bude treba sa pozrieť na celú 369 a niektoré tie veci, ja by som sa vrátila, možno úpravu chodníkov cez cestný zákon, ktorý vlastne novelizoval a dal túto kompetenciu mestám a obciam, takže to bude určite v rokovaní.
Ako ťažko je povedať, každá obec a každé mesto je špecifické, má svoju parkovaciu politiku. A myslím si, že to rokovanie vlastne s predstaviteľmi ZMOS-u aj Únie miest vlastne prinesie určite nejaké riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre všetky mestá a obce. No, ťažko je teraz povedať. Je to možno, je to vlastne prvý ten nástrel toho návrhu a bude sa ešte o ňom rokovať na výboroch. Určite tam vlastne prídu ešte nejaké riešenia, prípadne pozmeňujúce návrhy, pokiaľ by boli ochotní predstavitelia miest a obcí riešiť vlastne v tomto alebo pri tomto zákone aj otvorenie tej 369.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2021 o 17:55 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:55

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Teraz dávam slovo pánovi navrhovateľovi, ktorý takisto chce vystúpiť ešte v rozprave.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2021 o 17:55 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:57

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Chvíľu som nadobúdal pocit, že to začína nejak tak trocha zvrhávať alebo kazíme si náladu a zvrháva sa to na taký súboj medzi Bratislavčanmi a mimobratislavskými obyvateľmi Slovenska.
Tak to nie je. Máme tri mestá na Slovensku, ktoré sú trochu iné od iných obcí a miest, pretože majú samostatný zákon. Máme zákon, ktorý upravuje Bratislavu, zákon, ktorý upravuje Košice, a zákon, ktorý upravuje Martin. To je teda už prvá taká odlišnosť.
Ďalšia odlišnosť je, že máme dve mestá, Košice a Bratislavu, kde okrem hlavného mesta, ktoré má právnu subjektivitu, majú aj mestské časti právnu subjektivitu. A to je ten hlavný problém, ktorý potom v dôsle..., a ktorý spôsobuje, že vznikajú aj určité špecifické problémy pri zavádzaní parkovacej politiky, pretože ak majú aj mestské časti parkovaciu službu, sú im zverené cesty III. a IV. triedy, tak tam mesto, hlavné mesto nemá kompetenciu a treba to riešiť inak ako pri všetkých ostatných mestách s výnimkou ešte Košíc, lebo tam by asi takisto ten problém mohol vzniknúť. No a, samozrejme, potom Bratislava ako taká je aj hlavným mestom, takže plní určité funkcie, ktoré iné mestá neplnia. Ale to už je iná téma. To je skôr téma, ktorá sa týka financovania samosprávy, a to, že či Bratislava by mala mať aj na výkon funkcie hlavného mesta nejaké osobitné peniaze, alebo nemala, ale to teraz nie je témou tohto zákona, čiže ja sa vrátim k tomu, čo je podstatou tohto zákona.
Bratislava chce zaviesť od októbra parkovaciu politiku a potrebuje okrem toho, že už má zriadený mestský podnik, ktorý by vykonával odťahy, lebo odťahy sú súčasťou parkovacej politiky, potrebuje mať pravidlá, ktoré by umožňovali, aby sa aj mestské časti mohli pripojiť do tohto podniku a aby sa mohli tak odťahovať vozidlá, ktoré porušujú pravidlá cestnej premávky nielen na cestách I. a II. triedy, ale aj na cestách III. a IV. triedy. To, čo pri..., to, čo chcem primárne riešiť so ZMOS-om a s Úniou miest, nemám veľmi záujem nejako priliepať sem ďalšie témy, lebo, však poznáte môj názor, že ja nie som nejakým veľkým zástancom prílepkov, ale čo by som chcel riešiť, je to, že či aj iné mestá a obce majú záujem, aby, ak sa vytvoria takého komunálne podniky na odťahy vozidiel, aby mohla byť v nich majetková účasť výlučne týchto verejných subjektov, pretože v tomto zákone my zakazujeme, aby súkromné subjekty mohli mať majetkovú účasť v takejto odťahovej službe. Máme v Bratislave s tým neblahé skúsenosti a myslíme si, že ak toto je výkon vo verejnom záujme, a odťahovka by mala byť výkonom vo verejnom záujme, teda výkon, za ktorý sa platí iba náhrada nákladov, a nerobí sa z toho biznis, tak by mal byť z toho súkromný biznis vylúčený.
A to je to, čo sa chcem spýtať aj ostatných obcí a miest, prostre..., teda v spolupráci alebo v súvislosti s rokovaniami s ich zástupcami, ZMOS-om a Úniou miest, či chcú, aby, keď si vytvoria taký komunálny podnik, aby zákon, a nie tento, ale zákon o pozemných komunikáciách ustanovoval, že ak sa vytvorí taký komunálny podnik, odťahová služba, tak nebude môcť mať majetkovú účasť súkromnú. To neviem, či budú chcieť.
A všetky ďalšie témy, samozrejme, ktoré s tým súvisia, patria na rokovanie, ale ja nie som veľkým zástancom toho, aby sme nabaľovali témy, rozširovali, pretože máme tých termínov počas roka na podávanie legislatívnych návrhov dosť, ale tie rokovania nám budú slúžiť na to, že si ešte budeme vedieť dohodnúť ďalšie témy, tak sa nebránim tomu, aby sme to v najbližšej dobe predložili ako ďalší legislatívny návrh, a uvidíme, čo z tých rokovaní vzíde. Toľko na vysvetlenie. A som rád, že potom sa tá debata upokojila, lebo toto je naozaj o pomoci Bratislave, je to o plnení programového vyhlásenia vlády, ktoré chce riešiť dopravnú situáciu v aglomerácii Bratislavy, a nie je to naozaj o tom, že kto na koho dopláca, kde aké ŠPZ-ky sa pohybujú a podobne. Takže som rád, že tá diskusia sa potom zase vrátila tam, kam patrí, do takej odbornejšej roviny.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

28.1.2021 o 17:57 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:02

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, predkladám vám teda návrh zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Jeho cieľom je zavedenie možnosti tzv. prenositeľnosti tabuľky s evidenčným číslom vozidla, tzv. ŠPZ-ka z pôvodného majiteľa motorového vozidla na nového majiteľa motorového vozidlo, pričom pôvodnú tabuľku bude môcť použiť bez ohľadu na to, či má v danom okrese trvalý pobyt.
Viazanosť evidenčného čísla vozidla na okres trvalého pobytu vlastníka vozidla sa teda vypúšťa úplne a zároveň sa navrhne možnosť ponechania EČV pre predávajúceho pri zmene držby vozidla na inú osobu. Takéto evidenčné číslo vozidla si bude môcť predávajúci prideliť na svoje ďalšie vozidlo. Viac a podrobne o tomto návrhu poviem aj v rozprave, do ktorej sa teraz aj hlásim.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

28.1.2021 o 18:02 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:04

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, poslanci a predsedajúci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona (tlač 383). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií SR. Zo znenia uvedeného návrh zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský návrh navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

28.1.2021 o 18:04 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:06

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja začnem trošku takou históriou, že v predchádzajúcom parlamente, kde teda strana Sloboda a Solidarita sme viacejkrát takýto a podobný návrh predkladali, boli sme takí trochu osamotení a ten ná..., návrh alebo..., proste nikdy nezískal tú potrebnú podporu. O tom som teraz radšej, keď už teda ako koaličné strany, všetky štyri strany, lebo sme tam predkladatelia zo všetkých štyroch strán, tento návrh prinášame do pléna a verím, že s veľmi, veľmi, veľmi veľkou šancou, aby sa teda dostal nielen do pléna, ale aj do reality. A je to, ja by som to povedal, že skutočne, že 21. storočie do tejto problematiky evidencie vozidiel.
Všetci si teda pamätáme a boli časy v minulosti, keď to delenie na okresy malo teda skutočný význam, pretože evidencia bola v papierovej podobne, bola na tom dopravnom inšpektoráte, a teda malo to svoj význam.
Dnes máme centrálnu evidenciu vozidiel. Dnes máme všetky možnosti, aby, aby toto bolo robené akoby globálne, aby to nijakovsky nebolo viazané na okres. Toto je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli teda dať tento návrh zákona.
A ideme takou tou metódou, že čo najväčšej slobody a možnosti rozhodnutia vôbec aj, aj majiteľov vozidiel, čiže prináša, tento návrh prináša možnosť prenositeľnosti evidenčného čísla vozidla pri predaja z pôvodného majiteľa vozidla na nového majiteľa vozidla bez ohľadu na jeho trvalý pobyt. Nie je to vlastne nič iné než rozšírenie pôvodnej možnosti, kde keď ste predávali auto v rámci okresu, tak tá ŠPZ-ka, budem hovoriť tá ŠPZ-ka, všetci sú zvyknutí na tento starý pojem, zostávala. No ale už keď ste to išli predať do druhého okresu, už sa muselo odhlásiť, prihlásiť, rozstrihať evidenčné číslo, nové. Nedávalo to logiku. Takže prinášame možnosť, že bez ohľadu na trvalé bydlisko nového majiteľa môže byť ponechaná tabuľka, ktoré to vozidlo malo, malo predtým.
Toto samotné vlastne už tak akoby jemne nabúrava vlastne ten okresný princíp bez potreby zatiaľ, bez potreby, aby sme teda menili vôbec systém evidenčných čísiel vozidla. Postupom času vlastne bude stále menej jasné, že to vozidlo s nejakou tou ŠPZ-kou patrí do konkrétneho okresu a vlastne takto sa ten systém pomaly stáva globálnym.
Keď hovorím o slobode, treba dať ľuďom aj druhú možnosť, pretože už z akéhokoľvek dôvodu, čiže si raz kúpili špeciálnu značku, alebo sa im len dobre pamätá tá ich, to ich evidenčné číslo vozidla, že si ho proste chcú nechať, takže prinášame aj možnosť ponechania pôvodných tabuliek pri predaji vozidla. Zasa je to užívateľsky príjemné. Vy to, tú tabuľku, ktorú si ponecháte, nemusíte dať hneď na vaše nové vozidlo, veď ste si ho mohli objednať, môže sa mať 2-3-mesačnú dobu, než vám ho dodajú, takže zatiaľ si dáte tú svoju pôvodnú ŠPZ-ku do šuplíka, a keď už teda budete mať svoje nové vozidlo, môžte si ho, teda, samozrejme, dopravný inšpektorát ho priradí, takže vlastne dávame človeku možnosť aj ponechať si, ponechať si svoju pôvodnú ŠPZ-ku.
Myslím, že všetci predkladatelia máme zato, že najjednoduchšie riešenia sú zvyčajne skutočne tie, čo najlepšie, najefektívnejšie fungujú. A keď to vlastne zhrniem, takže raz pridelené evidenčné číslo vozidla môže byť na vozidle až do jeho smrti alebo vyradenia bez ohľadu na trvalý pobyt jeho aktuálneho majiteľa, alebo teda opačne, raz kúpenú EČV, ku ktorej má majiteľ špeciálny vzťah, môže používať roky a môže si ju prenás..., prenášať z jedného vozidla na ďalšie vozidlo. Toto prináša...
Alebo môžme skúsiť takto, prinášame aj ďalšie, ďalšie pozitívne zmeny, ktoré sú, rušíme teda dvojkrokové odhlasovanie a prihlasovanie vozidla. Všetci si to pamätáme, dohodli ste sa s niekým kľudne z druhej strany Slovenska a vy ste, že teda mu predáte svoje vozidlo. Vy ste ho museli odhlásiť, samozrejme, muselo tam byť, teda buď on osobne, alebo teda na základe splnomocnenia ste ho odhlásili naňho a on potom na svojom okresnom dopravnom inšpektoráte si mohol ísť prihlásiť. Tak, ako som na začiatku povedal, na toto už dnes nie je dôvod, systémy to umožňujú. Takže toto by som povedal, je tá zmena paradigmy, že meníme proces odhlásenia a prihlásenia na jednokrokový a zároveň uskutočniteľný na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte na Slovensku. Pri predaji vozidla, viete si to predstaviť, nemusí sa už behať, kdekoľvek sa dohodnete, tam sa to dá v jednom kroku, predávajúci - kupujúci, vyriešiť.
Toto, samozrejme, prináša aj ďalší taký jeden špecifický prípad. Už sme tu dneska spomínali Bratislavu, či tu ľudia majú, nemajú trvalý pobyt. No jeden z tých problémov, prečo si to človek nechce, ten trvalý pobyt meniť, je, že, samozrejme, doklady, no ale ešte aj, aj, aj vozidlo, aj to ste museli vlastne tú ŠPZ-ku zmeniť, čo, samozrejme, keď ste sa sťahovali z Humenného do Bratislavy, znamenalo sadnúť na vlak alebo do auta a riešiť to aj v Humennom, aj v Bratislave. Týmto pádom na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte vy len nahlásite zmenu trvalého bydliska, za A netreba nikam cestovať, za B sa žiadna značka nemení, za C vás to nestojí žiadne peniaze na správnom poplatku na novej značke, takže zasa je to zmena, ktorá ľuďom veľmi, veľmi pomôže.
A takisto prinášame možnosť dodatočnej registrácie ťažného zariadenia na vozidlo, ako aj zmenu napríklad ráfikov, resp. pneumatík. Aj tieto zmeny bude možné vykonávať elektronicky, teda bez nutnosti fyzickej návštevy dopravného inšpektorátu.
Čo tieto veci prinášajú? Ja by som možno začal kľudne ekológiou. Ono sa to zdá možno až neuveriteľné, ale ročne sa rozstrihá z týchto dôvodov, teda kúpy, predaja, prehlasovania vozidiel, takmer 400-tisíc jednotlivých tabuliek, ktoré teda sa rozstrihnú a končia, verme, že v druhotných surovinách, ale každopádne nemuseli, takže tieto zmeny, keď sa nám ich podarí v Národnej rade schváliť, prinesú, že podstatne menej tabuliek sa každým rokom, teda bude strihať.
A tu sa od tohto sa môžme odpichnúť, prináša to šetrenie štátu, pretože štát tie tabuľky kupuje, v podstate vieme, že nie veľmi lacno z dôvodu, jak by som..., za monopolnej zmluvy, pretože je len jeden dodávateľ. Ale takisto, samozrejme, to šetrí peniaze aj obyvateľom, pretože tie tabuľky stoja 33 euro, ak ich nemusíte meniť, nemusíte si ich kupovať. Takže ušetrí to, ušetrí to aj peniaze, takže je tam takýto efekt.
Ďalšie veľké náklady ušetrí vlastne to, že sa ten dvojkrokový systém zmení na jednokrokový. Vlastne v podstate sa veľmi výrazne zníži množstvo úkonov a tým pádom množstvo času, ktorý teda príslušníci Policajného zboru, ktorí vykonávajú zmeny v evidencii, musia akoby stráviť v práci. Takže prináša to aj, aj na takejto úrovni veľmi signifikantné úspory.
Ja by som tu povedal aj, aj takéto DNA SaS, že my máme slobodu ako, ako jednu z teraz najdôležitejších hodnôt, takže skutočne a tento návrh prináša aj tú slobodu. Buď to môžte mať, svoje číslo, môžte mať číslo, že vám to je jedno, teda pôvodné, takže máte možnosť, možnosť rozhodovania. No... (Krátka pauza a reakcia z pléna.) Ideme domov? (Povedané so smiechom.)
V podstate, čo by som, čo by som ešte povedal, verím, že toto je skutočne návrh, ktorý nás nebude nijakovsky rozdeľovať podľa toho, kde sedíme. Toto je návrh, ktorý je pre ľudí, a ja budem alebo by som, zase budem hovoriť za nás všetkých, budeme veľmi radi, ak by sa aj opozícia rozhodla podporiť, podporiť tento návrh. Toľko asi odo mňa zatiaľ.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 18:06 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:16

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán poslanec Viskupič, myslím si, že veľmi dobrý návrh zákona. Prihlasovanie, odhlasovanie, veľmi dobrá vec, ušetríme kopu času, nervólium, tá dvojkroková vec, že sa odstráni, že ostane len jedna. Prenos na svoje ďalšie auto, to veľmi vítam, lebo to je v iných krajinách a dobre sa to osvedčilo.
Ja som len ešte rozmýšľal možno nad jednou vecou, že v niektorých krajinách je taká možnosť, že majú len jednu ŠPZ-ku alebo toľko, koľko potrebujú, a prenášajú si to na viacero áut, ktoré majú, buď sezónne, alebo nejaké pracovné autá, a tak, že či sa nerátalo aj s touto možnosťou. To dávam len ako návrh.
No ako dopadne, keď ostane životno..., že keď ostane značka do konca životnosti auta, to som už trošku, no budeme vidieť, ako sa to vyvinie, ale tu nie som si až tak úplne istý. Môže to prinášať rôzne problémy. A ekológia jednoznačne, áno, koľko sa toho ušetrí, a o financiách ani nehovorím.
To znamená z mojej strany, áno, myslím si, že veľmi dobrý zákon a môžte rátať s našou podporou.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2021 o 18:16 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:17

Roman Foltin
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne, pán podpredseda, za slovo. Ďakujem pán poslancovi Viskupičovi za veľmi zaujímavé vysvetlenie tejto veci. Ja by som chcel, aby ten zákon pamätal aj na možnosť, kedy človek chce predať samotnú ŠPZ-ku, teda nechce predať auto aj s ŠPZ-kou alebo auto bez ŠPZ-ky, ale chce predať samotnú ŠPZ-ku. A nehovorím teraz len o ľuďoch, ktorí na tom chcú zarobiť a na..., navyrábajú si ŠPZ-ky, aby ich mohli predať, ale môže sa stať, že niekto má ŠPZ-ku, ktorej začiatok začína na moje meno a priezvisko alebo mi symbolizuje niečo, alebo zhodou okolností sa zhoduje s názvom mojej firmy, a myslím si, že takýto, takéto doplnenie toho zákona by bolo asi, keď už ho robíme, tak veľkým prínosom.
Druhá vec, čo ma zaujala, je výroba novej, náhradnej ŠPZ-ky, keďže tieto ŠPZ-ky budú hrdzavieť takisto ako autá, by mala stáť pár eur. Nemal by to byť celý proces. Ak tú ŠPZ-ku mám a je hrdzavá, tak by som chcel mať čistú, novú na novom aute, aj keď tú istú, ktorá... (Reakcie z pléna.) Teraz nehrdzavejú, ale, ale, ale keď cúvame a netrafíme, tak ich, tak ich ohýbame. Dobre.
A keď sme pri tom, ja teda strašne vítam, že k tomuto konečne prichádza, lebo mnoho rokov si to prajeme. Ale ja si dovolím takú kacírsku otázku ešte naviac. A načo máme papierové technické preukazy, keď policajt, ktorý ide za nami, automaticky podľa ŠPZ-ky vidí, či to auto je prihlásené, či má STK, či splňuje všetky predpoklady. Zrušme v budúcnosti aj toto, a keď ste dvaja na to auto s manželkou, tak ťažko si ten jeden technický preukaz rozdelíte, keď ho náhodou zabudnete, dostanete pokutu. Technický preukaz je dnes už prežitok - v papierovej forme, si myslím.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2021 o 18:17 hod.

Ing. PhD.

Roman Foltin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:19

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja som tento náš systém ŠPZ-iek dlhodobo študoval a dlhodobo som ho študoval aj v zahraničí a mi to pripomína taký ten anglický systém, lebo v Anglicku je veľmi podobný systém ako ten, čo navrhujete. A myslím, že tam to funguje už dlhodobo.
A ďalšou vecou bolo aj ten materiál použitých ŠPZ-iek. Tam ŠPZ-ky vyrábajú z polykarbonátu alebo z nejakého obdobného plastu a pri poškodení si ten dotyčný majiteľ tej ŠPZ-ky alebo toho vozidla tú značku môže dať vyrobiť. Čiže sú spoločnosti, ktoré sú verejné pre dostupnosť, a môžu si tú značku dať vyrobiť, nakoľko v súčasnosti, ak chceme duplikát ŠPZ-ky si vyrobiť, dať vyrobiť, tak môžme to len prostredníctvom dopravného inšpektorátu za sumu 33 euro, kde nám vydajú náhradnú, a za takúto istú sumu nám vedia vydať aj náhradnú ŠPZ-ku v prípade, ak využívame nosič na bicykle.
A ja som sa len chcel opýtať ešte jednu vec. V dôvodovej správe som sa dočítal, že pri kúpe nového vozidla sa vygeneruje EČV, ktoré na vozidle ostane do konca životnosti. Či majiteľ pri kúpe nového vozidla bude musieť evidovať vozidlo v okrese svojho bydliska, alebo ho bude môcť evidovať aj niekde inde? A ďalšia vec, že či pri tej evidencii toho vozidla, mu vygeneruje tú značku v okrese so svojím, so svojimi písmenami. Čiže v Banskej Bystrici BB alebo mu to vygeneruje nejakú, nejakú centrálnu, čiže môže mať aj iné. Či to bude viazané na ten okres. To je celé.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2021 o 18:19 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:21

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No ja som veľmi rada, že dozrel čas, pretože v tomto parlamente sme sa o túto novelu v podobnej podobe, nie presne v tomto znení, ale obsahovo veľmi podobne, snažili už päť rokov. A som rada, že teraz vyzerá to tak, že parlament bude mať väčšinovú vôľu túto rozumnú novelu schváliť.
Čo mám štatistiky ešte z tých čias, tak v roku 2017 to napríklad bolo 389 082 zmien, to znamená 778-tisíc kusov nových ešpé..., nových tabuliek. Čiže naozaj keď sa obmedzí táto nezmyselnosť, tak možnože to bude pri kúpe, čo je okolo 100-tisíc nových vozidiel ročne, tak to bude okolo 200-tisíc, no, o niečo možno viacej, keď sa dovezú vozidlá zo zahraničia, ŠPZ-iek krát dva Hej? Len a obidve strany. Je to nemalá úspora aj pre životné prostredie, pretože tá tabuľka sa vyrába z nejakého kovu, železa, následne sa galvanizuje, natiera, proste kopu chemikálií ide na to a je to celkom zbytočné. Následne sa musí znehodnotiť a ide ako do nejakého recyklátu.
Takže ja som veľmi rada, že tento návrh prišiel, že má podporu ministerstva dopravy, a že prichádza to ako taký spoločný koaličný návrh, a ako počúvam, tak zdá sa, bude mať podporu aj v opozícii, takže teším sa. A tieto výzvy, ktoré tuná odoznievajú, že ešte vieme urobiť aj väčšiu liberalizáciu na poli motorizmu a cestnej premávke, tak si myslím, že toto je prvý krok a tie ďalšie prídu veľmi rýchlo, zrejme v krátkom čase.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2021 o 18:21 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video