25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.3.2021 o 10:26 hod.

Ing.

Magdaléna Sulanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:26

Magdaléna Sulanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja by som chcela nadviazať na to, čo tu bolo povedané na mojich kolegov s niekoľkými poznámkami ohľadne rodiny, ohľadne vzťahu muža, ženy, ohľadne detí a všetkého toho, čo sa okolo toho týka, aby sme si uvedi..., uvedomili dôležitosť týchto pojmov pre ďalšiu existenciu civilizácie. Bolo tu už povedané a ja to musím znova konštatovať, že základom spoločnosti je a základnou jej bunkou, či už v širšom, alebo v užšom význame slova, je úplná rodina založená na trvalom zväzku, na manželstve muža a ženy, ktorú tvoria otec - muž, matka - žena a ich deti. Tieto deti sú budúcnosťou každej spoločnosti, lebo sú zárukou pokračovania ľudského rodu. Nezvratný dôkazom tohto konštatovania je spätný pohľad na históriu a vývoj ľudského rodu. To nás ubezpečuje, že jedine táto cesta je možná, aby pokračovala ďalej civilizácia. Rodinu všeobecne možno charakterizovať ako biosociálnu skupinu, primárnu skupinu tvorenú aspoň jedným rodičom a dieťaťom. To je základ. Tradičná rodina je malou, ale väčšou sociálnou skupinou, tvorenou jednotlivcami spätými manželstvom, pokrvným príbuzenstvom alebo adopciou detí manželským párom muža a ženy, ktorí majú rovnakú ľudskú dôstojnosť, a táto nezávisí na ich sociálnej role alebo sociálnom vyjadrení. Členovia rodiny sa riadia ustálenými vzormi správania. Každý člen rodiny plní určitú sociálnu úlohu. Rodina má reprodukčnú, výchovnú, prípadne aj ekonomickú, ochrannú, emocionálnu funkciu. Tradičná rodina založená na manželstve muža a ženy tvorí spoločenstvo, majú biologické, rodové, a teda emočné a citové väzby detí na otca a matku, tvorí a vytvára budúci reprodukčný potenciál s generačnými presahmi do budúcnosti prostredníctvom ďalších detí a vnúčat.
Naliehavosť prijatia navrhovaného ústavného zákonu bola vyvolaná súčasnými trendmi v politike a v časti spoločnosti, teda ide už o politickú agendu, ktoré sú podporované liberálnymi politickými stranami predovšetkým západnej Európy, ale už implantované aj do našej spoločnosti, ktoré čoraz tvrdšie naliehajú na vnášanie ideológie rodovej rovnosti do života občanov Slovenskej republiky. Dokonca už aj do škôl, pretože primárnym cieľom tzv. rodového scitlovania u detí, čo je mimoriadne kontroverzná téma, je neustálou propagandou v súčinnosti s tretím sektorom, médiami a výchovným systémom zabezpečiť postupnú akceptáciu tejto politiky verejnosťou, samozrejme, s konečným cieľom záväznej kodifikácie do národného zákonodarstva.
Musím konštatovať, že muž je preto mužom a žena je preto ženou, lebo sa takí narodili, a nie preto, lebo sa takými cítia. Objektívny fakt je to, majú pohlavia, akí sa narodili, a to, ako sa cítia, je už ich subjektívny pohľad. Ak sa žena necíti byť ženou a muž mužom, to nie je primárny ľudskoprávny, ale medicínsky problém. Ľudským právom odvodeným od základného ľudského práva na život od počatia po prirodzenú smrť je právo na telesné a duševné zdravie aplikované na dostupnosť špecializovanej zdravotnej starostlivosti v súlade s jej možnosťami. Také ale právo nezakladá osobitné práva alebo nadpráva pre osoby dotknuté problémom homosexuality, lesbicity alebo inými poruchami jednoty pohlavia, rodu, sexuality a jej prejavov. Napríklad sexuálna orientácia preferencií.
Medicínska kompatibilizácia pohlavia a osobne vnímaným a prežívaným rodom v ojedinelých prípadoch týchto zriedkavých medicínskych a genetických porúch, štatisticky ale nevýznamného počtu prípadov, nie je základné ľudské právo. V priemere počas vývoja celého ľudstva sa vždy jednalo o približne 4 % populácie. Vzťahy osôb rovnakého pohlavia nemôžu spĺňať biologickú funkciu rodiny, preto im nepatrí rovnaké právo, práva, ako má tradičná rodina. Registrované partnerstvá nie sú ľudským právom, čo skonštatoval aj Ústavný súd Slovenskej republiky, preto nemôže ísť ani o žiadnu diskrimináciu osôb žiadajúcich zrovnoprávniť tento spôsob spolužitia osôb rovnakého pohlavia s konzervatívnym typom spolužitia muža a ženy a ich detí, teda s tradičnou rodinou. Snahy diverzifikovať pohlavia, rody, čo sú v súčasnosti obľúbené nástroje pokusu o rozvrat rodiny zo strany západného liberalizmu, tiež nie sú základným ľudským právom. Nemajú ani žiadnu oporu vo filozofii, biológii, sociológii pojmu ľudská bytosť ako osoba a nie sú v súlade s ľudskou antropológiou predstavujúcou komplex vied o človeku. Cieľom a účelom medicínskej vedy a genetiky je odhaliť a odstraňovať príčiny zvratných mechanizmov vo vývoji ľudského plodu v časti pohlavie a rod a tým chrániť a zveľaďovať ľudský genocíd tak, ako bol naprogramovaný na počiatku jeho vzniku a vývoja.
Na záver chcem konštatovať, milé kolegyne, milí kolegovia, že tradičná rodina je základom štátu. Prosperita takejto rodiny je podmienkou prosperity štátu a nevyhnutnou, ale nepostačujúcou podmienkou prosperity rodiny, jej zdravý tisícročiami osvedčený model, čiže spolužitie muža - otca, ženy - matky a ich detí, či už ide o biologické deti alebo adoptované. Mali by sme si uvedomiť, že bez prosperujúcich rodín nemôže prosperovať ani štát a bez tradičnej rodiny nemá žiaden štát ani budúcnosť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.3.2021 o 10:26 hod.

Ing.

Magdaléna Sulanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:33

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ďakujem za veľmi dobré vystúpenie, pani kolegyňa. Viete, príroda nás predurčila, či sme mužom, alebo ženou, a žiadny zákon to nezmení. Ani Európska únia to nezmení. Príroda je v tomto prípade silnejšia.
Viete, počúvame tu rôznych ekoteroristov, ekoaktivistov, ako sa bijú za prírodu, ale pri tomto jasnom prípade im je to akosi jedno a nepočujeme nejaké hlasy z Európskej únii: zachovajme tak ako zdravé životné prostredie, prírodu, tak aj to jedinečné, čo príroda určíje, určuje, že muž je muž, žena je žena a toto je základ rodiny, nič iné. Keby viacerí kolegovia, títo ekoaktivisti a podobné teroristi, ja ich nazývam teroristami väčšinou, lebo to len zneužívajú na rôzne fondy, aby sa obohacovali, sa trošku bili aj za spo..., za rodinu, ale tam to nevidíme.
Preto ešte raz ďakujem, pani kolegyňa, za vaše vystúpenie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 10:33 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:34

Miroslav Urban

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:35

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani kolegyňa, za príspevok. Naozaj veľmi pekne a odborne si to preniesla a kto naozaj nahliadol, či už do psychológie, alebo pedagogiky, tak je mu úplne jasné, čo je tá rodina, že to je základ spoločnosti.
A čo sa týka týchto našich tiež spoluobčanov nejakej sexuál..., ich sexuálnej orientácie. Však pre mňa za mňa, nech majú orientáciu, akú chcú, nech si doma robia, čo chcú. Ale stačí nám vidieť, keď organizujú nejaký dúhový pride, čo dorábajú, za čo sa prezliekajú, ako sa tam ťahajú na obojkoch a tak ďalej. A potom takíto ľudia chcú vychovávať deti? Veď to je absolútne neprípustné. Jednoducho my podporujeme tradičnú rodinu a sme proti tomu, aby takíto ľudia vychovávali deti. Čo si už robia oni sami doma, to je ich osobná vec, do toho sa nikto nestará, ale aby mali na starosti výchovu detí, ktoré sú naozaj bezbranné, a vedia ich ovplyvňovať, tak to je neprípustné.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 10:35 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:36

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Pani kolegyňka, veľmi pekne ďakujem za kultivovaný prejav, ktorý určite obohatil túto rozpravu k tomuto bodu programu.
Nikdy nebudem popierať, že na, nielen na Slovensku, ale aj v Európe, čiže vo svete existujú dva pohľady na túto problematiku. Je to pohľad konzervatívny a je to pohľad liberálny. Ja som poslancom za tento konzervatívny pohľad a ako kresťan sa k tomuto pohľadu vždy budem hrdo hlásiť a v mojom vnútri nemôže dôjsť k žiadnemu, k žiadnemu rozkolu, aby som vôbec niekedy uvažoval o tom, že či budem rešpektovať iný typ rodiny, ako je tradičná rodina zložená z muža a ženy. Budem to tuná opakovať možno aj donekonečna, ale iba muž a žena môžu vytvoriť rodinu. Je to jednoducho geneticky, biologicky a historicky dané.
Páry rovnakého pohlavia, ktoré sa rozhodnú spolu žiť, alebo majú aj iné zvrátené myšlienky, že by chceli, nedajbože, vychovávať deti ja im tie ich myšlienky neberiem, ale z môjho pohľadu je toto veľmi, veľmi nebezpečné a nedovolím si tvrdiť, aby to dokázalo správne fungovať a správne nahradiť klasický spôsob rodiny. Čiže dvaja páni alebo dve dámy, ktoré sa rozhodnú spolu nejakým spôsobom žiť, spolu nejakým spôsobom rodinne participovať, v poriadku, ale rodinou v mojich očiach nikdy nebudú, pretože rodinou sa stanú iba vtedy, ak spoločne splodia nejakého potomka a v tomto prípade sa to naozaj nedá.
Čiže, pani kolekynka, ešte raz veľmi pekne sa chcem poďakovať a naozaj skúsme za túto tradičnú rodinu zabojovať a nešírme bludy.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 10:36 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:38

Filip Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Čo sa týka tohto návrhu zákona a tej tradičnej rodiny, dostávame pravidelne do našich poštových schránok bulletin Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktorý je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a minulý rok sme dostali bulletin s názvom Prečo na manželstve záleží. Robila, robili štúdium v tretej najľudnatejšej krajine sveta a tam si položili tieto otázky, budem to citovať:
„Ktorý sociologický či demografický faktor má najvyššiu koreláciu s tým, že dieťa až vyrastie, teda až bude dospelým človekom, bude sa vyhýbať spoločenským patológiám – zločinnosť, závislosť na návykových látkach, slabé študijné výsledky, chronická nezamestnanosť, neschopnosť či neochota nájsť si dlhodobé zamestnanie a tak ďalej, a, naopak, bude mať a viesť to, čo sa označuje ako spokojný, šťastný a produktívny život? Je to rasa? Je to rasa rodičov tohto dieťaťa, etnicita, príslušnosť k nejakej konkrétnej cirkvi, náboženskému spoločenstvu, bohatstvo rodičov či iné materiálne zabezpečenie, vek rodičov, kedy mali toto dieťa?“
Tou odpoveďou nebolo ani jedno z toho. Tá najvyššia korelácia s úspešným, produktívnym, nezločineckým a nepatologickým životom bola daná skutočnosťou, že dieťa vyrástlo v úplnej rodine s otcom a matkou. Čiže nie rasa, ani bohatstvo, ani... ale úplná stabilná rodina s otcom a matkou, to je v podstate tá istota toho všetkého.
A tí poslanci, ktorí budú mať pochybnosť pri hlasovaní, či hlasovať za tento návrh, alebo nie, ja ich odporúčam, aby si pozreli tento bulletin, a tam je to v kocke zhrnuté, asi 30, viac jak 30 bodov minimálne, ktoré hovoria o tom, prečo tradičná rodina.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 10:38 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:40

Magdaléna Sulanová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Milí kolegovia, no čo dodať, ja ani v podstate nemám vám čo odpovedať, v podstate vám len veľmi pekne ďakujem za kladnú akceptáciu môjho príspevku a za to, že ste pochopili, čo som tým chcela povedať. Ešte raz veľmi ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 10:40 hod.

Ing.

Magdaléna Sulanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:41

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne a kolegovia, od vekov je nemenne určené, že potomstvo ľudskej rasy privádzajú páry na svet opačného pohlavia. Jasné, že matkou môže byť iba žena a otcom muž. Je jasné, že je to model, ktorý by v každom prípade mal platiť. Nuž ale sa stáva, že niektoré deti sú opustené, odkázané sú na štát a štátnu opateru alebo sa aj využívajú rôzni náhradní opatrovatelia. Štátna opatrenia, opatera, to je, napr. detské domovy sú nutnosť, keďže tých detí je dosť veľa, ale sú v poriadku, zvlášť keď je, sú tzv. rodinného typu. Náhradní opatrovatelia, zvlášť keď sú to napríklad bezdetní manželia, sú vynikajúca možnosť pre opustené deti.
Ale je tu jeden problém, jeden obrovský problém. V Európe sa, žiaľ, šíri amorálny a proti Bohu orientovaný tzv. genderizmus. Tam už nie je otec a matka, tam je rodič 1 a rodič 2. A tu evidentne existuje možnosť adopcie deti pármi rovnakého pohlavia. Ale ten genderizmus je celkom zvláštna, zvláštny nezmysel, je to úchylka. Však slovo rodič je od slova rodiť, resp. podieľať sa na budúcom rodení. No ale ako môže byť rodič chlap, ktorý žije v páre s chlapom? Však oni sa nemôžu na rodení podieľať a ani na plodení, ktoré by viedlo k rodeniu. Muž - otec, žena - matka majú nezastupiteľnú reprodukčnú funkciu. Aj v slovníku je slovo rodič definované v prvom rade ako otec a matka. Tento návrh a jeho ústavný princíp vylúči možnosť do budúcnosti prijímať pod liberálnym tlakom zákony, ktoré by umožňovali adopciu detí pármi rovnakého pohlavia.
A prečo by to mal byť ústavný princíp? Z môjho pohľadu je to úplne jednoduché. Prieči sa to božským zákonom, aby páry, aby pár rovnakého pohlavia nebodaj aj zosobášení, v úvodzovkách zosobášení, lebo už aj také kvázi - ja ich volám - satanské manželstvá, v úvodzovkách, sú, zabráni sa možnému sexuálnemu zneužívaniu. Takéto deti by mohli mať narušený obraz o vzťahoch na základe pozorovania zvráteného vzťahu opatrovateľov. Existuje tu aj možnosť inklinácie ku rôznym deviáciám. Takéto liberálne trendy je potrebné zastaviť ešte v ich, ja to takto nazvem, ešte v ich embryonálnom štádiu.
A na záver, v preambule ústavy máme aj cyrilsko-metodské duchovné dedičstvo. A tento ústavný princíp v tomto návrhu ho, ho úplne podporuje. Aby ste boli v obraze, zvrátený v západnej Európe bol už aj premiér, ktorý mal manžela, alebo napríklad minister spravodlivosti, ktorý mal snúbenca a tak ďalej. To bolo len na príklad, k čomu to všetko môže viesť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.3.2021 o 10:41 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:44

Andrej Medvecký
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Stano, chcem ťa pochváliť za tvoj príhovor, a keďže žiadni z koaličných poslancov nemajú žiadne výhrady, tak verím, že pri hlasovaní podporia tento náš návrh. Ja sám som otcom a neviem si predstaviť, že by môjho chlapca vychovávali dve ženy alebo nejaké dievča vychovali dvaja chlapi. Chlapec musí mať vždycky za vzor otca a dievča musí mať vždycky za vzor mamu. Nemôže to byť inak. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 10:44 hod.

Andrej Medvecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:45

Magdaléna Sulanová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Ja len v krátkosti. Samozrejme, tento prejav sa niesol takou niťou človeka z praxe, pedagóga, ktorý má dlhoročnú pedagogickú prax.
A chcela by som ešte doplniť jednou informáciou, a síce v pondelok oznámil Vatikán, že zväzok rovna... teda zväzok páru rovnakého pohlavia nebude nikdy možný, teda cirkevne požehnať do stavu manželského, lebo nie je možné hriech požehnať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 10:45 hod.

Ing.

Magdaléna Sulanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video