25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

31.3.2021 o 16:36 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 16:36

Richard Takáč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa Pleštinská, chcem vám poďakovať za to, že ste vystúpili za koalíciu a zhodnotili, aj keď teda obsahovo sa úplne nezhodujeme, ale aspoň mali sme možnosť si vypočuť od vás. Ja nesúhlasím s tým, že tieto finančné prostriedky by nemali byť použité priamo na dopad pandémie a ja si myslím, že áno, aj na gastro, aj na cestovný ruch, aj na pôdohospodárstvo, hovoriť o tom, že napríklad pôdohospodárstvo môže čerpať finančné prostriedky aj z iných zdrojov, to je pravda, to môžu aj iné členské štáty Európskej únie a, i napriek tomu majú množstvo financií v plánoch obnovy, napríklad aj Nemecko a iné krajiny.
Zateplenie budov aj súkromných, resp. ich obyvateľov, áno, len pokiaľ toho prepočtu je tam asi len 50-tisíc domov z toho vychádza, čiže na celý ten pomer, na celý ten pomer celého Slovenska je to strašne málo. Čo sa týka duševného zdravia, my nie sme proti tomu, ale tu je presne ten istý problém, že ako vláda nezvládala, nezvláda COVID z hľadiska toho, že sú preplnené nemocnice, lebo neriešila túto, tento COVID a pandémiu pred nemocnicami, čiže ambulantne, doma a tak ďalej. Tak to je ten istý problém toho duševného zdravia a hovorili ste o tom, že prebehlo množstvo odborných diskusií s expertami, organizáciami, myslím si, že keby toto všetko prebehlo, tak by neprišlo toľko pripomienok teraz v rámci toho rezortného pripomienkovania a myslím si, že ten dokument by sme mali teraz už v stave, ktorý by bol taký, poviem, že skoro 100-percentný.
Ďakujem veľmi pekne všetkým.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

31.3.2021 o 16:36 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:38

Tomáš Šudík
Skontrolovaný text
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, vážení kolegovia, ja len hlasovanie k tlači 474 stanovujem na zajtra o 11.00 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

31.3.2021 o 16:38 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:39

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, tlač 339.
Nakoľko materiál máte k dispozícii, teda nebudem ho čítať celý. (Reakcie z pléna.) 339 ja mám poznačené. Pán predsedajúci? 399. Dobre, tak ospravedlňujem sa, mám tu nesprávne číslo. Ďakujem. Nakoľko materiál máte k dispozícii, teda nebudem ho čítať celý. Do stanoveného termínu výbor dostal 18 návrhov na kandidátov.
Za oblasť rozhlasového vysielania, ja iba prečítam priezviská:
pán Abrahám, pán Antol, Balaščak, Guman, pani Hamarová, pán Himič, pán Kramara, pán Lavrík, pani Staneková, pán Uličiansky a pani Válková.
Za oblasť práva pán Caban, Daňko, Dobosová, pani Gajdošová, pán Okenica, pani Petrová, pán Ševec.
Do 10. marca 2021 stiahol kandidatúru na člena Rady RTVS pán Martin Kramara.
Výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 86a zo 16. marca 2021
A. konštatuje, že
a) dňom 10. februára 2021 sa skončilo funkčné obdobie pani Ildikó Nagy a Ľubomírovi Gumanovi, odborníkom v oblasti rozhlasovaného vysielania Jozefovi Vozárovi, odborníkovi v oblasti práva;
b) je potrebné zvoliť troch členov Rady RTVS podľa § 9 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na funkčné obdobie do 10. februára 2027 (dvoch odborníkov v oblasti rozhlasového vysielania a jedného odborníka v oblasti práva).
c) navrhovaní kandidáti za oblasť rozhlasového vysielania sú: pán Abrahám, Antol, Balaščák a pani Hamarová, pán Lavrík, pani Staneková, pán Uličianský a pani Válková. Za oblasť práva: pán Caban, Daňko, pani Dobosová, Gajdošová, pán Okenica, pani Petrová a pán Ševec.
Spĺňajú požadované podmienky a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými v § 9 a § 10 zákona o RTVS;
d) kandidáti pán Ľubomír Guman a Peter Himič nespĺňajú podmienku dostatočnej odbornej alebo riadiacej praxe. Napriek uvedenému, výboru pre kultúru a médiá odporúča Národnej rade vykonať voľbu so všetkými kandidátmi na voľbu do Rady Rozhlasu a televízie Slovenska.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

31.3.2021 o 16:39 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:42

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu, tlač 448, pevne verím, že už je toto číslo správne. Je to dobre. Nakoľko materiál máte k dispozícii, nebudem ho čítať celý.
Podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 308 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov dňom 22. decembra skončilo členstvo jednému členovi v Rade pre vysielanie a retransmisiu a podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona o vysielaní a retransmisii sa dňom 19. februára 2021 vzdala členstva jedna členka Rady pre vysielanie a retransmisiu.
Predseda Národnej rady sa listom z 5. januára 2021 a listom z 24. februára 2021 obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry, periodickej tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili výboru pre kultúru a médiá návrhy kandidátov na členov rady. Výbor dostal návrhy kandidátov na doplnenie rady, ktoré nájdete v tlači 448.
Výbor pre kultúru a médiá verejne vypočul prihlásených kandidátov a posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu na svojej 29. schôdzi. V uznesení č. 94a z 24. marca 2021 konštatoval, že kandidáti spĺňajú požadované podmienky a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými podľa § 6 ods. 3 a § 7 zákona o vysielaní a retransmisii.
Kandidát pán Vladimír Repčík, ktorý bol navrhnutý Creo advertising, s. r. o. Bratislava, nebol podaný oprávneným subjektom, preto sa naň neprihliada podľa čl. 2 ods. 1 a 5 Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady č. 498 zo 17. júna 2011. Výbor pre kultúru a médiá posúdil predložený návrh kandidáta na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a v uznesení č. 94a z 24. marca 2021 konštatoval, že kandidát nespĺňa požadovanú podmienku podľa § 6 ods. 3 zákona o vysielaní a retransmisii.
Výbor pre kultúru a médiá po zvážení týchto skutočností zároveň vyslovil súhlas s návrhom na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu. Návrh na uznesenie Národnej rady, ako aj zoznam kandidátov je v prílohe materiálu.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

31.3.2021 o 16:42 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:45

Anna Remiášová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, z poverenia výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny uvádzam správu výboru k voľbe Správnej rady, k voľbe člena Správnej rady Ústavu pamäti národa a k voľbe dvoch členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa, tlač 462.
Uplynutím šesťročného funkčného obdobia 31. apríla 2021 zaniká členstvo jedného člena Správnej rady a dvoch členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa zvolených Národnou radou. V súlade s § 12 zákona č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa po zániku členstva člena Správnej rady volí nového člena ten orgán, ktorý volil predchádzajúceho.
Podľa § 14 ods. 1 citovaného, dvoch členov Dozornej rady na návrh určeného výboru volí Národná rada Slovenskej republiky. V súlade s uznesením Národnej rady č. 96 vyzval podpredseda výboru Peter Pollák poslancov Národnej rady, aby do 3. marca 2021 podali gestorskému výboru návrhy na kandidátov na uvoľnené miesta. Do určenej lehoty bol výboru podaný jeden návrh na kandidáta do voľby člena Správnej rady a päť návrhov do voľby členov Dozornej rady. Ich zoznam máte uvedený v tlači 462. Gestorský výbor návrhy prerokoval na svojej 17. schôdzi 9. marca 2021 za účasti kandidátov a svojím uznesením č. 45 konštatoval, že všetci navrhnutí kandidáti spĺňajú podmienky uvedené v zákone o pamäti národa.
Gestorský výbor preto odporúča Národnej rade zvoliť člena Správnej rady Ústavu pamäti národa a dvoch členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa z kandidátov uvedených v správe výboru, tlač 462.
Ako spravodajkyňa navrhujem, aby člena Správnej rady Ústavu pamäti národa volila Národná rada použitím technického zariadenia a dvoch členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa použitím hlasovacích lístkov.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

31.3.2021 o 16:45 hod.

Anna Remiášová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:52

Patrick Linhart
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne a kolegovia, žiadam vyňať na osobitné hlasovania body B. - odvoláva poslankyňu Katarínu Hatrákovú (OĽANO) z funkcie členky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, zároveň bodu C. - volí poslankyňu Katarínu Hatrákovú (OĽANO) za členku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, poslanca Mareka Krajčiho za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, za člena Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a poslanca Juraja Šeligu za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Zároveň by som rád aj dal pozmeňovací návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Patricka Linharta k návrhu na voľbu poslancov za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 470.
Návrh na voľbu poslancov za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky tlač 470 sa mení a dopĺňa nasledovne:
B sa dopĺňa nasledovne: Poslanca Petra Pčolinského (SME RODINA) z funkcie člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť;
C sa mení a dopĺňa nasledovne: Poslanca Petra Pčolinského (SME RODINA) za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, poslanca Milana Krajniaka (SME RODINA) za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a za člena Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.3.2021 o 16:52 hod.

BSc.

Patrick Linhart

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:55

Marián Kéry
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som stručne uviedol návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Kéryho na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky týkajúce sa Náhorného Karabachu.
Na úvod chcem povedať, že návrh uznesenia, ktoré som predložil, bolo schválené na rokovaní zahraničného výboru, vychádza z reálií a intencií, ktoré v uznesení schválil Európsky parlament 20. januára v tomto roku.
Pokiaľ hovoríme o konflikte v azerbajdžansko-arménskom, tak vrátili by sme sa do histórie, dá sa povedať, že to je permanentný konflikt. Žiaľ, v minulom roku a presne 27. septembra 2020 sa vyostril, kedy v ranných hodinách začali boje na línii kontaktu v konfliktnej zóne Náhorného Karabachu. Šesť týždňov trvajúci konflikt napokon ukončilo vyhlásenie podpísané 9. novembra 2020, v ktorom sú podpisy prezidenta Ruskej federácie, prezidenta Azerbajdžanu a predsedu vlády Arménska.
Konflikt si od prepuknutia posledných bojov vyžiadal veľké straty na životoch a desaťtisíce vysídlených ľudí, a preto prichádzam s takýmto návrhom uznesenia. Bližšie poviem viacej v rozprave.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

31.3.2021 o 16:55 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:57

Andrej Stančík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi z poverenia gestorského Zahraničného výboru Národnej rady uviesť správu o prerokovaní návrhu poslanca Mariána Kéryho na prijatie uznesenia Národnej rady týkajúce sa Náhorného Karabachu.
Návrh na prijatie predmetného uznesenia bol pridelený rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 477 z 19. marca 2021 na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady. Zahraničný výbor dňa 30. marca 2021 na svojej 21. schôdzi prerokoval predmetný návrh a uznesením č. 46 s návrhom súhlasil.
Odporučil predmetné uznesenia Národnej rady schváliť v zmysle dvoch pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Navrhujem hlasovať o týchto dvoch pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Správa výboru k tejto tlači bola schválená dňa 30. marca 2021 uznesením č. 47. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania.
Pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

31.3.2021 o 16:57 hod.

Mgr.

Andrej Stančík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:39

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi na dnešnú rozpravu k hlasovaniu Národnej rady Slovenskej republiky v rámci opakovaného druhého čítania uviesť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135, to je tzv. cestný zákon o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Účelom návrhu zákona je poskytnúť vlastníkom diaľnic, ciest a miestnych ciest možnosť majetkovoprávne usporiadať pozemky pod pozemnými komunikáciami formou vyvlastnenie vo verejnom záujme v termíne do 31. decembra 2030. Zároveň dochádza k zadefinovaniu jednotlivých tried ciest. Zadefinovaniu pojmov cestná sieť a k úpravám v súvislosti s procesom usporiadania cestnej siete.
Návrhom sa ďalej upravuje názvoslovie pozemných komunikácií. Nanovo sa vymedzuje cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale bude vznikať mimo zastavaného územia obce. Návrhom sa tiež novelizuje zákon č. 50 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súvislosti s oznámením začatia kolaudačného konania pri líniových stavbách a doručenia kolaudačného rozhodnutia.
Rovnako sa novelizuje zákon č. 145 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v súvislosti s úpravou terminológie. Návrh zákona bol prerokovaný vo Výbore Národnej rady pre hospodárske záležitosti a v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v zmysle § 85 ods. 4, písm. c) zákona č. 350 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov si vás dovoľujem požiadať o podporu pri hlasovaní k predloženému vládnemu návrhu zákona, pričom o pozmeňujúcom návrhu uvedenom v bode 1 čl. 4 spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania k predmetnému návrhu vládneho návrhu zákona navrhujem hlasovať osobitne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

31.3.2021 o 17:39 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:42

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, viem, že niektorí to teraz beriete tak, že ideme zdržiavať. Nejdeme zdržiavať. Chceme, aby zákon bol čo najkvalitnejší, ako je možné. Sú dva dôvody, prečo je otvorená rozprava. Prvý bol povedaný a ja ho chcem len zopakovať, že tiež navrhujem, aby bod 1 zo spoločnej správy výborov bol vyňatý na osobitné hlasovanie a druhý dôvod je jeden veľmi krátky pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladám k tomuto vládnemu návrhu zákona v znení: "V Čl. I v bode 23 § 24i odseku 3 sa na konci pripájajú tieto slovo: "pričom musia byť splnené podmienky podľa § 10 ods. 3 a 4 v znení účinnom od 1. júna 2021".
Odôvodnenie je také, že chceme týmto pozmeňujúcim, vlastne doplňujúcim návrhom do prechodných ustanovení ešte vyriešiť určitý okruh situácii, ktoré by mohli potenciálne vzniknúť, a chceme zamedziť k tomu, aby ten zákon bol v týchto situáciách obchádzaný.
Nie je isté, či by tie situácie vznikli, ale môžu vzniknúť a chceme tomu zabrániť, a tým pádom chceme aj vylepšiť formuláciu uvedenú v prechodných ustanoveniach.
Dalo by sa, samozrejme, hovoriť o tomto zákone viac, ale nebudem to robiť, pretože je čas, aby sme hlasovali o iných veciach.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie

31.3.2021 o 17:42 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video