28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

5.5.2021 o 18:04 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:57

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som predložil procedurálny návrh, aby sa bod 42, tlač 503, prerokoval v piatok 7. mája po prerokovaní termínovaných bodov programu 63 až 66. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.5.2021 o 17:57 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:58

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov je na rozdiel od toho predchádzajúceho bodu v podstate nekontroverzným návrhom, o ktorom sme sa mali možnosť rozprávať už na grémiu pred pár týždňami s tým, že by sme chceli nejakým spôsobom spresniť určitú výkladovú nezrovnalosť, ktorá súvisí s týmto zákonom. O čo konkrétne ide?
Nedávno bola ukončená kontrola v podobe vládneho auditu v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky a jedným zo záverov tohto vládneho auditu bolo, že kancelária porušuje zákon, zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov a to tým, že zamestnáva aj asistentov, ktorí nie sú živnostníkmi, teda fyzickými osobami, podnikateľmi, ale sú aj jednoosobovými obchodnými spoločnosťami, teda tzv. jednoosobové eseročky. Bol to trochu prekvapivý záver, voči ktorému aj Kancelária Národnej rady namietala.
Namietala aj z dôvodu, že ak sa pozriete na to dotknuté ustanovenie zákona, tak v ňom je výslovný odkaz pri zmluvách, pri tých asistentských zmluvách aj na Obchodný zákonník, takže nebolo celkom zrejmé, že prečo to spôsobuje problém, pretože podľa všetkého zákonodarca, keď sa zákon prijímal, predpokladal, že zmluvy bude možno uzatvárať aj s istou formou obchodnej spoločnosti, a teda tzv. jednoosobovej obchodnej spoločnosti. No a aby sme zabránili tomu, že tu bude nejaký názorový pingpong medzi ministerstvom financií a Kanceláriou Národnej rady, tak sme sa dohodli, že návrh sa, alebo že platný zákon spresníme a spresníme ho tak, že umožníme, aby asistentmi, tak ako tomu bolo doteraz, aj naďalej mohli byť osoby, ktoré si založili jednoosobovú obchodnú spoločnosť, jednoosobovú eseročku. No a to je vlastne hlavným a jediným cieľom tohto návrhu zákona.
A rád by som vás aj týmto požiadal o to, aby ste mu vyjadrili podporu tým, že ho posunieme do druhého čítania. Ak by sa tam predsa len našli nejaké nedostatky, o čom nie som si vedomý, tak, samozrejme, ho vylepšíme medzi prvým, druhým čítaním a mali by sme smerovať k tomu, že tú doterajšiu prax, ktorá v princípe ani nikomu nevadila, či už išlo o opozíciu alebo koalíciu, že jednoducho spresníme v platnom zákone tak, aby mohla byť vykonávaná aj doteraz a aby sme nemuseli sa vzdávať asistentov, ktorí sú neraz aj kvalifikovaní, aj nám pomáhajú, aby nám mohli pomáhať aj tou formou, že to budú nielen živnostníci, ale aj jednoosobové obchodné spoločnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

5.5.2021 o 17:58 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:01

Milan Kuriak

18:04

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň, vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, ctená snemovňa, chcel by som predložiť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
Ide o návrh zákona, ktorým, keď teda získa vašu dôveru a bude schválený v Národnej rade, naplní jeden zo sľubov v programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky, ktorý sme pred nedávnom schválili, ktorý v časti Energetika ako súčasti kapitoly s názvom Zvýšenie konkurencieschopnosti, zlepšenie podnikateľského prostredia a zvýšenie životnej úrovne občanov uvádza, že sa zameriame na riešenia, ktoré povedú k transparentným a férovým, trhovým pravidlám a cenám energií.
Ide nám o to, aby sme stransparentnili toky financií a tvorbu cien energií, najmä tepla, tak, aby sa vyhlo situáciám, že silní hráči na trhu zneužívajú svoje postavenie a účtujú odberateľom príliš vysoké ceny tepla.
Verím, že tento zákon si získa vašu pozornosť a dôveru a že doterajšia situácia, keď najmä individuálne vykurovanie bolo znevýhodnené voči centrálnemu, bude odstránené.
Ďakujem.
Skryt prepis

5.5.2021 o 18:04 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:06

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (tlač 519). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z opatrení, pre mňa ako spravodajcu vyplýva z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

5.5.2021 o 18:06 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:08

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Keďže som jedným zo spolupredkladateľov tohto návrhu zákona, dovoľte mi pár slov uviesť k jeho obsahu.
Ja nadviažem na to, čo hovoril hlavný predkladateľ, predseda hospodárskeho výboru pán poslanec Kremský, že tento návrh zákona je naplnením istej časti programového vyhlásenia vlády. Tých ustanovení a tých cieľov v programovom vyhlásení vlády v oblasti energetiky je viacero, vytvorenie tých férových podmienok, korektných cenových podmienok je jedným z nich, z tých cieľov.
Myslím, že všetci máme záujem, aby ľudia na Slovensku platili za energie aj za teplo primerané ceny, na tom sa asi zhodneme všetci. Možno sa nezhodneme na tom, že akým spôsobom sa dopracovať k tým primeraným cenám.
My sme v tomto návrhu zákona zvolili dva spôsoby, ako sa vieme dostať k primeranej cene. Prvý okruh, ktorý riešime, je zákaz tzv. reťazenia cien. V princípe to spočíva v tom, že ak viacero podnikateľov vlastní tepelnú infraštruktúru od jej začiatku až ku konečnému spotrebiteľovi, tak v praxi často dochádza k tomu, že si nabaľujú ceny prostredníctvom obchodných marží. To by za normálnych okolností v takých krajinách, kde je to primerané, asi nespôsobovalo žiadne problémy, ale na Slovensku chcú niektorí podnikatelia zbohatnúť zo dňa na deň a tie marže si neúmerne naťahujú a navyšujú. Ide v podstate o prípady, kedy nejde o jednu osobu, ktorá vlastní aj primár, aj sekundár, prípadne terciár, až kým sa to nedostane do bytového domu alebo do rodinného domu, či do iného obydlia, ale je ich viac. A tento návrh zákona vytvára predpoklady pre to, aby sa zabránilo takému neúmerného navyšovaniu tých obchodníckych marží medzi jednotlivými podnikateľmi, ktorí vlastnia tú tepelnú infraštruktúru.
Nebude stačiť na to len samotný zákon, ale zákon vytvára predpoklady na to, aby ÚRSO potom mohlo vydať ďalšie právne predpisy, ktorými zastropuje tie marže.
Dalo by sa to riešiť, samozrejme, aj inak, že priamo v zákone povieme, že si to majú povedzme tí podnikatelia medzi sebou nejakým spôsobom vykompenzovať. Nechceli sme ísť do tohto. Myslím si, že je vhodnejšie zveriť tú koncovku na regulátora, ktorým je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Čiže to je ten prvý okruh, ktorý riešime, a to je zákaz neúmerného reťazenia cien, čiže zákaz neúmerného navyšovania si marží medzi podnikateľmi, ktorí, ktorí vlastnia alebo spravujú na základe nájomných zmlúv tepelnú infraštruktúru. A takto by sme sa mali dopracovať k primeranej cene za teplo.
Druhý spôsob, ako by sme sa vedeli dopracovať k primeranej cene za teplo, je v podstate prax, ktorú vieme nazvať aj tzv. teplárenským nevoľníctvom, aj keď my priamo toto teplárenské nevoľníctvo nerušíme týmto návrhom zákona, čo mne je osobne ľúto, ale možno sa k tomu v priebehu volebného obdobia ešte dopracujeme. My len spresňujeme to, čo povedal Ústavný súd, ktorý rozhodoval dvakrát o zákone o tepelnej energetike. Prvýkrát, keď rozhodoval o tom, že či platný zákon porušuje vlastnícke právo v zmysle ústavy, a druhýkrát, keď rozhodoval o tom, či súčasný systém, ktorý je zavedený zákonom o tepelnej energetike, porušuje základné slobody, menovite slobodu, slobodu podnikania. A práve keď Ústavný súd a, myslím, že v novembri minulého roka je to rozhodnutie z Ústavného súdu k tomuto zákonu o tepelnej energetike, keď rozhodoval o tom, či porušuje platný zákon slobodu podnikania, tak vtedy konštatoval, že, alebo áno, konštatoval, že dochádza v praxi k prípadom, kedy dodávateľ tepla zneužíva svoje postavenie dotknutého orgánu alebo dotknutého subjektu v procese, ktorý vedie k vybudovaniu nového tepelného zariadenia a to spôsobom, že sa nevyjadruje vo svojom záväznom stanovisku iba k veciam, ku ktorým sa má vo verejnom záujme, ale v tom stanovisku popridáva ešte ďalšie veci, ktoré s verejným záujmom nemali nič spoločné. A konštatoval takisto Ústavný súd, že bolo by vhodné, aby keď dodávateľ tepla sa vyjadruje, tak sa naozaj vyjadroval iba k tomu, k čomu sa podľa zákona má ako dotknutý subjekt, a teda k tomu, či dochádza k zásahu buď do ochranného pásma, alebo k zásahu do samotnej tepelnej sústavy.
A keďže v platnom zákone to nie je presne vyjadrené, pretože je to umiestnené v zlom ustanovení, tak my len robíme to, že presúvame v tejto veci to oprávnenie dodávateľa tepla vydať záväzné stanovisko do vhodnejšieho ustanovenia s tým, že ho naozaj prísnejšie obmedzujeme v tom, aby sa v stanovisku vyjadroval iba k tým veciam, ku ktorým sa má vyjadrovať vo verejnom záujme aj v zmysle rozhodnutia Ústavného súdu z novembra minulého roka. Čiže dochádza k spresneniu. A pokiaľ toto spresnenie sa bude a malo by sa naozaj už teraz striktne dodržiavať aj zo strany dodávateľa tepla, tak by to malo viesť k tomu, že v odôvodnených prípadoch, ak sú všetky zákonné podmienky splnené, samozrejme, aj s prihliadnutím na záväzné stanovisko tohto dodávateľa, tak bude sa môcť v týchto prípadoch aj žiadateľ odpojiť od tej sústavy a bude to viesť teda aj k zníženiu alebo k primeranej cene za teplo u tých, ktorí o to požiadali a bolo im vyhovené.
Takže to sú také dva základné okruhy, ktoré sa v tomto návrhu zákona riešia. Ja verím tomu, že všetci chceme, aby ľudia mali primerané ceny za teplo a, samozrejme, rešpektujem, že každý sa to snaží dosiahnuť iným spôsobom. My sme zvolili tento spôsob a ak je vám tento spôsob sympatický alebo s ním súhlasíte, tak vás takisto chcem požiadať o podporu tohto návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.5.2021 o 18:08 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:15

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Myslím, že to podstatné bolo už zhrnuté. Ale bola teda otvorená aj tá otázka dosť strategická toho tzv. teplárenského alebo tepelného nevoľníctva.
Programové vyhlásenie vlády sa k tejto téme vyjadruje: Vláda Slovenskej republiky prijme opatrenia aj na odstránenie znevýhodnenia individuálneho vykurovania oproti centrálnemu zásobovaniu teplom, rešpektujúc pritom hľadisko ekonomicky udržateľnej prevádzky teplárenskej infraštruktúry. Ja myslím, že týmto návrhom sme otvorili túto tému. Pomáhame práve, by som povedal, tým, že vytvoríme transparentnejšie prostredie, ktoré by mohlo viesť, teda pri tej cenotvorbe, ktoré by mohlo viesť k zníženiu ceny elektriny a zároveň konkurenčnej vyrovnanosti k povedzme tomu individuálnemu zásobovaniu.
Ja pevne verím, že dôjdeme, že budeme v tejto téme ďalej pokračovať, pretože, tak ako bolo povedané, na jednej strane je, chceme zabezpečiť právo odpojenia sa, na druhej strane vidíme aj to, že je tu vybudovaná teplárenská infraštruktúra, ktorá je veľká, ktorá zásobuje vo veľkom, ktorá zároveň má veľmi vysoké náklady, neporovnateľne vyššie napríklad na zakupovanie emisných kvót, na poplatky za znečisťovanie ovzdušia, a toto si myslím, že toto bude veľmi strategické, aby sme našli tú spoločnú cestu, ten prienik týchto dvoch konkurenčných, konkurenčných ponúk a posunuli sa oveľa ďalej ako predchádzajúca vláda, ktorá s tým nerobila nič.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 18:15 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:17

Ľudovít Goga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem, pán kolega, za vašu rozpravu. Poukazovali, my sme poukazovali už aj v predchádzajúcom volebnom období na, pre tie predkladané skutočnosti, o ktorých si pred chvíľočkou hovoril, ale, žiaľbohu, z opozície, z opozície sa nám to nepodarilo presadiť. Tak preto som veľmi rád, že teraz v koalícii prichádza tento návrh, a myslím si, že má zdravý rozum ten návrh a že my budeme môcť tým návrhom ušetriť náklady nielen domácnostiam a občanom, ale takisto aj podnikateľským, podnikateľskej sfére.
Takže ďakujem vám veľmi pekne za ten návrh.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 18:17 hod.

Ing.

Ľudovít Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:18

Magdaléna Sulanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcela poďakovať za tento návrh zákona, pretože si myslím, že je nesmierne potrebný v praxi. Ja ako zástupkyňa vlastníkov bytového domu celé roky trpím tým, že vo vyúčtovaní nákladov na teplá sú veľké sumy, veľké nedoplatky, ľudia sú veľmi nespokojní, sa obracajú na mňa, že to nie je možné, tá suma a tak ďalej. Ja som sa to pokúšala riešiť. Bolo mi povedané, že nech ani nechcem vedieť, ako to celé prebieha od tej teplárenskej až po ten byt. A že keby ľudia vedeli, že čo tie teplárenské vyvádzajú, takže, že by možno vyšli aj s kosami a s kladivami proste, povedané obrazne, čiže by sa veľmi nahnevali.
Ja sa chcem opýtať teda, že či by sa aj toto poriešilo, pretože v 90. rokoch sa húfne odpájali ľudia teda tu v Bratislave, ja hovorím o tej, o situácii v Bratislave. Potom sa to akože zakázalo, dostali sme sa do toho tzv. teplárenského otroctva. Toto vítam, čiže jak naznačil pán poslanec Vetrák, že by sa to mohlo teda otvoriť, to je fajn. Ale by som sa chcela opýtať, či aj prakticky nám to trošku pomôže aj kontrolu tej ceny, aby tie teplárenské fakt nezneužívali svoje postavenie, že ten vlastník bytu si nevie skontrolovať, či skutočne zaplatil za svoju spotrebovanú energiu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 18:18 hod.

Ing.

Magdaléna Sulanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:20

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, takto, pomôže to čiastočne. Určite by to malo pomôcť v prípadoch, kde dochádza k tzv. reťazeniu cien, tam by to malo pomôcť. Pretože dneska, keď to prechádzalo cez primár, ktorý mal jeden vlastník, potom sekundár, druhý vlastník, nabaľovali si tie marže, tak ak bude vydaný potom, ak bude vydané to, myslím, že to opatrenie alebo rozhodnutie ÚRSO, proste právny predpis ÚRSO k tomu, že zastropuje tie marže, tak, samozrejme, dôjde k zníženiu, lebo tie marže sa narátavali, jak si to vyúčtovali primár, sekundár, niekde až terciár. Čiže pri reťazení cien to určite pomôže.
Pri tom tzv. teplárenskom nevoľníctve, tam sme naozaj len otvorili tú tému. Tam to môže v niektorých prípadoch pomôcť, ale nie asi úplne. Ak je váš problém alebo problém tých, ktorých spomínate v bytovom dome, v tom, že tam doteraz bolo záväzné stanovisko dodávateľa, my ho nerušíme teraz. Lebo keď sme v minulosti rozprávali o tom teplárenskom nevoľníckom zrušení, tak sme chceli zrušiť záväzné stanovisko dodávateľa. My ho teraz nerušíme, my to len, my to len spresňujeme tak, že naozaj by sa mal vyjadrovať len ako dotknutý orgán len vo verejnom záujme.
Čiže uvidíme, ako to bude fungovať. A pokiaľ to budú ďalej tí dodávatelia tepla zneužívať, že budú naozaj v tých stanoviskách riešiť svoje osobné, biznis a podnikateľské problémy, no tak sa vrátime k tomu, že asi budeme musieť zrušiť to záväzné stanovisko dodávateľa. No, otázka je, že ono nie, nie alebo niekedy môže byť aj nešťastné to, že to necháte úplne potom iba na tých obciach, lebo môžu byť extrémne prípady, keď tam nebude ešte žiadne záväzné stanovisko nikoho, tak aby niektorí starostovia troška neuleteli a nezničili si tú infraštruktúru, že toto musíme ešte domyslieť. A mali by sme to domyslieť aj tak, že prípadne možno to nahradíme, to záväzné stanovisko dodávateľa, niekým, kto nebude ani obec, ani... ale bude to možno nejaká štátna agentúra a podobne. Nad tým ešte rozmýšľame, na to budeme mať čas medzi prvým, druhým čítaním. Uvidíme, jak sa nám podarí. Ak sa nepodarí, tak v najbližšej dobe vypozorujeme, ako to funguje v praxi a prípadne to pritvrdí... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 18:20 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video