28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 14:34 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:01

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Príjemný, dobrý deň všetkým. Najprv možno ozrejmím, že vlastne nie som poľovník ani poľovníčka, ale keďže som členkou výboru pôdohospodárstva, kde túto petíciu doručili občania, tak po tom všetkom, čo som videla na tomto výbore, mám naozaj potrebu sa k tomuto vyjadriť.
Aby sme si možno nielen pre poslancov, ale možno aj pre širokú verejnosť vlastne pripomenuli, pretože mnohí z nás máme v predstave, že poľovníctvo je len o love zveri, je aj o ochrane a je aj o mnohých povinnostiach, ktoré nám ukladá zákon. Tak si možno v krátkosti pripomeňme históriu, pretože poľovníctvo má dlhodobú históriu, nielen na Slovensku, ale v celom svete.
Takže celkom na začiatku si v krátkosti pripomeňme, ako to bolo na Slovenku. Za uplynulých sto rokov sa členskej základni Národnej poľovníckej samosprávy vystriedalo niekoľko generácií a niekoľko desiatok tisíc členov. Momentálne má poľovnícky zväz 63-tisíc členov. Za celé toto obdobie prebehlo množstvo spoločenských aj legislatívnych zmien priamo ovplyvňujúcich poľovníctvo, zmien v organizácii a riadení poľovníctva, v právach a povinnostiach členov, v pomenovaní poľovníckej samosprávy, ale aj jej úlohách a kompetenciách. Samozrejme, neprejdem celú históriu poľovníctva, tá je veľmi dlhá za sto rokov, ale má svoje korene, ktoré siahajú veľmi ďaleko.
Začalo sa to vlastne dekrétom Jozefa II. z roku 1786, ktorý prikazoval mestám a obciam prenajímať poľovné právo na svojich pozemkoch prostredníctvom dražby. Tento spôsob prenajímania poľovných pozemkov, poľovných revírov trval u nás až do roku 1948. Najviac poľovali a to si, sa mi tak zdá, že história sa bude asi vracať, gróf... Andrássyovci, Pálffyovci a grófske rodiny Coburgovci, ktorí vlastnili väčšinu pozemkov a lesných porastov na území, na našom území.
Po skončení I. svetovej vojny stavy zveri následkom prechodu frontu na území Slovenska poklesli, okrem toho medzi civilným obyvateľstvom zostalo veľa nelegálne držaných zbraní a tým sa zvýšil nelegálny lov zveri. Cestou, ako zabrániť pytliactvu, bolo zjednotiť priority poľovníkov s cieľom spoločného presadzovania záujmov ochrany prírody a v nej žijúcej, voľne žijúcej zvery vrátane predátorov, najlepšie prostredníctvom jednotnej poľovníckej organizácie.
Vlastne tým, čo budem rozprávať, budete vidieť, ako aj teraz, keďže chceme zmeniť legislatívu alebo ministerstvo chce, aký ten vývoj v legislatíve bol a aké boli, aké boli problémy, ktorými sa museli vysporiadať.
Prehupnime sa však po... do po... po povojnovom čase, do Československej republiky, kde bol prijatý tzv. malý poľovný zákon č. 98/1929 Sb. ako doplnok zákona z roku 1983 a vznikla Myslivecká komora Československej republiky, ktorá sa zaoberala celoštátnymi otázkami poľovníctva. Čiže možno aj odtiaľ vlastne tá komora. Vplyvom vojnových udalostí počas rokov 1940 - 45 nastal v celoslovenskej spolkovej činnosti čiastočný útlm. Po skončení II. svetovej vojny už v lete 1945 povereníctvo Slovenskej národnej rady pre poľnohospodárstvo a pozemkovú reformu vydalo vyhlášku o dočasnom zákaze poľovania na celom území Slovenska, a to z titulu počas vojny z vysokých strát zveri, ktorá prechádzala cez front. Následne 11. 5. 1947 v Brne vznikla celoštátna poľovnícka organizácia. Na riadnom valnom zhromaždení v marci 1949 bol zrušený názov poľovníckej organizácie na Zväz poľovníckych ochranných spolkov na Slovensku. Zväz mal vtedy 15 053 členov. Keď si to porovnáte, dneska máme 63-tisíc členov. Národné zhromaždenie prijalo v roku 1962 zákon o poľovníctve č. 23/1962 Zb. Týmto zákonom sa rozhodovanie o výkone práve poľovníctva už neviaže na vlastníctvo pozemkov, lebo, preto to čítam, lebo my sa chceme vlastne k tomu pozemku vrátiť, zosilňuje sa vplyv štátnych orgánov na riadení poľovníctva a zvyšuje sa minimálna výmera potrebná pre uznanie poľovníckeho revíru.
Dňom 1. januára 1993 vzniká Slovenská republika a do platnosti vstúpil zákon Národnej rady č. 99/1993 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve a ktorý sa viaže na článok ústavy 44 Slovenskej republiky, ako aj zákon o strelných zbraniach a strelive, a zákon 246 Zb. Slovenský poľovnícky zväz a Slovenský rybársky zväz.
Obdobie (ruch v sále a zaznievanie gongu) po roku 1989 bolo charakterizované množstvom legislatívnych zmien, ktoré neobišli ani poľovníctvo. Zákon o poľovníctve č. 23/1962 Zb. bol novelizovaný zákonom č. 99/1993 Z. z. a následne v roku 2002 malo vtedajšie ministerstvo pôdohospodárstva ambíciu predložiť ďalšiu novelizáciu zákona, právnej normy pre odvetvie poľovníctva so zásadnými zmenami, ktoré úplne menili filozofiu poľovníctva. Slovenský poľovnícky zväz vtedy reagoval v roku 2003 petíciou, ktorú podporilo za krátke obdobie letných mesiacov viac ako 350-tisíc občanov, nielen poľovníkov.
Presne sa história opakuje, pretože myslím si, že aj to, čo sa tu dneska deje s poľovníckou komorou, má svoj taký prvý krok k tomu, aby, keď bude zmena zákona, aby najsilnejšia možno stavovská organizácia nemala tú silu, a možno ako v tom roku, kedy to chcelo ministerstvo zmeniť, tak vláda Slovenskej republiky vyzvala vtedajšieho ministra pôdohospodárstva, aby po tejto petícii pripravovanú novelu stiahlo, stiahol, hovoríme o roku ’89, zo zákona, lebo bola pripravená bez participácie slovenských poľovníkov.
A tu sa zastavím, lebo hovorím, že história sa opakuje. No vypočuli sme si na výbore, čo ma teda prekvapilo, poľovnícka komora rozprávala o tom, ako sa stretli s ministerstvom, ako pripravovali zákon, ako sa dohodli na určitých ustanoveniach zákona a následne táto odborná komisia, kde mala byť aj poľovnícka komora, mne to pripadá ako pomsta. Poľovnícka komora následne už ju nepozývali na ďalšie stretnutia, ministerstvo, následne už s nimi nikto nekomunikoval a následne sa zistilo, že všetky pripomienky poľovníckej komory, ktoré minister sľúbil zapracovať, zrazu zmizli. Aspoň takto to prezentovala poľovnícka komora. Proste jednoducho neboli. A práve preto táto poľovnícka komora povedala, čiže opakuje sa ten rok 1989, práve táto poľovnícka komora povedala, že jednoducho nie je možné, nie je možné, aby sa s nimi nespolupracovalo pri tvorbe nového zákona. A preto naozaj je alarmujúce, prečo sa tak možno momentálne útočí na tú poľovnícku komoru, ale v poriadku.
Po zmenách vo vláde Slovenskej republiky, najmä po voľbách v roku 2006 došlo k výrazne ústretovejšiemu prístupu ministerstva pôdohospodárstva v spolupráci s vrcholnými orgánmi Slovenského poľovníckeho zväzu pri tvorbe legislatívnych zmien. Vtedy nebola ešte komora, bol poľovnícky zväz, aby to zase nebolo, že politicky nejak prepojené. Kľúčové body petície, hlavné body, ktoré žiadali vytvorenie jednotnej poľovníckej samosprávy, vytvorenie podmienok pre veľkoplošný manažment voľne žijúcej poľovnej zveri, zachovanie poľovníctva ako aktivity v prospech prírody a prirodzenej súčasti života na vidieku sa neskôr predstaviteľom poľovníckeho zväzu povereným zastupovať záujmy poľovníkov na rokovaniach o príprave nového zákona podarilo presadiť.
Po roku, po 47 rokoch v dňoch 1. 9. 2009 vstupuje do platnosti zákon č. 247/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 41 bola zákonom zriadená Slovenská poľovnícka komora. Slovenská poľovnícka komora sa prostredníctvom svojich členov, odborných komisií a zástupcov v pracovnej skupine pre tvorbu koncepčných a legislatívnych materiálov v odvetví poľovníctva významne podieľa aj na príprave v roku 2017 vládou schválenej koncepcie rozvoja poľovníctva Slovenskej republiky do roku 2003 (pozn. red: správne „2030“) ako na ňu aj nadväzujúcich zmien legislatívnych predpisov.
Chcela by som poznamenať, že vstupom poľovníckej komory na scénu, Slovensko je v súčasnosti veľmi uznávaným členom viacerých medzinárodných poľovníckych organizácií, ako je Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri, kde je 83 krajín z celého sveta, Federácia poľovníckych zväzov Európskej únie, kde je 27 krajín, asociovaným členom Slovenska od roku 1996, Medzinárodná kynologická organizácia - Slovensko asociovaným členom.
To ja mám len iba desať minút? (Rečníčka sa obrátila k predsedajúcemu a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.5.2021 o 14:01 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:12

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani kolegyňa, s tvrdeniami, ktoré ste použili vo vašej rozprave, sa nedá nesúhlasiť, práve naopak, musím s nimi iba súhlasiť.
Veľmi pekne ste spomenula to, že tak silná inštitúcia, akou je Slovenská poľovnícka komora, je viac ako relevantným partnerom pre každú jednu vládu, nielen na dialóg, ale aj na samotnú tvorbu legislatívy a všetkých možných legislatívnych procesov, pretože títo páni, ktorí zastupujú túto Slovenskú poľovnícku komoru, v žiadnom prípade sa tu nemôžeme baviť o nejakých politických nominantoch, nech majú tí páni akékoľvek sympatie voči politickým stranám, subjektom alebo aj antipatie, to je úplne jedno. Títo páni, ktorí zastupujú tento orgán, sú naozaj naslovovzatí odborníci. Sú to telom a dušou poľovníci, ochranári a v tomto smere a v tomto segmente národného hospodárstva, ktoré naozaj je určitým segmentom národného hospodárstva, pretože aj táto inštitúcia vytvára určité pracovné miesta a vytvára určité hodnoty. Musíme dbať na to, aby sme týchto poľovníkov neobchádzali. Práve naopak, musíme veľmi intenzívne s touto poľovníckou komorou komunikovať, prijať všetky ich pripomienky, prijať všetky ich názory, pretože naozaj títo páni sú doslova a do písmena odborníci a ľudia z praxe.
Čiže nechať tieto veľmi citlivé a veľmi ťažké témy na úradníkov od stola kdesi na obvodných alebo na okresných úradoch je veľmi nebezpečné a je to také veľmi šalamúnske riešenie. Čiže naozaj iba odborník poľovník, ochranár v jednom, ktorý dokonale pozná to svoje prostredie, ten svoj revír, kde hospodári, vie, kde týchto ľudí tlačí topánka, a naozaj hľadajú veľmi kvalitné spôsoby riešenia.
Čiže, pani kolegyňa, veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 14:12 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:14

Ján Blcháč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Ja chcem poďakovať kolegyni Vaľovej za naozaj veľmi precízny prehľad o vývoji organizácie poľovníctva na Slovensku alebo na území dnešného Slovenska, pretože siaha to až do 19. storočia, odkiaľ začala, a to z jedného prostého dôvodu, že dáta sú vždy pri nejakom rozhodovaní asi najdôležitejšie, a na to by som chcel upriamiť pozornosť, že síce môžu byť, môžu mať rôzne skupiny, jednotlivci rôzne želania, ale dáta sú podstatné. A dáta hovoria, aj tak ako tu boli prezentované, o výhodnosti existencie poľovníckej samosprávy. Veď komorový systém je na Slovensku úplne bežný v rôznych oblastiach, či už je to advokátska komora, komora architektov, poľnohospodárska komora a podobne.
Neviem, prečo by nemala existovať a preukázala svoju životaschopnosť práve aj Slovenská poľovnícka komora. A tak ako sa, málo sa vraciame k tomu k samotnému textu petície, ale keď si ho začnete, začnete čítať, ten petičný text, tak začína to vlastne práve tým poukázaním na to, že ide o poľovnícky, jednotnú poľovnícku samosprávu ako rešpekt... ktorá rešpektuje princípy občianskej spoločnosti. Nuž ja som myslel, že žijeme v občianskej spoločnosti a dúfam, že keď sa táto diskusia zdarne dotiahne do konca, k tejto petícii, ktorú podpísalo, ak máme 63-tisíc poľovníkov, vyše 150-tisíc ľudí, tak naozaj je to významné a mali by sme to brať naozaj vážne a na vedomie.
Dúfam, teda že sa zopakuje situácia z roku 2002/2003, kedy na základe petície sa stiahol návrh zákona, ktorý by o tom hovoril.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 14:14 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:16

Filip Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa Vaľová, v rozprave ste hovorila alebo teda začínali ste takým historickým prierezom. Už to tu bolo spomenuté, že najprv bol ten Lovecký a ochranný spolok, potom bola Československá myslivecká jednota a tak ďalej. Vy ste išli až do tých čias grófov, hej, kedy tu poľovali Pálffyovci, Andrasyovci, Coburgovci.
Moja otázka. Ale je sto rokov organizovaného poľovníctva a po tej Československej mysliveckej jednote tu prišiel Slovenský poľovnícky zväz a tá rečnícka otázka je:
Ak fungovalo to organizované poľovníctvo od tých čias, ako ste spomínala, tak ako je potom možné, že fungovalo aj pred rokom 2009? Pretože rok 2009 bol ten míľnik, kedy sa prijal nový zákon o poľovníctve č. 274, ktorý hovoril, alebo teda podmienil to povinné členstvo v Slovenskej poľovníckej komore.
Či teda pred tým rokom 2009 tuná nič nefungovalo, a zrazu rok 2009 bol vykúpením, alebo aj pred rokom 2009 tu poľovníctvo a organizované poľovníctvo fungovalo?
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 14:16 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:17

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda za... prepáčte, podpredseda, za zhovievavosť.
Ďakujem veľmi pekne všetkým za reakcie. Najprv začnem od pána Kočiša.
Pán Kočiš, ďakujem, máte pravdu, je komora relevantným zväzom na komunikáciu s ministerstvom. Ukázalo sa to aj teraz, keďže ich vylúčili z rokovania a nechceli počuť ich pripomienky, nechceli s nimi ďalej rokovať, tak je to tam jasne vidieť, že sú tam ľudia, ktorí majú možno iné názory, ako majú úradníci spoza stola, a ktorí nechcú spolitizovať poľovníctvo.
Pán poslanec Blcháč, áno, samospráva vždycky preukázala životaschopnosť, preukazujeme to vo všetkých odvetviach, takže ďakujem.
A, pán poslanec Kuffa, ja si myslím, že funguje aj Slovenský poľovnícky zväz, aj Slovenská poľovnícka komora, a tak ako sa vyvíja, ako ste povedali, od grófa Andrássyho sme už niekde inde, tak sa vyvíja aj poľovníctvo, vyvíjajú sa aj zväzy a komory. A to, čo som chcela dodať a som nedodala, pán Mičovský sa už pokúšal v roku 2014 dať na Ústavný súd, že platenie členstva v tejto komore je protiústavné. Viete, ako odpovedal Ústavný súd? Že nie je protiústavné.
Takže ja nerozumiem tomu, prečo, keď ideme tvoriť zákon, najprv ideme rozbiť komoru, aby tá komora nemohla legislatívne pracovať, pretože ju už samo ministerstvo vylučuje z pripomienok alebo z nejakých vecí. Najprv ideme rozbiť to, čo funguje, a potom dáme zákon.
Tak to, čo nefunguje v tej komore, a ona vykonáva kopu činností, ja som ich chcela prečítať, tak im zoberme tieto činnosti zo zákona, ale nenechajme to politickým nominantom. Veď dneska okresné úrady, prednostovia boli takto menovaní do funkcie jednoducho, že normálne poslanci Národnej rady boli členovia komisie. Keby sa toto stalo za niekoho iného, tak nechajme, ako povedal aj pán Blcháč, tú samosprávu, nechajme tých poľovníkov, nech sa sami, teda alebo nejakým spôsobom rozhodnú, a ja si nemyslím, že všetci, tu váš kolega povedal, že on neplatí do poľovníckej komory. Ale tak ja nerozumiem, však sa asi môže aj naďalej rozhodnúť. Takže nechajme organizácie pracovať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 14:17 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:20

Jozef Pročko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Keďže pani Vaľová tu vo svojej faktickej povedala absolútne klamstvo, budem na to reagovať. Poslanci OĽANO nenominovali nikoho na okresné úrady. Ja som bol v šiestich komisiách, kde bolo 7-8 ľudí. Tie výberové komisie na poslancov, teda poslancov, prepáčte, prednostov okresných úradov boli naozaj veľmi dôkladné, veľmi dôkladné a nenominovali sme tam ani jedného okresného predsedu strany OĽANO na rozdiel od smerákov, kde Fico rozhodoval, Fico povedal, kto kde bude, ako bude, a takto sa to tu dialo.
Takže, pani Vaľová, vy sa najprv, najprv, prosím vás, najprv si pozametajte pred vlastným prahom smeráckym, ako ste dosadzovali do, do funkcií ľudí.
No a poďme k poľovníctvu. Ten tvoj príspevok je naozaj pre poľovníkov. Prosím vás, to, čo vám rozprávali dnes tu niektorí poslanci, ktorých naozaj lobistické obhajovanie, a ktorí obhajovali neskutočným spôsobom poľovnícku komoru, tak, milí poľovníci, nikto vám nejde rušiť vaše poľovné lístky. Nikto nejde tu zasahovať do vašich práv, práve naopak, Slovenská poľovnícka komora si tu vytvorila syndikát na kšeftovanie. Slovenská poľovnícka komora je organizácia, ktorá zoberie od poľovníkov peniaze, no a z tých peňazí žije.
My chceme len urobiť jednu vec, aby to bolo dobrovoľné. Nikto nechce rušiť poľovnícku komoru. Nech si sú, nech pán Lebocký si robí svoju poľovnícku komoru, nech si ju má, ale nech to je dobrovoľné, nech sa ľudia môžu rozhodnúť. Pretože, priatelia, a toto mi napísali poľovníci, čo sa môže stať? Môže sa stať, že... (Krátka pauza.) Ideme na to.
Ale začnem inak. V časopise Poľovníctvo a rybárstvo uvádza pán Kaščák, že museli sme osloviť verejnosť, pretože dnešná vláda ide riešiť poľovníctvo cestou politického zneužívania a spoločenského znehodnocovania. Viete, kto je pán Lebocký? To je naozaj bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za SMER. A každému normálne uvažujúcemu človeku je jasné, prečo smeráci lobujú za tohoto človeka. Tuto to nemá so spravodlivosťou nič spoločné, ale nič.
Ale ďalej vám idem prečítať, čo som dostal. Jozef, daj si pozor, aby ti nezobrali poľovný lístok, lebo majú v stanovách, že kto ide proti záujmom komory, môže byť disciplinárne potrestaný a za disciplinárny postih môže nasledovať zbavenie členstva v komore a následne ti nemá kto vydať poľovný lístok. Toto je totálna totalita! Keď poľovnícka komora nebude chcieť, aby ste poľovali, no tak jednoducho vás disciplinárne poriešia, a tak budem poriešený na poľovníckej komore a nebudem poľovať.
Milí poľovníci, absolútne súhlasím s tou petíciou, s jej obsahom, pretože v jej obsahu sa píše: „Zachovajme poľovníctvo.“ Samozrejme, zachovajme, ja som za. Ale ja som za zachovanie poľovníctva v takej forme, ako bolo pred rokmi. Čo sa tu udialo? Poľovné revíry vlastnia zbohatlíci a nemálo týchto zbohatlíkov má 2-3-4 revíry a v nich poľuje. Obyčajní ľudia, ktorí poľovali, 40, 50 členovia sú zrazu mimo. Prečo? No lebo strana SMER dovolila, aby sa tu diali tieto veci! To nebola žiadna vládna, vláda OĽANO, to bolo, to bola strana SMER, ktorá svojim prívržencom a veľakrát svojim priaznivcom oligarchom takýmto spôsobom porozdeľovala revíry.
Preto si pán Lebocký môže mať Slovenský poľovnícky zväz, preto môže mať Slovenskú poľovnícku komoru. Keď niekto iný si chce niečo založiť, a prečo, dajme, veď je, dajme im šancu, ostatným. Prečo by si nemohol, čo ja viem, Kuffa mladší založiť organizáciu poľovnícku a prečo by jemu, Kuffovi nemohli platiť tie peniaze?! Tu niektorí poslanci naozaj takým spôsobom, nechcem dehonestovať ich, ale tak naivne a tak, tak hlúpo obhajovali tú poľovnícku komoru, že to nie je možné. Že odkiaľ zoberú sa peniaze na, na strelecké rôzne súťaže, odkiaľ sa zoberú peniaze na kynologické skúšky. No do a odkiaľ sa zobrali teraz? Od poľovníkov! Poľovníci zaplatia a jednoducho tie veci a to sa prenesie, to je najjednoduchšia záležitosť.
Ale tu vás strašia, milí poľovníci, tým, že sa ide rušiť poľovnícka komora! Tu už poľovník v OĽANO vám ide zasahovať do vášho poľovní... už nebudete poľovať!
Viete, koľko poľovníkov mne napísalo, pretože naozaj za svoj bohatý život, čo som poľovník, tak som ponavštevoval veľmi veľa, veľmi veľa regiónov a ľudia ma tam poznali, mi napísali, že, Jozef, prosím ťa, ale tak prišli za mnou, aby som to podpísal, že nám to idete rušiť, no tak som to podpísal. Tuto táto petícia nie je o tom, o zachovaní poľovníctva na Slovensku, ale o zachovaní kšeftov v poľovníckej komore! O tomto to celé je, o ničom inom. A nikto v tom novom zákone nechce zrušiť poľovnú komoru, ale dajme spravodlivo každému jednému človeku právo byť a mať. Kuffa mladší, nech sa páči, majte si, majte si poľovnícku organizáciu, ktorá bude rozdávať poľovnícke lístky.
Ale naozaj, ten zákon, ktorý sa pripravuje, musí byť komplexný, lebo všetko to, čo sa tu na Slovensku deje, a už ste to spomínali viacerí. Dravce na Záhorí. Ako nazvať poľovníka, ktorý vystrieľa a vykántri dravce na Záhorí? Ako takého človeka nazvete? Ako nazvete poľovníka, ktorý ukradne revír štyridsiatim ľuďom, spojí sa s oligarchami zo SMER-u a vlastnia 4-5 revírov?! Toto je to ľudové poľovníctvo, za ktoré bojuje Slovenská poľovnícka komora?! Nie. Toto sú praktiky SMER-u, ktoré dlhé roky tuná fungovali. A chceme to zmeniť. Chceme, aby aj poľovníctvo bolo také, aké bolo pred rokmi, keď ja som ešte vyrastal ako syn školníka v Haliči, a riaditeľ našej školy bol poľovník a odmalička sme nosili do lesa sa prikrmovali sme tie zvieratá, starali sme sa o tie zvieratá a bolo tam 55 poľovníkov, 55 poľovníkov. Vráťme sa k tomu, nech sa páči. Či sú to už tie majetkové veci, či sú to už veci toho, že si človek môže teda zaplatiť to poľovanie, či je to už to, že zvýšime tie poplatky, no nech sa páči. Spravme o tom verejnú diskusiu a ja som aj na tom výbore povedal, že nemám problém, nech tam idú aj opoziční poslanci, ja s tým nemám problém, keď budú rozumne rozprávať a keď budú... keď nebudú obhajovať oligarchov, ktorí, s ktorými chodia na poľovačky. Ale spravme to naozaj spravodlivo.
Milí poľovníci, na záver, nikto vám nejde brať vaše právo poľovať, ochraňovať zver. To, čo vám rozpráva Slovenská poľovnícka komora, nie je pravda. Pravda je taká, že táto nová vládna koalícia chce, aby sme sa vrátili naozaj k poľovníctvu, aké bolo - ľudové, normálne, bez peňazí oligarchov.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.5.2021 o 14:20 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:28

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Tak, vážení kolegovia, kolegyne, dozvedeli sme sa, že keď Jožko Pročko bol v 5-6-8 komisiách, tak je to apolitické, hej, takže tam neboli politicky že vraj nominovaní nominanti, lebo keď tam bol on, tak je to apolitické. Dozvedeli sme sa, len tí, čo rozprávajú ako on, majú právo sa zúčastňovať takýchto výberových konaní alebo pripomienok k zákonu. To raz povedal. Tí, čo rozprávajú sprostosti, nie. Takže len tí, čo rozprávajú ako Jožko.
Viete, povedal, že poľovnícka komora kšeftuje. Ja som to počul tiež, tak Jožko možnože má dôkazy, ja dôkazy nemám, budem rád, keď povie, koľko trestných oznámení dal, a len tak bezhlavo neobviňuje, ale nech aj povie konkrétne, v čom, kto a kde ukradol, a nech potom, ako on hovorí, Lebockého zavrú. Lebo ja si myslím, že zato, že on má červené súkno a že chce zničiť Lebockého, ktorého ja osobne ani nepoznám a v živote som nestretol, chce zrušiť celú komoru, toto, si myslím, že je choré. Ale chorí ste celí vy tam v tom klube okolo teba, Jožko, a česť výnimkám.
Viete, čo má komora spojené s revírmi? Skúste mi to niekto povedať rozumný, kto je tu poľovník, pán Gyimesi, poslanec, ja neviem, pán predseda. Skúste mi povedať, čo má komora s prideľovaním revírov? Čo tu tento blázon trieskal? Nič. Vážení kolegovia, nič.
Tak potom, viete, hovorí, že mu odoberú lístok, ale v prírode je jasné pravidlo aj medzi slušnými ľuďom, deťom a chorým sa neubližuje. Prečo by mu potom ten lístok odoberali?! To by mu neodobrali, lebo deťom a chorým neubližujeme! Kto bráni Kuffovi si otvoriť revír alebo nejakú poľovnú organizáciu, však ich je cez tisíc, môže si urobiť, keď sa mu tam prihlásia. Nikto mu v tom nebráni, Jožko.
A teraz sa spýtam, keď hovoríš, že kto platí napríklad tie poľovné súťaže, keď si tak povedal, že kto by ich organizoval. Ako to bude platiť? Ten zväz dá za dvoch psov, ten dá za troch, ten, čo tam nebude mať ani jedného psa, nebude platiť vôbec. Veď v tom bude anarchia! Kto to bude rozhodovať?! Ukážte príklad, ako toto chcete viesť, a potom to rušme.
A ten prípad, čo si povedal, to bol holubiar... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 14:28 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:30

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Pán kolega Pročko, väčšina poľovníkov zo severovýchodného Slovenska, kde celý svoj život žijem a ktorý ma oslovil ohľadne tejto témy, pretože ja naozaj nie som poľovník, ale táto téma ma veľmi zaujíma, nemajú nič spoločné s bývalými vládmi, vládami SMER-u alebo bývalými nominantami SMER-u, práve naopak, sú to ľudia, ktorí sú z úplne iného politického súdka. Čiže len tak, aby som vás uviedol troška do obrazu, to bola taká fantazmagória, ktorú ste tuná opäť predviedol, že všetko, za všetko môže SMER, všetko ovláda SMER a všetko, čo sa zlé stalo, za to môže len ten nešťastný SMER. Čiže, pán kolega, treba vážiť slová a nepliesť si pojmy s dojmami.
Ďalšou vašou perlou bolo to, že Slovenská poľovnícka komora ovláda naozaj všetko. Pán kolega, ja nepoznám predsedu Slovenskej poľovníckej komory, ale tohto pána predsedu volilo cez 90 % členov tejto Slovenskej poľovníckej komory, čiže ten človek nemôže byť asi naozaj taký zlý alebo taký ješitný, ako ste ho tuná opísal, pretože inak by dôveru týchto poľovníkov, ktorý sa starajú o tieto poľovné revíry, nedostal a nezískal.
Tvrdil ste, že Slovenská poľovnícka komora robí kšefty. Je to možné, možné, pravdepodobné, ťažko povedať, ale pán kolega Pročko, kde nie je žalobca, tam nemôže byť ani sudca. Kolega Suja vám to veľmi správne povedal, ak máte upodozrenie, ak máte podozrenia, že sa dejú nejaké nekalé veci, treba to riešiť orgánmi činnými v trestnom konaní, od toho ste majstri v OĽANO.
Slovenská poľovnícka komora verzus revír. Slovenská poľovnícka komora, ako ja mám informácie, je naozaj, s revírmi nemá nič spoločné.
A čo sa týka organizácií, ktoré ste tuná už pomaly zakladal, tak Slovenská poľovnícka komora zastrešuje skoro tisíc organizácií a nebráni vzniku nových.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 14:30 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:32

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Pročko, ja na to, že ste ma obvinili, že som klamárka, aj keď vám to pán Suja vyvrátil, zareagujem na vás vtipom. Príde manžel domov a nachytá svoju manželku, ako laškuje so susedom. A manželka sa naňho pozrie a povie: „Preboha, môj drahý, azda veríš mne, alebo svojím očiam?“
Presne takto. Vy nás tu presviedčate to, čo na vlastné oči, preboha, vidíme. Poviete, že nie je to politická nominácia byť prednostom napríklad, a ja si tu prečítam, že Igor Matovič povie, že politickí nominanti budú prednostovia obvodných úradov a budú pravou rukou ministra. Vy ste bol v ôsmich, neviem, či v deviatich komisiách, Šudík bol v troch a pán Šudík rovno vymenoval za prednostu do Sniny svojho asistenta manželky brata. Však ja keď vám začnem rozprávať, aké sú tam rodiny, však jasne, že vy nemáte členov, lebo nemáte, ale vy si menujete svojich bratov, frajerov, frajerky a neviem koho do funkcií. O čom sa bavíte? Toto je totálna diktatúra a každý, kto len okolo SMER-u sa pohol, tak mu asi idete vypáliť hviezdu na hlavu. Nehnevajte sa, bola som na výbore, keď váš kolega rozprával, že nie sú vtá... že nie sú tie chránené dravce, kedy mu tí poľovníci povedali, že za sto rokov tu nebolo toľko chránenej zveri, ako je teraz. Mlčal váš kolega.
A ďalšiu vec, viem aj pána ministra, s kým sa stretáva, ako oligarchovia skupujú lesy. Ja vám to potom poviem. Prečo chce súkromné vlastníctvo? Pozrite sa, kto skupuje lesy pri Svidníku a tak ďalej a pán minister ho pravidelne navštevuje, pána oligarchu a sa s ním stretáva. Ja vám potom presne budem aj menovať tú oligarchiu, ktorú idete tuná budovať.
Takže skúsme tam, niekde sa ísť, tak poďme do prostriedku, ja nie som proti vlastníkom lesov, nie som za rozbitie komory, ale skúsme nájsť, ak budeme meniť zákon, niečo, čo bude niekde v prostriedku. Niekde, čo bude vyvažovať, aby mohlo byť aj, aby mohli ľudia poľovať, ale nie tak, že keď budú vlastníci, že nepôjdete ani na huby, ani na kvety, lebo ten oligarcha, keď zobral tie lesy, ľudia boli hotoví.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 14:32 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:34

Filip Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, keď už sme boli pri tých platbách. Ja som vlastníkom poľovne upotrebiteľného psa a už viac jak 11 rokov, to už je skôr taká psia babička, ale v tých mladých časoch, keď som začínal s chovom tohto psa, samozrejme, chcel som skúšky, aby mohla poľovať, chcel som výstavy, aby som mohol chovať ďalej tie psy, napriek tomu, že som platil povinné členstvo v Slovenskej poľovníckej komore, že som jej členom, napriek tomu, keď som išiel na výstavu, musel som si ju zaplatiť, keď som išiel na skúšky, musel som si ich zaplatiť. Tak sa pýtam, tak kde je tá komora, čo tuná tak ospevujete, že jak, keď som teda členom, že jaké mám výhody, keď robím v kynológii alebo strelectvo.
Povinné streľby. Prišiel mi mail pred pár dňami, pozvánka na povinné streľby. Streľba z guľovej zbrane, kde, keď ste dobrý strelec, stačia vám tri výstrely, aby ste nastrieľali ten limit, 11 euro. Z brokovnice vám stačia dva výstrely, aby ste tam trafili dva tie asfaltové terče, 9 euro. Ja neviem, ešte preukaz euro, hej, zaplatíte tam za 5 výstrelov, keď ste dobrý strelec, keď ste horší, možno 10 razy si tam vystrelíte, 20 euro.
Však toto všetko si platíme, to predsa neni zadarmo, keď tu hovoríte, že kynológia a povinné streľby kde budú. Toto všetko si tí ľudia, ktorí sa tomu venujú, platia aj tak. Čiže tam nejakú výhodu, že som teraz člen Slovenskej poľovníckej komory a mám tu nejaké benefity - absolútne žiadne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 14:34 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video