28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.5.2021 o 12:00 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12:00

Marián Kéry
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chcel by som upozorniť členov Zahraničného výboru, že rokovanie začne už o chvíľu 12.05 v miestnosti č. 149. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.5.2021 o 12:00 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
28. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní - 27.05.2021
 

Vystúpenie v rozprave 14:10

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, vážený člen vlády, dovoľte mi, aby som podľa § 131 ods. 7 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády a oznámil ministrov poverených ich zastupovaním.
Neprítomný je minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský, zahraničná pracovná cesta, Brusel, nie sú otázky, minister vnútra Roman Mikulec, pracovné povinnosti, nie sú otázky, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, pracovné povinnosti, nie sú otázky, minister obrany Jaroslav Naď, pracovné povinnosti, nie sú otázky, minister životného prostredia Ján Budaj, nie sú otázky, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, nie sú otázky, ministerka Natália... ministerka kultúry Natália Milanová, nie sú otázky, podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík, pracovná cesta mimo Bratislavy, nie sú otázky, minister dopravy a výstavby Andrej Doležal, nie sú otázky.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.5.2021 o 14:10 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:10

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán poslanec, v prvom rade si vás dovolím poopraviť, pretože v tomto prípade nejde zatiaľ o kompetenčný spor, keďže kompetencie jednotlivých rezortov sú jasne a jednoznačne vymedzené tzv. kompetenčným zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v nadväznosti naň aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Minister životného prostredia Slovenskej republiky teda zatiaľ len prostredníctvom médií predstavil svoje zámery na zmenu rozsahu kompetencií jednotlivých rezortov a oznámil zahájenie legislatívneho procesu. O prijatí takéhoto zámeru, teda prijatí návrhov zákonov, rozhoduje podľa čl. 119 Ústavy Slovenskej republiky vláda Slovenskej republiky.
Postup tvorby a prijímania všeobecne záväzných predpisov vyplýva zo zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na jeho základe vypracovaných a schválených legislatívnych pravidiel. Napriek tomu, že iniciatíva ministra životného prostredia vychádza z programového vyhlásenia vlády na roky 2021 – 2024, som presvedčený, že predpokladaný návrh bude vypracovaný v úzkej súčinnosti oboch rezortov.
Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení rovnako zaviazala, že dlhodobý spor lesníkov s ochranármi vyriešime v prospech lesa. Musíme si uvedomiť, že všetky lesy sú hodné primeranej ochrany a zaslúžia si našu pozornosť a starostlivosť a to nielen z čisto rezortných záujmov a pohľadov, ale najmä z hľadiska ich komplexných celospoločenských prínosov, dnes všeobecne označovaných ako ekosystémové služby.
V nadväznosti na verejné vyhlásenia oboch rezortov, ako aj vašu otázku vás môžem uistiť, že o postup oboch rezortov sa budem osobitne zaujímať, pretože myslím si, že je v záujme nás všetkých, aby sa návrh riešenia optimálnej starostlivosti a správy lesov realizoval na základe vyhodnotenia komplexnej analýzy dopadov viacerých variantných riešení a odbornej diskusie všetkých dotknutých nárokových skupín, tak ako to predpokladá aj Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky schválené práve touto Národnou radou. Môžem vás ubezpečiť, že na spracovaní odborných podkladov k takémuto návrhu a nasledujúcemu legislatívnemu procesu oba rezorty budú spolupracovať a hľadať riešenia zabezpečujúce optimálnu starostlivosť o naše lesné bohatstvo.
Ďakujem za pozornosť, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.5.2021 o 14:10 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:10

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, môžem mať návrh, keďže sú iba tri otázky, ak tomu správne rozumiem, dnes a otázku, ktorú položil pán poslanec Ledecký, je často kladená, že napriek tomu, že tu nie je, ak by bol všeobecný súhlas, že by som na ňu odpovedal? Neviem, či je to možné?
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.5.2021 o 14:10 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:10

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Ledecký sa pýtal, skrátene, na podporu aktívnej politiky trhu práce, ktorá, samozrejme, je financovaná prevažne z európskych zdrojov, že akým spôsobom to bude pokračovať, či to bude pokračovať a ako to bude pokračovať. Čiže najskôr by som prečítal, nazvime to, oficiálnu odpoveď, aby ste to mali aj na zázname, keby, keby vás to zaujímalo, a potom by som to krátko okomentoval.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aj počas pandémie podporuje zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom projektov aktívnej politiky trhu práce. Aktuálne sa s možnosťou ich využitia aj zo strany miest a obcí realizujú tieto národné projekty: Podpora zamestnanosti, prostredníctvom ktorého je zabezpečované financovanie právne nárokových príspevkov aktívnych opatrení trhu práce, okrem iného aj príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj.
Môj komentár. Pýtajú sa, že kedy to spustíme.
Je to spustené. Boli problémy počas pandémie v tom, že ako by mohli konať aktivačné práce, keď vlastne kvôli epidemiologickým opatreniam chceme, aby čo najviac ľudí takpovediac sa nestýkalo, ale povo... to znamená, sme povolili vyplácanie aktivačného príplatku na nejaký čas počas tých najväčších vĺn pandémie aj v prípade, ak ten uchádzač, ktorý predtým ho čerpal, vlastne nemohol z epidemiologických dôvodov sa aktivovať tou pracovnou činnosťou. Momentálne ale starosta, starostovia žiadali a ZMOS, aby sme znovu nabehli na ten pôvodný režim, to znamená, že ten aktivačný príspevok sa vypláca vtedy, keď pracujú. A tak to aj funguje, čiže toto je, toto je vo funkčnosti a funguje to.
Takisto funguje podpora zdravotne postihnutých, prostredníctvom tohto národného projektu je zabezpečované financovanie právne nárokových príspevkov v rámci aktívnych opatrení trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.
Takisto funguje podpora integračných podnikov, v rámci ktorého sa poskytujú vyrovnávacie príspevky a príspevky integračnému podniku, ktoré sú osobitným typom príspevkov pre podporu sociálneho podnikania.
Takisto je spustená investičná pomoc pre sociálne podniky, nenávratná zložka, spustený pre registrované sociálne podniky koncom roku 2020. Mnohé obce majú svoje sociálne podniky, preto to aj spomínam v tejto súvislosti.
Od 1. júna opätovne spúšťame tie národné projekty, ktoré boli pozastavené z dôvodu COVID-u, Cesta na trh práce 3, ktorý je určený pre 20 najmenej rozvinutých okresov so zaostávajúcou, s ostávajúcou alokáciou v sume 16,3 mil. eur na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, zhruba 1 349 ľudí by mohlo byť podporených v tomto projekte v súkromnom sektore aj u verejných zamestnávateľov.
Potom tam máme nenárokové nástroje, a to je príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, tzv. § 50j, podpora vzniku pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v mestách a obciach. V roku ´21 bude financovaný zo zdrojov európskeho sociálneho fondu, 8 mil. eur, v roku 2022 bude potrebné na jeho realizáciu približne 20,8 mil. eur zo štátneho rozpočtu. Pretože je veľká pravdepodobnosť, že to nové rozpočtové obdobie ešte nebude dorokované, budem veľmi rád, keď pán poslanec Ledecký aj ďalší podporia v tom návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, aby tento projekt bol zachovaný.
A po ďalšie, príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, tzv. § 52a. V roku ´21 znovu zo zdroja Európskeho sociálneho fondu asi tri milióny eur, v roku 2022 na jeho realizáciu bude potrebné približne 7,8 mil. eur zo štátneho rozpočtu.
8. apríla 2021 schválil Monitorovací výbor pre Operačný program Ľudské zdroje na národnej úrovni revíziu operačného programu v súvislosti s pridelením dodatočných zdrojov pre rok ´21, a to je to, na čo sme museli počkať, to je ten tzv. REACT. Časť z toho sa realizuje tento rok, časť z toho sa realizuje budúci rok.
Novovytvorená prioritná os 8, zmiernenie dopadov pandémie COVID-19, vytvára priestor na podporu opatrení smerujúcich k naplneniu investičnej priority a špecifického cieľa s názvom podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva.
Čiže čo tam je? Podpora trhu práce, zvyšovanie zručností, boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a tak ďalej a tak ďalej. Približne, ak môžem ešte vetu dopovedať, navyše ešte z REACT-u platíme aj, alebo pokračujeme v podpore tzv. terénnej opatrovateľskej služby, čo je takisto podpora pre mestá a obce.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.5.2021 o 14:10 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:25

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, túto oficiálnu odpoveď vám viem poskytnúť, ale zodpoviem to stručne, rýchlo, ak budete mať doplňujúcu, tak, samozrejme, doplním tú odpoveď. Asi sa pýtate vecne, čiže skúsim vám vecne povedať, aby ste vedeli.
19. mája zverejnilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na portáli Slov-Lex predbežnú informáciu k návrhu zákona. Je to širšia novela, ale, alebo teda riešia sa tam aj iné veci, ale aj kvôli tomuto sme zverejnili túto informáciu, sú to tie dve smernice, ktoré vy ste jednu z nich spomínali a ešte sa rieši aj, pozerám, kontrolujem si, vy ste spomínali smernicu, čo je 1158, ale je tu aj smernica 1152 z dvadsiateho, to je z toho istého dňa, čiže toto upravujeme vlastne spolu v tejto smernici. Termín je do augusta ´22, čiže je na to dostatok času, ale predpokladáme, že do konca roka by sme to chceli mať vyriešené.
Chceme riešiť aj ten problém, to hovorím otvorene, že či je fér, alebo sú viaceré otázky aj na to, že či je fér, keď máme tie problémy s vyplácaním rodičovského príspevku, kde otcovia formálne sa prihlásia na poberanie rodičovského príspevku, ale v skutočnosti pracujú ďalej a manželka zostáva sa starať o dieťa. To je tiež niečo, čo si musíme zhodnotiť, či to takto chceme mať, alebo nechceme mať, a treba vyriešiť aj tú otázku, samozrejme, že tá smernica nerieši, kto má tú otcovskú dovolenku platiť. Bude ho platiť štát, zamestnávateľ, hej, s týmto sa musíme vysporiadať. Samozrejme, predbežný predpoklad je, že by tento príspevok alebo túto otcovskú dovolenku mala uhrádzať Sociálna poisťovňa, hej, taký je zatiaľ, nepočul som iný odborný názor, že by to malo byť nejako inak.
Takže je to vlastne, čoskoro to bude v zverejnenej podobe, tak aby to ktokoľvek mohol pripomienkovať, prejde to štandardným legislatívnym procesom, viacerí poslanci, aj preto som chcel na to odpovedať takpovediac po ľudsky, nie právne, viacerí kolegovia, vaši poslanci, poslankyne otvárali túto otázku, dávali rôzne návrhy, že teda ako by sa to dalo vyriešiť, vylepšiť túto situáciu. Ja to robievam väčšinou tak, že keď to bude na stole, tak tých poslancov, ktorí majú záujem alebo majú nejaké predstavy, pripomienky k tomu, pozveme na ministerstvo na rokovanie, aby si tie svoje predstavy prešli, skonfrontovali s našimi predstavami, najmä teraz mám na mysli nie politickými, ale tými odbornými tých ľudí, ktorí sa tomu na ministerstve roky venujú, aby prípadne vysvetlili, že prečo nie je dobré to upraviť presne takto, ale radšej to urobme takýmto spôsobom, lebo to má súvis s ďalšími právnymi predpismi. Toto odhadujem, že by mohlo byť niekedy v lete.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.5.2021 o 14:25 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:25

Miroslav Kollár
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.5.2021 o 14:25 hod.

Ing.

Miroslav Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:33

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Hnusná neoliberálna politika! Ja už som s pánom ministrom mal raz možnosť byť prítomný v médiách, kde sme si tieto veci vydiskutovali. Ja sa pod túto tézu kedykoľvek podpíšem, pretože som presvedčený, že nie vždy a za každej okolnosti sa má postarať človek sám o seba, ale môžu prísť chvíle, keď je potrebné, aby sa oňho postaral aj štát, zvlášť keď si tie situácie nezavinil sám.
No a potom do toho automaticky vstupuje otázka, oheň a voda, a možno aj hľadanie odpovede. Môže oheň a voda spolu jestvovať? Myslím teraz na vládnu koalíciu a postoj jednotlivých subjektov, ktorí sú tam. Moja odpoveď je jednoznačná. Jednoducho nemôže. A tento problém, ktorý je tu teraz, bude v inej podobe o mesiac, o dva, o tri, pretože oheň a voda sú diametrálne od seba odlišné živle.
Ale možno aj na pána ministra financií. Európsky sociálny fond je v tejto dobe veľmi dôležitý, pretože... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, máte reagovať na pána ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.

Richter, Ján, poslanec NR SR
Dobre, súbežne.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Nech sa páči.

Richter, Ján, poslanec NR SR
Európsky sociálny fond je veľmi, je veľmi skúšaný, pretože rieši otázky, ktoré súvisia s priamymi dopadmi, óčeerky pandemické, SOS, len mám ten dojem, že sa nevyužila jedna veľká príležitosť a tento rozpočet, ktorý je tu predložený dnes, mohol byť o miliardu nižší, a to je realokácia. Keby boli aj ostatní ministri pochopili na vláde, že jednoducho tie peniaze skutočne prepadnú, že sa nevyužijú, mohli byť presunuté, realokované do Európskeho sociálneho fondu a použité priamo na konkrétne dopady, dopady COVID-u. To sa jednoducho vtedy nezvládlo, nevyužilo a som osobne presvedčený, že budeme ešte aj v budúcnosti veľmi dlho banovať, že tá miliarda v tom rozpočte chýba.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.5.2021 o 14:33 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:35

Jozef Šimko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, v podstate ja by som zareagoval na slová pána ministra Krajniaka. Vôbec nepochybujem o tom, že politická strana SME RODINA je zodpovednou stranou. Áno, s tým ja osobne súhlasím, ale zároveň aj pána ministra Krajniaka považujem za jedného z najlepších ministrov za posledné roky v rámci Slovenskej republiky. Ale prekvapila ma odpoveď pána ministra, keď odpovedal, že momentálne peniaze v rozpočte nájdeme len tak, že navýšime deficit.
Dámy a páni, však my skutočne dneska navyšujeme ten deficit o 3,8 mld. eur. Celkove to bude viac ako 11 mld. eur. Však my zaťažíme naše deti, našu budúcu generáciu. Ale, dámy a páni, s tým súhlasím, že dneska tie peniaze nevieme nájsť, ale prosím vás pekne, ako sme uvažovali pred rokom? Vy sa pamätáte... alebo pred rokmi, by som takto povedal. Pamätáte sa na to, keď sme napríklad odpustili našim bankám jednu miliardu poplatkov? Mohli sme mať o to menej. My sme kúpili za posledné tri roky alebo dali sme 2,4 mld. na americké lietadlá, to už je 3,4 miliardy. Dali sme, pokiaľ dobre mám informáciu, 80 mil. pre bieloruskú opozíciu. Vážení priatelia, vážený pán minister financií, pokiaľ by sme toto neboli urobili, jasné, to je 2,4 mld., dala aj politická strana SMER... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, na pána ministra Krajniaka!

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
Samozrejme. Však to súvisí s tým, pán predsedajúci.
Takže teraz by sme nemuseli o tom rokovať, že áno, potrebujem navýšiť deficit o 3,8 mld. eur. A toto sú tie problémy, že sme komplexne neuvažovali od nástupu tejto vlády, od marca minulého roku, a tu je v tom problém.
No škoda, že neni tu pán minister Krajniak, by som ešte k tomu povedal niečo, ale už mi čas uniká, takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.5.2021 o 14:35 hod.

JUDr.

Jozef Šimko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:37

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážení prítomní, je vás tu už pomenej, myslím si, že na konci už nás tu bude pár, trošku.
Chcel som reagovať hneď po vystúpení kolegu Viskupiča, lebo teda však sa patrí. Predseda výboru pre financie a rozpočet, keď má názor na tvorbu rozpočtu alebo novely, tak minister financií asi by zareagovať mal. Takže dovoľte, aby som nie cez faktickú, ale takto cez vystúpenie zareagoval na niektoré body, ktoré som si poznačil.
Začnem takou otázkou na pána predsedu výboru, je tu, takže, takže bude aj, bude aj adresná. Chcem sa opýtať pána predsedu výboru, že či pozná film alebo takú komediálnu drámu, ktorá sa volá The Kid, bola natočená pred sto rokmi presne, 1921, čiernobiela, hlavná úloha, scenár, hudba: Charlie Chaplin. A v tom filme Charlie Chaplin vystupuje ako otec, starostlivý otec, ktorý sa stará o svoju rodinu, ale hlavne hrá takú, takú trošku falošnú hru pred ostatnými ľuďmi v tom jeho meste. Ukazuje, ako veľmi im na ňom záleží alebo na tých ľuďoch záleží, ako veľmi im chce pomôcť. A v podstate alebo pointa toho filmu je, že chodí so svojím synom, syn chodí pred ním pár desiatok metrov s kameňom v ruke, rozbije okno a potom následne za ním Charlie Chaplin ako otec toho, toho malého syna príde na to miesto zhodou okolností akurát v čase, kedy tí domáci vybehnú zhrození von, kto im to rozbil okno, a on teda zhodou okolností ide okolo ako sklenár a ponúkne svoje služby, že to okno zasklí. A takto idú z domu do domu a v podstate teda zarábajú na takej, by som povedal, nevedomosti tých ľudí, tých susedov, pred ktorými sa tvária, a hlavne teda Charlie Chaplin ako dospelý človek, tomu dieťaťu to nezazlievajme, sa tvári ako starostlivý otec, ktorému záleží, záleží na svojich susedoch, na spoluobčanoch v tom danom meste, ale v skutočnosti je to vlastne podvod. Zneužíva ich nevedomosť. A presne takto mi pripadalo tvoje vystúpenie, pán predseda výboru Viskupič. Inak to nazvať nemôžem.
Poviem viacero príkladov, ale napríklad jeden, keď zaznie z úst predsedu finančného výboru na tomto mieste pri tejto debate, je informácia o tom, že do konca mája máme príjmy z DPH o 25 % vyššie, ako sme mali za to isté obdobie od januára do mája za minulý rok, tak to je bohapusté klamstvo.
Áno, k včerajšiemu dňu máme o 15 % vyššie príjmy na výbere DPH ako za január až 26. máj minulého roku, čiže to isté obdobie, to isté obdobie, o ktorom tu hovoril pán predseda výboru, nárast 15 %. Niekto z vás si povie, však hore-dole, 15 alebo 25, nenásobí, nedelí, ale pán predseda výboru Marián Viskupič to tu používal ako argument, že ministerstvo financií a minister financií je nezodpovedný, lebo vlastne budeme mať o 700 mil. eur vyššie príjmy. Lebo ak by to bolo pravdou a nebol by nárast len o 15 %, ale bol by o 25 %, keďže výber z DPH je približne za rok 7 mld., tak vlastne tu klamal celé Slovensko, že môžme počítať o 700 mil. s väčšími príjmami, ako v skutočnosti podľa doterajšieho vývoja budú len pri výbere DPH. A tých klamstiev tu teda padlo požehnane.
Veľmi ma to mrzí, lebo naozaj by som očakával od predsedu výboru, finančného výboru, a teda výboru pre financie a rozpočet, že minimálne sa vyzná v téme, o ktorej hovorí. Ale podsúvať tu ľuďom, že však vlastne máme čas, odložme to niekde a podľa potom tých prognóz predložíme nejaký, nejakú inú novelu rozpočtu, je naozaj hlúpe klamstvo.
Vo februári sme minuli miliardu, ktorú sme mali ako rezervu na COVID, a veľmi dobre to v strane SaS vedia a výrazne nadsluhujeme a nemáme na čo čakať. Môžme jedine zastaviť pomoc, ale vtedy by som očakával, aby sa aj pán predseda výboru, aj ostatní jeho kolegovia postavili pred kamery a ľuďom povedali: Tak viete čo, teraz počkajte, teraz vám nebudeme ani platiť vyššiu péenku, ani platiť vyššiu óčeerku, ani vakcíny teraz nebudú, lebo prepáčte, teraz čakáme, kedy nám daňový výbor dá definitívnu informáciu o tom, aké budú teoreticky vyššie príjmy v rozpočte. Jednoducho my nemáme čas čakať do konca júna, pán predseda finančného a rozpočtového výboru! To je bohapusté klamstvo voči ľuďom v tejto sále, bohapusté klamstvo voči ľuďom, ktorí nevyhnutne tú pomoc potrebujú!
Ale teraz pôjdem rad radom po tých výrokoch, ktoré v tom vystúpení padli. Padol výrok, hľadali sme kompromis, tak aby sme nezruinovali rozpočet, žiaľ, dohoda sa nenašla. Inak povedané, keď si to tak nejako spojíme, tak vlastne to, čo predkladáme, predkladáme niečo, čo zruinuje rozpočet. Bohapusté klamstvo! Pýtam sa v čom. Finálna požiadavka SaS potom, keď pochopili, že naozaj ten účet, ktorý sme urobili spoločnými rozhodnutiami cez uznesenia vlády alebo cez zákony, musíme zaplatiť a nemôžme teraz zrazu zobrať reštauráciám, cestovnému ruchu a ostatným, čo navrhovala strana SaS, nemôžme zastaviť platby za vakcíny, lebo je to zmluva s Európskou komisiou a podobne, tak keď toto pochopili, tie jednotlivé položky, konečne po dvoch týždňoch, tak povedali, že tie rezervy teda aby sme škrtli, aby boli oni spokojní. A na druhý deň ešte predseda Sulík volal, že nestačí tých 900 miliónov? Ale miliardu by potrebovali, aby to bolo. Čiže z toho bolo vidieť, že ide len o populizmus, len o optiku, aby SaS prišla a povedala: Ušetrili sme miliardu. Ale kde by sme ušetrili miliardu? Rezervy sú rezervy, znamená, že máme ich tam, máme ich podložené a keď príde zhoršenie situácie, keď príde tretia vlna, tak ich z tej špajze vytiahneme a použijeme na pomoc ľuďom, ale keď nepríde, tak zostanú tam odložené. Tváriť sa, že ušetríme tým, že opticky zoškrtáme rezervy len preto, aby sme boli za akože zodpovedných a akože sme niečo vybojovali, je ťažký populizmus a myslím si, že v tomto to predbieha naozaj aj zástupcov strany SMER alebo SMER 2, ktorí v tejto sále pôsobia a dvanásť rokov vládli.
Úplne dokonalé, čo tu zaznelo, bolo to, že ten, taká rada od predsedu finančného a rozpočtového výboru, naozaj to opakujem preto, aby sme si uvedomili, že aká by mala byť váha slov tohto pána, a teraz pokúsim sa citovať: Čím presnejšie a aktuálne dáta máme, tým menšie rezervy môžu byť. Logicky, že najpresnejšie dáta budeme mať 31. 12., na Silvestra ráno a vtedy si tie rezervy môžme plánovať v podstate na desiatky eur alebo na stovky eur, lebo do večera sa už zrejme príliš nepomýlime. Ale rozpočet sa robí o rok dopredu a novela rozpočtu sa robí vtedy, kedy tie peniaze, vyzerá, že už došli. Nieže vyzerá, ale jednoducho reálne nám došli a musíme nanovo si nabiť kvázi kredit, aby sme mohli financovať tú pomoc ľuďom, najmä kvôli COVID-u, ktorú sme sľúbili. Toto nie je o tom, že tu ideme teraz vymýšľať nejaké nové sľuby, toto je o tom, že chceme zaplatiť účty, ktoré sme sľúbili. Čiže hovoriť teraz naozaj, podsúvať ľuďom, že však vlastne počkajme, lebo však máme čas, je blud, ktorý som už hovoril na začiatku, že nemôžme čakať na to, kým tu budeme mať oficiálne potvrdeným rozpočtom alebo daňovým výborom predikcie v príjmoch, čiže nemáme čas čakať ďalší mesiac.
A ďalší blud je, že vlastne však čakajme, lebo postupne sa nám čísla budú približovať realite. Áno, môžme teoreticky čakať, ale potom zatvorme ministerstvo financií a oznámme, nalepme cedule na každé jedno ministerstvo, že odteraz prestávame platiť výdavky, odteraz konsolidujeme. Inak povedané, odteraz podvádzame ľudí, lebo im nedáme to, čo sme im sľúbili.
Takisto ma opakovane mrzí to, alebo mrzí tá opakovaná lož, ktorá tu zaznieva, že akoby skrátené legislatívne konanie bolo nejaké, niečo nové a niečo hrozné a niečo, čo si tu teda ten Matovič dovolil. No, skrátené legislatívne konanie bolo v roku 2009, bolo v roku 2010, bolo v roku 2020 a je aj teraz. Jednoducho pri novele štátneho rozpočtu inak ako skráteným legislatívnym konaním sa ísť nedá. My nemáme čas na medzirezortné pripomienkové konanie a jednoducho novela rozpočtu musí byť urobená čo najpresnejšie, áno, ale aby bola aj aktuálna v spojitosti s tým časom, keď sa predkladá. Nieže ju predložíme teraz, potom budeme tri mesiace čakať, kým nám tu prebehne nejaké medzirezortné, pripomienky a prvé čítanie a potom druhé čítanie a už sme zase neaktuálni. Naozaj ma mrzí takéto podsúvanie klamstiev.
A chcem iba podotknúť, že minulý rok, od času, kedy prišiel návrh na zvýšenie rozpočtu na koaličnú radu, dovtedy, kedy parlament o ňom hlasoval, ho schválil, uplynulo presne sedem dní, sedem dní. Dnes je, v pondelok bolo 14 dní, v utorok 15, v stredu 16, dnes je 17. deň, odkedy sme predložili návrh prvýkrát na koaličnú radu. Sedemnásť dní sa tu koaličný, vraj teda zodpovedný partner metá, hádže o zem, jako teda treba tuto ušetriť a jako vlastne tí ostatní a najmä Matovič je nezodpovedný.
Ja osobne za tým vidím nič iné, len pomstychtivosť, bohužiaľ, predsedu koaličnej strany SaS a také nejaké, neviem, taký až detinský, detinská snaha o pomstu za to, že som ho nezobral niekam na rokovanie do Pittsburghu kvôli U. S. Steelu. Tak mi to bolo aj prezentované na koaličnom rokovaní, keď sme začali sa baviť o rozpočte, tak najprv mi bolo vytknuté, že čo som si to dovolil, že som Riška so sebou nezobral na výlet do Ameriky. No nezobral som ho preto, lebo by som sa bál toho výsledku a bál by som sa tej arogancie, ktorá by tam zaznela, aká zaznievala pri rokovaniach s Volkswagenom alebo s PSA v Trnave, kde reálne hrozilo, že títo investori nezrealizujú investíciu, lebo jednoducho mali alebo boli až zhrození z arogancie ministra hospodárstva. Prepáčte otvorenosť.
Čiže vidím za touto sedemnásťdňovou obštrukciou len a len mimoriadnu pomstychtivosť zo strany koaličného partnera, ktorá ubližuje celému Slovensku a berie si za rukojemníkov ľudí a firmy, ktoré nevyhnutne tú pomoc, ktorá je poskytovaná cez jednotlivé ministerstvá, potrebuje.
Reči potom o tom, ktoré sme tu počuli, že financie mohli byť a mali byť použité omnoho efektívnejšie, neposielali sme peniaze COVID-om postihnutým, ale sme testovali, je opäť zneužívanie nevedomosti ľudí a mi to presne pripadá jak z toho storočného filmu, že synáčikovi poviem, choď rozbiť okno, a potom ja sa budem tváriť za toho záchrancu. Všetky výdavky, ktoré prebiehali počas posledných 15 mesiacov, boli vždy, vždy a vždy so súhlasom a s plným vedomím strany SaS. Dnes sa tváriť zboku, že vlastne my sme s tým nič nemali a to boli nejaké neefektívne výdavky, hovoriť, že joj, tu sme mali nejaké plošné testovanie, ako keby že oni s tým nič nemali, je naozaj jak správanie Charlie Chaplina v tom filme, kde najprv to odsúhlasia, zdvihnú za to ruku, podporujú a potom, keď účet nabehne, hovoria, že oni vlastne s tým nič nemali. A celkovo ten prístup vlastne aj k tejto novele, ale aj tým dielčím výdavkom je presne takýto. Bohapusté klamstvo od ľudí, ktorí sa pod tieto výdavky podpísali. A veľmi ma to mrzí.
Akceptoval by som takúto rétoriku od kohokoľvek v opozícii. Od kohokoľvek, lebo majú na to právo. Neboli pri tom prijímaní rozhodnutí a môžu tým pádom akýkoľvek výdavok kritizovať a hovoriť, že mohol byť nejaký efektívnejší alebo že sme ho nemali spraviť. Ale ak to bude kritizovať niekto, kto priamo za tie rozhodnutia hlasoval a ich podporoval, tak je to zneužívanie nevedomosti svojich vlastných voličov alebo de facto aj tých ostatných.
Potom zaznelo, že diskusie vlastne mali význam, lebo sa znížili niektoré výdavky. No, nemali žiaden význam. Priebežne len rezorty, tak ako to normálne beží, rezorty aktualizujú svoje požiadavky a keď teda na začiatku poslal niektorý rezort požiadavku na 52 mil., medzičasom sa navýšila na 111, druhá požiadavka zo 105 sa znížila na 70 a takto to vlastne za tých 17 dní prebiehalo a medzičasom, áno, ten účet narástol o ďalších 300 mil. výdavkov, o ktorý túto novelu musíme zvýšiť na to, aby sme pokryli výdavky, ktoré v súvislosti teda najmä s COVID-om na Slovensku máme. Čiže pripisovať si zásluhy, že zrazu ten rezort kvôli tomu, lebo odborníci z nejakej strany prišli a otvorili oči ľuďom v tom rezorte, naozaj je zneužívanie opäť nevedomosti ľudí, ktorí logicky nemusia vedieť presne, akým spôsobom tvorba rozpočtu alebo teda požiadavky z jednotlivých ministerstiev ako vznikajú.
Veľmi dobrý taký, by som povedal, dôkaz povrchnosti, amatérskosti tejto politickej strany je to, že vybiehajú na barikády s heslom, že čo to je, do frasa, za deficit 9,9 mld., ale 9,9 % HDP? Čo si to vlastne ten Matovič dovoľuje, predložiť do parlamentu takýto návrh? Len v skutočnosti číslo 9,9 % deficit štátneho rozpočtu, 9,9 % z HDP odhlasovali, odhlasovali ministri Richard Sulík, Branislav Gröhling a Ivan Korčok dvakrát na vláde. Navýšenie deficitu do tejto úrovne. A to prvýkrát v pláne stability alebo prvýkrát v pláne obnovy a druhýkrát v pláne stability či v programe stability. V týchto dvoch kľúčových dokumentoch sme mali zadefinované, že áno, budeme mať vyšší deficit, a ministri za SaS odhlasovali vyšší deficit na úrovni 9,9 %. Ale tým, že teda dobre, nebolo to verejne známe, tak potom ideme kritizovať, že čo sme to vlastne si tu my dovolili, ale to je spoločné, naše spoločné rozhodnutie, lebo tam sme si to spoločne odhlasovali.
Potom zaznela veta, že stojíme na nástupišti na ceste do Grécka, ale mali by sme sa postaviť na nástupište rozpočtovej zodpovednosti. No, keď som to písal, tak som myslel, že sa mi sníva. Predseda finančného rozpočtového výboru z politickej strany, ktorá tu viac jako pol roka blokuje prijatie zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý má doslova zviazať ruky nezodpovedným politikom a vládam, ktoré na Slovensku, logika veci to dá, znova budú vládnuť, tak hovorí o tom, že vlastne nemali by sme ísť na ceste do Grécka, ale mali by sme ísť cestou rozpočtovej zodpovednosti.
Ešte raz. Predseda finančného a rozpočtového výboru zo strany, ktorá viac jako pol roka blokuje prijatie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Čiže sa správa mimoriadne rozpočtovo nezodpovedne. Čiže niekto, kto sa správa mimoriadne rozpočtovo nezodpovedne, by som povedal v príkrom rozpore ešte aj s členmi ĽSNS, ktorí, aj dnes jeden tu vyzval k tomu, že buďme rozpočtovo zodpovední a prijmime tento zákon, tu hovorí niečo, dovolí si hovoriť niečo o tom, že by sme sa mali postaviť a ísť cestou rozpočtovej zodpovednosti.
So záujmom som si vypočul teda návrhy alebo teda kritiku o tom, že štátni úradníci zarábajú veľa, že sa im veľa pridalo. Ja by som očakával teda, aby sa členovia SaS, aby dennodenne zvolávali tlačové konferencie a rad radom postupne nech to vysvetľujú – či vyšším súdnym úradníkom, alebo zamestnancom v DSS-kách, čo tam robia za minimálne mzdy, alebo ďalším štátnym úradníkom a zamestnancom – a nech každý jeden deň sa prihovoria jednej skupine týchto ľudí, že majú príliš vysoké mzdy a nezaslúžia si viac. Lebo je jednoduché to povedať v tejto sále, ale už vyžaduje odvahu postaviť sa k mikrofónu na tlačovú konferenciu a tieto bludy týmto ľuďom odkázať cez médiá.
Zaznelo tu, že SaS teda navrhuje na budúci rok znížiť mandatórne výdavky, čiže také povinné výdavky, čo sú aj teda dôchodky, sociálne platby a podobné, ktoré jednoducho v tom rozpočte máme, a navrhujú konsolidovať. Tak ja by som veľmi poprosil, veľmi by som poprosil, aby teda páni z tejto strany nabrali tú odvahu, postavili sa pred ľudí a povedali presne, komu chcú zobrať. Nielen mudrovať tuto za dvomi mikrofónmi, že buďme zodpovední a poďme znižovať deficit a poďme konsolidovať. To znamená, konsolidovať znamená znižovať štrukturálny deficit, čiže znižovať naozaj pri výdavkoch, ktoré keď raz znížite, tak akože do ďalších rokov sa vám to premietne a každý rok to bude znížené. Ale to je veľmi bolestivé. Čiže ja očakávam naozaj od členov tejto politickej strany okrem populizmu, ktorý tu predvádzajú tých posledných 17 dní, postaviť sa pred ľudí a povedať: dôchodky o 5 % dole, sociálne dávky o 10 % dole, platby tým zamestnancom v DSS-kách o... nech si vyberú, nech povedia, o koľko dole, lebo toto je znižovanie mandatórnych výdavkov. Toto je konsolidácia. A som veľmi, veľmi teda zvedavý na tú odvahu, ktorou budú títo ľudia trpeť a ako sa k tomu postavia.
Potom zaznela rečnícka otázka, že prečo minister financií navrhuje takéto zvýšenie výdavkov bez reforiem. Najzásadnejšia reforma pri hospodárení s verejnými financiami je zavedenie výdavkových stropov a zákon o rozpočtovej zodpovednosti. To je reforma, ktorú človek, ktorý túto rečnícku otázku tu pred hodinou, dvomi, tromi dal, blokuje už viac ako pol roka a on sa pýta, ako si minister financií dovolí sem prísť s návrhom na zvýšenie výdavkov bez reforiem, keď ten človek, ktorý sa pýta, blokuje kľúčovú zmenu vo verejných financiách, ktorú Slovensko nevyhnutne potrebuje na ochranu pred nezodpovednými vládami do budúcnosti. Hlava XXII.
Potom zaznela otázka, že kde sa vlastne teda minula tá miliarda. Ona zaznela vlastne aj v tej diskusii zo strany SaS ako v tých prvých reakciách, že však vlastne mali sme tú miliardu. Richard Sulík povedal, že bez problémov my vieme zaplatiť všetky tieto navrhované výdavky z tej miliardy. Ináč to tiež je zaujímavé, že ako zaplatí 3,4 mld. z miliardy, ktorá bola vyčlenená.
Takže skúsme si povedať, že kde sa minula, ale čo hlavne teda poviem, že posledné euro z tejto miliardy vyčlenenej na COVID, a to bolo teda v pôvodnom rozpočte vo výške 1 mld. 41 mil., tak posledné výdavky rozpočtovým opatrením odišli 26. februára tohto roku, 26. februára. Keď sa nemýlim, dnes je 26. máj alebo 27. máj, takže je odvtedy viac jako štvrť roka. A strana SaS o tom štvrť roka vie, že peniaze, ktoré boli v rozpočte vyčlenené na COVID, sa minuli, napriek tomu takéto bohapusté klamstvo púšťajú k ľuďom.
Takže kam sa minula? Na očkovanie išli sumy 31, budem zaokrúhľovať, prepáčte, 31 mil. na vakcíny Pfeizer, 21 mil. na vakcíny Moderna, 700-tisíc na financovanie informačnej a motivačnej PR kampane na vakcináciu, čiže takej tej očkovacej kampane.
Päť miliónov išlo na liečbu ochorenia COVID, na liek Veklury v počte 12-tisíc kusov.
Mimoriadny príplatok pre COVID oddelenia išiel na ministerstvo zdravotníctva vo výške 13 mil. v utorok 9. februára. To bol za sťažený výkon práce na tzv. COVID oddeleniach za januára ´21.
Potom v súvislosti s hospodárskou mobilizáciou išlo 12 mil. ministerstvu zdravotníctva 8. februára na výdavky súvisiace s plnením opatrení hospodárskej mobilizácie. To je, keď zaviažete nemocnice k tomu, aby držali COVID oddelenia, tak zo zákona o hospodárskej mobilizácii musíte im preplácať s tým súvisiace výkony.
Potom išli výdavky na testovanie či pre ministerstvo zdravotníctva, ministerstvu hospodárstva a Štátne hmotné rezervy, ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, ministerstvo vnútra v položkách 30, 139, 25, 5, 13, 53, 3, 6 a 15 od 18. januára do 22. februára. A teda tie položky zahŕňali príspevok na zriadenie nových MOM-iek, to sú tie odberové miesta, do konca júna prevádzka 260 MOM-iek, potom bolo veľké obstaranie cez Európsku komisiu antigénových testov v počte 35 mil. kusov od spoločnosti, pardon, od spoločnosti Siemens 15 mil. kusov a od spoločnosti SD Biosensor v počte 20 mil. kusov, nákup realizovaný cez verejné obstarávanie Európskej komisie. Potom bolo obstaranie zazmluvnených antigénových testov v počte 5,2 mil. kusov na základe uznesenia z roku 2020, potom bolo obstaranie anti... PCR testov pre potreby subjektov hospodárskej mobilizácie. Potom opäť antigénové testy, potom pre ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zabezpečenie testovania žiakov, rodičov a zamestnancov škôl v súlade s uznesením vlády a tak ďalej. Pre ministerstvo vnútra zabezpečenie testovania žiakov, rodičov a zamestnancov škôl a skríningové testovanie, preplatenie výdavkov oprávneným subjektom, čiže v tom prípade zrejme to boli obce a mestá, ktoré to testovanie zabezpečovali.
Potom od 1. februára do 26. februára to boli výdavky na schémy pomoci na zmiernenie negatívneho vplyvu na COVID. A tam bolo pre ministerstvo hospodárstva 5 mil. dotácie na mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. To bolo 1. februára. 21. februára odišlo 50 mil. na ministerstvo hospodárstva na dotáciu na nájomné a 26. februára odišlo 7 mil. dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy.
Potom 8. februára odišlo 30 mil. eur ministerstvu kultúry, dotácie pre sektor kultúry a kreatívneho priemyslu, pre neziskové organizácie a fyzické osoby.
18. januára išlo na ministerstvo dopravy a výstavby 70 mil. ako dotácie pre oblasť cestovného ruchu na základe uznesenia vlády 675 z roku 2020 k novele zákona o podpore cestovného ruchu.
A posledné dve položky z tejto pomoci, aj teda najvyššia teraz bude položka z tej miliardovej pomoci, ktorá bola vyčlenená v rozpočte, tak najvyššia položka 500 mil. eur išla ministerstvu práce, sociálnych vecí 26. februára. To bolo na prvú pomoc plus, prvú pomoc plus plus, čo teda znamená pomoc zamestnávateľom udržať zamestnanosť v čase obmedzenia prevádzkovej činnosti a poklesu tržieb a pomoc živnostníkom.
A 48 mil. 26. februára, ako posledné peniaze z tej vyčlenenej miliardy, boli SOS dotácie. Čiže podpora vyplácaná úradmi práce pre fyzické osoby, ktorí prišli o zamestnanie a nie je oprávnená na prvú pomoc plus alebo prvú pomoc plus plus. A takisto teda dotácie na podporu humanitárnej pomoci, čo bol karanténny príplatok pre zamestnancov sociálnych služieb, ochranné prostriedky pre sociálne zariadenia a humanitárna pomoc pre fyzické osoby.
Ak si pôjdeme podľa kapitol, tak ministerstvo zdravotníctva z tej miliardy dostalo, zaokrúhľujem, dokopy to bola miliarda 87 mil. do toho 26. februára, ministerstvo zdravotníctva dostalo 253 mil., ministerstvo vnútra 21, ministerstvo hospodárstva 106, ministerstvo dopravy a výstavby 70, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 548, ministerstvo kultúry 30, ministerstvo školstva 3 a Štátne hmotné rezervy 53, zaokrúhlene 54 mil. eur.
O všetkých týchto položkách naši kolegovia z SaS tri mesiace vedia, ako boli čerpané. A vedia, že vlastne takto bola minutá miliarda, ktorá bola vyčlenená na pomoc kvôli COVID-u. A vyčlenená bola v čase, kedy nikto z nás nevedel, aké silné budú dopady a následná pomoc kvôli COVID-u alebo aká silná bude druhá vlna. Veľmi ma preto mrzí, že napriek tomu, že všetkými týmito informáciami disponovali, voči verejnosti podsúvali informácie typu, že tam predsa bola miliarda vyčlenená a určite tie výdavky môžme z tejto vyčlenenej miliardy zaplatiť.
Na záver možno by som si len dovolil, a nebude to ešte úplne na záver, ale dovolím si ešte teda upriamiť pozornosť aj na tú, opäť taký, by som povedal, prvok Hlavy XXII v tom vystúpení kolegu Viskupiča, kde hovoril o tom, že ako teda oni navrhli znížiť výdavky a prečo ich považovali za nesprávne, vlastne znížiť výdavky pre dôchodcov, chorých a nezamestnaných ako vyčlenenie pomoci pre Sociálnu poisťovňu, kde Sociálna poisťovňa, lepšie povedané ministerstvo financií na základe komunikácie rozpočtových útvarov identifikovali nevyhnutnosť dotácie voči Sociálnej poisťovni na 110 mil., a v návrhu od SaS prišlo škrtnuté, že nie 110, ale deleno dva, 55. Taká zaujímavá logika rozpočtovej zodpovednosti, že dajme polovicu.
No, veľmi dobre to tu povedal aj Milan Krajniak, že tie výdavky, ktoré vznikli, to vyššie plnenie, súviselo s tým, že sme pomáhali postihnutým sektorom. Že nechceli sme, aby ľudia boli prepustení, preto sme preplácali výdavky na mzdy a na odvody podnikateľom a následne, aby oni teda vlastne mohli platiť odvody Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a podobne. Ale keď raz sme spoločne ako koalícia urobili rozhodnutie, že chceme pomáhať dotknutým subjektom, chceme im prispeť na to, aby mohli platiť odvody Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a aby mohli platiť mzdy ľuďom, tak je presne ten moment, ako keď urobíme účet, objednáme si jedlo v tej reštaurácii, ale potom tvrdiť, že vlastne keď kvôli tomu Sociálna poisťovňa nemá peniaze, že nech si to Sociálna poisťovňa zaplatí zo svojeho, vlastne na úkor iných dôchodkov a podobne, tak je naozaj doslova že Hlava XXII. A tvrdiť, že vlastne to sa nezodpovedne správa Sociálna poisťovňa, keď vlastne tie peniaze nemá.
Ale ono to tu zaznelo ešte inak. Ono to zaznelo ako chvála, že Sociálna poisťovňa vlastne dobre hospodári a má vlastne peniaze na to, aby si to zaplatila. A ona dobre hospodári preto, lebo najprv sme prijali záväzok, že budeme zamestnávateľom prispievať na to, aby platili odvody Sociálnej poisťovni, ale potom iba pochválime Sociálnu poisťovňu, že však vlastne dobre hospodári, lebo jej dosť platia cez tie odvody, ale povieme, že ten príspevok, ktorý tá Sociálna poisťovňa dáva tým zamestnávateľom, že ten nezaplatíme alebo, lepšie povedané, ho škrtneme na polovičku, lebo však nie je treba, lebo tu je vlastne znak, jak dobre sa vlastne ekonomike darí a jak dobre Sociálna poisťovňa hospodári. Ale ona hospodári dobre preto, lebo my najprv tuto dotujeme zamestnávateľov, aby oni sem zaplatili odvody. A toto mi tu vôbec nepripadá, keď niekto takýmto spôsobom argumentuje, že to má niečo spoločné so zodpovednosťou a odbornosťou. To je amaterizmus a nezodpovednosť.
A naozaj ma to mrzí, že takéto argumenty zaznievajú od koaličného partnera a nie od opozičnej niektorej strany, ktorá by si na tom chcela vybíjať nejaké politické body. Naozaj ma mrzí, že číslam v rozpočte rozumie omnoho viac radový poslanec ĽSNS ako strana, ktorá tu dvanásť rokov si vytvára imidž, ako vlastne ona rozumie financiám a ako je zodpovedná a ako je to strana odborníkov. To je hanba a nie znak toho, že tu niekto financiám rozumie, skôr to je znak toho, že na ľudí pozerá len cez čísla, či sú to jednotky a nuly.
A naozaj ma mrzí, ak takto sa správa strana, ktorá vo vnútri v koalícii štvala proti opatreniam, ktorá štvala ľudí proti opatreniam, čo logicky spôsobovalo následne nižšiu, by som povedal, disciplínu dodržiavať opatrenia a spôsobovalo ekonomické, zdravotné škody a škody na živote. Naozaj ma mrzí, ak takto sa správa strana, ktorej predseda miesto toho, aby si splnil svoju psiu povinnosť, nakúpil testy, ktoré majú zachraňovať životy a zdravie ľudí, miesto toho sa ide cez Vianoce dva týždne vyvaľovať do Dubaja a nechá Slovensko v štichu. A tých ľudí, ktorí potom následne na to doplácajú životom a zdravím, chce nechať v štichu ešte aj druhýkrát, keď peniaze, ktoré sľúbime na pomoc dotknutým rezortom, doškrtajú len tak, lebo chcú vidieť a ukazovať, že dokázali ušetriť dve miliardy.
Na záver svojho vystúpenia si dovolím ešte raz zopakovať návrh nášho koaličného partnera, ktorý povedal, že nebude hlasovať za rozpočet, návrh, kde chceli a na kom chceli ušetriť.
Chceli ušetriť 37 mil., navrhli na platbe reštauráciám a cestovnému ruchu, aby sme nesplnili to, čo sme vlastne ľuďom sľúbili, pomoc dotknutému gastrosektoru a sektoru cestovného ruchu. Návrh ušetriť 37 mil. eur. Ja to nazývam podvod alebo okradnúť reštaurácie a cestovný ruch.
Chceli ušetriť 10 mil. na dotácii na nájomné pre prevádzky zatvorené zo zákona. Čiže zatvoríme prevádzky, potom im teda, dobre, horko-ťažko preplácame 50 % z nájmu, keď im prenajímateľ dá 50-percentnú zľavu, a náš koaličný partner navrhol miesto 20 mil., aby sme na tú pomoc dali len 10 miliónov. Už Hlava XXII naozaj, tretí príklad je to, že o tých 20 mil. požiadali oni sami. Požiadalo ministerstvo hospodárstva. A zrazu ten istý minister hospodárstva potom vo výhradách k novele k štátnemu rozpočtu hovorí, že máme tam chybu, že netreba 20, že stačí 10, s argumentom, lebo že však vlastne ešte tú predošlú pomoc neminuli. Naozaj niečo obludné. Vypýtajú si 20, dávame 20, oni povedia nie, sme nezodpovední, stačí iba 10, oni navrhujú 10 ušetriť.
Štvrtý bod je to, čo som hovoril. Navrhovali okradnúť dôchodcov, chorých a nezamestnaných o 55 mil. eur cez zníženie položky pre Sociálnu poisťovňu zo 110 mil. na 55 miliónov. Úplne navrhli, aby sme vyhodili preplácanie výpadku príjmov pre vysoké školy a vysokoškolské internáty, pre múzeá, letiská a iné vlastne rozpočtové organizácie štátu alebo verejne rozpočtové organizácie, voči ktorým sme minulý rok preplácali vyše 200 mil. eur. Kolegovia z SaS navrhli nedávať ani jedno jediné euro ani vysokým školám za výpadok príjmov, ani internátom, ani múzeám, ani letiskám, ani ostatným rozpočtovým organizáciám.
Rovnako navrhli škrtnúť položku 30 mil. eur ako odchodné pre policajtov. Áno, v rozpočte sa plánovalo, že odíde približne 700 policajtov. Na základe ich zákona o sociálnom zabezpečení to vychádza na jedného policajta približne 30-tisíc eur. Bohužiaľ, odchádza viac jak, alebo teda o tisícku viac policajtov, tým pádom je to nečakaný výdavok navyše a strana SaS povedala, že 30 mil. eur škrtnúť z novely zákona o štátnom rozpočte, s dovetkom, že však to si, nech si to nájdu niekde na ministerstve financií. To možno tak funguje u niekoho, u nich doma, ale v štátnom rozpočte a na jednotlivých rezortoch by to malo fungovať tak, že keď sú raz peniaze narozpočtované na presné výdavky, tak to nie je o tom, že môžme si ich mirnix-dirnix používať, kam len uznáme za vhodné.
Rovnako navrhli škrtnúť rezervu rozpočtu, čiže ísť bez akejkoľvek rezervy s rozpočtom, čiže mať tam napísané miesto 300 mil. nulu. Nulu, podotýkam. Čiže ísť v čase krízy s rozpočtom, v ktorom budeme mať nula eur rezervu.
Rovnako navrhli, aby sme škrtli výdavky 22 mil. eur pre covidové oddelenia. Čiže tým chudákom, tým zdravotným sestrám, tým sanitárom, tým lekárom a jednoducho tým nemocniciam, ktorým by sme mali ruky-nohy božkávať za to, že zvládli krízu tak, ako ju zvládli, a možno ďalšia je ešte pred nimi, dúfam, že nie taká veľká, tak, bohužiaľ, náš koaličný partner povedal, lebo im to tak asi sa zdalo, že 22 mil. tam vieme ušetriť. Dvadsaťdva miliónov na chudákoch, ktorí sa tam išli zodrať pre to, aby zachraňovali životy a zdravie!
Rovnako náš koaličný partner navrhol, aby sme zobrali rodičom 15 mil. eur z pandemického rodičáku. Rovnako navrhli, aby sme zvýšenie péenky a óčeerky na 100 % príjmu, 15 mil. eur, takisto vyškrtli z novely zákona o štátnom rozpočte. Tým ľuďom, ktorým je jednoducho identifikovaný COVID, ktorí majú ísť domov, lebo sú jednoducho chorí, alebo majú ísť so svojím dieťaťom domov, a sme sa rozhodli spoločne, že budeme doplácať nie teda bežnú péenku a óčeerku, ale budeme im doplácať do 100 % ich pôvodného príjmu, tak náš koaličný partner navrhol 15 mil. eur skresať tento výdavok.
Rovnako navrhli, to by som možno aj odcitoval presne, na vakcíny Pfeizer zaplatiť, miesto 66 490 689 eur zaplatiť 36 490 689 eur. Keď vám tie čísla sa zdajú podobné, áno, jednoducho šestku na začiatku zmenili za trojku, čiže mínus 30 mil., a povedať, že však vlastne ušetríme tým, že povieme, že nech to zaplatia zdravotné poisťovne. A to je znova znakom toho, že absolútne neviem, ako fungujú tie verejné financie a najmä ako funguje zdravotná starostlivosť, že áno, z pohľadu štátu, keď my zvýšime výdavky zdravotným poisťovniam o mimoriadny výdavok, čo, samozrejme, vakcína je mimoriadny výdavok, tak následne ten istý štát má povinnosť dofinancovať tie zdravotné poisťovne o úplne rovnakých 30 mil. eur. Opäť hra s ľuďmi, o ktorých si myslím, že seno žerú alebo, lepšie povedané, že sú, absolútne sa nevyznajú.
Rovnako náš koaličný partner navrhol úplne vyhodiť preplatenie lieku regeneron, lebo že vraj 2-tisíc eur na jedného pacienta je veľa. Ja som kládol pri tom rokovaní otázku, že to naozaj je dvetisíc eur veľa za záchranu života? Dokola len to isté, to je veľa, dvetisíc eur je veľa. Je to veľa. Je to veľa. Aby ste, keď by vám to niečo hovorilo, ten názov Regeneron, je to liek alebo v podstate sú to protilátky, ktoré odporučilo také to zasadnutie odborníkov v polovičke februára, že aby sme touto cestou práve išli. Sú to protilátky, ktoré v podstate zachránili Trumpa, nechcem povedať, že zo smrteľnej postele, ale zachránili ho pred ťažkým priebehom COVID-u. Áno, stojí to dvetisíc eur na jedného pacienta, ale naozaj verím, že sme neklesli my ostatní tak hlboko, že budeme považovať dvetisíc eur za potenciálnu záchranu života človeka ako nejaký nemorálny alebo nenáležitý alebo rozpočtovo nezodpovedný výdavok.
Rovnako kolegovia z SaS navrhli, aby sme krátili dotácie, naozaj by som povedal, že tým najväčším chudákom, ktorí prepadli cez všetky záchranné siete sociálneho systému, ktoré sa snaží sanovať ministerstvo práce, sociálnych vecí cez tzv. SOS dotácie tristoeurovou dotáciou jednorazovou na mesiac pre týchto ľudí. Tu kolegovia navrhli namiesto 30 mil. vyčlenených, si povedali, že 30 je škaredé číslo, škrtli, zobrali z toho 20 mil. a navrhli len desať.
Rovnako navrhli, aby sme nemali žiadnu rezervu na COVID do druhého polroku. Žiadnu rezervu na COVID do druhého polroku, kde teda ministerstvo financií navrhuje jednu desatinu približne z toho, čo nás stáli výdavky na COVID alebo súvisiace výdavky v prvom polroku. Čiže navrhujeme jednu desatinu na druhý polrok ako rezervu, keď náhodou tá tretia vlna príde a, bohužiaľ, naozaj aj ja sa obávam, že vzhľadom na nezáujem o očkovanie je to dosť reálne. Kolegovia z SaS tvrdia, že nepotrebujeme žiadnu rezervu na COVID. Naozaj mi to pripadá, ako keby dnes, asi o piatej sa hlasovať nebude, zajtra o jedenástej ako keby my tuto v sále sme mali moc stlačením tlačítka rozhodnúť, že COVID na Slovensku v druhom polroku nebude. Takto naivne pristupovať k rozpočtu, takto naivne pristupovať a nezodpovedne k plánovaniu verejných financií, ja naozaj, predpokladal by som možno, možno od Slotu, keby tu bol ešte, alebo od Ľuptáka, že by tu bol. Ale od koaličného partnera, ktorý sa tvári, že je stranou odborníkov, nikdy som nepredpokladal, že takto neodborne, populisticky dokáže pristúpiť k tak vážnej veci.
Posledná položka z tých väčších položiek, kde teda navrhli, že nepotrebujeme peniaze na plán obnovy, 148 mil. eur. Možno si poviete, že čo to vlastne je, že to je také zvláštne, však z plánu obnovy peniaze majú prichádzať a vlastne nepotrebujeme mať tie peniaze v rozpočte vyčlenené. No, ono to funguje vlastne tak, že keď chceme mať zaplatené niečo z plánu obnovy, najprv to musíme zaplatiť z vlastných, keď to spravíme, tak potom nám to preplatia z plánu obnovy. Čiže je to plán jednotlivých rezortov, čo si trúfajú tento rok zrealizovať za 148 mil. eur jednotlivé teda vlastne zmeny investície aj s, myslím, že spolu s DPH a tieto peniaze teda najprv musíme tým rezortom vyčleniť, lebo logicky sme minulý rok niekedy v októbri nevedeli o tom, že ako bude vyzerať po prvé plán obnovy, aj ešte stále nie je schválený, je schválený iba u nás, ale teda nie je odobrený Európskou komisiou, a nevedeli sme logicky niekedy v októbri minulého roku, aké konkrétne kroky dielčie tam budú realizovať jednotlivé rezorty. Opäť v tomto prípade len prísť a škrtnúť tú položku znamená, že absolútne neviem, o čom tá položka je, ale však teda Excel nepustí, dobre to vyzerá, sme ušetrili dve miliardy.
Prepáčte, že som išiel takto dopodrobna, ale myslím si, že je treba tu pomenovať pravdu v plnej hĺbke a šírke, lebo toto je tak explicitný príklad vydierania a tak explicitný príklad brania si rukojemníkov, tých najdotknutejších ľudí a firiem, ktoré boli dotknuté vlastne COVID-om, ktorý sa zrejme len tak ľahko opakovať nebude. Toto je tak explicitný príklad antisociálneho prístupu, bohužiaľ, nášho koaličného partnera, že mi je to naozaj, naozaj ľúto a, bohužiaľ, s takýmto prístupom ja som sa stretal viac jako rok, keď som bol premiérom. Mrzí ma to. Na druhej strane som rád, že v koalícii je väčšina sociálne zodpovedných ľudí, ktorí si uvedomujú, že ľudí nemôžeme nechať v štichu a dupľom, že ich nemôžeme nechať v štichu pri takto kritickej alebo takto závažnej kríze, ktorej sme stále ešte súčasťou.
Tak ako som povedal, je to najväčšia kríza od druhej svetovej vojny a zdravotne od krízy v spojitosti so španielskou chrípkou po skončení prvej svetovej vojny, čiže za posledných sto rokov, a ja by som bol veľmi rád, aby sme takéto obdobie prežívali s čo najmenším populizmom, s čo najmenším, by som povedal, antisociálnym necitom, aby sme čo najviac mysleli na ľudí, aby sme sa snažili čo najviac ľuďom pomôcť, ale, samozrejme, zároveň boli rozpočtovo zodpovední. Myslím si, že takúto novelu zákona o štátnom rozpočte predkladáme, a bol by som veľmi rád, aby sme sa dokázali pod ňu podpísať viacerí.
Uvedomujem si, že zo strany opozície asi to nedokážete zahlasovať, na druhej strane pochopím, dobre, hold, asi by to nebolo (povedané s pobavením) úplne správne, aby opozícia vzhľadom na tradície hlasovala za rozpočet vládnej koalície, ale mimoriadne ma mrzí, že koaličný partner 17 dní takýmto spôsobom si berie ľudí a firmy za rukojemníkov, blokuje pomoc ľuďom či už tých reštaurácií, cestovného ruchu, dotácie, nájomné, záruky za úvery. Ako tvrdiť, tú položku som vlastne preskočil, tvrdiť, že vlastne nepotrebujeme dávať či žiadne záruky za úvery bankám, tak to znamená, že rovno zajtrajším dňom vypíname akékoľvek úvery práve tým postihnutým podnikateľom, kde keď som minulý týždeň, takto pred týždňom, bol v Lisabone na stretnutí ministrov financií Európskej únie, tak sa najviac obávajú tzv. cunami efektu, že po vypnutí pomoci môže nastať efekt, že prvá firma skrachuje a taký domino alebo cunami efekt nastane v tých ďalších firmách v súvislosti s druhotnou platobnou neschopnosťou. Čiže práve teraz nás čaká také obdobie, kde, dobre, doteraz sme tlačili obrovské peniaze na pomoc ekonomike, firmám, aby neprepúšťali zamestnancov, aby sme nejako tú krízu prežili po ekonomickej stránke skoro tak, ako kebyže tu tá kríza nie je, ale teraz je veľmi dôležité obdobie, to medziobdobie, kým budeme naozaj si môcť povedať, že je po kríze, toho takého kontrolovaného pristátia tej pomoci, čiže vypínania pomoci, tak aby sme nespôsobili taký šok v ekonomike, že nakoniec to cunami alebo ten domino efekt by tu nastal.
Práve tento návrh SaS, že zrušiť de facto záruky za úvery a vypnúť úvery postihnutým podnikateľom, by znamenal absolútny šok v ekonomike a nakoniec možno dvojnásobnú nezamestnanosť. A nakoniec o miliardy vyšší deficit, lebo jednoducho tie krachy firiem, prepustení zamestnanci a podobne by spôsobil obrovský šok v ekonomike, na ktorý by sme všetci doplatili.
Takže, paradoxne, čo sa teda, áno, niektorým nemusí zdať, dať adekvátnu pomoc ekonomike, čo táto novela zákona o štátnom rozpočte určite znamená, znamená ušetriť viac, jako nedať nič a spôsobiť ten krach v ekonomike, následné prepustenie státisícov ľudí a nešťastie, zníženie poklesu spotreby a podobných vecí.
Takže myslím si, že robíme správnu vec a za týmto rozpočtom aj za tým minulým, aj za touto novelou si stojím. A keď máte kdekoľvek podozrenia ako opoziční poslanci alebo reprezentanti opozičných politických strán, že ktokoľvek niekde nezodpovedným spôsobom hospodári s našimi verejnými zdrojmi, kedykoľvek som pripravený sa stretnúť alebo posuňte mi tieto informácie, ja pôjdem po krku ktorémukoľvek ministrovi v našej vláde, čo sa týka financií a čo sa týka korupcie. Čiže keď tie informácie máte, dajte ich, mne je úplne jedno.
Ale bol by som potom aj veľmi rád, aby aj tí, ktorí z vnútra koalície kritizujú, aby si pozreli na to, že komu naprí... tie financie dávajú a aby sa netvárili, že na to nemajú čas. Teraz konkrétne narážam na poskytovanie dotácií na nájomné z ministerstva hospodárstva, kde vieme, a je to medializované pomaly každý druhý deň, aké podvody sa z tohto, z tohto ministerstva financ... hospodárstva financujú a idú ľuďom, ktorí v živote nemali nárok na takúto štátnu pomoc.
Takže ďakujem za prípadnú podporu a bol by som rád teda, aby aj náš koaličný partner si uznal, že v tomto prípade stúpil mimoriadne vedľa a to, čo si mysleli, že bude vyzerať jako znak odbornosti, že dnes je skôr ľuďom na Slovensku smiešne. Najmä tým, ktorí sa do veci vyznajú.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.5.2021 o 14:37 hod.

Mgr.

Igor Matovič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video