35. schôdza

23.7.2021 - 25.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.7.2021 o 21:53 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 21:51

Vladimír Lengvarský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, páni poslanci, ukľudnite sa. Počúvajte pána ministra.

Lengvarský, Vladimír, minister zdravotníctva SR
... prekladám ako iniciatívny materiál na rokovanie vlády, na rokovanie parlamentu vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom zákona je zabezpečiť ústavne súladnú možnosť využitia tzv. digitálnych očkovacích preukazov v rámci vnútroštátnych spoločenských a právnych vzťahov. Navrhovanou novelizáciou sa upravuje možnosť Úradu verejného zdravotníctva reflektovať tzv. GreenPassy, resp. zaočkovanie, prekonanie ochorenia COVID-19 alebo absolvovanie negatívneho testovania pri tvorbe protipandemických opatrení. Jasná a bezrozporná možnosť zohľadnenia dobrovoľného zaočkovania sa proti ochoreniu COVID-19 pri prijímaní protipandemických opatrení, to znamená pri povoľovaní využívania istých služieb týmto obyvateľstvom prostredníctvom protipandemických opatrení Úradu verejného zdravotníctva aj počas pandémie musí byť upravená primárne zákonom.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého vládneho návrhu zákona.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.7.2021 o 21:51 hod.

brig. gen. MUDr. MPH

Vladimír Lengvarský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21:53

Jana Bittó Cigániková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. (tlač 614a). Vládny návrh zákona prerokovali určené výbory, teda ústavnoprávny výbor a zdravotnícky výbor a prerokovali ich v stanovenom termíne.
Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, nakoľko návrh zákona nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku. Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo vyslovil súhlas s návrhom zákona a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim návrhom. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorý nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor odporúča Národnej rade zákona, (tlač 614) schváliť s pozmeňujúcim návrhom.
Spoločná správa obsahuje 1 pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča pozmeňujúci návrh schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 105 dnes 24. júla 2021. Pán predsedajúci, skončila som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.7.2021 o 21:53 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 21:55

Boris Susko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, pokúsim sa ešte raz vysvetliť a zopakovať, čo som povedal predtým vo faktickej poznámke s nejakými ďalšími poznámkami k tomu. V prvom rade je treba povedať, že tu máme medzinárodné dokumenty, najmä rezolúciu Európskeho parlamentu, ktorá hovorí jednoznačne, že štáty členské, ktorými sme teda aj my, musia zabezpečiť, aby občania boli informovaní o tom, že očkovanie nie je povinné a že nikto nie je pod politickým, sociálnym alebo iným tlakom, aby bol očkovaný, ak si to neželá. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, ukľudnime sa počúvajme pána poslanca Suska.

Susko, Boris, poslanec NR SR
Čiže ešte raz členské štáty, sú povinné zabezpečiť, aby boli občania informovaní o tom, že očkovanie nie je povinné a že nikto nie je pod politickým, sociálnym alebo iným tlakom, aby bol očkovaný, ak si to neželá. Aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám alebo že nechce byť očkovaný. A transparentne oznamovať obsah zmlúv s výrobcami očkovacích látok a sprístupniť ich verejnosti na parlamentnú a verejnú kontrolu. Čiže ešte raz rozoberme si to. Nikto nemôže byť diskriminovaný za to, že nechce byť očkovaný. A nikto nesmie byť akýmkoľvek tlakom politickým, sociálnym alebo iným za to, že si neželá byť očkovaný.
Stále sa hovorí o tom, že očkovanie je dobrovoľné. Aj pán minister, aj ostatní koaliční poslanci hovoria o tom, že očkovanie je dobrovoľné. Áno, to je pravda, je dobrovoľné. Na druhej strane však sa tu vyvíja tlak ekonomický, sociálny a iný na to, aby sa občania zaočkovať dali, pretože ak sa nedajú, budú mať problém chodiť do práce, budú mať problém chodiť mestskou hromadou dopravou, budú mať problém sa zúčastňovať na akýchkoľvek podujatiach, resp. v akýchkoľvek prevádzkach, kde sa môžu zhromažďovať ľudia. A to je neprijateľné podľa medzinárodných dokumentov, podľa medzinárodného dokumentu.
A teraz sa vráťme naspäť na Slovensko a povedzme ústavnoprávne aspekty tohto návrhu zákona. Prečítam tu znenie zákona. Úrad verejného zdravotníctva môže vydať nariadenie, ktorým dočasne podmieni vstup do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstupu na hromadné podujatia preukázaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, bez ďalších podrobností.
Na ústavnoprávnom výbor pán minister sám povedal, že do návrhu tohto zákona nedávali žiadne podrobnosti, preto, lebo si to budú upravovať podľa toho ako si to situácia bude vyžadovať. Vážené dámy a páni, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, toto je v príkrom rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, aby si Úrad verejného zdravotníctva mohol stanovovať obmedzovanie základných práv a slobôd občanov Slovenskej republiky vo forme nariadenia Úradu verejného zdravotníctva. Ústava Slovenskej republiky hovorí jasne v čl. 13 povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, čiže rozhodnutím štátneho orgánu, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. V prvom rade pri zachovaní základných práv a slobôd a v druhom rade v medziach toho zákona, na základe ktorého má takýto štátny orgán rozhodovať. Avšak tie medze hovorí čl. 13 ods. 2 medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom. Žiadnym nariadením, žiadnou vyhláškou. Len zákonom. Čiže nie je možné dať v zákone blanketnú normu, odkazujúcu normu na podzákonnú právnu normu, ktorá by mala upravovať medze základných práv a slobôd. Je to v rozpore s ústavou. Schválili ste v prvom čítaní návrh zákona, ktorý je v rozpore s ústavou.
Okrem toho ďalej jeden zo zamestnancov ministerstva zdravotníctva na ústavnoprávnom výbore povedal, že v prípade preukazovania sa tzv. tými covidpasmi, resp. teda potvrdeniami o absolvovaní očkovania či potvrdenia o prechorení ochorenia alebo výsledku testu nejde o spracovanie osobných údajov. Takže ja vám prečítam zo zákona o ochrane osobných údajov, čo sa rozumie pod spracovaním osobných údajov. Spracovanie osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, atď., ale aj prehliadanie, poskytovanie prenosom, šírením, atď. bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami. Čiže ešte raz. Spracovanie osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie a prehliadanie. Údaje o zdravotnom stave, to znamená aj údaje o očkovaní alebo o tom, či je niekto pozitívny alebo negatívny je údaj o zdravotnom stave fyzickej osoby. Podľa zákona o ochrane osobných údajov § 5, pardon § 16 hovorí o spracovaní osobitných kategórii osobných údajov. § 16 ods. 1 hovorí jednoznačne zakazuje sa spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov. Zakazuje sa. Osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje a údaje týkajúce sa zdravia alebo týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. Údaje týkajúce sa zdravia. Zakázané spracúvať. Zákon potom v odseku 2 vymenúva výnimky z tohto zákazu spracúvania. Avšak tie výnimky sú vždy presne definované. A pokiaľ sú to otázky týkajúce sa zdravia, tak sú tam výnimky pre zdravotnú poisťovňu, Sociálnu poisťovňu, zdravotnícke zariadenia a podobne vždy s odkazom na konkrétny zákon, ktorý takúto kompetenciu príslušnému orgánu, resp. inej inštitúcii dáva z hľadiska zachovania zdravia. Žiaden takýto odkaz na zákon o ochrane verejného zdravia v zákone o ochrane osobných údajov nie je. Čiže je tu konflikt s ďalším zákonom Slovenskej republiky pri takomto spracovaní osobných údajov.
A nemôžem súhlasiť s tým, čo povedali kolegovia zamestnanci ministerstva na výbore, že v tomto prípade nejde o spracovanie osobných údajov. Samozrejme, že ide. Čiže z týchto pohľadom my nemôžme a opätovne upozorňujem na to, že tento návrh zákona je v rozpore s ústavou a nemôžme ho podporiť. A dúfam, kolegovia a kolegyne, že si to uvedomíte do zajtra a pri hlasovaní o tomto návrhu zákona v druhom čítaní ho nepodporíte. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

24.7.2021 o 21:55 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22:04

Peter Osuský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Susko, nepochybne ako uznaná právna autorita v tomto parlamente viete, že ten text alebo výlomok z textu rezolúcie, ktorý ste nám čítali, nemá vonkoncom nijakú právnu záväznosť. Teda tak ako mnohé rezolúcie rôznych inštitúcií nemá nijakú právnu validitu na území Slovenskej republiky. Druhá vec. Ja napríklad, ak dostanem svoj pas, tak som ochotný, tak ako to niekedy býva, prehlásiť, že sa vzdávam ochrany týchto osobných údajov, ktoré v tom pase budú. Som presvedčený, že ľudia, ktorí sú zaočkovaní majú právo rozhodnúť o uvoľnení svojich údajov. Nemôže mne niekto brániť dať k dispozícii údaje o mojom očkovaní a o tom, že som vo februári prekonal COVID. Je to moja panská slobodná vôľa otvoriť tento údaj. Neviem či v tom môže niekto brániť. A len taká drobná poznámka nakoniec. Neviem, či vieme, ale od 1. septembra v Českej republike, zhodou okolností mi telefonoval môj syn, o tomto známom fakte, nebude sa
===== ... otvoriť tento údaj. Neviem či v tom môže niekto brániť. A len taká drobná poznámka nakoniec. Neviem, či vieme, ale od 1. septembra v Českej republike, zhodou okolností mi telefonoval môj syn, o tomto známom fakte, nebude sa uhrádzať nijaké testovanie z verejných zdrojov. Česká republika teda nebude míňať peniaze na testovanie neočkovaných, lebo tých sa to týka, zo zdravotného poistenia vybratého od občanov. To je len taká malá informácia na záver. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.7.2021 o 22:04 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22:06

Eduard Kočiš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega Susko, veľmi pekne ďakujem za hodnotný a odborný príspevok, kde ste naozaj len vecne argumentačne zhodnotil celú túto situáciu, že tento predkladaný návrh zákona, ktorý tuná prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní v pléne Národnej rady Slovenskej republiky, je príkrom rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a mnohí poslanci, keď im to vyhovuje, tak sa odvolávajú na rôzne európske inštitúcie a rôzne európske rezolúcie a dohovory, že je to vlastne v poriadku, je to super, je to skvelé, ale zároveň v tejto chvíli tieto európske dohovory, tieto rezolúcie, tieto vyhlášky alebo normy nemajú žiadnu platnosť na území Slovenskej republiky, pretože im to nevyhovuje. Takže ja tejto schizofrénii z radov koaličných poslancov totálne nerozumiem, ale snáď mi to nejakým odborným spôsobom niekto dokáže vysvetliť. Pretože toto je totálna schizoidná nejaká obštrukcia, ktorej naozaj nikto relevantný nedokáže, nemôže pochopiť, nakoľko sa to pochopiť nedá.
Pán kolega Susko, ďalej ste spomínal, že občania Slovenskej republiky, ktorí sa týmto jednoducho neprimeraným zákonom môžu cítiť viac ako dotknutí. Sú obmedzovaní, delení a triedení na občanov rôznych kategórii, ale zároveň opäť tuná bolo povedané už troška skôr z koaličných radov, že títo občania vlastne nemajú právo sa cítiť byť občanmi druhej alebo tretej kategórie, pretože vlastne tým, že takýmito občanmi sa stávajú si za to môžu sami. Čiže opäť je to nejaká schizofrénia, opäť je to nejaký čistý blud, ale zároveň my, ktorí tvrdíme, že toto sa na území Slovenskej republiky deje, toto sa s občanmi naozaj stane, tak vlastne my tvrdíme nejaký blud, nejaký opak.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.7.2021 o 22:06 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22:08

Milan Mazurek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán poslanec, povedali ste to dobre, ale vidíte to na vlastné oči pri týchto ľuďoch. Absolútne nulová úcta k ústave. Je im úplne jedno, že ten zákon je priamo v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Absolútne nulová úcta k právu a rešpekt k zákonom Slovenskej republiky. Oni sa ani neštítia toho premýšľať nad tým, že my ako slobodní občania predsa nesmieme mať nejakú povinnosť preukazovať sa informáciami o našom zdravotnom stave SBS-károm v obchodoch, predavačkám, ľuďom, ktorí pracujú niekde vo welnesoch a to nie preto, že by sme dehonestovali tých ľudí, ktorí tam pracujú, ale predsa je predsa jasne definované zákonom, kto môže človeku siahať a získavať informácie o jeho zdravotnom stave, kde nepochybne patria aj informácie o tomto testovaní. Keď sme argumentovali s touto skutočnosťou, ktorou argumentoval aj Úrad pre ochranu osobných údajov, oni to dobre vedeli, veď úrad dal jasné vyhlásenie, že sa to nemôže žiadať, keď tu nacvičovali to povinné testovanie, tak ich argumenty boli, že v núdzovom stave, bohužiaľ, treba pracovať. Ale teraz nie je núdzový stav. Im to je jedno aj tak to dajú. Aj tak to dajú. A vedia to, že je to v rozpore so zákonom, ale mlčia, lebo im to je jedno.
Pán poslanec, toto je absolútna demontáž právneho štátu. Ich vôbec netrápi, že tu sa úplne rozkladajú základné atribúty právneho štátu. Čo nám prikážu o chvíľku? Rozumiete? Dobre ste im to povedali. Dobre ste to definovali. Jasne ste im to vymedzili aj tak si pôjdu svoju pesničku. Veď keď niektorí z nich chcú dobrovoľne tieto svoje údaje poskytovať, kľudne aj celému svetu nech ich poskytujú. Len problém spočíva v tom, že nás nútia ich poskytovať, keď ich poskytovať nechceme a tí ľudia nemajú oprávnenie ich od nás žiadať. To je logika. Ale im to je jedno.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.7.2021 o 22:08 hod.

Bc.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22:10

Miroslav Suja
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Dá sa povedať, že moji kolegovia povedali všetko. Pán poslanec Susko, (pozn. prepis.: nezrozumiteľne povedané) podotkol, zákon bol schválený v prvom čítaní v rozpore s ústavou. Že je v konflikte s viacerými zákonmi. A myslíte si, že im to vadí? Ako skúsme si odpovedať. Myslíte, že im to vadí? Myslíte, keď tu bol nejaký rozpor so zákonom, tak sa poslanec zo SAS Alino Baránik vyjadril: No a čo. A presne tak isto sa stavajú aj k tomuto vašemu výkladu. No a čo. A to je smutné. Ten odborník, ktorí hneď po získaní titulu z práva išiel robiť do praxe taxikára. No a čo. Toto si oni myslia o zákonoch. A že ich porušujú? No a čo. A to povedal poslanec Alino Baránik priamo na grémiu pred všetkými. A takýto človek tu ide rozhodovať o osude všetkých Slovákov. To je aká úcta k zákonu? Aká úcta k ústave? Ďakujem za váš prejav, ale no a čo, to je odpoveď od koalície. To vám hovorím rovno za nich.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.7.2021 o 22:10 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22:11

Marian Kotleba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán poslanec Susko, vašu odbornosť asi nikto v tomto parlamente nespochybňuje. Vaše vyjadrenia majú hlavu a pätu a toto bolo tiež ďalšie také vyjadrenie, ale problém je úplne v niečom inom. Problém je v tom, že keď toto bude schválené, keď toto prejde naozaj v treťom čítaní, tak tie práva dnes ešte aspoň trošku garantované v ústave budú, vlastne v tej ústave iba formálne. Budú zadefinované formálne, pretože už nebude existovať žiadny nejaký nástroj na to, aby sa ľudia tých práv domohli. Áno, môže to byť ešte podanie na Ústavný súd, ale keďže vidíme aké je rozdelenie moci v súčasnosti na Slovensku, tak netreba od toho mať veľké očakávania a pomaličky, potichučky tu bude nastupovať skutočná politika apartheidu. Však boli sme na tej tlačovke, kde vládne strany úplne unisino sa zhodli na tom, že my vlastne im všetkým chceme týmto zákonom pomôcť. Však každé dva dni sa budete občania testovať a niektorí budete mať testy zadarmo, veď to je aké super pre vás. Veď vy nám vlastne ešte máte ďakovať. Veď to je, pán poslanec, už úplne choré, zvrátené, ako oni rozmýšľajú a bude naozaj potrebné, aby, aby ich niekto zastavil skôr, ako bude neskoro. Pretože ak ich spoločne národ nezastaví, tak títo psychopati vo vláde sú schopní asi všetkého.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.7.2021 o 22:11 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22:12

Boris Susko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne všetkým za faktické poznámky. Chcel by som reagovať najmä na pána poslanca Osuského. Áno, pán poslanec, máte absolútnu pravdu, je to vaše absolútne osobné právo sa rozhodnúť, že tieto údaje poskytnete komukoľvek. Lenže tento zákon nehovorí o tom, že občania majú toto právo. Tento zákon o tom hovorí, že tí občania majú povinnosť tie údaje poskytnúť, ak chcú ísť do autobusu, ak chcú ísť do práce, ak chcú ísť za zábavou alebo kamkoľvek inak, inam. Majú povinnosť. A povinnosti môže ukladať len zákon alebo môžu byť na základe zákona, avšak tie medze musia byť určené. Tuná tento zákon dáva absolútny bianko šek Úradu verejného zdravotníctva, aby si stanovil pravidlá, aké len bude chcieť. A to je neprípustné. Nie je prípustné, aby orgán štátnej správy, nie zákon, ale sám orgán si stanovoval medze obmedzenia základných práv a slobôd. Tak potom načo tu máme zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, núdzového stavu, ktorý hovorí len kedy možno ktoré práva a slobody obmedziť, keď tuná dávame splnomocnenie Úradu verejného zdravotníctva obmedziť základné práva a slobody akokoľvek a kedykoľvek. Veď nie, nie je jasné čo je to prevádzka, zariadenie, kde sa zhromažďujú ľudia. Veď to môže byť čokoľvek. Nie sú jasné opatrenia aké ten Úrad verejného zdravotníctva môže nastaviť do ktorých to môže zakázať, do ktorých nie. Oni povedia, že bude to závisieť od pandemickej situácie. Ale to musí povedať zákon. To si nemôže povedať Úrad verejného zdravotníctva len tak. Čiže toto ja spochybňujem, prečo je tento zákon v rozpore s ústavou. A bez ohľadu na to, čo tu už bolo počas dvoch dní celé povedané o tom, že je to diskriminačné. Ako také. Toto rozdeľovanie medzi zaočkovaných a nezaočkovaných, pretože stále nie je nikým potvrdené, že zaočkovaný nemôže byť šíriteľom vírusu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.7.2021 o 22:12 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 22:15

Milan Mazurek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, milý pán minister, znovu prízvukujem, pre mňa doktor Mengele a potom, čo ste dnes predviedli na tlačovej konferencii aj veľmi slabá verzia doktora Mengeleho. Vy si uvedomujete, že je sobota štvrť na jedenásť v noci a my tu rokujeme v druhom čítaní o zákone, ktorý sa stal najsmutnejším príbehom doterajšieho volebného obdobia. Stal sa príbehom absolútneho pošliapania ľudských práv šesťdesiatich percent, teda väčšiny obyvateľov Slovenskej republiky, a stal sa príbehom absolútne v tomto volebnom období bezprecedentnej zrady jednej politickej strany a jedného poslaneckého klubu voči obyvateľom Slovenskej republiky, a to je hnutie SME RODINA. Hnutie SME RODINA totiž na svoju facebookovú stránku napísalo toto, zverejnilo to ako infografiku: "Očkovanie podporujeme, no zákon znevýhodňujúci neočkovaných ľudí pri vstupoch do prevádzok a na verejné podujatia v dnešnom hlasovaní určite nepodporíme.".
Vážené dámy, vážení páni, hnutie SME RODINA týmto krokom najpodlejším spôsobom zradilo svojich voličov a za pár hodín dokázalo z vlastného sľubu, ktorý dalo verejne cez svoj oficiálny komunikačný kanál, urobiť absolútny, absolútnu handru, absolútny opak. Zradilo všetkých obyvateľov Slovenskej republiky a takmer všetci ich prítomní poslanci, s výnimkou zopár, ktorým to ide ku cti, hlasovali za tento fašistický návrh zákona. Za návrh zákona, o ktorom tu bolo jasne povedané, konkrétnymi zdrojmi citované, ktorý je protiústavný, ktorý ide do rozporu so základnými ľudskými právami a ktorý obyvateľov Slovenskej republiky núti do povinného očkovania. Núti ich dokonca do niečoho horšieho, ako je povinné očkovanie, pretože povinné očkovanie, ako to tu mnohí poslanci povedali, na Slovensku funguje tak, že ak svoje dieťa zaočkovať povinnými vakcínami nedáte, príde vám po čase pokuta z Úradu verejného zdravotníctva do výšky možno nejakých 300 eur, to uhradíte a dajú vám svätý pokoj.
Ak toto, čo vy nazývate dobrovoľné očkovanie, ale neakceptujete, tak sa musíte testovať a podľa slov ministra Krajniaka, sa na to pripravte, už nie každý sedem dní, každých 48 hodín, každé dva dni si musíte nechať vyšpárať nos, lebo toto majú v pláne a ich argument je, že tu je delta vírus a všetci umrieme a ten sa šíri osemkrát rýchlejšie. Každé dva dni si budete špárať nos, ale očkovaný človek, ktorý ho môže prenášať a ktorý sa neotestoval, vás môže o pár hodín nakaziť bez problémov, lebo ten sa testovať nemusí.
Hľadáte logiku v takomto návrhu zákona? Samozrejme, že ju nehľadajte, lebo tu o vírus nejde. Len imbecil by mohol po tomto povedať, že toto je prevencia proti vírusu. Keď vy sa otestujete a človek, ktorý môže byť bez problémov infekčný, vás môže nakaziť o hodinu, lebo on sa neotestoval. Na čo sa tu hráte?! Z koho chcete robiť hlupáka?! Z obyvateľov Slovenskej republiky? Ako sa dá toto obhájiť? Ako sa to dá vysvetliť? Veď ten zaočkovaný môže toho otestovaného o hodinu bez problémov nakaziť.
Toto vôbec nie je o predchádzaní vírusu. Toto je o totalite, lebo iný návrh, iný zmysel tu nenájdeme. Z pozície hnutia SME RODINA možno išlo o to, vybartrovať v obchode tie nájomné byty, možno je tu nejaký biznis, možno nejaký kšeft, to len oni vedia, o čom rokovali na tom jednaní s Hegerom. Oni vedia, na čom sa dohodli a z pozície OĽANO? Každých 48 hodín testy? No si predstavte, koľko miliárd eur sa zase vyhodí von oknom. Si predstavte, koľko miliárd eur zase pôjde na nezmyselné testovanie, ktoré k ničom nevedie, lebo ten otestovaný s nepresným testom sa zajtra stretne s tým očkovaným, ktorý to môže prenášať. No logika á la Slovenská republika pod vedením Hegero-Matovičovej tyranskej vlády. Neuveriteľné! Na čo je to dobré? Maximálne tak na biznis a na pošliapavanie práv obyvateľov Slovenskej republiky. Iba na to. Iba na to, na nič iné ten zákon dobrý nie je. Na nič iné.
Môžeme sa teraz spoliehať na to, že nám dali sľub, že keď to teraz prejde v druhom, v treťom čítaní, tak tie možnosti toho zákona, tie totalitné zvrátené možnosti, ktoré zavádzajú apartheidový režim na Slovensku, ktoré môže bez (povedané so smiechom) problémov vyhlásiť nie vláda, ale jeden úradník, nikým nevolený úradník Mikas, vraj budú zakomponované do súčasného právneho stavu a do života v Slovenskej republike až v prípade, že ten váš covid-semafor slávny, ktorý si určujete, ako chcete, kedy chcete, dosiahne čierne farby.
A čo chcete od nás?! Veriť sľubu od hnutia SME RODINA, že celé leto nás nechajú na pokoji po tom, čo dneska predviedli. Po tom, čo dneska predviedli, im nemôže veriť nikto ani slovo. A nie preto, že by ja som mal nejaké predsudky, lebo ja som sa s tými poslancami normálne vzadu rozprával a bol som rád, ja som im osobne ďakoval, že sa takto rozhodli. Ale potom všetkým napľuli do tváre! Všetkým tým ľuďom vonku, ktorí tu stáli, ktorí tu stanovali, ktorí tu bojovali za svoju slobodu, ktorí taktiež vidia, že toto je absolútne nelogická hlúposť, dali nádej. Dali im nádej, že možno tú slobodu vybojujú. Povedali to jasne, ja som to tu čítal. A potom...
===== ...tu osobne ďakoval, že sa takto rozhodli. Ale potom všetkým napľuli do tváre. Všetkým tým ľuďom vonku, ktorí tu stáli, ktorí tu stanovali, ktorí tu bojovali za svoju slobodu, ktorí taktiež vidia, že toto je absolútne a nelogická hlúposť, dali nádej. Dali im nádej, že možno tú slobodu vybojujú. Povedali to jasne, ja som to tu čítal, a potom im pľuvli do tváre. Ukázali im prostredník. A Kollár si zobral svoj zadok a odletel niekde na dovolenku. Lebo sa im ešte aj hanbil a bál sa im postaviť pred kameru alebo sa im pozrieť do očí a povedať, máme vás za úplný odpad. Máme vás za úplný odpad, lebo toto je výsledok.
Logika toho zákona nie je žiadna. Toto nezabráni šíreniu vírusu, toto nezabráni ničomu z toho čo ste tu rozprávali, toto je o biznise a o totalite. O vírus tu dávno nejde. Dnešná správa ministerstva zdravotníctva z Izraela hovorí jasne, lebo včera to vydali, dnes to prevzali slovenské médiá niektoré, niektoré nie, lebo veď im to nebolo pohodlné, hovorí jasne. Izrael, ktorý má medzi 60 až 70 % zaočkovanosť s dvomi dávkami, má v nemocniciach nejakú tú časť ľudí a z nich je takmer 60 % zaočkovaných oboma dávkami, 38 % je nezaočkovaných a 3 % má iba jednu dávku. To znamená, takmer to koreluje s tým zaočkovaním v populácii ako takej. Nemá to žiaden význam. Ide to takisto, ako keby tí ľudia zaočkovaní neboli. To sú fakty z Izraela, a preto Izraelu neostávalo nič iné len zaviesť povinné rúška v interiéroch, ktoré boli predtým zrušené a vy ste to tu mnohí z vás koaliční poslanci predstavovali ako víťazné ťaženie vakcín, lebo Izrael zrušil rúška, no už ich majú znovu. Lebo vakcíny fungujú, lebo vyhrali, a zároveň zavádza obmedzenia na počet účastníkov na rôznych podujatiach a pri vstupoch do rôznych prevádzok, lebo veď vakcína je sloboda. Uhm. A povedzte to ľuďom rovno. Nielenže keď sa každé dva dni nebudete testovať, tak sa budete každého polroka očkovať.
Nie, že vakcína je sloboda, na pol roka je sloboda. A potom znova a znova, a znova, lebo príde nová mutácia, Delfa, Delta, Alfa, Omega, Gama a neviem čo všetko, veď ste s tým trápni. Ste s tým trápni namiesto toho, aby ste tie miliardy, ktoré zase idete vyhodiť do koša investovali do zdravotníctva a do rozumných projektov a programov na to, aby ste zlepšili zdravotný stav populácie, tak ich zase vyhodíte von oknom. A kým vy pochopíte, že s tou koronou, ktorá nikdy nezmizne a už určite nie pri takýchto priblblých zákonoch ako som vám povedal, ktoré nemôžu z princípu fungovať, keď sa otestujem a zajtra ma nakazí neočko, zaočkovaný. Namiesto toho, aby ste sa s tým povedali ľuďom na rovinu, že sa s tým musíme naučiť žiť. Lebo iná verzia reality neexistuje. Možno vo vašich vysnených hlavičkách áno. Možno v tých vašich plánoch, biznis konceptoch áno, ale v realite to inak nejde. Že sa s tým musíme konečne naučiť žiť. Poznáme, ktoré skupiny sú rizikové. Vieme čo môže pomôcť, aby mali tí ľudia ľahší priebeh, ale vy na to kašlete. Nezlepšujete ich zdravotný stav. Neinformujete tých ľudí, nepomáhate im, nezabezpečujete im doplnky, nesnažíte sa zlepšiť ich stav, naopak, naopak, úplne naopak, testuj sa , testuj sa, testuj sa každých 48 hodín ti vytrieme nos, a keď už bojuješ za svoju slobodu, prídeš pred Národnú radu, snažíš sa niečo vybojovať, tak ťa Kollár oklame ako malého chlapca pri vianočnom stromčeku. Lebo to je jediné na čo sa zmôže.
Je to neskutočne smutné čo ste predviedli. Je neskutočne smutné táto zrada a logiku tento zákon nemá. Je protiústavný. Nemôžete nútiť ľudí, aby preukazovali informácie o svojom zdravotnom stave komukoľvek pri vstupoch do prevádzky. To nie je o tom, že by my sme si nevážili nejakého SBS-kára, nejakú predavačku alebo nejakého zamestnanca na recepcii, to nie je pravda. Ale sú tu jasne zo zákona definované postupy a spôsoby a definovaní ľudia, ktorí majú právo nahliadať do vašich osobných údajov a informácií, ktoré podliehajú ochrane a medzi nimi sú aj informácie o vašom zdravotnom stave. Povedal to jasne Úrad pre ochranu osobných údajov. Vám je všetko jedno. Vy nerešpektujete zákony a ja vyzývam všetkých obyvateľov Slovenskej republiky 1. septembra prísť po tom čo sa dohodneme na jasnom termíne a mieste, a ukázať tejto vláde, že už nastal koniec. Že s týmto fašizmom musíme skrátka zatočiť tam, kde sa s ním zatočiť dá a to je v uliciach slovenských miest.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.7.2021 o 22:15 hod.

Bc.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video