60. schôdza

15.3.2022 - 30.3.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

15.3.2022 o 17:38 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 17:38

Ján Kerekréti
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Z uznesení výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom 3) tejto spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča

hlasovať o návrhoch 1 a 2 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 176 z 15. marca 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.3.2022 o 17:38 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:38

Ján Kerekréti
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Hlasovať budeme zajtra o jedenástej.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.3.2022 o 17:38 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:38

Milan Krajniak
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Chceme pomôcť deťom, ktoré, ktorých, o ktorých sa nemôžu starať a vychovávať ich vlastní rodičia, a najmä súrodeneckým párom takýchto detí, a chceme vlastne zvýšiť ten príspevok, ktorý by jednotlivé takéto rodiny, ktoré sa starajú, to znamená, ktoré majú deti v náhradnej starostlivosti, ktoré by mohli dostať za to, že sa o takéto súrodenecké páry starajú.
Preto by som len veľmi zjednodušene chcel povedať, že navrhujeme, aby pri dvoch súrodencoch dostávali takíto, takáto rodina, ktorá, náhradní rodičia o 101 eur mesačne viacej pri troch súrodencoch, o 58 eur viacej pri štyroch súrodencoch... o 150 eur viacej, pri piatich súrodencoch o 260 eur viacej a pri šiestich súrodencoch o 361 eur viacej, veľmi zjednodušene povedané.
Ďalej by sme chceli zvýšiť príspevok za predpokladu, ak ide o dieťa, ak sa náhradní rodičia starajú o dieťa, ktoré má ťažké zdravotné postihnutie, doteraz ten príspevok bol určený sumou 79,70. Odteraz to bude 249 eur, čiže to je výrazné a značné navýšenie nanovo.
Ešte zavádzame príspevok 500 eur jednorazový, ktorý má slúžiť a má, môže byť použitý iba pre potreby dieťaťa. To znamená napríklad krúžky alebo nejaká mimoškolská aktivita, strojček. Samozrejme, že tieto náklady budú akoby vyúčtovateľné. A navyše ešte stanovujeme jednorazový príspevok pre náhradných rodičov vo výške 100 eur, ktoré môžu použiť ako vzdelávací poukaz, aby mohli absolvovať nejaké poradenstvo, konzultáciu, školenie týkajúce sa náhradnej starostlivosti.
Považujem to za jednoznačne veľkú pomoc ľuďom, ktorí sa starajú o deti, ktorých nemôžu vychovávať rodičia, a preto by som vás chcel poprosiť o podporu tejto novely zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.3.2022 o 17:38 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:38

Vladimír Ledecký
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnenie zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. a v znení neskorších predpisov (tlač 836).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1210 z 2. februára 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona (tlač 836) prerokoval a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor.
Výbor pre sociálne veci dňa 14. marca 2022 o predmetnom návrhu zákona nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný. Z uznesenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky nevyplývajú žiadne pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť. Spoločná správa Výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 177 z 15. marca 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predseda, otvorte prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.3.2022 o 17:38 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:38

Jana Žitňanská
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovoľte, aby som vám predložila jeden pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu zákona, ktorý veľmi oceňujem. Myslím ten zákon a, samozrejme, teda aj ten pozmeňujúci návrh.
Ako odôvodnenie uvediem, že v súčasnej dobe nevzniká nárok na príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v prípade, ak je dieťa zverené do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia a súd súčasne konal v poručníctve s osobnou starostlivosťou. V prípade poručníctva s osobnou starostlivosťou, teda keď už súd rozhodol vo veci samej, už nárok na tieto príspevky vzniká.
V minulosti mal súd zákonnú povinnosť rozhodnúť o poručníctve v lehote do dvoch mesiacov od podania návrhu. Táto lehota v súčasnosti neexistuje, a tak deti v prípadoch, v ktorých sa koná vo veci poručníctva s osobnou starostlivosťou, ostávajú bez finančnej podpory aj niekoľko mesiacov. Úpravou zákona sa zrovnoprávnia deti, ktoré sú zverené na základe neodkladného opatrenia, a súčasne sa koná o zverení do osobnej starostlivosti tejto osoby alebo pestúnskej starostlivosti s deťmi, ktoré sú zverené na základe neodkladného opatrenia, a súčasne sa koná o poručníctve s osobnou starostlivosťou.
Samotné znenie pozmeňujúceho návrhu:
V čl. I sa pred bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie:
1. V § 1 ods. 2 písm. d) sa slová „písmena a) alebo d)“ nahrádzajú slovami „písmena a), b) alebo c)“. Nasledujúce novelizačné body sa primerane preznačia. Tento bod nadobúda účinnosť 1. júla 2022.
Skončila som, ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.3.2022 o 17:38 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:38

Erik Tomáš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja dúfam, že pani poslankyňa prepáči, aj vy, pán predseda aj pán minister, ja chcem len využiť túto faktickú poznámku, lebo sa už ponáhľam, na to, aby som vyjadril absolútnu podporu tomuto zákonu a ocenil tento zákon, aby som teda nebol len stále v kritickej rovine, toto je fakt veľmi dobrá vec. Podobne ako náhradné výživné, ktoré bolo schválené ešte minulý mesiac, kde sa vlastne odstránili stropy aj na to samotné výživné aj na samotný príjem.
Takže môžem len potvrdiť, že všetci poslanci strany HLAS - sociálna demokracia podporia tento zákon. A, pán predseda, môžte ma potom už z tej rozpravy odstrániť. Ďakujem pekne.
Pekný večer.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.3.2022 o 17:38 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:38

Ján Richter
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán minister, kolegyne, kolegovia, tiež poväčšine z tohto miesta vy... keď sa predkladajú vládne návrhy, ideme kriticky, ja tiež chcem zopakovať v podstate slová pána Tomáša. Oceňujem tento návrh zákonu. Každopádne ho podporujem vrátane toho pozmeňováku. On logicky do toho zapadá. Vedie ma k tomu aj nejaká osobná skúsenosť, veľmi hodnotím pozitívny a aj tie súrodenecké väzby.
Nikdy nezabudnem na jeden prípad, ktorý som mal možnosť zažiť osobne ako minister. Vo vianočnom čase ako Mikuláša keď sme šli robiť do vtedy detského domova v Bytči, som zažil jednu situáciu, ktorá vo mne evokuje aj teraz. Osem detí od jednej matky, ktoré tam boli umiestnené, sa v tom predvianočnom čase veľmi, veľmi tešili na deviateho súrodenca, ktorý mal medzi nich prísť. Ono sa to zdá byť, by som povedal možnože dosť čudné, ale pre tých súrodencov je aj takýto súrodenec veľmi dôležitý a tie súrodenecké väzby nejakým spôsobom roztrhávať je veľmi, veľmi zlé pre tie deti. Tam aj v takomto prostredí náhradnom, keď vyrastajú, je veľmi dôležité, aby tie súrodenecké väzby, väzby ostali zachované. Niekedy sú možnože ďaleko väčšie ako v bežnej štandardnej, štandardnej rodine.
Snáď možno len jedna, jedno skôr odporúčanie, skúsenosť, pán minister. Život ma naučil v takýchto prípadoch myslieť aj na to, čo bude o rok, o dva. Možno pri tomto zákone a pri tom krásnom navyšovaní tých prostriedkov by som bol býval viac pamätal aj na nejakú valorizáciu. Ťažko sa to presadzuje vždy, pretože o rok sa tá situácia zmení. Bohužiaľ, teraz je veľmi komplikované obdobie vzhľadom na nárasty cien, energií a neviem čoho všetkého, a možnože keby sa bola zakomponovala nejaká jedna veta, akým spôsobom zo zákona valorizovať, bol by ten problém aj z hľadiska budúcnosti poriešený.
Ale každopádne nielen za seba, ale aj za poslanecký klub si dovolím prezentovať podporu tohto návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.3.2022 o 17:38 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:38

Vladimír Ledecký
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ja by som chcel poďakovať všetkým diskutujúcim a vystupujúcim, že to tak pozitívne zobrali. Ja naozaj takisto chcem poďakovať pánovi ministrovi, aj, aj všetkým diskutujúcim. A naozaj keď sa jedná o výživné alebo peniaze v náhradnej starostlivosti o dieťa, mám k tomu veľmi blízko, lebo detský domov v Spišskom Hrhove, odkiaľ pochádzam, bol naozaj desaťročia, a navyše na jednej ulici bývam s rodinou, ktorá má v náhradnej starostlivosti, myslím, že teraz štyri deti, a, a nie sú to zdravé deti. A keď vidím, s akou láskou sa o nich starajú a čo všetko im dávajú, tak určite nejaká inštitucionálna výchova v nejakom detskom domove to nedokáže.
Takže je super, že myslíme aj na to a že sa snažíme pomáhať týmto ľuďom lebo robia úžasnú prácu a naozaj nevieme ich nijakým spôsobom presvedčiť, tí ľudia to musia mať v sebe, aby sa do toho pustili, a pre mňa má, pre mňa majú takíto ľudia obrovský obdiv a vo mne majú obrovský obdiv.
Takže ešte raz, pán minister, vďaka za nich vám.
Ďakujeme.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.3.2022 o 17:38 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:38

Milan Krajniak
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem všetkým pánom poslancom aj pani poslankyni. A pánovi predsedovi výboru pre sociálne veci, chcem povedať, že ďalším krokom, ktorý máme pripravený, je zákon o profesionálnych náhradných rodičoch, ktorý vlastne už je napísaný. A verím, že aj vy teda prispejete a podporíte to, aby sme ho čím skôr mohli prerokovať tu v parlamente.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.3.2022 o 17:38 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:38

Vladimír Ledecký
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Hlasovanie o tomto návrhu bude zajtra o jedenástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.3.2022 o 17:38 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video