66. schôdza

14.6.2022 - 30.6.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

28.6.2022 o 16:40 hod.

Vladimír Zajačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

16:25

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. To, čo povedala pani poslankyňa Halgašová, s tým súhlasím. Čo sa týka vlastníckych práv, máme tu predsa ústavu a v čl. 20 sa píše, že každý má právo vlastniť majetok, jedine sa zaručuje a v čl. V, a to je rozhodujúce, iné zásahy do vlastníckeho práva možno dovoliť iba vtedy, ak ide o majetok nadobudnutý nezákonným spôsobom alebo z nelegálnych príjmov a ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti pre bezpečnosť štátu, ochranu verejného poriadku, mravnosť práv, slobodu iných. Podmienky stanoví zákon. My ideme porušovať ústavu? My ideme zobrať to, čo vlastne, čo je najsvätejšie v demokratickej spoločnosti, a to je vlastniť majetok a vlastne využívať tento majetok vo svoj prospech? Ale veď pozemkové úpravy, keď sa budú zapisovať, to je na okresnom úrade, a to sme trvali na tom, aby to bolo tam uvedené, tak budú trvať sedem rokov, sedem rokov je dostatočná doba na to, aby sa ten nájomca terajší pripravil na to, že dôjde k zmene vlastníckeho vzťahu.
Pán Baránik si neuvedomuje jednu vec, že my tým, že vzniknú pozemkové úpravy, vznikne nový právny vzťah, tie pozemky nebudú na tom mieste, ako boli, tam to bude úplne ináč rozhádzané. Prečo, prečo ideme zase robiť v prospech niekoho, nechcem povedať, že v prospech nejakých skupín alebo v prospech koho? Či ten človek, ktorý čaká dvadsať, tridsať rokov na pozemok, nemá právo posadiť si ani mrkvu na vlastnej pôde? Pretože? S týmto zásadne nebudem súhlasiť a ak takýto pozmeňovák príde na zrušenie týchto článkov, tak určite budem hlasovať proti.
Ja som za to, aby ostali zachované užívacie práva do doby pozemkových úprav, nebudem súhlasiť s tým, aby sa teraz zrušili tieto nájmy, pretože to rozbije komplet celý systém pôdohospodárstva, ale po pozemkových úpravách musíme spraviť poriadok. Vlastník má právo, vlastníctvo ho zaväzuje a nesmieme nikoho, ani jedného občana Slovenskej republiky obmedzovať vo výkone vlastníckych práv.
Ďakujem.
Skryt prepis

28.6.2022 o 16:25 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:25

Monika Kozelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Jarka, ja v podstate súhlasím so všetkým, čo si povedala. Ďakujem, že si vystúpila a trošku som dotknutá tým, čo povedal tvoj kolega, ale to už je jeho problém, lebo takto nejak hádzať na nás veci normálne en bloc sa mi vôbec nezdá férové.
Zároveň chcem povedať, že čo sa týka pozemkových úprav, jednoznačne sú veľmi dôležité, a to nielen pre ľudí, ktorí žijú v obciach, ale aj tí, ktorí žijú v meste. Lebo my s tým máme rovnaký problém v meste ako tí, ktorí žijú na dedine, pretože bez pozemkových úprav s rozdrobením pozemkov, ktoré napríklad vedú pod cestami, pod chodníkmi, máme absolútne zásadný problém pri úpravách, opravách, pri školských dvoroch, tam sa pôda navrátila, resp. tam pôda nemá vlastníka známeho, medzitým už sa stokrát dedilo, to je úplná katastrofa.
Čiže týmto chcem povedať, že nie je to problém, nie je to problém iba obcí, ale je to problém aj v mestách a že asi je najvyšší čas s tým naozaj urobiť poriadok.
Skryt prepis

28.6.2022 o 16:25 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:25

Jarmila Halgašová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Ja som presvedčená o tom, že môžme riešiť aj právo dedenia, ale v prvom rade je k tomu potrebné urobiť verejnú diskusiu a nemyslím si, že to, že momentálne máme rozdrobené pozemky je problémom dedenia. My sme sa nevysporiadali a myslím tým štát, s vlastníckymi právami od roku 1989. Po vlastne vrátení pozemkov, po znárodnení, takže ja si myslím, že je psou povinnosťou každej jednej vlády riešiť tento problém, a to že to urobili len v dvanástich katastrálnych územiach ma veľmi, veľmi mrzí. Už za tých tridsať rokov sme mohli byť dávno vysporiadaní, a to ak ja by som už takýto vysporiadaný pozemok delila ďalej, je moja osobná vec. Potom si môžem sceľovať pozemky na vlastné, na vlastné náklady.
A chcem povedať, že pokiaľ poľnohospodár podniká na prenajatej pôde, tak určite tam nemôže robiť žiadne stavby a nič, nikto mu to nepovolí. Čiže skleníky a obdobné chmeľnice a obdobné zariadenia sú možné vykonávať len na vysporiadaných pozemkoch. Čiže to, s tým kolegom nesúhlasím, že teda on tam investuje, a potom mu to niekto zoberie. On tam investovať môže len s tým, že vie, že podniká na prenajatých pozemkoch. To je všetko.
Ďakujem.
Skryt prepis

28.6.2022 o 16:25 hod.

Ing.

Jarmila Halgašová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:25

Samuel Vlčan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, my sme na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka začali pripravovať novelu zákona 330/1991 o pozemkových úpravách už na jeseň minulého roku, takže je za nami naozaj dlhý proces a naozaj zložitá, ale dobrá diskusia, lebo je to veľmi dôležitý právny predpis.
Na samotnej vláde bol tento, táto novela predložená trikrát a vždy dopracovaná pre pripomienky niektorých kolegov. Verím v to, že sme prišli naozaj k dobrému riešeniu, k dobrým formuláciám tak vo vládnom návrhu, ako aj v pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Fecka. Je to jeden dôležitý krok na vyriešenie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva na Slovensku, lebo možnože všetci neviete, ale je nás na Slovensku približne 5 a pol mil. obyvateľov, ale katastrálne úrady evidujú viac ako 108 mil. spoluvlastníckych vzťahov a podielov. To je niečo, s čím sa musíme začať vysporiadávať a áno, aj tento zákon je dôležitý aj ten pozmeňujúci návrh, aby sme mohli realizovať v ďalšom období ďalšie reformy na úseku pozemkových a užívacích vzťahov, ako bude zavedenia registra užívacích vzťahov a ako aj bude vytváranie právnych podkladov na ozeleňovanie a ekologizáciu krajiny.
Ja by som teda ešte doplnil informáciu pre pána poslanca Mičovského, my budúci mesiac otvoríme na ministerstve výzvu 43D s alokáciou 55,4 mil. euro práve pre tie katastre, kde už prebehli komasácie, že sa môžu prihlásiť do tejto výzvy, aby si vo svojich katastroch zrealizovali tie spoločné zariadenia, opatrenia, teda tie vetrolamy, remízky a v jednom projekte sa môžu prihlásiť až o 1,3 mil. euro.
Čo sa týka námietok pána Baránika, žiaľ, už nie je v sále, ale chcem mu povedať, že to ustanovenie, ktoré mu vadí, sa nachádza aj v platnom zákone, v terajšom platnom zákone v § 14 ods. 8, takže nechávam na vás, páni poslanci, že si sa teda rozhodnete vyčleniť tento bod 8 na samostatné rokovanie, teda bod 8 pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Fecka, alebo nie. Ja si osobne myslím, že táto zmena je potrebná, ale nechám to na vaše rozhodnutie.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

28.6.2022 o 16:25 hod.

JUDr.

Samuel Vlčan

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:25

Jarmila Halgašová
Skontrolovaný text
Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Ohlasujem hlasovanie o tomto návrhu zákona v poslednom balíku schvaľovaných zákonov.
Ďakujem. (Reakcia z pléna.) V poslednom balíku o hlasovaní zákonov, čiže na záver schôdze.
Skryt prepis

28.6.2022 o 16:25 hod.

Ing.

Jarmila Halgašová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:25

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Dámy a páni, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach, zvaný tiež geologický zákon, nie je významnou novelizáciou. Je to krok smerom k väčšej transparentnosti.
Návrh zákona reaguje na problémy a potreby aplikačnej praxe, kedy vysvitlo pred nejakou dobou, že značná časť informácií o životnom prostredí je ešte stále v našej republike utajovaná. Takými správami sú aj napríklad informácie, ktorými disponuje aj Štátny ústav Dionýza Štúra, ktorý má záverečné správy geologických prieskumov. Tieto záverečné správy sú prístupné len veľmi úzkemu okruhu predstaviteľov štátnych inštitúcií a pokiaľ ide o súkromné geologické prieskumy, tie môžu byť dokonca utajené, a to až na desať rokov. Práve tento problém utajovania niektorých správ o geologickom prieskume, ktorý ale priniesol mnohé závažné zistenia o kvalite podzemných vôd a kvalite životného prostredia napríklad v okolí Istrochemu, tak bol podnetom aj na občianske iniciatívy a mňa takisto inicioval k tomu, aby som tento náhle sa vynoriaci problém jedného z ďalších utajovaní, lebo svojím spôsobom my akoby tú, ten štát plný utajovania a plný záujmov jednej štátnej strany, opúšťame len akoby krôčik po krôčiku, a tak sa nám stáva, že vec, o ktorej by už každý veril, že je dávno verejnou, tak je stále ešte tajnou.
Návrhom zákona sa novelizuje súčasne zákon 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Od poplatku sa oslobodzujú všetky doteraz spoplatnené úkony podľa položky 168, pokiaľ sú financované zo štátneho rozpočtu alebo sú financované z fondu Európskej únie. Toto je práve poplatok týkajúci sa nazretia a prezerania záverečných správ geologických výskumov. Nadobudnutie účinnosti sa predpokladá 1. august tohto roku, teda tak, aby bola poskytnutá lehota na oboznámenie sa verejnosti s novou právnou úpravou.
Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážení prítomní, verím, že predložený návrh schválite.
Skryt prepis

28.6.2022 o 16:25 hod.

Ján Budaj

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:40

Vladimír Zajačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, Národná Slovenskej republiky uznesením č. 1414 zo 4. mája 2022 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 978, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 527 z 9. júna 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 211 z 8. júna 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode spoločnej správy s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pripomienkou.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 220 z dňa 14. júna 2022.
V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

28.6.2022 o 16:40 hod.

Vladimír Zajačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:40

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Vážený pán minister, kolegovia, kolegyne, považujem za veľmi dôležité a správne, že máme na stole tento návrh zákona novely geologického zákona, ktorým sa napĺňa ďalší bod programového vyhlásenia vlády, a síce zvýšenie transparentnosti v poskytovaní informácií o životnom prostredí a menovite aj ohľadom geologických prác. Situácia, ktorá do dnešného dňa ešte panuje v rámci možnosti utajovania geologických záverečných správ aj subjektami, ktoré sú financované z verejných zdrojov, či zo štrukturálnych fondov, alebo zo štátneho rozpočtu, je absurdné. Je absurdné, aby inštitúcie, ktoré majú, sú financované z verejných zdrojov a ich aj subjekty kontrolované štátom alebo samosprávou, mohli tieto informácie utajovať až na desať rokov.
Osobnú skúsenosť mám s takouto dôležitou geologickou správou, kedy v rámci posudzovania vplyvu na životné prostredie, tzv. tunelu Karpaty, to je 11-kilometrový tunel, ktorý mali ambíciu niektorí realizovať, tak vlastne sme sa nedostali v rámci posudzovania ku geologickej správe vzhľadom na to, že vtedajšia NDS-ka ako navrhovateľ, resp. zadávateľ, túto správu utajil na desať rokov.
Taktiež považujem za správne, že proaktívne budú musieť byť informované samosprávy v prípade zistenia závažných okolností poškodenia životného prostredia, geologického prostredia, čiže tu ide v prvom rade o podzemie, o podzemnú vodu, ktorá je znečistená, prostredníctvom ktorej sa znečistenie môže šíriť ďalej a môže zásadným spôsobom zhoršovať a ohrozovať nielen životné prostredie, ale aj zdravie našich ľudí, že budú musieť proaktívnym spôsobom oboznámiť samosprávy o takejto hrozbe.
Mám pripravený aj drobný pozmeňovací návrh ohľadom geologickej spôsobilosti a ohľadom geológov, ktorí tieto činnosti vykonávajú. Návrh zákona, pozmeňovací návrh je prerokovaný a dohodnutý s pánom ministrom. Týka sa, týka sa v podstate novelizácie, kde sa mení doterajší koncept odbornej spôsobilosti vzhľadom na dobu vydávania preukazov o odbornej spôsobilosti. Podľa novej úpravy bude preukaz odbornej spôsobilosti ministerstvo vydávať na dobu neurčitú, pričom držiteľ preukazu nebude už povinný každých päť rokov absolvovať skúšky odbornej spôsobilosti. Je to vlastne, ale bude absolvovať teda len povinnosť preškolenia, ktoré bude technicky a organizačne zabezpečovať ministerstvo v prípade, keď budú novelizačné zákony. Sa to zosúladí napríklad s inými odbornými spôsobilosťami, napríklad pre osoby, ktoré vykonávajú posudzovanie vplyvu na životné prostredie. Sa to zosúlaďuje s inými odbornými spôsobilosťami napríklad architektov a iných osôb, ktoré vlastne získajú vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie, tuná geológia a ktorý splní požiadavky na vydanie odbornej spôsobilosti, aby ju mal tak ako iné inštitúcie, nemusel preukazovať svoje schopnosti každých päť rokov. Vyvolávalo to rôzne v minulosti aj praktiky, ktoré sa nezlučujú úplne s férovou, s férovým správaním sa. Takže vítam, že sme sa dohodli na tomto pozmeňovacom návrhu.
Teraz by som si ho dovolila prečítať. Pozmeňovací a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Jarmily Halgašovej a Radovana Kazdu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 978.
1. V čl. I sa pred bod 1 vkladajú nové body 1 až 8, ktoré znejú. Tuná vidím, že je preklep, že chýba tam písmenko a, ale predpokladám, že to nie je problém, to je len gramatická vec, až 8, ktoré znejú:
"1. V § 8a ods. 14 sa slová "§ 9 odsek 12" nahrádzajú slovami "§ 9 odsek 15".
2. V § 9 ods. 4 sa slová "a overuje sa každých päť rokov" nahrádzajú slovami, "ktorý sa vydáva na dobu neurčitú".
3. V § 9 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 11, ktoré znejú:
"(9) Odborne spôsobilá osoba je na základe výzvy ministerstva povinná zúčastniť sa preškolenia každých päť rokov od dátumu skúšky alebo od dátumu vykonania posledného preškolenia. Náklady spojené s preškolením uhrádza odborne spôsobilá osoba.
(10) Ministerstvo potvrdí odborne spôsobilej osobe splnenie povinnosti podľa odseku 9 vydaním osvedčenia o absolvovaní preškolenia.
(11) Ministerstvo odníme odborne spôsobilej osobe preukaz o odbornej spôsobilosti, ak sa odborne spôsobilá osoba nezúčastnila preškolenia podľa odseku 9."
Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 12 až 15.
4. V § 9 ods. 14 sa slová "odseku 10" nahrádzajú slovami "odseku 13".
5. V § 10a ods. 2 písm. d) sa za slovo "skúšky" vkladajú slová "a dátum posledného preškolenia".
6. V § 10a ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo podľa § 9 ods. 11".
7. V § 10a ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
8. § 10a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
"(5) Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle údaje podľa odseku 2."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
"4. V § 36 ods. 1 písm. f) sa slová "§ 9 ods. 11" nahrádzajú slovami "§ 9 ods. 14"." Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. 1 v 6. bode § 45g sa vkladajú nové odseky 1 a 2, ktoré znejú:
"(1) Odborne spôsobilá osoba je povinná požiadať o vydanie preukazu o odbornej spôsobilosti na dobu neurčitú do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak zostáva v platnosti preukaz o odbornej spôsobilosti vydaný na dobu určitú.
(2) Prvé preškolenie podľa § 9 ods. 9 tohto zákona je ministerstvo povinné vykonať najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona."
Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 3 a 4.
4. V čl. II sa vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
"1. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE položka 164 písmeno c) znie:
"c) Vydanie nového preukazu o odbornej spôsobilosti na dobu neurčitú 10 eur."
2. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE položka 164 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
"d) Zmena údajov v preukaze o odbornej spôsobilosti 10 eur."
Doterajší bod sa primerane prečísluje.
To je všetko, skončila som, ďakujem pekne.
Skryt prepis

28.6.2022 o 16:40 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:40

Tomáš Šudík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení prítomní, dovoľte mi prečítať v úvode pozmeňujúci návrh a potom ho neskôr, dám k nemu odôvodnenie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 978.
Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
"Čl. III
Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 39/2022 Z. z., zákona č. 104/2022 Z. z., zákona č. 137/2022 Z. z. a zákona č. 208/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. b) sa slová "vykonávateľom alebo prijímateľom" nahrádzajú slovami "vykonávateľom, prijímateľom alebo partnerom".
2. V § 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: "spravidla na uspokojenie vlastných potrieb,".
3. V § 2 písm. f) sa slová "vykonávateľom alebo prijímateľom" nahrádzajú slovami "vykonávateľom, prijímateľom alebo partnerom".
4. V § 2 sa dopĺňa písm. m), ktoré znie:
"m) partnerom osoba, ktorá sa v záujme dosahovania spoločných cieľov s prijímateľom spolupodieľa na realizácii investície alebo realizácii reformy na základe písomnej zmluvy s prijímateľom a ktorá zároveň nemá vo vzťahu k prijímateľovi postavenie dodávateľa alebo subdodávateľa; partnerom je aj osoba, ktorá sa v záujme dosahovania spoločných cieľov, spolupodieľa na príprave realizácie investície alebo príprave realizácie reformy so žiadateľom, ak sa následne spolupodieľa na realizácii tejto investície alebo realizácii tejto reformy a ktorá zároveň nemá vo vzťahu k žiadateľovi postavenie dodávateľa alebo subdodávateľa."
5. V § 4 ods. 3 písm. b) sa za slovo "sprostredkovateľa" vkladá čiarka a slová "a prijímateľa" sa nahrádzajú slovami "prijímateľa a partnera".
6. V § 4 ods. 5, § 5 ods. 2 písm. d), § 5 ods. 7, § 7 ods. 3 a § 8 ods. 2 sa za slovo "prijímateľ' vo všetkých tvaroch vkladá čiarka a slovo "partner" v príslušnom tvare.
7. V § 5 ods. 2 písm. a) sa za slová "realizuje reformu" vkladajú slová "alebo ich časť'.
8. V § 5 ods. 5 sa za slová "analýza rizík" vkladajú slová "alebo metódou náhodného výberu alebo ich kombináciou".
9. V § 13 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: "a osobitný predpis o verejnom obstarávaní18a)"
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
"18a) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
10. V § 13 ods. 3 prvej vete a § 23 ods. 2 sa za slová "finančný sprostredkovateľ" vkladá čiarka a slová "a prijímateľ" sa nahrádzajú slovami "prijímateľ a partner".
11. V § 13 ods. 3 druhej vete sa slová "prijímateľovi, ktorý prijíma" nahrádzajú slovami "prijímateľovi a partnerovi, ktorí prijímajú".
12. V § 13 ods. 4 druhá veta znie:
"Prostriedky mechanizmu nemožno poskytovať ani právnickej osobe, ktorej štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, alebo iná osoba konajúca v jej mene boli právoplatne odsúdení za trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania, trestný čin nepriamej korupcie alebo trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody. Ak sa na realizácii investície alebo realizácii reformy spolupodieľa partner, uvedené sa vzťahuje aj na partnera, štatutárny orgán partnera, člena štatutárneho orgánu partnera a inú osobu konajúcu v mene partnera."
13. V § 13 odsek 5 znie:
"(5) Vykonávateľ a sprostredkovateľ sú na účely preukázania bezúhonnosti žiadateľa, prijímateľa, partnera, ich štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo iných osôb konajúcich v ich mene oprávnení od týchto osôb žiadať údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Žiadateľ, prijímateľ, partner a ich štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo iná osoba konajúca v ich mene na účely podľa vyžiadania výpisu z registra trestov. Údaje podľa druhej vety vykonávateľ a sprostredkovateľ bezodkladne zašlú v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov." (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

28.6.2022 o 16:40 hod.

Bc.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:10

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda, ja by som požiadal o presunutie zákona o štátnych symboloch na septembrovú schôdzu, ak sa dá.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.6.2022 o 17:10 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video