6. schôdza

20.4.2020 - 30.4.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

22.4.2020 o 10:18 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:18

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda, aj tento zákon prešiel podrobnou, podrobnou diskusiou v príslušných výboroch a za najdôležitejšie v ňom považujem umožniť sociálnym podnikom, aby v tejto krízovej situácii mohli svoje povinnosti plniť aj elektronicky bez použitia zaručeného elektronického podpisu, čo značne zjednoduší plnenie ich povinností po dobu mimoriadnej situácie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.4.2020 o 10:18 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:19

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky, výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z. (tlač 63).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 77 z 20. apríla 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona (tlač 63) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy.
Gestorský návrh, pardon (rečníčka si odkašľala), gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 a 2 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 23 z 21. apríla 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.4.2020 o 10:19 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:22

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, najdôležitejšími časťami tohto zákona sú tri veci: Odpustenie odvodov pre subjekty, ktoré boli z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva zavreté a boli zavreté aspoň 15 dní v apríli, tak týmto subjektom budú odlož; budú odpustené odvody za zamestnávateľa.
Druhou zložkou tohto zákona je, že pokiaľ bol niekto dlžníkom Sociálnej poisťovne a požiadal o splátkový kalendár a má ho platne uzavretý, nebude to prekážkou na to, aby mohol žiadať o podporu na udržanie pracovných miest.
Treťou dôležitou zložkou tohto zákona je, že ak niekto nevládal z dôvodu mimoriadnej situácie a rozhodnutia hlavného hygienika o uzavretí prevádzok zaplatiť už februárové odvody splatné v marci, opäť to nebude považované za prekážku, aby mohol žiadať o pomoc na podporu a udržanie pracovných miest.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.4.2020 o 10:22 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:23

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 65).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 78 z 20. apríla 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona (tlač 65) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva jeden doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schváleného doplňujúceho návrhu schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 24 z 21. apríla 2020. Týmto uznesením sa výbor, ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.4.2020 o 10:23 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:25

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán minister, pani poslankyne, poslanci, dovoľte mi predložiť pozmeňujúci návrh, ktorým, ktorý najskôr odôvodním: Týmto návrhom sa zlepšuje a podporuje zamestnanosť u tých občanov, ktorí stratili zamestnanie v dôsledku negatívnych dopadov opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 a ktorým bol počas tohto predchádzajúceho zamestnania poskytnutý príspevok na dochádzku za prácou. Ide o prípady, kedy občania prišli o zamestnanie počas poskytovania predmetného príspevku, avšak nemohol im byť poskytnutý v plnej možnej miere.
Teraz pristúpim k pre, doslovnému prečítaniu pozmeňujúceho návrhu.
V čl. II v bode 3 sa doterajší text § 77an (pozn. red.: správne malo byť "72 an") označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Ak zamestnanec, ktorému bol bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 poskytovaný príspevok na dochádzku za prácou podľa § 53 a ktorý bol následne vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu uvedeného v § 36 ods. 1 písm. a) najneskôr do uplynutia jedného roka vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie, písomne požiada o poskytnutie tohto príspevku najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do nového zamestnania, v poskytovaní tohto príspevku sa teda pokračuje počas obdobia zostávajúceho do uplynutia pôvodného obdobia poskytovania príspevku."
Ďakujem, pán predseda, skončila som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.4.2020 o 10:25 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:28

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Pán predseda, vážené dámy a páni, chcel by som vás len informovať, že pozmeňujúci návrh pani poslankyne Hatrákovej bol podrobne prediskutovaný na sociálnom výbore a keďže tam bola nutná iba nejaká drobná legislatívna úprava, tak z toho dôvodu vlastne bol predložený až dnes, čiže vás chcem poprosiť o jeho podporu, je to odkonzultované a konsenzuálne podporené, aspoň takú mám o tom vedomosť ja.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.4.2020 o 10:28 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:29

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti ministerstva dopravy v druhom čítaní.
Cieľom predmetného návrhu zákona je vhodným spôsobom znížiť riziko ohrozenia verejného zdravia a zmierniť negatívne dopady na oblasti cestnej, železničnej, vodnej a leteckej dopravy, výstavby, bytovej politiky a cestovného ruchu.
Návrh zákona bol 21. apríla prerokovaný vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, na Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. S pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v spoločnej správe (55a) v bodoch 1 až 6 odporúčame súhlasiť.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu pri prerokovávaní predloženého vládneho návrhu zákona a o jeho schválenie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.4.2020 o 10:29 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:30

Ľuboš Krajčír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 55) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 79 z 20. apríla 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 22 z 21. apríla 2020, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 13 z 21. apríla 2020 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 8 z 21. apríla 2020. Z unesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva šesť pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať v bodoch 1 až 6 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 55) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 18 z 22. apríla 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrh podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.4.2020 o 10:30 hod.

PhDr.

Ľuboš Krajčír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:33

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dva články z tohto návrhu zákona, teda novely dvoch zákonov sa dotýkajú konaní, ktoré majú dosah na pomerne široký obsah, teda do, široké množstvo ľudí, a teda konkrétne ide o stavebný zákon a zákon, zákon o vyvlastňovaní. V týchto konaniach existuje aj možnosť ústnych pojednávaní, teda, teda že účastníci konania sa nielen oboznamujú s obsahom konania tým, že idú nazrieť do spisu alebo si vyžiadajú nejaké informácie, alebo písomne zašlú pripomienky, ale môžu, môžu priamo sa zúčastniť na mieste. Vysvetliť si to s, buď so stavebným, alebo vyvlastňovacím orgánom, pýtať sa, prípadne diskutovať s inými účastníkmi, účastníkmi konania. V stavebnom konaní alebo teda v územnom konaní býva ústne pojednávanie obvykle spojené aj s prehliadkou, prehliadkou miesta, kde sa má stavba realizovať, v prípade, v prípade vyvlastňovacieho konania ide iba o ústne prejednanie, prejednanie veci.
Teraz ministerstvo prišlo s návrhom, aby sa ústne pojednávania konali iba v nevyhnutnej miere. Tento návrh je úplne logický, lebo snažíme sa obmedziť fyzické kontakty medzi ľuďmi, medzi, medzi ľuďmi v situáciách, keď nie je nevyhnutný kontakt, tak, tak vo všetkých možných zákonoch posúvame lehoty, stanovujeme, že nie je mož; nie je nevyhnutné taký typ aktivity robiť, ktoré, ktorý vyžaduje fyzický kontakt, samozrejme, že ak to nemá nejaké neprimerané vážne dôsledky. V tomto prípade, pokiaľ ide o účastníkov konania, tak takéto opatrenie by mohlo mať aj vážne následky, a teda najmä pokiaľ ide o vyvlastňovací zákon, pretože tam sa rozhoduje nielen o nejakých formálnych procesných právach účastníkov konania, ale tam sa rozhoduje priamo o vlastníctve tých osôb, o vlastníctve nejakého pozemku alebo stavby, ktorého majú byť vo vyvlastňovacom konaní v nejakom verejnom záujme na základe zákona za primeranú náhradu – teda tak ako to predpokladá ústava – zbavení, ale mali by mať možnosť, možnosť brániť sa a uplatňovať svoje práva. Jednou z tých možností je práve, práve ústne pojednávanie, kde sa môžu dozvedieť viac, kde si to môžu, môžu, môžu vydiskutovať.
Je ale pravda, že nie všetci účastníci konania uplatňujú toto svoje právo, a teda podľa mojich informácií sa často stáva, že prebehne nejaké vyvlastňovacie konanie a nepríde tam nikto, čiže to pre, predstavuje záťaž pre pracovníkov príslušných úradov, že povedzme musia cestovať niekam bez toho, aby, aby to malo reálny efekt. Preto by som chcel predložiť pozmeňujúcim ná; pozmeňujúci návrh, ktorým by som doplnil to vládne ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že ústne pojednávanie v, vo vyvlastňovacom konaní sa koná iba v nevyhnutnej miere, o ustanovenie, že ale, že bude sa konať aj v prípade, že na uskutočnení ústneho pojednávania bude trvať niektorý z účastníkov konania.
Tá situácia v stavebnom zákone a vo vyvlastňovacom zákone je rozličná; ja som pôvodne uvažoval, že by som navrhol podobné ustanovenie aj do stavebného zákona. Rozdiel, základný rozdiel je ale v tom, že v zákone o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva je ústne pojednávanie povinné, zo zákona povinné, a teraz ideme týmto zákonom dať v podstate výnimku, že to, že to konanie nebude musieť byť povinné. Tak tým pozmeňujúcim návrhom, ktorý, ktorý chcem predložiť aj spolu s pánmi poslancami Milanom Vetrákom, Jurajom Šeligom a Radovanom Kazdom, chceme doplniť, že v prípade, že, že si niektorý z účastníkov konania požiada o to a bude trvať na tom, že sa má uskutočniť aj ústne pojednávanie, tak sa to ústne pojednávanie uskutoční.
V konaniach podľa stavebného zákona je tá situácia trochu odlišná, pretože tam už dnes môže stavebný úrad upustiť od ústneho pojednávania a od miestnej obhliadky v situácii, keď sú mu známe pomery v území, a teda domnieva sa, že nie je nevyhnutné ústne pojednávanie. Čiže ani dnes v zásade, aj keby sme ten zákon, zákon nemenili, nemá stavebný úrad zásadné prekážky, aby, aby upustil od ústneho pojednávania tým, že tam dá, doplníme do zákona, že sa má konať iba v nevyhnutnej miere, tak v podstate iba nejako pritvrdíme tú možnosť alebo, alebo legitimizujeme, ak sa bude upúšťať, upúšťať od ústnych pojednávaní.
Ja si dovolím vyjadriť názor, že stavebné úrady v tých situáciách a v tých konaniach, ktoré sú predmetom nejakého širšieho záujmu verejnosti alebo kde je dôležité prebrať, prebrať detaily na nejakom rokovaní, tak nebudú vždy upúšťať od ústneho pojednávania a že budú, budú postupovať tak, aby, aby túto možnosť uplatňovali aj naďalej primerane a prihliadali aj na oprávnené záujmy účastníkov konania. Ale teda vo vzťahu, vo vzťahu k vyvlastňovaciemu zákonu aby sme ošetrili to, že dnes má byť povinné po tom, čo schválime túto novelu, ak sa to bude mať konať, ústne pojednávanie iba v nevyhnutnej miere, tak v podstate chceme tam doplniť možnosť, že keď si účastníci, účastníci požiadajú, tak sa bude konať ústne pojednávanie, pretože je to zásah do práv, do práv účastníkov, do práv vlastníckych.
A samozrejme, že aj do týchto práv možno zasahovať v nejakom verejnom záujme, čo v tomto prípade predstavuje ochrana zdravia, ale ten zásah by mal byť primeraný a urobený len v nevyhnutnej miere. A myslíme si, že ak bude táto zmena schválená, tak pôjde o primeraný zásah a zásah, ktorý bude iba v nevyhnutnej miere, lebo dá aj účastníkom konania právo trvať na tom, aby sa ústne pojednávanie uskutočnilo.
To by v praxi malo znamenať, že vyvlastňovací orgán, správny orgán v takejto situácii informuje účastníkov konania o tom, že má v úmysle neuskutočniť ústne pojednávanie, lebo naďalej môže z vlastnej vôle uskutočniť ústne pojednávanie, keď sa mu to zdá dôležité, ale využije možnosť, ktorú mu dnes zrejme schválený zákon dá, aby ho neuskutočnil. A zároveň s tou informáciou, že má v úmysle upustiť od ústneho pojednávania, informuje účastníkov konania predpísaným spôsobom, že majú možnosť voči tomu namietať a keď budú namietať, tak sa to ústne pojednávanie uskutoční, resp. môžu povedať, že na tom, že na tom trvajú, aby bolo ústne pojednávanie.
A samozrejme, že informuje ich aj o spôsobe, akým to majú urobiť, teda či majú niekde poslať list, alebo, alebo e-mail na nejakú konkrétnu e-mailovú adresu a v akej lehote to majú urobiť, aby to mohli efektívne, efektívne urobiť. A samozrejme, že ich poučí o tom, že ak v tej lehote to predpísaným spôsobom neurobia, tak prebehne konanie, vyvlastňovacie konanie, v tomto prípade bez ústneho pojednávania.
O tomto návrhu sme hovorili na pôde ústavnoprávneho výboru. Je, myslím, na ňom zhoda v rámci poslaneckých klubov vládnej koalície, a teda prerokovaný pozmeňujúci návrh je aj s ministerstvom, takže ja si ho na záver dovolím už iba prečítať a požiadať vás o jeho podporu.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, Milana Vetráka, Juraja Šeligu a Radovana Kazdu k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 55).
V čl. XIII v § 19a písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo v prípade, že na uskutočnení ústneho pojednávania trvá niektorý z účastníkov konania,".
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.4.2020 o 10:33 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:43

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem pekne, pán predseda. Ja nadviažem na to, čo povedal, samozrejme, pán poslanec Dostál, len to tak v krátkosti možno poviem. Posilňujeme postavenie účastníka konania pri tak citlivej veci, ako je vyvlastňovacie konanie. Ja som veľmi rád, že pán minister a jeho kolegovia z ministerstva súhlasili a promptne na toto zareagovali, lebo napriek tomu, že tu je koronavírus a koronakríza, myslím si, že ten zásah pri vyvlastňovacom konaní je tak veľký, že účastníci konania, ak si to prajú, sú si vedomí rizík, ktoré súvisia s koronavírusom, tak by mali mať možnosť fyzického ústneho prejednania.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.4.2020 o 10:43 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video