6. schôdza

20.4.2020 - 30.4.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

20.4.2020 o 14:49 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:49

Ján Mičovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vám stručne priblížil (zaznievanie gongu) dôvod skráteného konania a prijatia tohto zákona. Jedná sa o zákon o pozemkových spoločenstvách, ktorými sa riadi činnosť týchto dôležitých malých, ale pre našu krajinu významných spoločenstiev, ktoré spravujú (zaznievanie gongu) množstvo lesných aj poľnohospodárskych pozemkov, a je ich okolo 2 900 takýchto subjektov. A príčina, prečo predstupujem pred vás s týmto návrhom, je tá, že práve tento zákon ukladá pozemkovým spoločenstvám povinnosť prerokovať účtovnú uzávierku za minulý rok do šiestich mesiacov od jeho skončenia, teda do 30. júna nasledujúceho roka.
Vzhľadom na to, že žijeme v mimoriadnej situácii, ktorá nám obmedzuje niektoré konania v záujme zdravia obyvateľov, a medzi tieto významné obmedzenia patrí aj obmedzenie stretávania sa väčšieho počtu ľudí. A keďže valné zhromaždenie je zhromaždenie všetkých oprávnených vlastníkov, ktorí majú podiel v jednotlivých pozemkových spoločenstvách, tak je úplne zjavné, že v takomto prípade by došlo ku konaniu, ktoré nie je zlučiteľné so zdravotnou situáciou na Slovensku, resp. ktoré nie je zlučiteľné s našou snahou znížiť zdravotné postihnutie obyvateľstva z titulu vírusového ochorenia na minimum.
A preto podstatou tohto zákona je, alebo teda tejto novely zákona o pozemkových spoločenstvách je to, aby účtovnú uzávierku neschvaľovalo mnohopočetné, niekedy aj viac ako sto početné alebo niekoľko sto početné valné zhromaždenie jednotlivých vlastníkov podielov, ale aby táto kompetencia prešla na výbor, ktorý má niekoľko členov. Toto je podstata tohto návrhu a teda keď teraz pred vami predstupujem s požiadavkou, aby bolo odsúhlasené skrátené legislatívne konanie, tak teda uvádzam, že príčinou tohto skráteného konania a jeho cieľom je to, aby sme nestratili termín a aby bolo možné tento zákon prijať tak, aby na jednej strane sa neporušila zákonná povinnosť vlastníkov podielov a pozemkových spoločenstiev a na druhej strane aby sa teda nenarušila bezpečnosť a zdravotná situácia účastníkov tohto konania, resp. spolumajiteľov. Takže kvôli tomu je potrebné vás požiadať, aby ste odsúhlasili prijatie tohto zákona v skrátenom konaní.
Ďakujem za pozornosť, skončil som, pán podpredseda.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.4.2020 o 14:49 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:52

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 55 zo 16. apríla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, tlač 56, na prerokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady o tomto návrhu.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 4. schôdzi a uznesením č. 8 zo dňa 20. apríla 2020 odporučil Národnej rade schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.4.2020 o 14:52 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:54

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predsedajúci, dovoľujem si predložiť návrh na skrátené legislatívne konanie v súvislosti s dočasnou ochranou podnikateľov. Je to vlastne zmena zákona, ktorý sme tu už mali ako prvý v balíčku ochranných opatrení z oblasti justície. Dôvody v skrátenom legislatívnom konaní, ja myslím, že sú zrejmé. Súvisia s pandémiou. Ak by sme túto dočasnú ochranu podnikateľom, čo je predmetom obsahu vládneho návrhu zákona, poskytli v riadnom procese, tak by to nemalo žiaden zmysel. To znamená, že tá, tá ochrana má naozaj zmysel, ak tá ochrana príde v krátkom čase, vlastne hneď. Preto je to návrh na skrátené legislatívne konanie. Tie dôvody máme na to, že sú, že sú splnené tými dôvodmi, je ohrozenie základných ľudských práv, hroziaca škoda. S tým, že sú to podnikatelia, ktorí by proste stratili možnosť úplne podnikať. Tá škoda je vlastne prepojená so škodou voči spoločnosti. Základné ľudské práva a slobody, tie sa tu vlastne prelínajú v tom, že podnikatelia, súvisí s tým ich vlastnícke právo, stratili by možnosť prevádzkovať toto podnikanie a súvisí to aj s ochranou života a zdravia, keďže to súvisí priamo s pandémiou.
Takže toľko ja by som povedala k základným dôvodom pre samotný vládny návrh zákona. Predmetom tohto návrhu zákona sú opatrenia, ktoré súvisia s tým, aby nám podnikatelia neupadli do konkurzu. Sú tu vlastne v tom vytvorené ochranné doby, ochrana v súvislosti s exekúciou. Ja si myslím že toľko v stručnosti pre samotný tento vládny návrh, ktorý súvisí s procesom. Takže k hĺbke, samozrejme, bude diskusia o samotnom vládnom návrhu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.4.2020 o 14:54 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:56

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia. Predseda Národnej rady rozhodnutím zo 17. apríla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom vládnom návrhu zákona (tlač 58) na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu. Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 8. schôdzi, ktorá sa uskutočnila dnes uznesením č. 15 z 20. apríla odporúčal Národnej rade návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona schváliť.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.4.2020 o 14:56 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:58

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dámy a páni. Tak ako sme sa tu stretli pred pár týždňami, kedy sme prinášali lex korona, zákon ohľadom regionálneho školstva, tak sme tu teraz presne s takými istými návrhmi a novelou a opatreniami ohľadom vysokého školstva. Trvalo nám to o trošku dlhšie. A to z toho dôvodu, že všetky tieto návrhy sme potrebovali mať odkomunikované aj s rektorskou, Slovenskou rektorskou konferenciou, s Radou mládeže aj so študentskou radou, lebo sme chceli priniesť naozaj komplexný návrh, ktorý by riešil celú túto situáciu.
Musíme ho predkladať v skrátenom legislatívnom konaní, pretože potrebujeme riešiť veci, ako sú štátne skúšky, ako sú všetky ostatné skúšky, ktoré sa týkajú hlavne vysokých škôl. Viete, že tieto termíny nás už naozaj tlačia. Z toho dôvodu je to v skrátenom legislatívnom konaní.
Ja okrem toho, že sme iniciovali také medzirezortné pripomienkové konanie so všetkými profesnými organizáciami, aby sa k tomu vyjadrili, aby sme naozaj vedeli nejakým spôsobom vyriešiť všetky ich problémy, tak sme ešte zaslali tento materiál aj ostatným ministerstvám, ktoré nám pripomienkovali tento návrh zákona tak, že by mal byť po všetkých stránkach pripravený, možno iba informačne, že ktoré veci sú tam, lebo však budeme v prvom čítaní, následne aj v druhom čítaní o tom asi diskutovať. Sú to všetky veci, ako umožňujeme vysokým školám rokovať videokonferenčne, umožňujeme potrebnú účasť verejnosti na rokovaní akademického senátu, upravujeme prezenčnú časť skúšok, ktorá teraz sa vyučuje dištančne, umožňujeme v podstate rektorovi v krízových situáciách predlžovať aj vzdelávanie. Lebo viete, že keď aj raz bolo predĺžené to vzdelávanie, teraz môžu spadnúť presne do tohto istého termínu a už by nemuseli ukončiť svoje štúdium.
Toto sú všetko náležitosti, ktoré potrebujeme riešiť hneď. Vysoké školy na to reálne čakajú, takže vás poprosím o podporu tohto návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.4.2020 o 14:58 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:00

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte aby som predniesol informácie, informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 60).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím zo 17. apríla 2020 č. 57 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu predmetného zákona (tlač 60) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 4. schôdzi a uznesením z 20. apríla 2020 č. 7 odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 60).
Skončil som, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.4.2020 o 15:00 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:03

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, tak ako vlastne aj moji kolegovia predo mnou, ten istý dôvod. Tentokrát sa jedná o novelizáciu vlastne toho lex korona z dielne ministerstva financií, ktorý sme tu už mali dvakrát. Dopĺňame ďalšie opatrenia, ktoré sú nevyhnutné práve v súvislosti s koronou, o ktorých rád s vami porozprávam v prvom čítaní. Prosím vás o podporu tohto skráteného legislatívneho konania, aby sme tieto opatrenia mohli čo najskôr zrealizovať, pretože sa to týka aj ľudských životov. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.4.2020 o 15:03 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:03

Anna Mierna
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 65 zo 17. apríla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (tlač 66), na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 8. schôdzi dňa 20. apríla 2020 a prijal uznesenie č. 14, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (tlač 67) v skrátenom legislatívnom konaní na 6. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predseda, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.4.2020 o 15:03 hod.

Ing.

Anna Mierna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:26

Robert Fico
Skontrolovaný text
Pán podpredseda, iba otázka, budeme hlasovať spoločne o tých prvých čítaniach? Spoločne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.4.2020 o 15:26 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:28

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, chcel by som stručne uviesť ktoré zmeny v tomto zlúčenom návrhu zákona, ktorý pozostáva z viacerých častí, chceme upraviť. Budem hovoriť príklady, na všetky otázky som potom pripravený podrobnejšie zopakovať, zodpovedať. Ale ideme v zásade zmäkčiť tvrdosť zákona, ktorá sa prejavuje v tomto krízovom období, aby napríklad nezanikli niektoré priznané dávky a príspevky, ktoré z objektívnych dôvodov nemožno preskúmať v tejto situácii, napríklad fyzickým preverením na mieste. Chceme zmeniť postupy ústredia a úradov, aby nebola potrebná posudková činnosť niektorých prípadov za fyzickej prítomnosti osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Chceme upraviť výkon lekárskej posudkovej činnosti, aby posudkový lekár vychádzal, pokiaľ sa dá, len z listinných dôkazov.
Ďalej chceme posunúť lehoty stanovené zákonom tak, aby v prípade ak niektorá lehota uplynie, bola posunutá až po skončení mimoriadnej situácie.
Po ďalšie, chceme pomôcť 280 plnoletým, ktorí vlastne skončili ten vek, kedy môžu ešte bývať v zariadeniach centier pre deti a rodinu a už prekročili ten vek, ale teraz si nebudú vedieť nájsť nové bývanie, aby tam mohli zostať až do skončenia mimoriadnej situácie. Chceme obmedziť dočasne skupinové formy práce, ktoré sú v niektorých zariadeniach potrebné na to, aby mohli čerpať finančné prostriedky. Teraz logicky to od nich nechceme vyžadovať.
Po ďalšie, chceme upraviť podmienky pri poskytovaní niektorých práv a povinností, napríklad personálny normatív, čo je nemožné splniť v zariadeniach sociálnych služieb v prípade nariadenej karantény, izolácií, čerpania OČR u zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby. Samozrejme, že nechceme, aby tieto zariadenia prišli o príspevky.
Ďalej, aby som uviedol len niektoré príklady, chceme dočasne upraviť kvalifikačné kritériá na, potrebné pre vykonávanie činnosti v oblasti sociálnych služieb. Napríklad je nutné niekedy presunúť zo zariadenia do zariadenia pracovníkov týchto zariadení sociálnych služieb a nebude ich možné teraz preškoliť akože úplne na 100 % aj s nejakou, zjednodušene to poviem, pečiatkou, tak aby toto nebolo na prekážku, aby mohli pomáhať v inom zariadení.
A potom ja za osobne dôležité považujem to, že my už sme zriadili na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny tzv. SOS dávku. Existuje humanitárny fond, z ktorého už dodnes bolo možné vyplácať v mimoriadnych situáciách pomoc aj fyzickým osobám, ale tá pomoc bola obmedzená limitom 800 eur. Ale môže sa nám stať a určite sa aj stane, že niektoré takéto osoby v mimoriadnej situácii budeme chcieť 300 eurami pomôcť 3 mesiace po sebe, aby sa to dalo upraviť nariadením vlády a mohli sme tú pomoc predĺžiť, aj keď prekročí tých 800 eur, čo bolo dodnes maximum.
To sú také najzákladnejšie veci, ktoré týmto zákonom chceme vyriešiť. Ďakujem vám za podporu tohto zákona. Ak budú otázky, rád ich zodpoviem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.4.2020 o 15:28 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video