88. schôdza

14.3.2023 - 31.3.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

21.3.2023 o 18:25 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 18:11

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Poprosím poslancov, teda chcel by som poprosiť o podporu tohto zákona. Je to veľmi drobná zmena, ktorá ale pomôže veľkému množstvu ľudí, ktorí v podstate súdne spory vyhrali. Musím pripomenúť, ja som to tam síce spomínal, ale ešte raz poviem, že my sme to, my sme to už pred rokom 2015 v zákone mali zakotvené. Vtedy sa malo rozhodnúť do 30 dní. Teraz v tomto návrhu zákona je do 60 dní, tak si myslím, že je tam dostatočná lehota na to, aby ak človek vyhrá súdny spor, aby bolo toto uznesenie aj vykonané, teda napísané.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.3.2023 o 18:11 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:13

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Tento návrh zákona je v podstate, je o tom, my sme schválili v novembri minulého roka zákon o vdovách a vdovcoch a tento zákon je v podstate to isté, ale týka sa to vdov a vdovcov po výsluhových dôchodcoch. To znamená, zákon má za cieľ len zrovnoprávniť tieto dve skupiny obyvateľstva, lebo vdovy a vdovci sú v sociálnom zákone a toto je zákon o vojakoch a príslušníkoch ozbrojených síl a tak ďalej. Si myslím, že tiež je na mieste, aby aj títo občania mali rovnaké práva, ako majú občania v sociálnom poistení.
Zákon ustanovuje podmienky, po splnení ktorých má vdova po policajtovi alebo vojakovi nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku. Podľa doterajšej právnej úpravy má nárok počas jedného roka po úmrtí manžela a po uplynutí tohto obdobia iba v zákonom určených prípadoch. Sú to prípady, ak sa stará o nezaopatrené dieťa, je invalidná, dovŕšila vek rozhodný pre nárok na starobný dôchodok, vychovala aspoň tri nezaopatrené deti alebo dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve nezaopatrené deti, alebo manželstvo vdovy so zomretým policajtom alebo profesionálnym vojakom trvalo počas služobného pomeru zomretého policajta alebo profesionálneho vojaka najmenej pätnásť rokov, alebo k úmrtiu manžela došlo v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania.
Právna úprava teda zakotvuje určené zvýhodnenie pre vdovy a vdovcov, ktorí vychovali dve deti, a ešte výraznejšie zvýhodnenie pre vdovy a vdovcov, ktorí vychovali tri deti a viac detí. Právna úprava však nezakotvuje žiadne zvýhodnenie pre vdovy, ktoré vychovali jedno dieťa, oproti tým, ktoré nevychovali žiadne dieťa. Navrhovaná právna úprava počas... počíta s ponechaním zvýhodnenia v prípade vychovania dvoch detí, ako aj zvýhodnenia v prípade vychovaných aspoň troch detí, avšak dopĺňa aj zvýhodnenie pre vdovy a vdovcov, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa. V takýchto prípadoch by nárok na vdovský a analogicky na vdovecký vznikol dovŕšením veku 57 rokov.
K obdobnej zmene právnej úpravy už došlo vo vzťahu k vyplácaniu vdovských/vdoveckého dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení. To som spomínal. Navrhovaná zmena by teda priniesla rovnaké zvýhodnenie aj pre vdovy a vdovcov, ktorí poberajú vdovský výsluhový dôchodok.
Rovnako poisteným navrhujem, aby sa predĺžilo vyplácanie vdovského výsluhového dôchodku z obdobia jedného roka po úmrtí manžela na dva roky od úmrtia manžela, manželky.
Tým chcem povedať, že ten návrh zákona, ktorý prešiel v novembri, zmenil dve veci. Zmenil to, že aj vdova alebo vdovec, ktorý vychoval jedno dieťa, má nárok na vdovský dôchodok v 57. roku života a zároveň po smrti manžela sa predĺžila lehota z jedného roka na dva. Takže celý tento návrh zákona má len zrovnoprávniť to, čo tu už bolo v novembri schválené.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.3.2023 o 18:13 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:16

Marcel Mihalik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona (tlač 1368). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

21.3.2023 o 18:16 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:18

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Možno tu vzniknú nejaké otázky, čo sa týka rozpočtu a dopadu na verejné financie. Ja som pred podaním tohto návrhu zákona informoval ministra vnútra aj ministra obrany. Minister obrany mi hneď povedal, že on v rozpočte peniaze na tento zákon má. Nie je to taký veľký dopad. Čo sa týka ministra vnútra, tam sú tiež pozitívne informácie. Ešte sa to týka nejakých takých drobných inštitúcií, ktoré majú tiež výsluhové dôchodky. Zatiaľ je prísľub, že nie je to taký veľký dopad na štátny rozpočet, ale je tam viacej pozitív ako negatív, tak vyzerá, že ten zákon by bol úspešný. A teda prosím aj vás poslancov, aj z opozície, aj z koalície, o podporu tohto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.3.2023 o 18:18 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:20

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, zmena zákona o zdravotnej starostlivosti alebo, inak povedané, tlkot srdca. Zmenou zákona by bola zabezpečená povinnosť lekára umožniť matke oboznámiť sa pri vyšetrení so zdravotným stavom svojho dieťaťa tak, aby videla jeho obrazový záznam zo sonografie a v prípade, že je to možné, aby mohla počuť aj tlkot srdca dieťaťa.
Zakotvila by sa povinnosť, aby bol matke, ktorá žiada umelý potrat, spolu s písomnými informáciami o umelom potrate bezplatne poskytnutý aj výtlačok záznamu zo sonografického vyšetrenia, teda vyobrazenie jej dieťaťa. Prijatím návrhu zmeny zákona by sa zabezpečilo, aby matka pred tak vážnym a nezvratným rozhodnutím, ako je umelé prerušenie tehotenstva, mala k dispozícii presné informácie o vývoji jej dieťaťa a mohla sa tak rozhodnúť na základe skutočných faktov a všetkých dostupných informácií.
Navrhovaná zmena žiadnym spôsobom neobmedzuje prístup k potratom. Prináša ženám iba viac informácií k rozhodnutiu sa.
Zároveň navrhujem zákaz reklamy na umelé prerušenie tehotenstva. Prakticky celá spoločnosť vrátane podporovateľov potratov sa zhoduje, že potraty nie sú želané riešenie náročných životných situácií. Preto je maximálne nemorálne, aby spoločnosti, ktoré z potratov profitujú, mali možnosť uskutočňovať reklamu na takéto ich služby vrátane lákania cudziniek na podporovanie potratov na Slovensku.
Takže ešte raz poprosím poslancov o podporu tohto zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.3.2023 o 18:20 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:22

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Je to tlač 1370.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.3.2023 o 18:22 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:24

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Vážení páni poslanci, pani poslankyne, veľmi pekne vás poprosím o podporu tohto zákona. To, čo som chcel povedať v rozprave, som povedal v úvodnom slove, takže vás poprosím iba o podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.3.2023 o 18:24 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:25

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Dámy a páni, tento návrh zákona, ako aj ten druhý sa môžu javiť, že sú v podstate podobné, že riešia ten istý problém, ale tento návrh zákona sa týka vodičov a prevádzkovateľov vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3 500 kg. O čo ide?
Na Slovensku je taká anomália, že keď poruší v podstate alebo urobí nejaký delikt prevádzkovateľ takéhoto, takéhoto vozidla, je možné, že je sankcionovaný niekoľkonásobne. Hej, to znamená, že za tú istú, ako keby to isté pochybenie môže dostať niekoľko pokút. Dokonca tie pokuty sú nepriamo úmerne zosynchronizované, pretože napríklad existuje rozdiel sankcií medzi zákonom o výbere mýta a zákonom o diaľničnej známke a v tej istej identickej veci, kedy príde k porušeniu povinnosti, je táto sankcia upravená dvojkoľajne. Napríklad sankcie v prípade vodiča v dikcii zákona o výbere mýta sú oproti zákonu o diaľničnej známke o 250 % vyššie v porovnaní teda maximálnych sadzieb pokút. Takže toto, toto je jedna vec, ktorú upravujeme v tomto zákone, aby jednoducho tá harmonizácia bola rovnaká, pretože to je úplne nelogické, je to ťažko vymáhateľné a navyše tie pokuty, tie pokuty sú v porovnaní s okolitými štátmi niekoľkonásobne vyššie. To znamená, my likvidujeme v podstate na slovenských diaľniciach prevá... poskytovateľov vlastne týchto služieb.
Druhá vec, ktorá, kde je v podstate problém, diferencuje sa výška sankcií medzi prevádzkovateľom vozidla a správcom, pretože nie je správne ani vyrovnané, aby výška pokuty v prípade týchto subjektov bola identická, nakoľko ich postavenie je zjavne odlišné. Tomu zodpovedá aj miera zavinenia a závažnosti skutkov. Výška sankcie v prípade prevádzkovateľa vozidla v dikcii zákona o výbere mýta je až v maximálnej výške 10-tisíc eur vyššie v porovnaní maximálnych sadzieb pokút, v dikcii zákona o diaľničnej známke je to 500 euro.
No a tretí bod rieši, aby navrhovanou zmenou sa rozširuje obdobie jedného kalendárneho dňa. Veľmi dobre viete, že v podstate na slovenských diaľniciach je možné iba do jedného dňa od ich použitia ako keby, teda v ten daný deň uhradiť ten poplatok, inak nastavuje... sankcia. A striktné zameranie sa na obdobie jedného kalendárneho dňa je veľmi oklieštené a nevhodné ustanovenie a správne orgány často viacnásobne sankcionujú prevádzkovateľov vozidiel za porušenie jednej a tej istej povinnosti.
Posledná vec, ktorou, ktorú meníme. Navrhovaná zmena v § 28 ods. 11 sa rozširuje obdobie jedného kalendárneho dňa. To už v podstate som vysvetlil. Takže poprosím o podporu.
Vzhľadom na to, že ide o relatívne komplexnú vec, tak navrhujem účinnosť zákona, aby bola od 1. mája 2023. Opakujem ešte raz, tento zákon je potrebné zosumarizovať ad jedna s tými sankciami, ktoré sú v okolitých štátoch, nie je najmenší dôvod, aby sme, aby sme v tomto opäť boli pápežskejší ako pápež. Druhá vec, je absolútne neprípustné, aby, a je to nelogické, je to v rozpore so základnou logikou sankcionovania, ktoré nielen má za úlohu represiu a vyberať peniaze, ale aj to, aby proste vychádzala z toho, že niekto ak poruší možno nejakú, nejakú normu, tak to primárne nemusí robiť cielene, ale robí to možno nedopatrením a štát by sa mal, tak ako je to pri daňových úradoch a podobne, proste správať proklientsky a nepozerať sa na každého z pohľadu toho, že to je ako keby nejaký vyvrheľ, ktorého treba zničiť pokutami.
Takže poprosím o podporu. Je to v prospech v podstate všetkých ľudí, ktorí aj teda majú na starosti dodávanie produktov do obchodov a tak ďalej. Jednoducho je to, je to dôležitá vec, ktorá by mala sa uskutočňovať v takom predvídateľnom prostredí a nie aby bola výsledkom nejakej veľkej represie. Takže ja už nevystúpim v rozprave, ale, samozrejme, otváram ju potom.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.3.2023 o 18:25 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:30

Magdaléna Sulanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Tarabu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1497). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Po prvé konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.3.2023 o 18:30 hod.

Ing.

Magdaléna Sulanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:33

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dámy a páni, každý, kto z vás používa diaľnicu, tak vie, že na Slovensku máme v podstate elektrický, elektronický systém. Používanie slovenských diaľnic sa nedá bez toho, aby systém nezaznamenal, či máte, alebo nemáte zaplatenú diaľničnú známku. A práve z tohoto základného princípu je teda jasné, že máte stopercentnú pravdepodobnosť, že keď prídete na slovenskú diaľnicu a nemáte zaplatenú diaľničnú známku, tak ten systém vás identifikuje a zaznamená, že išli ste tam načierno. Je to úplne niečo iné, ako keď niekto ide načierno do električky alebo do mestskej hromadnej dopravy, pretože tam ten revízor môže a nemusí byť a práve preto, že s veľkou pravdepodobnosťou sa nedá každý čierny pasažier – na rozdiel od používania diaľnic – v tej mestskej hromadnej doprave identifikovať, tak sa uplatňuje vlastne taký systém nejakej ostražitosti alebo odpudenia, aby sa to zneužívalo, že práve tá skutočnosť, že v každom prostriedku hromadnej dopravy nevie byť revízor, tak sa dávajú vysoké pokuty. Pretože nie je ekonomické teda mať revízora v každej jednej električke, v každom jednom autobuse, tak sa v podstate tí užívatelia odrádzajú používaním hromadnej dopravy načierno tým, že ak si nezakúpia lístok a budú pri tom chytení, tak dostanú vysokú pokutu.
Lenže slovenské diaľnice fungujú úplne inak. Tam, keď ich použijete, tak ste identifikovaný. Takže nedáva žiaden ekonomický zmysel, žiadne racionálne konanie, aby niekto sa chodil voziť po slovenských diaľniciach a nemal zaplatenú diaľničnú známku, pretože na Slovensku diaľničná známka je, má hodnotu 50 euro na celý rok, ale hodnota diaľničnej známky v prípade pokút je viac ako 150 euro za použitie počas jedného dňa. A keď to v podstate opakujete pravidelne každý mesiac, lebo na to zabudnete alebo to neviete, alebo jednoducho tým, každý vie, ako život každodenný funguje, že niekedy máte toľko starostí, že proste si to nemusíte uvedomiť, tak dostávate každý jeden mesiac opakovane túto pokutu. Toto je zderstvo, to je normálne že typ úžery. To nie je žiadna snaha niekoho odradiť od používania diaľničnej, diaľničnej siete ako keby načierno, pretože všade na Západe, v civilizovanom svete to funguje tak, že keď použijete načierno diaľnicu, tak dostanete pokutu, v ktorej už cena tej diaľničnej známky automaticky je zahrnutá. Takže keď ju povedzme použijete raz načierno a dostanete pokutu 150 euro, tak to máte za 50 euro diaľničnú známku a, dobre, 100 euro je tam, je tam v podstate pokuta.
Potom máte ešte vyspelejšie systémy, ktoré vám nedávajú žiadnu pokutu, ale vám pošlú vyslovene iba cenu tej diaľničnej známky plus nejaké poštovné a manipulačné poplatky, teda aby sa to nedalo brať teda, že dobre, nebudeme si vôbec kupovať diaľničné známky, ale ten systém, ak normálne funguje, tak vás zachytí a dôjde vám jednoducho tak či tak cena tej diaľničnej známky do pošty a zaplatí sa to. V poriadku, ak by sme si povedali, že budeme prísnejší, že necháme ľuďom ako keby trojnásobok pokuty za použitie diaľnice, myslím si, že to je úplne dostatočná represia, a nevidím najmenší dôvod, aby v tej pokute nebola aj cena diaľničnej známky. Opakujem práve preto, že logika toho, prečo sa používa diaľnica načierno na Slovensku, je s najväčšou pravdepodobnosťou nevedomosť, nepozornosť alebo niečo podobné, ale nie úmysel, pretože žiaden racionálny jedinec nebude používať diaľnicu za predpokladu, že vie, že bude dostávať trojnásobnú za to pokutu pra-vi-del-ne. Nie raz za rok, ale pravidelne, ako to použije. Takže takto sa dokážu ľudia, ja vám teda, kto neveríte, môžem poposielať maily, ktoré mi poposielali ľudia, že buď nemali prepísané autá, dostávali to na adresu, kde napríklad ešte nemali zmenený pobyt, nevedeli o tom.
Diaľničná spoločnosť má, myslím, až dva roky na to, aby vôbec sprocesovala pokutu. Sú to nehorázne čiastky, ktoré sa zdierajú z ľudí bez akejkoľvek racionality. Štát nemá sa pozerať na svojich občanov predovšetkým z pohľadu, že sú nejakí zločinci, ktorí chcú zneužívať systém, najmä ak tento systém sa zneužívať nedá. Nedá sa chodiť načierno po slovenských diaľniciach. Dá sa len zdierať ľudí, ktorí nevedome tie diaľnice použijú. Takže ak teda chceme otvoriť slovenský verejný sektor a štát svojim občanom a nepozerať sa na nich ako na nejakých vyvrheľov, ale aj práve tak ako podnikateľský sektor by mal byť ústretový, tak aj štát by mal byť dvojnásobne ústretový voči svojim daňovým poplatníkom.
Tak som prišiel s týmto návrhom zákona, aby jednoducho v prípade, že niekto má dostať pokutu, v poriadku, aby ju dostal, aby ju dostal raz, aby ju nemohol dostať 12-krát do roka, pretože sankcionovať ten istý skutok násobkami nie je, nie je žiadna represia, to je proste zderstvo. A jednoducho, aby sme, aby sme ukázali aj taký, taký citlivejší prístup k ľuďom, ktorí jednoducho na Slovensku používajú diaľnicu. Myslím si, že takto to funguje v celej civilizovanej Európe a keď diaľničná spoločnosť potrebuje dva roky na to, aby identifikovala, že niekto chodí načierno po ich diaľniciach, tak nech si napravia ten systém tak, aby, tak ako to robia na Západe, na to vedeli dôjsť v priebehu mesiaca alebo dvoch, ale aj keby na to neprišli, jednoducho tá pokuta zaplatená bude. Ale nie je najmenší dôvod, aby to boli 12-násobky v podstate behom obdobia jedného roka.
Takže ďakujem všetkým, ktorí toto podporíte.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.3.2023 o 18:33 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video