88. schôdza

14.3.2023 - 31.3.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

29.3.2023 o 10:31 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:49

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Tomáš, vidím, že tvoj návrh zákona vzbudil aj veľký záujem médií podľa účasti na balkóniku. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Valáška na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii v znení neskorších predpisov a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, tlač 1390.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.3.2023 o 9:49 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:31

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na voľbu členov Rady pre mediálne služby, tlač 1420.
Nakoľko materiál máte k dispozícii, nebudem ho čítať celý, predsedníčka Rady pre mediálne služby listom z 3. novembra 2022 oznámila predsedovi Národnej rady, že v nadväznosti na § 117 ods. 6 a v zmysle § 116 ods. 1 zákona o mediálnych službách dňa 16. februára 2023 uplynulo funkčné obdobie inžinierovi Andrejovi Zmečekovi a dňa 28. marca 2023 uplynie funkčné obdobie pánovi Pavlovi Holeštiakovi.
Výbor dostal návrhy kandidátov na doplnenie Rady, ktoré nájdete v tlači 1420. Výbor posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu členov Rady pre mediálne služby na svojej 77. schôdzi a v uznesení č. 202 z 31. januára 2023 konštatoval, že všetci kandidáti pod poradovým číslom 1 až 12 spĺňajú požadované podmienky a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými podľa § 115 zákona č. 264/2022 o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh na voľbu členov Rady, návrh na voľbu členov do Rady pre mediálne služby sa presunul z programu 83. schôdze Národnej rady do programu 88. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu výbor pre kultúru a médiá na svojej 81. schôdzi prijal uznesenie č. 202a, v ktorom pozmenil uznesenie č. 202 v bode c/1 týkajúce sa začiatku funkčného obdobia zvolených členov Rady. Výbor pre kultúru a médiá po zvážení týchto skutočností zároveň vyslovil súhlas s návrhom na voľbu členov Rady pre mediálne služby. Návrh na uznesenie Národnej rady ako aj zoznam kandidátov je v prílohe materiálu. Vážený pán predseda, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.3.2023 o 10:31 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:34

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, tlač 1431. Nakoľko materiál máte taktiež k dispozícii, nebudem ho čítať celý.
Do stanoveného termínu výbor dostal 12 návrhov na kandidátov. Za oblasť televízneho vysielania pán Milan Antol, pani Marta Gajdošíková, pani Judita Gembická, pani Michaela Matisová, pán Štefan Nižňanský, pán Zoltán Pék, pani Valéria Šulczová, pani Agáta Staneková a pani Katarína Valachovičová. Za oblasť ekonómie pán Marek Radvanský, pán Vladimír Vaňo a pani Ivana Zelizňáková.
Výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 203 zo 14. februára 2023 konštatuje, že:
a) dňom 10. februára 2023 skončilo funkčné obdobie pani Dóre Hushegyiovej a pánovi Martinovi Kákošovi, odborníkom v oblasti televízneho vysielania a pánovi Martinovi Kabátovi, odborníkovi v oblasti ekonómie.
b) je potrebné zvoliť troch členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to na funkčné obdobie šesť rokov odo dňa zvolenia konkrétne dvoch odborníkov v oblasti televízneho vysielania a jedného odborníka v oblasti ekonómie.
c) navrhovaní kandidáti za oblasť televízneho vysielania a za oblasť ekonómie spĺňajú požadované podmienky a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými v § 9 a § 10 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
d) kandidátka pani Katarína Valachovičová nespĺňa podmienku dostatočnej odbornej alebo riadiacej praxe. Napriek uvedenému výbor pre kultúru a médiá odporúča Národnej rade vykonať voľbu so všetkými kandidátmi na voľbu do Rady Rozhlasu a televízie Slovenska.
Vážený pán predseda, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.3.2023 o 10:34 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:36

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Poprosím hlasovať o oboch týchto tlačiach 1420 aj 1431 dnes o sedemnástej. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.3.2023 o 10:36 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:37

Vladimír Ledecký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, návrh na voľbu Rady člena pre štátnu službu predkladá Národnej rade Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorý bol uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 365 zo 6. decembra 2016 poverený plnením úloh v súvislosti s voľbou a činnosťou Rady pre štátnu službu podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rada pre štátnu službu sa skladá z piatich členov. Členov Rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
Členovi Rady pre štátnu službu, inžinierovi Ľubošovi Pastorovi navrhnutému na člena Rady predsedom Najvyššieho kontrolného úradu, zanikla funkcia smrťou k 8.12.2022. Podľa § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dňa 9. januára 2023 doručil predseda Najvyššieho kontrolného úradu na zvolenie inžinierky Renáty Roszberck MBA za členku Rady pre štátnu službu. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci na svojej 91. schôdzi dňa 30. januára uznesením č. 249 konštatuje, že kandidátka na členku Rady spĺňa podmienky ustanovené v § 12 ods. 6 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a odporúča Národnej rade zvoliť za členku Rady pre štátnu službu inžinierku Renátu Roszberck MBA.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci odporučil vykonať voľbu podľa ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a volebnému poriadku o voľbe a odvolaní iných funkcionárov schváleným uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo dňa 17. júna 2011.
V prípade nezvolenia člena Rady Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci vyzve subjekt majúci oprávnenie v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby predložil nového kandidáta.
Výbor ma svojím uznesením poveril, aby som informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania a návrhu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a stanovisko výboru.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.3.2023 o 10:37 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:40

Vladimír Ledecký
Skontrolovaný text
Hlasovanie dnes o sedemnástej hodine.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.3.2023 o 10:40 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:41

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda.
Dámy a páni, v mene opozičných poslancov vo výbore pripadla mi taká nevďačná úloha, aby som predložil návrh na odvolanie pána predsedu výboru. Mám na mysli ale opozičných poslancov tých, ktorí boli opozičnými poslancami po riadnych voľbách, nie iných opozičných poslancov, preto lebo v súčasnosti tá situácia vyzerá asi tak, že máme samých opozičných poslancov. A za tieho onieho nemôžeme nájsť niekoho, kto je ten koaličný poslanec zodpovedný za to všetko, čo sa tu tie tri roky dialo. To je problém.
Takže v mene tých všetkých opozičných poslancov povolebných, dovoľte, aby som prečítal alebo teda zdôvodnil návrh na odvolanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu výboru pre kultúru a médiá pána Kristiána Čekovského z funkcie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Je mi to veľmi nepríjemné. V podstate táto situácia je neštandardná a som presvedčený na 70 %, že pán Kristián Čekovský aj tak nebude odvolaný. Ale treba tu isté veci povedať, aj tie ktoré boli pomenované na výbore.
Čiže poslanec Kristián Čekovský podľa našeho názoru, tých predkladateľov, ktorých tuná reprezentujem, nespĺňa základné odborné, ani osobnostné predpoklady pre výkon funkcie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Ďalšou pravdou je, že do dnešného dňa neovláda alebo predstiera, že neovláda rokovací poriadok. A na základe toho zneužíva právomoci funkcie predsedu výboru. Prišlo k šikanovaniu poslankýň. To šikanovanie poslankýň malo za následok nie príjemné rozpravy a debaty, ktoré na tom výbore boli. Išlo tam o dokazovanie, resp. nedokazovanie dochádzky napríklad poslankýň, ktoré boli aj v dvoch výboroch. Preto museli ten čas nejakým spôsobom deliť, čo nebola ich vina.
No a v neposlednej rade ani z hľadiska výsledku posledných volieb post predsedu výboru už nezodpovedá výsledkom volieb, pretože pán poslanec už nie je vlastne členom OĽANO, ktorá ho na tento post nominovala. Je členom platformy, ktorá ako sa vyhraňuje voči tejto domovskej strane. No a podľa nepísaných pravidiel, aj nejakej slušnosti tohto parlamentu sa tohto postu mal pán poslanec vzdať sám. Toľko v krátkosti. Veľmi jednoducho všetko to, čo sa na tom výbore udialo, o čom teda môžu aj ostatní svedkovia podať dokument, ak by mali záujem.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.3.2023 o 10:41 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:45

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Myslím si, že je nanajvýš vhodné, aby som v takomto prípade, kedy je v pléne alebo bol predložený návrh na moje odvolanie z pozície predsedu výboru pre kultúru a médiá, aby som minimálne k takémuto návrhu vystúpil a zaujal stanovisko.
Rád by som zaujal stanovisko predovšetkým k obsahu tohto návrhu. Avšak tak, ako si môžete všimnúť alebo ako ste mohli počuť aj z odôvodnenia či už teraz predniesol predkladateľ tohto návrhu, alebo si ho môžete otvoriť na stránke Národnej rady. Toto odôvodnenie kľudne ešte raz prečítam, pretože je to asi najstručnejšie odôvodnenie, aké som kedy čítal k odvolaniu nejakej konkrétnej osoby z nejakej konkrétnej pozície.
Poslanec Kristián Čekovský nespĺňa základné odborné ani osobnostné predpoklady pre výkon funkcie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a média. Do dnešného dňa neovláda rokovací poriadok a na základe toho zneužíva právomoci funkcie predsedu výboru. Prepáčte, to je ako poznámka v žiackej knižke. Absolútne žiadne konkrétne dôvody, absolútne žiadne, nejaká chýbajúca argumentácia, nejaké konkrétne pripomienky k práci, nejaké konkrétne porušenia. Takže neviem, čo by som k tomuto obsahu viac dodal.
Možno teda by som sa vyjadril aj politicky. Tento návrh vnímam ako iniciatívu opozičných poslancov, ktorí teda tak, ako aj pred malou chvíľou zaznelo, ktorí buď na výbory nechodia a ich absencie sú na úrovni 50 až 70 %, alebo ak na rokovanie prídu, rôznymi spôsobmi ho narúšajú, kričia, skáču hosťom do rečí a prekáža im, ak ich ako predseda výboru žiadam o slušné správanie hodné poslancov Národnej rady.
Aby som bol možno aj trochu konkrétny, tak som si včera zbehol nejakú takú dochádzku. Predkladateľmi tohto návrhu sú pán poslanec Jarjabek, pani poslankyňa Vaľová, pani poslankyňa Laššáková, pán poslanec Mizík a pán poslanec Taraba. Veľmi zbežne. Mali sme celkovo 80 rokovaní výboru. Pán poslanec Jarjabek 8 neúčasti. Myslím si, že na takú dvojku. Pani poslankyňa Vaľová 35 neúčasti. To je 43-percentná neúčasť na výbore. Pán poslanec Mizík 53 neúčasti z 80. To je 66-percentná neúčasť. Pán poslanec Taraba 38 neúčasti, to je 47,5 %. Pani poslankyňa 19 neúčasti, to je 23 %. Čiže z toho, čo zaznelo z toho jedného možno argumentu, ktorý tu zaznel. (Reakcia z pléna.) Nič, ibaže ma odvolávate preto, že hovoríte, že nedodržiavam rokovací poriadok a rokovací poriadok zakazuje v pléne Národnej rady telefonovať. A vy ste práve telefonovali. Ale prepáčte, ja potom, keď vás na to upozorním, tak... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Nevšimol som si to, lebo som práve telefonoval. Ospravedlňujem sa.

Čekovský, Kristián, poslanec NR SR
... potom hovoríte a chcete ma za to odvolávať. Takto nejako to vyzerá na našich výboroch. A preto asi by som k tomu dodal iba toľko, že naozaj myslím si, že veľká časť poslancov a členov výboru si plní svoje povinnosti, chodí na výbory a naozaj potom máme poslancov a tu sa nedá, tu sa nedá namietať, že ak niekto, kto má 66-perecentnú neúčasť, napriek teda 2/3 výborov nechodí, tak má teda nejaké ďalšie alebo iné výbory, pretože ja už aj toto preveroval. A naozaj snažíme sa to robiť tak, aby to nekolidovalo. Čiže naozaj toto je asi jediná vec, ktorú sa, ku ktorej sa viem vyjadriť, čo sa týka týchto obsahových dôvodov. Inak na to nemám ako zareagovať. Lebo naozaj ako zareagovať teda na, na tieto pripomienky.
Ja sa iba čudujem a nevidím tu teda pani poslankyňu Laššákovú, pretože ja si myslím, že do tejto partie ľudí, ktorí podali tento môj návrh, ja si myslím, že nepatrí. Ja ju považujem za, za jedného z tých členov výboru, ktorý ho nenarúšajú takým spôsobom ako, ako tá zvyšná časť. A myslím si, že aj čo sa týka dochádzky je to na oveľa lepšej úrovni. Čiže ja sa naozaj musím vyjadriť také počudovanie nad tým, že sa k vám v tomto prípade pridala. Ale rozumiem, je to opozičná poslankyňa. Takže, takže asi z tohto dôvodu. Čiže toľko k týmto obsahovým. Ja predpokladám, že tým skutočným dôvodom je snaha či už mňa ako predsedu výboru, ale aj ďalších kolegov, ale dnes tu stojím ja ako odvolávaný alebo teda predseda výboru, ktorý má byť odvolávaný. Moja snaha zlepšovať mediálne prostredie na Slovensku. Svoj návrh ste podali v čase, keď výbor pod mojím vedením odsúdil verbálne ataky na novinárov. Okrem toho či už ja, alebo aj ďalší kolegovia predkladáme zákony na väčšiu ochranu novinárov a transparentnejšie procesy v médiách, čo je v priamom rozpore s hodnotami vás, predovšetkým teda poslancov SMER-u.
Výsledkom našej práce je podstatné zlepšenie postavenia Slovenska v rebríčku slobody tlače, čo bol jeden z takých mojich hlavných cieľov ako predsedu výboru, keď som do tejto pozície nastupoval. A bez ohľadu na výsledok dnešného hlasovania v tejto snahe nebudem poľavovať. Takže asi toľko k tomu. Ja by som iba možno povedal, že... Nie, myslím si, že to stačí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.3.2023 o 10:45 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:51

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Čekovský, neplánoval som sa do tejto debaty zapojiť, ale teda chcem vám oznámiť, že ad jedna na ten váš výbor budem chodiť tak minimálne, ako sa dá. Pretože to, čo tam vy predvádzate, to, čo ste si dovolili voči vedeniu RTVS, že ste tam nechali čítať nejaký Vagovičov list. A keď sme vás vyzvali, aby ste tam toho Vagoviča dotiahli, keď mu tak všetci krivdia v tom novom vedení RTVS, tak vy ako papagáj ste ho odmietli a čítali ste to tam trápne nejakých šesť strán, len aby ste dezinformovali, jednostranne ste nechali útočiť na RTVS. Vy ste manipulátor, ktorý nevie a nepozná ani vedenie toho výboru. Takže ja vám tam chodiť nebudem. A môžte tu čítať, akú ja mám účasť. Ja mám účasť tam, kde to má zmysel chodiť. Pod vaším vedením, vy tam potrebujete cvičené opičky, ktoré vám len zdvihnú ruku, aby ste mali ten výbor uznášaniaschopný a aby ste si tam mohli vylievať svoje zakomplexované kariéristické zlyhania v RTVS na útoky proti vedeniu. To je celé, čo vy robíte. Tak ako ste sa proti Rezníkovi tam správali, tak ako sa tam správate voči každému kto tam príde, tak jednoducho to je na úrovni toho vášho dokumentárneho filmu o opičkách v ZOO. Takže, takže môžte si na toto, tieto štatistiky dávať, koľko chcete.
A druhá vec, už keď tu teda chcete dávať presnú štatistiku, tak aj povedzte, že dva a pol mesiaca ste ma nepúšťali na výbor, pretože som vám odmietal ukazovať váš modrý papierik, že mi nikto nebude šprtať s vašimi tyčinkami do nosa. Takže toto je celé vaše. Takže vy ste na úrovni materskej škôlky. Nemáte tam čo robiť. A keď si myslíte, že budete zneužívať ten výbor na, na to, aby ste si tam vylievali svoje osobné ataky voči komukoľvek, aby ste tam presadzovali svoj akýsi lobing len preto, že tam chcete podosadzovať svojich ľudí na rôzne štátne inštitúcie, tak na to zabudnite. To si tu robte s tými inými. Takže nebudem vám tam chodiť a môžte tu čítať moju účasť, koľko chcete.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.3.2023 o 10:51 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:53

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja by som možno zareagoval iba tým, že všetky výbory online a ja som za to veľmi rád. To znamená, že každý človek, občan, divák si môže tieto výbory pozrieť, môže si na to urobiť svoj názor. A z toho množstva takých, by som povedal, lží a poloprávd, ktoré ste práve povedali, zareagoval by som azda iba na to, že nielen ja, ale myslím si, že celý výbor našou úlohou, úlohy nám plynú jednak zo zákona, ale našou úlohou je kontrolovať činnosť štátnych orgánov, inštitúcii, ktoré spadajú pod náš výbor. A v tomto duchu konáme a robíme tri roky. To znamená, akýkoľvek problém, ktorý sa objavil v oblasti kultúry a médií, ak je nejaký problém, ktorý sme neprerokovali na našom výbore a nedali tomu priestor, tak nech sa páči, pokojne dnes predložte návrhy a ja taký výbor zvolám. Pretože zvolám výbor k všetkým problémom, ktoré sa objavili. Ak som mal spomedzi radov našich členov podnet, napríklad na, na dianie v RTVS ohľadom pána Vagoviča, takýto výbor sme zvolali. A keďže pán Vagovič sa nechcel takéhoto výboru zúčastniť práve preto, akým spôsobom prebiehajú takéto výbory a že sú plné kriku a cirkusu, tak poslal svoje písomné stanovisko, ktoré som predniesol. A tým narážam aj teda na to, čo ste hovorili smerom k tomuto alebo k predchádzajúcemu vedeniu RTVS. Kladieme otázky, pýtame sa. Ak niekto vníma, že je to kritické, áno, snažíme sa byť aj kritickí, aby sme si vypočuli vždy stanoviská všetkých strán na tomto výbore. A je to naša úloha. Je to naša kontrolná úloha výboru a robíme to nielen voči vedeniu RTVS, robíme to voči vedeniam divadiel a všetkým inštitúciám, ktoré patria pod, pod tento výbor.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.3.2023 o 10:53 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video