88. schôdza

14.3.2023 - 31.3.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

29.3.2023 o 14:48 hod.

Ján Horecký

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:48

Ján Horecký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 28. marca 2023 schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obce, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie majú aktuálne povinnosť zaplatiť zvýšené sumy faktúr za energie.
Cieľom návrhu zákona je poskytnúť samosprávam v roku 2023 zvýšený podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb zo zdrojov dane z príjmov právnických osôb už do konca apríla 2023 a to z dôvodu preklenutia obdobia do doručenia pomoci zo schém ministerstva hospodárstva. Z dôvodu zvýšených výdavkov na úhradu faktúr za energie je ohrozené plnenie iných úloh obcí a vyšších územných celkov, čo môže spôsobiť napríklad aj ohrozenie bezpečnosti obyvateľov z dôvodu obmedzenia prevádzky verejného osvetlenia a iných činností, ktoré môžu mať dopad na bezpečnosť obyvateľov obcí a vyšších územných celkov. Zároveň môžu hroziť hospodárske škody štátu, ak by musel sanovať zvýšené výdavky obcí a vyšších územných celkov zo zdrojov štátneho rozpočtu. Z uvedených dôvodov sa navrhuje uplatniť postup podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a navrhuje sa Národnej rade Slovenskej republiky, aby schválila vládny návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi požiadať o schválenie predloženého návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.3.2023 o 14:48 hod.

Ján Horecký

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:53

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1592 z 29. marca 2023 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1531, na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky. Výbor pre financie a rozpočet prerokoval tento návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 126. schôdzi dňa 29. marca 2023 a prijal k nemu uznesenie č. 442, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1532, v skrátenom legislatívnom konaní na jej 88. schôdzi.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. Veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.3.2023 o 14:53 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:56

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážená snemovňa, dovoľte, aby som vás stručne oboznámil s návrhom skupiny 34 signatárov tohto uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k podpore Ukrajiny v kontexte vojenskej agresie Ruskej federácie.
Dovolím si vás s nim oboznámiť stručne a konštatujem, že Národná rada na základe tohto schvaľuje stanovisko Slovenskej republiky k podpore Ukrajiny podľa č. 2 ods. 3 ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie.
To nosné nasleduje teraz: Slovenská republika podporuje poskytovanie všestrannej, t. j. politickej, vojenskej, humanitárnej, materiálnej a makrofinančnej pomoci a podpory Ukrajine, ktorá má na základe čl. 51 Charty Organizácie Spojených národov neodňateľné právo na sebaobranu v prípade ozbrojeného útoku. Slovenská republika dôrazne odsudzuje ničím nevyprovokovanú a neobhájiteľnú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine.
Slovenská republika je vedená trpkou historickou skúsenosťou Mníchovského diktátu z roku ´38 a ja na tomto mieste dodávam aj Viedenskej arbitráže z toho istého roku a silne podporuje zvrchovanosť, nezávislosť a územnú celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach, ako aj suverénne právo Ukrajiny jej vlády a občanov rozhodovať o kľúčových otázkach svojej budúcnosti a národného záujmu, vrátane spôsobu a modalít urovnania vojnového konfliktu a dosiahnutia komplexného, spravodlivého a trvalého mieru v súlade s princípmi Charty OSN.
Kompletné znenie je, ako bolo uvedené pánom predsedajúcim, ako tlač 1533 a jeho súčasťou je aj zdôvodnenie.
Toľkoto na úvod a prosím pána predsedajúceho, aby následne otvoril rozpravu, do ktorej sa hlásim.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.3.2023 o 14:56 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 14:59

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, pán predkladateľ kolega Peter Osuský v zastúpení 34 signatárov vám predstavil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k stanovisku Slovenskej republiky k podpore Ukrajiny v kontexte vojenskej agresie Ruskej federácie, tlač 1533.
V zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1595 podávam správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore pre európske záležitosti. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky uvedeným rozhodnutím pridelil materiál na prerokovanie výboru pre európske záležitosti. Výbor uvedený materiál prerokoval a prijal uznesenie č. 148 z 29. marca 2023, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť navrhnuté stanovisko Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte teraz rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

29.3.2023 o 14:59 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:01

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Ctená snemovňa, celkom reálne konštatujem, že nosným dôvodom pre prijatie tohto textu je okrem toho, že je, dá sa povedať, principiálne absolútne správny, že veľmi dôvodne vychádza zo zmienených skúseností nás malej krajiny Československa, ktoré v ilúzií výmeny obete iného za mier pre Európu obetovali signatári Mníchovskej dohody. Dôvodom, prečo takéto uznesenie predkladáme, je tiež nedokonalé znenie istého článku Ústavy Slovenskej republiky, ktorý pri ortodoxne gramatickej interpretácii môže viesť k dezinterpretácii zdravého rozumu. Naši poslaneckí kolegovia zo strany SMER predložili vo výbore pre európske záležitosti svoje uznesenie, ktoré sa líši od tuná predloženého uznesenia nosne v jednom hlavnom bode, a to je v tom, že sa v ňom snažili zaviazať vládu Slovenskej republiky neposkytovať vojenskú pomoc Ukrajine. Inými slovami, neposkytovať tomu slabšiemu, tomu, ktorý je obeťou agresie silnejšieho a lepšie vyzbrojeného súpera, to jediné, čo môže umožniť statočne bojovať s nádejou na víťazstvo s presilou, a to je vojenskú pomoc. I preto sme predložili toto uznesenie a veríme, že tak ako a za to patrí všecká česť vláde Slovenskej republiky a jej zodpovedným ministrom v týchto oblastiach, že od samého počiatku agresie sa zaradila medzi špičkovo principiálne stojace exekutívy členských štátov NATO a Európskej únie a podporovala Ukrajinu okrem pomoci humanitárnej i v tom, čo je pre bojujúcu krajinu najdôležitejšie.
Ja som to spomínal aj na výbore, keď sa pod heslom mierotvorstva predkladala alternatíva nepomáhať vojensky Ukrajine a znižovať tak počty obetí. Nedá mi než nezopakovať nepriestrelný argument, že keby sa rozhodli svetové demokracie v decembri alebo v novembri roku ´41, keď stála Wehrmacht 70 kilometrov od Červeného námestia zachovať blahosklonnú neutralitu a nechať to bývalých spojencov, spojencov, ktorí začali agresiou voči Poľsku druhú svetovú vojnu, t. j. Adolfa Hitlera a Jozefa Stalina, aby si to vybavili medzi sebou, tak by možno svet dnes vyzeral inak. A tí z nás, ktorí by tu boli a neboli by v zmysle riešenia pod ľudí vybavení v konečnom riešení, tak by tu možno hajlovali. No nedopadlo to tak okrem iného preto, že konvojmi v ľadových vodách severného mora pumpovali demokratické veľmoci do Sovietskeho zväzu zbrane, benzín, nákladné autá, všetko, čo potrebovala bojujúca Červená armáda. Z pohľadu dnešných mierotvorcov tak vlastne podnecovali vojnu, tak vlastne prispievali k ďalším a ďalším obetiam, pretože keby nebolo zbraní, keby nebolo benzínu, keby nebolo 150-tisíc two the back row nákladných áut, ktoré v tomto počte dodali Spojené štáty Červenej armáde za vojny, tak by možno sa začas hajlovalo aj vo Vladivostoku. Preto sa domnievam, že hovoriť o mierotvorstve a znižovaní obetí by mohli dnešní mierotvorcovia poradiť spojeneckým dodávateľom zbraní partizánom a vojakom bojujúceho Slovenského národného povstania.
Pretože keby im nedali zbrane a nedodali ďalšie zbrane, no tak by, samozrejme, zrejme asi s nemeckými vojskami nemohli ďalej bojovať, možno by mnohí z nich nepadli, možno by nevyhoreli obce na strednom Slovensku proste bol by mier. No ak je toto cesta, tak to je presne tá cesta, na ktorú nás dnes mierotvorcovia všetkých typov a kategórií posielajú.
My si myslíme, že tak ako sa mali krajiny brániť Hitlerovskej agresii, tak sa má Ukrajina brániť Putinovej agresii a aby sa mohla brániť, tak môžem len zopakovať to, čo som povedal na stretnutí OBSE vo Viedni, rovnako ako to povedal môj ctený kolega Mark Pritchard, vedúci britskej delegácie: weapons, weapons and weapons. Zbrane, zbrane a zbrane. Statočnosť Ukrajina už ukázala a hoci menšia a slabšia ukázala Európe niečo, čo Európa od Normandie, dobýjania Berlína a bitky v Ardenách nezažila. Statočnosť menšieho a slabšieho v boji so silným agresorom. Preto trváme na nosnom posolstve tohto uznesenia a zaväzujeme vládu Slovenskej republiky, aby v jeho duchu pokračovala vo svojej doterajšej jednoznačnej vojenskej, hmotnej, politickej a humanitárnej podpore bojujúcej Ukrajiny.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.3.2023 o 15:01 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:08

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán kolega Osuský, veľmi dobre si vo svojom referáte alebo vlastne svojom príspevku zdôvodnil dôvod podania tohto uznesenia a možno kolegom odcitujem z odôvodnenia, prečo toto uznesenie vlastne dávame. Národná rada Slovenskej republiky môže podľa čl. 2 ods. 3 ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie schvaľovať stanoviská Slovenskej republiky aj v ďalších záležitostiach Európskej únie, ak ju o to požiada vláda alebo najmenej pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, tak sa udialo, lebo toto uznesenie vlastne má 34 signatárov. A ak sa Národná rada Slovenskej republiky nevyjadrí k návrhu stanoviska Slovenskej republiky do dvoch týždňov od jeho predloženia alebo ak Národná rada Slovenskej republiky neschváli návrh stanoviska Slovenskej republiky a zároveň neschváli v danej veci iné stanovisko, člen vlády je viazaný návrhom stanoviska Slovenskej republiky podľa čl. 2 ods.4 druhej vety ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie. Takto to máme v zákone. Škoda, že sme neschválili návrh zákona, ktorý predložil pán kolega Dostál, ale takto to funguje a myslím si, že toto uznesenie má svoje miesto a verím, že bude v snemovni, v ctenej snemovni schválené.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.3.2023 o 15:08 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:09

Vladimír Faič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No je neporovnateľné, ako sa vy z bývalej vládnej koalície rozpadnutej staviate do pozície demokratov a pritom náš návrh, ktorý tiež podľa tohto citovaného ustanovenia ústavného zákona umožňuje podávať takéto stanoviská, ste zaradili na rokovanie výboru pre európske záležitosti a váš návrh ste capli na hulváta, myslím, že dneska alebo včera do pléna a zároveň ste ho dali tak, aby sme nemohli ani sa k nemu vyjadrovať, ale priamo tu do pléna. Je to neporovnateľné a poviem to, čo som povedal aj na výbore včera pri predkladaní toho nášho návrhu na pána Osuského.
Pán Osuský, povedal som vám aj včera, že ja beriem do úvahy vaše kultivované vystúpenie aj všetko, ale porovnávať lokálnu vojnu na Ukrajine s celosvetovým konfliktom a celosvetovou druhou svetovou vojnou asi nemyslíte vážne a ten náš mierový hlas je o tom, aby nebol z toho lokálneho konfliktu celosvetový konflikt. Tak prosím vás, berte do úvahy aj náš postoj, ktorý je, myslím si, že legitímny.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.3.2023 o 15:09 hod.

RSDr.

Vladimír Faič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:11

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Osuský, keby som mal to vaše posolstvo tak zhrnúť možno do jednej vety, tak by to asi takto to znelo. Zbrane, zbrane, pomlčka, smrť, smrť, smrť. Toto je vaše posolstvo, toto vy tu deklarujete, prosím vás pekne. Pán kolega to tu povedal. Na hulváta to tu predkladáte namiesto toho, že by sa otvorila nejaká diskusia aj na úrovni výborov, prišli ste rovno do pléna Národnej rady. A keď vy takto hovoríte, že poskytovať zbrane slabšiemu, t. j. Ukrajine, ale veď tí Ukrajinci sa za takých nepokladajú, oni stále tuná deklarujú, že oni, oni v tom konflikte zvíťazia nad tou Ruskou federáciou, tak čo vy hovoríte, že to je slabšie. No s tým dôvodom vašej deklarácie alebo toho posolstva je dodávka zbraní pre Ukrajinu, však tak to aj pritakávate, ale tu, aby ste to aj zakryli aj tú poslednú skutočnosť, že Slovenská republika dodala migy pre Ukrajinu. Tu ste to deklarovali, dušovali ste sa, sľubovali, presviedčali celý národ aj nás všetkých, že to sú nefunkčné tieto stíhačky a štyri útočné stíhačky MiG-29 odrazu preleteli na Ukrajinskú stranu. To je aký precedens tu vytvorený?
A, samozrejme, to, že jak vy to prirovnávate ku svetovému konfliktu alebo k svetovej vojne a podobne, pán Osuský, preháňate, ako je vašim dobrým zvykom. Azda nás nechcete presvedčiť to, že dodávka zbraní ukončí konflikt a bude menej mŕtvych, menej obetí. Toto nás chcete o tomto presvedčiť? Nikdy neskončil konflikt ešte tým, že sa bude jednej alebo druhej strane dodávať zbrane. Vy tu presviedčate ľudí o nepresvedčiteľnom. Tu, keď budeme dodávať neustále ako tieto zbrane, budú ďalšie a ďalšie obete, ktoré my odmietame, pán Osuský. Odmietame to.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.3.2023 o 15:11 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:13

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolega Faič, my sme to tam necapli. My sme boli na výbore, kde ste vy predkladali svoj návrh a vaši kolegovia neboli na výbore. Mohli si tam capnúť na zadok a vypočuť si to a vyjadriť sa. Oni neboli. Takže o cápaní je v tomto zmysle zbytočné hovoriť. Ja som neodišiel a nechal som vás predniesť váš, takže to môžem absolútne spoľahlivo porovnať a potom tento výborný argument, že toto je lokálna vojna. No viete, keď vás zavraždia s rukami zviazanými drôtom za chrbtom, ako mali obete v Katyni, obete sovietskej KGB, v ktorej je Putin ukážkovým výhonkom po mnohých desaťročiach, tak je tej obeti úplne jedno, či ju znásilnia a zabijú naprostred ulice v Buči v lokálnom konflikte alebo v svetovom konflikte. Mŕtvi totižto nie sú iní, ak ich zavraždí niekto v lokálnej vojne, lebo vypálenie Kľaku a Ostrého Grúňa ani Kremnička a jej vápenka neboli svetovými konfliktmi. To bolo lokálne účtovanie Edelweissu, pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy a podobných zločincov a nemeckých hrdlorezov s lokálne občanmi podporujúcimi partizánov. Tiež to nebol žiaden svetový konflikt. Takže to porovnanie je absolútne na mieste. Znásilnená žena, unesené deti sú živí, jednotliví ľudia a nedodávať zbrane je fajn, mohli mať Nemci Lebenstraum až po Moskvu. Nedodávali by sme zbrane.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.3.2023 o 15:13 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:15

Monika Kozelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, kolegovia, kolegyne, tí piati, ktorých to zaujíma. Ani by som nebola vystúpila, ale vypočula som si niekoľko hádok v čase, keď vystúpila v parlamente podpredsedníčka ukrajinského parlamentu Olena Kondratiuk a nedalo mi, lebo to, čo tu zvyknem počúvať, to je čistá katastrofa fakt už.
Pán kolega Osuský, ešte by som pripojila jednu vetu. V čase napadnutia Ukrajiny Ruskom, pán poslanec Kuffa, napadnutia Ukrajiny Ruskom, myslím, že to bol prezident Biden, ktorý telefonoval Volodymyrovi Zelenskému a povedal mu, že poňho pošle vojská, aby mohol odísť a on povedal, že on nepotrebuje odísť, on potrebuje zbrane. Samozrejme, že vedel, prečo to povedal, pretože tie deti, ani tie ženy, ani tých civilistov, viete, neubránite holubicou mieru, ani plienkami, ktoré tam posielame, ani Sunarom, ani ničím iným.
Pán poslanec, ešte raz to zopakujem. Rusko napadlo Ukrajinu. Nenapadla Ukrajina Rusko. Ak vám to ešte stále nedochádza, tak už by bol asi aj najvyšší čas, aby ste sa nad tým trošku zamyslel. Dnešnou návštevou podpredsedníčky ukrajinského parlamentu sme sa dozvedeli aj nové čísla a dozvedeli sme sa aj fakt, na základe čoho súd pre, Medzinárodný súd pre ľudské práva prišiel k vydaniu zatykača na Putina a na Belovú. Tým, že tých unesených detí je cez 300-tisíc, podarilo sa Ukrajine nájsť a vrátiť na územie Ukrajiny 312 detí v priebehu roka. Z tých 312 detí, ktoré vrátili a ktoré sa podarilo vrátiť aj vďaka ombudsmanovi ukrajinskému na územie Ukrajiny, boli deti, ktoré vypovedali na Medzinárodnom súde a celý zatykač na oboch predstaviteľov bol na základe výpovedí týchto detí.
Ďalšia cifra, ktorú sme sa dnes dozvedeli, bola 19 514. Keď my sme sa vracali z Ukrajiny aj s kolegynkou Ankou Zemanovou, tak a Maťou Brisudovou a s pani poslankyňou Miernou, tak to číslo bolo 16 728. Dnes je to 19 514. To sú reálne prípady, ktoré otvorila ukrajinská prokuratúra, sú to reálne deti, ktoré hľadajú rodičia, známi, rodiny, anyway ktokoľvek. Takéto, takéto sú cifry, takéto sú čísla, ale dozvedeli sme sa aj ďalšie veci.
Ja som sa dnes dozvedela aj ten spôsob toho preosievania tých detí, akým spôsobom tie deti preosievajú, ako idú cez tzv. filtračné tábory, ktorých na začiatku ešte zhruba pred pol rokom bolo 6, dnes ich je 46. Štyridsaťšesť filtračných táborov pre deti, kde preosievajú deti, aby ich potom posielali do rodín. V podstate ich filtrujú cez tzv. tri filtre. Ten prvý filter je taký nič nehovoriaci v podstate akože jednoduchý a je to vlastne o tom, že to sú tam, to sú deti, ktoré nemajú, buď sú zo zmiešaných manželstiev a nemajú až taký úzky vzťah úplne k Ukrajine, sú tak pol na pol a vedia rusky vzhľadom k tomu, že sú zo zmiešaných rodín, alebo sú to deti, ktoré sú zo sirotinca a tie automaticky odchádzajú do rodín už po tom prvom filtri.
Potom prichádza na rad tzv. druhý filter a ten druhý filter je o tom, že to sú deti, ktoré nevedia rusky, nepoznajú veľmi ruské dejiny a nemajú až taký, až taký vzťah, ale sú, sú prerobiteľné na Rusov, a tak prichádzajú do nápravných táborov, ktoré trvajú tri mesiace, za tie tri mesiace ich majú v rukách psychiatri, psychológovia a majú ich v rukách ruskí učitelia, ktorí ich naučia rusky a naučia ich ruské dejiny a tak ďalej a tak ďalej a odchádzajú znova do rodín. A potom sú tzv. potom je tzv. tretí filter a ten tretí filter vyzerá tak, že tam sú deti, ktoré majú vzťah k ukrajinskému jazyku, majú vzťah k ukrajinským dejinám a majú vzťah aj k ukrajinskému, teda láske k národu, hej. No tie sa tiež dostávajú do prevýchovných táborov, ale teda ten prevýchovný tábor pre tieto deti trvá podstatne dlhšie. Hej. Trvá tak dlho, koľko potrebujú. Znova opakujem, že v zásade v prevýchovných táboroch hlavné slovo majú psychiatri.
Ak sa vám toto, pán Kuffa, páči, gratulujem, gratulujem. To je, to je situácia, ktorá nemá absolútne obdoby a reálne, reálne pri tom počte cez 300-tisíc a znova opakujem. Podľa otvorených ruských webov, ruských, je presídlených 744-tisíc Ukrajincov do Ruska, pán Kuffa, zapíšte si 744-tisíc a to oficiálne uznávajú Rusi, aj sa tým chvália. A aby to nebolo také jednoduché, oni napríklad dávajú v priamom prenose aj, aj osvojovanie si detí, tak neviem, či o tom viete, to je taký výborný dokument ruský, že, že osvojujeme si Ukrajinca a ukrajinské dieťa. Ja by som bola zvedavá. Vy máte koľko detí, pán poslanec? Že ako by ste sa vy tvárili, keby proste prišiel niekto hocikto, zobral vám sedem detí, odvliekol ho do vedľajšej krajiny, tam by sa, tam by, tam by ich niekto adoptoval, zmenili by im dátumy narodenia a vy by ste ich v živote nenašli, keďže to Rusko je obrovské. Ešte som zabudla povedať, že pri druhom filtri detí odvážajú, deti nie už, už poblíž, ale odvážajú ich, odvážajú ich do stredu Ruska a stredovýchodu.
Za ďalšie. Novinka, ktorá vyšla nariadením Putina z predminulého týždňa je, že deti, že deti, ktoré sú na ruskom území, ale aj na okupovanom území akokoľvek majú akékoľvek iné občianstvo, automaticky majú ruské občianstvo, hneď automaticky, to znamená, že už ukrajinské občianstvo neexistuje a školy, do ktorých chodia už od momentu prijatia tejto Putinovej deklarácie, sú ruské.
Čiže zhrnuté, podčiarknuté. To, čo robí Rusko, je absolútne bezprecedentné. To, že na Putina vydali zatykač, je fakt. To, že ho vydali na základe výpovedí a svedectva odvlečených detí, ktoré sa vrátili na Ukrajinu, je tiež pravda. Neviem, akú pravdu budete hľadať vy, kolegovia, ktorí stále máte pocit, že tá Ukrajina tak utláča to Rusko, až vás to bolí. Ďalšie moje zistenie bolo, že tie naratívy, ktoré tu používajú hlavne webové stránky, tak tie naratívy sú rovnaké aj na hybridných weboch v Lotyšsku, v Litovsku, v Poľsku aj v Maďarsku. Tie isté vety, to isté a tak sa pýtam, kto ich asi platí vo všetkých tých krajinách. Tiež by ma to zaujímalo. Tak hádam, tak hádam nejaké naše sily na to prídu. V každom prípade, čo sa týka tých krásnych stíhačiek. Neviem, či viete, ale my sme na ne nemali náhradné diely. To, že ich Ukrajinci majú, ich šťastie.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.3.2023 o 15:15 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video