90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

4.5.2023 o 18:24 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 18:18

Ján Horecký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ďakujem za slovo. Predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 245 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a ktorým sa teda, samozrejme, menia a dopĺňajú príslušné ešte súvisiace zákony.
Tento návrh zákona, týmto návrhom zákona sa plnia niektoré míľniky a ciele reforiem 1, 2 a 3 komponentu 6 plánu obnovy a odolnosti.
Spomeniem spomedzi týchto cieľov tohto zákona iba niekoľko point vzhľadom na blížiacu sa devätnástu hodinu. Verím, že ste s týmto zákonom, vy čo ste tu, dobre oboznámení.
Zákonom sa prijíma právny nárok na prijatie do materskej školy tak, aby mohlo byť do materskej školy prijaté každé dieťa od troch rokov veku, ktorých rodičia o to prejavia záujem. Stransparentňuje sa financovanie materských škôl obcami tak, aby bola zachovaná ich ústavná kompetencia v rámci originálnych kompetencií. Ďalej sa zavádza nová koncepcia definície špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb na naplnenie vzdelávacích potrieb potenciálu detí spojená so systémom podporných opatrení tak, aby každé jedno dieťa mohlo dostať maximálnu podporu, a nielen viazanú na diagnostiku, ako to bolo doposiaľ.
Zavádza sa model nárokovateľných podporných opatrení vrátane systému ich financovania a mnohé ďalšie opatrenia. Spomeniem ešte aspoň dve-tri z nich. Rozširujú sa možnosti experimentálneho overovania v školách, v školských zariadeniach v súvislosti so zavádzaním kurikulárnej reformy. Zvyšuje sa flexibilita úpravy počtu ročníkov v rámci stupňov. Znižuje sa byrokratizácia a administratívna záťaž vo viacerých oblastiach. Upravuje sa zriaďovanie úvodného ročníka, rozširuje pôsobenie zdravotného pracovníka aj na stredné školy. Zjednodušuje a zefektívňuje sa postup pri prestupe, zanechaní štúdia, napríklad v materských školách, pokiaľ nejde o povinné predprimárne vzdelávanie a tak ďalej. Rozširuje sa, ešte spomeniem jednu vec, rozširujú sa účely použitia príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách.
V navrhnutej novele tohto zákona bolo vznesených cez 500 pripomienok, z toho cez 300 zásadných. Viac ako polovicu z nich bolo plne akceptovaných, bolo možné plne akceptovať. Najviac pripomienkujúcim subjektom bolo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Združenie miest a obcí Slovenska či Ministerstvo financií Slovenskej republiky, 140 pripomienok dala aj verejnosť. S každou pripomienkou, s každým subjektom sme sa zaoberali tak, ako by bol povinne pripomienkujúci a významne prispeli ku skvalitneniu zákona práve skúsenosťami a potrebami aplikačnej praxe.
Po prvom čítaní v Národnej rade prebehli ďalšie viaceré rokovania aj s viacerými z vás, cieľom ktorých bolo nájdenie širšej vzájomnej zhody v niektorých sporných otázkach návrhu. Výsledkom rokovaní sú zmeny schválené v gestorskom výbore. Medzi podstatné zmeny patrí napríklad, po týchto rokovaniach medzi prvým a druhým čítaním, zavedenie definície segregácie vo výchove a vzdelávaní, zdôraznenie práva každého dieťaťa na poskytnutie podporného opatrenia prednostne v škole alebo v školskom zariadení, ktoré navštevuje, intenzívnejšie zohľadnenie míľnikov a cieľov plánov obnovy a odolnosti v kontexte zmien plánu, ktoré vláda schválila minulý týždeň, ale tak, aby sa maximálne neohrozili tie najlepšie princípy, ktoré dokážeme v školách produkovať, či už sa to týka budúcich pedagogických zamestnancov, učiteliek v materských školách alebo tí, ktorí pracujú s deťmi v povinnom predprimárnom vzdelávaní, ale aj napríklad vykonateľnosť povinnosti obce zverejňovať dôvody, pre ktoré by neposkytli plnú výšku finančných prostriedkov z podielových daní, ktoré boli poukázané na deti, ktoré navštevujú materské školy, a vo viacerých ďalších oblastiach.
Veľmi si vážim, že mnohí z vás, ktorí prispievali a rokovali o tomto zákone, či už formálne alebo neformálne, tak prispeli konštruktívne k tomu, že máme v druhom čítaní na stole zákon, ktorý je konsenzuálne tým najlepším možným výsledkom spoločného úsilia a ktorý naďalej podporujú všetky dotknuté asociácie a združenia, stavovské, ktorých sa to týka.
Veľmi si vážim, že práve títo ľudia z terénu a z praxe, ktorým tento zákon prináša predovšetkým tlak na poskytovanie vyššej kvality vo výchove a vzdelávaní a nie nejaké benefity či zvyšovanie platov, tak si uvedomujú, podobne ako vy, ktorí ste k tomuto prispeli, absolútnu nevyhnutnosť pohnúť s naším školstvom a to, čo desiatky rokov nebolo predmetom záujmu, v tom urobiť systém, poriadok a princípy, vďaka ktorým nebude to len otázka šťastia či peňazí, či sa dieťa dostane na dobrú školu, ale chceli by sme kvalitu poskytovaných služieb priblížiť deťom bez ohľadu na to, akú školu navštevujú.
Preto vás všetkým prosím, pani poslankyne, páni poslanci, o podporu aj v druhom čítaní a ďakujem za vašich 90 hlasov pri prvom čítaní.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.5.2023 o 18:18 hod.

Ján Horecký

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:24

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada uznesením z 30. marca 2023 č. 2175 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila aj lehoty na jeho prerokovanie.
Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet dňa 25. 4. 2023 neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny o návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 741 z 27. apríla a Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 213 z 27. apríla 2023 zhodne odporúčali návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade republi... Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 59 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor vo svojom záverečnom stanovisku k návrhu zákona neprijal návrh odporúčať Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý bol gestorským výborom, z 2. mája 2023 č. 222. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som, pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

4.5.2023 o 18:24 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:27

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Richarda Vašečku a Jany Žitňanskej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, tzv. školský zákon, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1467).
Najprv krátke odôvodnenie. Sú tam vlastne tri také odseky. K prvému odôvodnenie: Jeho cieľom je debyrokratizácia pri ospravedlňovaní žiakov z neúčasti na vyučovaní a znížení, zníženie záťaže detských lekárov. To je prvý ten pozmeňujúci, časť, prvá časť pozmeňujúceho návrhu.
V druhej časti, ktorú potom teda prečítam, sa upravujú a modifikujú podmienky a postup pri poskytovaní podporných opatrení, to sa dosahuje, dosahuje sa tým zjednodušenie poskytovania podporných opatrení každému dieťaťu alebo žiakovi, ktorý ho potrebuje, a vytvárajú sa predpoklady na to, aby každá škola, na ktorej sa vzdelávajú deti alebo žiaci s potrebou poskytnutia podporných opatrení, mala kapacitu tieto podporné opatrenia poskytnúť, a to v krajných prípadoch aj v súčinnosti s príslušnou organizáciou zriadenou ministerstvom školstva. Zdôrazňuje sa prednostné poskytnutie podporného opatrenia v škole alebo v školskom zariadení, ktoré dieťa alebo žiak navštevuje.
A tretia časť má takéto odôvodnenie: Cieľom navrhovanej úpravy je, aby sa od roku 2026 poskytoval príspevok na podporné opatrenia obligatórne bez ohľadu na to, či ide o príspevok bez žiadosti alebo o príspevok na základe žiadosti.
Takže teraz prečítam znenie pozmeňujúceho návrhu.
1. V čl. I sa za bod 87 vkladá nový bod 88, ktorý znie:
„88. V § 144 odsek 10 znie:
„(10) Neprítomnosť dieťaťa alebo neplnoletého žiaka ospravedlňuje škola na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá najviac päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá viac ako päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára. Ak neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z dôvodu ochorenia trvá najviac sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; ak neprítomnosť takého dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára. V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia ospravedlniť neprítomnosť z dôvodu ochorenia bez lekárskeho potvrdenia aj v trvaní viac dní ako podľa druhej vety alebo tretej vety; počet dní určí ministerstvo školstva."."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novovložený bod nadobúda účinnosť 1. septembra 2023, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Zdroj prvý, prvá časť, druhá časť.
V čl. I bode 88 § 145b znie, po prvé, pardon:
㤠145b
(1) Podporné opatrenie sa poskytuje na základe vyjadrenia
a) pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ alebo školský špeciálny pedagóg, vyjadrenia odborného zamestnanca školy alebo vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie v rámci odbornej činnosti podľa § 131 ods. 4 písm. a), ods. 5 písm. d) alebo ods. 6 písm. d), ak ide o podporné opatrenie podľa § 145a ods. 2 písm. a), c), e), f), j), k), n), q), r), alebo písm. s), alebo
b) zariadenia poradenstva a prevencie v rámci odbornej činnosti podľa § 131 ods. 4 písm. a), ods. 5 písm. d) alebo ods. 6 písm. d), ak ide o podporné opatrenie podľa § 145a ods. 2 písm. b), d), g), h), i), l), m), o) alebo písm. p).
(2) O vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia môže riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia požiadať zákonný zástupca dieťaťa alebo neplnoletého žiaka, plnoletý žiak, zástupca zariadenia alebo pedagogický zamestnanec, alebo odborný zamestnanec. Ak ide o dieťa alebo o neplnoletého žiaka, o vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie na účel poskytnutia podporného opatrenia možno požiadať len s informovaným súhlasom jeho zákonného zástupcu. O vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia a o poskytnutie podporného opatrenia možno požiadať písomne. Škola alebo školské zariadenie môže umožniť požiadať o vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia alebo o poskytnutie podporného opatrenia aj elektronicky bez kvalifikovaného elektronického podpisu použitím informačného systému.
(3) Ak nie je možné vyjadriť sa na účel poskytnutia podporného opatrenia v škole alebo v školskom zariadení, ktoré nie je zariadením poradenstva a prevencie, riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia požiada o vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie.
(4) Vyjadrenie obsahuje návrh podporného opatrenia spolu s navrhovaným rozsahom jeho poskytnutia. Vyjadrenie sa poskytuje žiadateľovi; ak o vyjadrenie požiadal pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, poskytuje sa aj zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo neplnoletého žiaka, zástupcovi zariadenia alebo plnoletému žiakovi.
(5) Ak ide o podporné opatrenie, ktorým je poskytnutie zdravotnej starostlivosti, na jeho navrhnutie sa vyžaduje aj písomné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
(6) Dieťa alebo žiak má právo na poskytnutie podporného opatrenia uvedeného vo vyjadrení.
(7) Na základe vyjadrenia môže riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia o poskytnutie podporného opatrenia požiadať ten, komu bolo vyjadrenie poskytnuté.
(8) K návrhu podporného opatrenia uvedeného vo vyjadrení a k navrhovanému rozsahu jeho poskytovania sa riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia písomne vyjadrí s ohľadom na personálne, priestorové, materiálno-technické a finančné podmienky školy alebo školského zariadenia na poskytnutie podporného opatrenia. Písomné vyjadrenie riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia poskytuje osobám podľa odseku 7 do 10 dní odo dňa, kedy bol požiadaný o poskytnutie podporného opatrenia, v odôvodnenom prípade do 20 dní.
(9) Škola alebo školské zariadenie zabezpečí poskytnutie podporného opatrenia, ak má podľa písomného vyjadrenia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia na jeho poskytnutie v navrhovanom rozsahu personálne, priestorové, materiálno-technické a finančné podmienky. Ak škola alebo školské zariadenie podľa písomného vyjadrenia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia nemá personálne, priestorové, materiálno-technické alebo finančné podmienky na poskytnutie podporného opatrenia v navrhovanom rozsahu a nemá možnosť ich zabezpečiť, ten, kto požiadal o poskytnutie podporného opatrenia, môže požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve o preskúmanie písomného vyjadrenia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia. Orgán miestnej štátnej správy v školstve preskúma písomné vyjadrenie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia do 30 dní odo dňa, kedy bol požiadaný o preskúmanie, a na tento účel si môže vyžiadať vyjadrenie Štátnej školskej inšpekcie.
(10) Ak príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve zistí, že písomné vyjadrenie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia
a) je opodstatnené, vykoná všetky potrebné úkony na zabezpečenie poskytnutia podporného opatrenia v najlepšom záujme dieťaťa alebo žiaka prednostne v škole alebo v školskom zariadení, ktoré navštevuje,
b) nie je opodstatnené, určí, že škola alebo školské zariadenie je povinné poskytnúť podporné opatrenie v navrhovanom rozsahu.
(11) Ak príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve zistí, že nie je možnosť zabezpečiť poskytnutie podporného opatrenia podľa odseku 10 písm. a), bezodkladne požiada organizáciu zriadenú ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti poradenstva a prevencie, ktorá určí spôsob poskytnutia podporného opatrenia v najlepšom záujme dieťaťa alebo žiaka a poskytne škole alebo školskému zariadeniu, ktoré dieťa alebo žiak navštevuje, súčinnosť pri zabezpečení jeho poskytnutia.
(12) Poskytnuté podporné opatrenie možno prehodnotiť z hľadiska napĺňania jeho účelu. Pri prehodnotení poskytnutého podporného opatrenia sa postupuje podľa odsekov 2 až 11."
To je koniec druhej časti a teraz posledná, najkratšia, tretia časť pozmeňujúceho návrhu, ešte len desať minút čítam.
V čl. III sa za bod 9 vkladá nový bod 10, ktorý znie:
„10. V § 4e ods. 2 úvodnej vete sa slová „môže na účel poskytovania podporných opatrení prideliť" nahrádzajú slovami „pridelí na účel poskytovania podporných opatrení"."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novovložený bod nadobúda účinnosť 1. septembra 2026, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
To je koniec pozmeňujúceho návrhu a ešte v súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať na samostatné hlasovanie body 17 a 21 zo spoločnej správy výborov z dôvodu, že teda tie by sme, ak plénum rozhodne, neprijali, nahradili ich týmto pozmeňujúcim návrhom.
Ja chcem len poďakovať za spoluprácu aj pani poslankyni Žitňanskej, samému pánovi ministrovi, ale celkovo chcem vyjadriť aj ako spravodajca, ako predseda školského výboru uspokojenie, potešenie nad tým, že sa podarilo naozaj veľmi korektne komunikovať, rokovať aj medzi bývalým pánom ministrom, poslancom Gröhlingom, aj medzi súčasným pánom povereným ministrom Horeckým, aj s ďalšími kolegami a že teda naozaj z toho bude dobrý výsledok, tak ako o tom hovoril pán minister.
A teraz, aby som už nezdržoval, takže končím, ďakujem, odovzdávam slovo do štúdia.
Skryt prepis

4.5.2023 o 18:27 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:38

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán spravodajca, pán minister, kolegyne, kolegovia, to už je nejaké také pravidlo, že v rámci školstva, preberaných návrhov zákonov v školstve rokujeme vždy tesne pred siedmou, zvyčajne to býva ku koncu týždňa. My, ktorí sme tu už aj bývalé volebné obdobie, tak naozaj je to také pravidlo a dúfam, že do budúceho, budúcneho volebného obdobia sa to nejakým spôsobom zmení, aby sme aj takto dali najavo, že školstvo je priorita, nie iba preberali jednotlivé návrhy zákonov tesne predtým a ešte pozerali na hodinky, aby sme nemohli vysloviť to, čo chceme vysloviť. Dovoľte mi, aby som sa v druhom čítaní vyjadril k tomuto návrhu zákona aspoň v skratke.
Tento návrh zákona sa začal pripravovať už v roku, koncom roka 2021, pripravoval sa počas celého roku ´22, bol to naozaj že prelomový návrh zákona, ktorý dával deťom absolútnu možnosť dosiahnuť maximálne výsledky, maximálnu podporu a maximálne vedomie, ktoré by mohlo dosiahnuť aj za účasti podporných opatrení, alebo ostatných opatrení, ktoré by mohol dostať. Ja som veľmi rád, že sa na tom zhodli všetky organizácie, všetci aktéri v rámci pripravovaného či už návrhu zákona alebo aj MPK, ktoré potom bolo v auguste 2022. Na základe tohto MPK, ktoré sa už, bohužiaľ, nejakým spôsobom nestihlo vyhodnotiť, prevzali štafetu ohľadom tohto návrhu zákona súčasný poverený pán minister školstva, ktorý predpripravil ten návrh, samozrejme, že na svoj obraz, pretože každý máme nejakú víziu, ktorú chceme obhajovať. Tento návrh zákona potom išiel do, na vládu. Ja som veľmi rád, že v rámci vlády bol tam prijatý ten hlavný element, ktorý bol prijatý, a to sú, a to je nárokovateľnosť jednotlivých opatrení, aby táto nárokovateľnosť naozaj bola povinná od roku 2026. Následne potom tento návrh prišiel do prvého čítania. Viete, že tu bola búrlivá diskusia, že sme si nejakým spôsobom potrebovali vyjasniť jednotlivé opatrenia.
Ja som veľmi rád, že sme dostali garanciu, že tie opatrenia, ktoré naozaj pomáhajú deťom, a ja som tento zákon v prvom čítaní hovoril, že to je zákon proti deťom, tak teraz s radosťou môžem povedať, že naozaj je to zákon, ktorý bude pomáhať deťom, ktorý bude pomáhať rodičom, lebo tie navrhované opatrenia, ktoré sme chceli, aby tento zákon obsahoval, sa naozaj dostali v rámci pozmeňujúceho návrhu v školskom výbore do tohto návrhu zákona.
Ja tiež som veľmi rád, že aj segregácia je niečo, čo sa objavilo v návrhu tohto zákona. Pre mnohých sa môže zdať, že to je iba virtuálna téma, ale je to dôležitá téma, aby sme takéto opatrenia naozaj mali v litere zákona. Potom musíme pomôcť aj jednotlivým subjektom a samosprávam. Ale možno jednotlivé rozhodnutia v rámci súdov už nebudú trvať tak dlho, pokiaľ budeme mať aj tieto veci v rámci definície v zákone. Ale treba urobiť ešte aj ďalšie koky smerom, toto je možno smerom, výzva smerom k ministerstvu školstva, aby pokračovalo v tých naštartovaných veciach, ktoré sú, aby sme naozaj také to bahno tejto témy zo seba zmyli a nemuseli riešiť ešte aj žalobu, ktorá momentálne prišla v rámci ministerstva.
Na školskom výbore bol prijatý výrazný pozmeňujúci návrh. Mal viac ako päťdesiat bodov, ale je to obsah všetkého, čo sme sa v rámci školského výboru jednotlivých politických strán dohodli. Ja som veľmi rád, že bol prijatý a takýmto spôsobom môže byť teraz prednesený v druhom čítaní.
Jedna vec, ktorú ja sa veľmi teším, ktorá sa objavila v tom návrhu zákona, sú úvodné ročníky. Úvodné ročníky sú prioritné pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou dočasného charakteru alebo pre žiakov s vývinovými poruchami dočasného charakteru, alebo pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Či už za nášho fungovania na ministerstve školstva alebo aj za, pri súčasnom vedení sme deklarovali jednotlivým školám, že budú môcť mať úvodné ročníky a nebolo nikdy vyslovené v rámci termínov, že kedy to má byť. Školy rátali s tým, že toto bude k 1. septembru tohto roku. Bohužiaľ, v tej litere zákona nastalo to, že platnosť a účinnosť mala byť od 1. septembra roku 2024, čím vlastne znemožníme určitým školám, ktoré nás kontaktovali, aby si tieto úvodné ročníky mohli založiť už teraz v septembri, aby mohli urobiť zápisy, aby mohli vydať rozhodnutia, aby sme naozaj týmto deťom mohli pomôcť. Ja nevidím dôvod, aby sme takýmto spôsobom deti nejako odsunuli, alebo aby museli čakať. Ak je tá možnosť, aby mohli vstúpiť už v septembri v rámci úvodných ročníkov do celého systému vzdelávania, tak určite to urobme. V rámci pozmeňujúceho návrhu, ktorý budem čítať, je posunutá účinnosť, posunutá účinnosť v rámci prechodného ustanovenia pre tento rok, aby mohli ešte školy prijať tieto deti, kde zápis do úvodného ročníka je stanovený od 1. júla do 31. júla a následne páni riaditelia budú vedieť dať rozhodnutie do 15. augusta.
Odôvodnenie: Cieľom zavedenia úvodného ročníka je znížiť školskú neúspešnosť žiakov so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami. So školami prebiehala dlhodobá komunikácia, tak ako som spomínal. Po zrušení nultých ročníkov a zavedením povinnej predškolskej výchovy a o potrebe zavedenia úvodných ročníkov práve z dôvodu zvýšeného počtu detí so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami a tým zvyšujúceho sa rizika v rámci školskej neúspešnosti u týchto detí, školy sú pripravené poskytnúť im túto podporu, starostlivosť a vzdelávanie už v úvodných ročníkoch teraz od 1. septembra. Pre vašu informáciu, bude to niekde okolo dvanásť škôl, ktoré by využili túto možnosť už teraz. Ďakujem veľmi pekne, ja by som teraz prečítal pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1467.
1. V čl. I body 31 a 34 nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
2. V čl. I bode 32 sa slová „ods. 9" nahrádzajú slovami „ods. 12".
3. V čl. I bod 33 znie:
„33. V § 29 ods. 13 druhej vete sa slová „integrovanému žiakovi alebo žiakom, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania" nahrádzajú slovami „žiakovi so zdravotným postihnutím alebo žiakovi s nadaním"."
4. V čl. I bode 91 sa § 161s dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Úvodný ročník podľa predpisov účinných odo dňa účinnosti tohto zákona možno zriadiť od 1. septembra 2023. Zápis do úvodného ročníka zriadeného od školského roka 2023/2024 sa koná od 1. júla 2023 do 31. júla 2023; riaditeľ školy rozhodne o prijatí do 15. augusta 2023."
Body 2 a 3 predstavujú len legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na preznačenie odsekov vyplývajúce zo zmeny účinnosti bodu 31.
Pán spravodajca, ešte v súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať na samostatné hlasovanie bod 9 zo spoločnej správy výborov, lebo nám koliduje s jednotlivými bodmi.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.5.2023 o 18:38 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:46

Mária Šofranko
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo.
Ja by som chcela len pripomenúť, pretože tu bol spomenutý školský výbor, že ten vždy ukážkovo spolupracoval aj s bývalým pánom ministrom, aj s terajším pánom ministrom. Nikdy sme nekritizovali nič navonok, všetko sme si snažili vyrozprávať vo vnútri, nehejtovali sme zbytočne a veľmi sa všetci členovia školského výboru tešia z tohto nového školského zákona a držíme mu palce a nech má úspech.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.5.2023 o 18:46 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:47

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. V prvom čítaní som obšírnejšie vystúpila a teraz pre krátkosť času naozaj chcem povedať len dve-tri slová a síce, že naozaj toto je historická chvíľa, na ktorú sme mnohí čakali. Myslím si, že najviac rodičia a deti, ale, samozrejme, keďže sa to týka škôl, tak aj pedagógovia, riaditelia.
Ja sa chcem na úvod poďakovať bývalému ministrovi školstva Braňovi Gröhlingovi, súčasnému ministrovi školstva Jankovi Horeckému, takisto všetkým zamestnancom na ministerstve školstva, ale aj ministerstve práce, sociálnych vecí, rodiny, pretože prinášam jeden pozmeňujúci návrh, ktorý práve zavedie sociálnych pracovníkov do našich škôl a školských zariadení, a teda aj oni sa podieľali na príprave tohto pozmeňujúceho návrhu. Taktiež chcem poďakovať aj Platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením a Inklukoalícia, všetkým, ktorí naozaj prispeli hodnotnými pripomienkami, poznámkami k tomu, aby tento zákon bol najlepší možný.
Pretože, ako už možno odznelo aj v tom prvom čítaní alebo aj v médiách, tak, samozrejme, každý z nás by si predstavoval ešte ďalšie a ďalšie úpravy, ale toto je to najlepšie, čo sme dokázali dať dokopy a na čom sme sa dokázali teda dohodnúť. A tak ako aj povedal bývalý minister Gröhling, je to zákon, ktorý je v prospech detí v prvom rade a o to nám ide.
Ja teda predstavím v krátkosti tento pozmeňujúci návrh. Ako som spomínala, jeho cieľom je, aby na školách a v školských zariadeniach mohli pôsobiť sociálni pracovníci. Je to otázka, ktorá už dlho bola prediskutovávaná. Tá žiadosť zo strany nielen sociálnych pracovníkov, ale aj školských zariadení tu bola. Čiže som veľmi rada, že sme sa dohodli na tom, že aj táto pozícia v školách bude, a v školských zariadeniach, existovať, čiže aj v reedukačných centrách, diagnostických a tak ďalej. A druhá časť tohto pozmeňujúceho návrhu sa týka žiakov s mentálnym postihnutím, aby v poslednom ročníku teda základnej školy sa mohli zúčastniť na externom testovaní na získanie nižšieho stredného vzdelania na škole, ktorú navštevujú.
Takže dovoľte, aby som teraz predniesla pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej a poslanca Richarda Vašečku k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1467.
1. V čl. 1 sa za bod 74 vkladá nový bod 75, ktorý znie:
„75. V § 94 ods. 5 sa slová „logopéd alebo školský psychológ" nahrádzajú slovami„logopéd, školský psychológ, sociálny pedagóg alebo sociálny pracovník"."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novovložený bod nadobúda účinnosť 1. septembra 2023, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
2. V čl. 1 sa za bod 78 vkladá nový bod 79, ktorý znie:
„79. V § 107 ods. 3 sa slovo „alebo" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo jeden sociálny pracovník"."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novovložený bod nadobúda účinnosť 1. septembra 2023, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
3. V čl. 1 sa za bod 83 vkladajú nové body 84 až 86, ktoré znejú:
„84. V § 122 ods. 11 prvej vete sa za slovo „psychologickej" vkladá čiarka a slovo „sociálnej".
85. V § 123 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „psychoterapeutickú" vkladajú slová „a sociálnu".
86. V § 130 ods. 1 sa slová „činnosť a sociálno-pedagogická" nahrádzajú slovami „činnosť, sociálno-pedagogická a sociálna" a slová „výchovného, vzdelávacieho" sa nahrádzajú slovami „osobnostného, intelektuálneho"."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novovložené body nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2023, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
4. V čl. 1 sa za doterajší bod 84 vkladá nový bod 85, ktorý znie:
„85. V § 131 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie: „e) sociálne poradenstvo,".
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g)."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novovložený bod nadobúda účinnosť 1. septembra 2023, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
5. V čl. 1 sa za bod 89 vkladá nový bod 90, ktorý znie:
„90. V § 155 ods. 9 sa za slovo „zúčastniť" vkladajú slová „žiak posledného ročníka základnej školy, ak ide o žiaka podľa § 97 ods. 5, a" a na konci sa pripája táto veta: „Žiak podľa § 97 ods. 5 získa nižšie stredné vzdelanie na základe výsledku externého testovania úspešným absolvovaním posledného ročníka základnej školy."."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novovložený bod nadobúda účinnosť 1. septembra 2023, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
6. V čl. IV sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slovo „špeciálno-pedagogickej" vkladá čiarka a slová „výkon sociálnej práce"."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novovložený bod nadobúda účinnosť 1. septembra 2023, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
7. V čl. IV sa za bod 6 vkladajú nové body 7 a 8, ktoré znejú:
„7. § 23 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie: „g) sociálny pracovník."
8. § 27 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Sociálny pracovník v škole alebo školskom zariadení
a) vykonáva sociálnu diagnostiku detí a žiakov, poskytuje sociálne poradenstvo deťom a žiakom a ďalšie metódy, techniky a postupy sociálnej práce zamerané na prekonanie prekážok vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov,
b) poskytuje sociálne poradenstvo a odbornú pomoc zákonným zástupcom zameranú na zlepšenie podmienok výchovy a vzdelávania detí a žiakov,
c) poskytuje konzultácie zástupcom zariadení, pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom a školskému podpornému tímu v prípadovom manažmente,
d) vykonáva odborné činnosti na predchádzanie a odstraňovanie vplyvov, ktoré sú rizikové pre deti a žiakov a aktivity prevencie sociálno-patologických javov, ktoré ohrozujú deti a žiakov vrátane aktivít na predchádzanie segregácie detí a žiakov,
e) koordinuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s orgánmi štátnej správy, obcami, organizáciami pôsobiacimi v miestnej komunite a ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami, ak je to potrebné na účely zabezpečenia alebo sprostredkovania odbornej pomoci dieťaťu alebo žiakovi a jeho rodine a spolupracuje s týmito subjektmi pri zabezpečení alebo sprostredkovaní odbornej pomoci dieťaťu alebo žiakovi,
f) vykonáva odborné metódy práce podľa písmen a) až e) aj terénnou formou."."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novovložené body nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2023, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Takže ešte raz, záver pozmeňujúceho návrhu. Ešte raz veľká vďaka všetkým, aj pánovi predsedovi školského výboru, aj všetkým členom školského výboru, pánom ministrom. Skončila som. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.5.2023 o 18:47 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:54

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Školský zákon je veľmi dôležitý pre všetkých zainteresovaných, či už pedagógov alebo rodičov, žiakov, ale hlavne je dôležitý pre žiakov. Teším sa, keď sa nájde konsenzus, pretože takýto zákon má šancu v tejto snemovni prejsť a určite bude zohľadňovať všetky pripomienky všetkých zainteresovaných. A rovnako ma teší, Janka, aj tvoja iniciatíva, keďže vždy myslíš na zdravotne znevýhodnených žiakov, ktorí sa zaslúžia našu pozornosť. Takže ďakujem všetkým a som rada, že som mohla byť súčasťou tejto diskusie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.5.2023 o 18:54 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:56

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, súhlasím s tým, že v ostatnom čase nám vždy rokovanie o školských zákonoch vychádza na podvečer a častokrát sme potom aj v takom možno časovom strese, aby sme všetko stihli dorokovať aj s ohľadom na ďalšie procedúry a postupy v Národnej rade Slovenskej republiky a ďalšie termínované body. Preto budem vo svojom vystúpení krátky, pretože všetko, čo, alebo väčšinu toho, čo sme chceli povedať, sme si tu povedali v rámci prvého čítania alebo potom aj v rámci rokovania výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport Slovenskej republiky.
Ja by som chcel len upozorniť na jednu skutočnosť, o ktorej sme všetci informovaní, pretože nás na ňu upozornil odbor legislatívy a aproximácie práva, čiže parlamentnej legislatívy, že teda na tejto schôdzi nerokujeme len o vládnom návrhu novely zákona o výchove a vzdelávaní, ale máme tu ešte aj poslanecké novely v tlačiach 1478, 1482, 1491, 1598, ktoré svojím spôsobom tiež novelizujú tento zákon, či už priamo alebo nepriamo, a parlamentná legislatíva tam vidí istý konflikt z hľadiska časovania týchto vecí, ak by prešli aj tieto poslanecké návrhy snemovňou. Konkrétne nás upozorňuje na čl. I bod 88 vládneho návrhu zákona, ktorým sa vkladá nový § 45a s navrhovanou účinnosťou dňom vyhlásenia a rovnaké ustanovenia s označením 145a sa do zákona vkladá aj v čl. II v tlači 1478, ale s účinnosťou od 1. septembra 2023. Obdobne to je aj pri tlači 1482 v čl. I bod 29.
Dovoľte, aby som teraz predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh, skôr ako ho prednesiem, by som ho chcel odôvodniť, pretože on vychádza z tých rozdielností názorov a bolo to aj povedané dnes, teda že diskusia prebieha korektná, ale tie názory sú rozdielne na mnohé veci, ale treba oceniť tú formu tej diskusie. Preto ja predložím pozmeňovací návrh, ktorý sa pravdepodobne predkladateľom páčiť nebude, ale chcem ho predložiť z toho titulu, aby som zostal konzistentný vo všetkých tých vyjadreniach a názoroch na to, či ich máme mať zavedené povinne, vzdelávacie cykly, alebo by to mala byť možnosť pre školy, tak ako to ukladá dnešné znenie, dnešné platné znenie zákona o výchove a vzdelávaní.
Takže dovoľte mi uviesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Jozefa Habánika k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
1. V čl. I sa vypúšťa bod 6.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I v bode 30 v § 29 ods. 4 sa vypúšťajú slová „v dĺžke určenej v štátnom vzdelávacom programe."
3. V čl. I v bode 30 v § 29 ods. 4 sa vkladá na konci nová veta, ktorá znie: „Prvý stupeň základnej škody tvorí prvý až štvrtý ročník. Druhý stupeň základnej školy tvorí piaty až deviaty ročník."
Odôvodnenie: Aj nový štátny vzdelávací program, ktorý bude účinný od nasledujúceho školského roka, bude musieť rešpektovať súčasne platné znenie školského zákona. Navrhovanou úpravou nie je dotknutý komponent 7 plánu obnovy a odolnosti. Súčasná dĺžka prvého a druhého stupňa zostane zachovaná tak, ako je, bude explicitne určená však v školskom zákone. Štátny vzdelávací program sa primerane upraví v súlade s navrhovanou zmenou.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.5.2023 o 18:56 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 19:01

Vladimír Ledecký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, to skúsim skrátiť do päť minút. Takže ja vystupujem len k jednému bodu, ktorý bol ako bod 13 pozmeňujúceho návrhu, ktorý ste schválili na školskom výbore. Je tam, že nie je prítomnosť dieťaťa v škole, ospravedlňuje ho zákonný zástupca do päť dní, pokiaľ je neprítomný. Máme skúsenosti práve teraz počas pandémie z tých pandemických dní, kde tie deti mohli rodičia ospravedlniť, že sa to zneužívalo a naozaj starostovia z terénu hovoria o tom, že, preboha, zrušte už tie pandemické ospravedlnenky, no a my sme to teraz dali do zákona, tak som prosil pána ministra, aby, aby tam bola nejaká brzda, ak sa to bude zneužívať, a aj keď na poslednú chvíľu, lebo som sa o tom dozvedel len včera, tak sa, tak sa našlo riešenie.
Ja chcem zdôrazniť, že je to veľmi dôležitá vec, lebo pred mesiacom som sa stretol s rómskymi starostami, s dvoma desiatkami, ktorým som povedal, že mi povedzte dve najdôležitejšie veci, ktoré vás trápia. Prvá vec bola, že, preboha, zrušte tie pandemické voľná, ktoré môžu rodičia dať tým svojim deťom, lebo sa to zneužíva, tie deti nechodia, nechodia do školy. Takže keď to oni v terénoch vnímajú ako najväčší problém, tak asi problém to je.
Chcem povedať, že ešte pred niekoľkými mesiacmi, toho roku to bolo, sme schválili v našom sociálnom zákone znásobenie príspevku osobitného príjemcu a práve to bolo kvôli tomu, aby mestá a obce, ktoré využívajú ten osobitný prí...aby, ktorí sú osobitný príjemca pre deti, ktoré majú problém s tou dochádzkou, aby naozaj boli nejaké páky, aj keď to dosť impotentný systém, ale naozaj tam, kde im na tom záleží, tak vedia si troška týmto pomôcť. Takže vlastne týmto by sme vlastne ako keby vynulovali ten, ten systém.
Nehovoriac o tom, že zavádzame povinné materské škôlky, ale v tých lokalitách, kde ich najviac potrebujeme, je ich nedostatok, určite všetky deti sa tam nedostanú. Je to, je to odôvodnené tým, že je málo lekárov a lekári sa sťažujú na byrokratizovanie procesov. Ale naozaj, keď si postavíme to množstvo, stovky až viac ako tisíc detí, ktoré sú obce, mestá osobitnými príjemcami práve kvôli, z tohto dôvodu, tak ako to, to byrokratizovanie procesov asi až nehrá takú veľkú rolu, keď toľkým deťom to ublíži. Ale, ako som hovoril, chvalabohu, našlo sa riešenie, a to riešenie je to, že žiadosť ospravedlňuje škola a na žiadosť rodiča, čiže naozaj, keď tá škola vidí, že sa ten systém zneužíva, je schopná zakročiť tým, že tie hodiny neospravedlní.
Ja možno ešte tak poslednú, poslednú pripomienku poviem z mojich skúseností. Problém, že deti nenavštevovali školy a museli byť osobitný príjemca, nebol problém detí, ale problém rodičov, lebo naozaj tí rodičia pozerali do noci televízor a ráno nevstali tí rodičia, takže nevstali ani tie deti a nemal kto ich do tej školy vypraviť. Čiže to nie je problém detí, to je problém tým rodičov a keď tak ten rodič pristupuje k svojmu dieťaťu takto, tak verte tomu, že aj je schopný zneužívať ten systém. Takže to dieťa nepošle do školy, ale mu bude písať ospravedlnenky.
Takže ešte raz ďakujem všetkým, ktorých som dneska do tejto práce zatiahol, že sa to nejakým spôsobom vyriešilo. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.5.2023 o 19:01 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:05

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Ja chcem len poďakovať pánovi predsedovi sociálneho výboru Ledeckému. Dneska vlastne sme dostali avízo aj s pánom poslancom Pollákom, aj s pánom poslancom Gröhlingom, pohovorili sme, spojili sme sa s pánom ministrom a dostalo sa to do pozmeňujúceho návrhu, ktorý som ja čítal, takže je to vyriešené práve v takom duchu, ako hovoril pán poslanec Ledecký. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.5.2023 o 19:05 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video