90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.5.2023 o 14:08 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 12:47

Milan Kuriak

12:47

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Áno, iba hlasovanie zajtra o jedenástej. Ďakujem.
Skryt prepis

17.5.2023 o 12:47 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 12:50

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, je to zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
V tomto zákone robím také drobné zmeny, ktoré majú ale pomôcť k vymožiteľnosti práva a prispeje k zvýšeniu právnej istoty občanov Slovenska. Vysvetlím trošku stav, ako to vlastne funguje a prečo tento návrh zákona chcem presadiť. Takže pokiaľ súd účastníkovi v súdnom konaní priznal nárok na náhradu trov konania, postup je taký, že po právoplatnom rozsudku, ktorým bol nárok na náhradu trov konania priznaný, vyšší súdny úradník vydá samotné rozhodnutie, resp. uznesenie, v ktorom je už nárok presne vymedzený.
V predchádzajúcej právnej úprave bola v zákone zakotvená lehota na vydanie uznesenia k náhrade trov konania. V súčasnosti súd na vydanie uznesenia k náhrade trov konania nemá žiadnu lehotu. Čo znamená, že síce súd rozhodne o tom, že účastník konania má rok na trovy konania, ale tým, že nie je lehota, tak sa stáva, že to trvá sedem mesiacov, rok, niekedy možno aj dlhšie, čo spôsobuje občanom Slovenska jednu vážnu vec a to je, že sa k tým peniazom dostanú neskôr. Pri inflácii, ktorá má 14 %, to spôsobí, že za rok príde o 14 %, za dva roky o 28 %. Tým pádom si menej tých prostriedkov vie použiť.
V praxi sa stáva teda takáto situácia, takže nič iné len stanovujeme lehotu na dva mesiace, 60 dní. V predchádzajúcom zákone bola tá lehota 30 dní. To znamená, stále tú lehotu zvyšujeme. Ako som spomenul, zavedenie lehoty prispeje k zvýšeniu právnej istoty a k zlepšeniu vymožiteľnosti práva.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

17.5.2023 o 12:50 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 12:52

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani kolegyne, páni kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore.
Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský výbor a určila lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a odporúčal ho schváliť. Časť IV správy obsahuje štyri pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne a schváliť ich.
Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh schváliť aj ako celok.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona pod tlačou tlač 1447a bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 2. mája 2023.
Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení o rokovacieho poriadku.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

17.5.2023 o 12:52 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

12:54

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tak čas sa kráti, tak nebudem to zdržiavať. Predkladám jeden pozmeňujúci návrh s kolegom Milanom Vetrákom. V krátkosti vám poviem, o čo ide. Odstraňuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh nejednotnú prax všeobecných súdov, pri ktorých pri podaní žaloby na ochranu osobnosti, prípadne aj v odvolacom konaní týkajúcom sa týchto žalôb sa vyrubuje poplatok dvoma spôsobmi. Vo výške 66 eur za žalobu, resp. za odvolanie ako celok bez ohľadu na počet výrokov uvedených v žalobnom návrhu, aj bez ohľadu na to, či sú uvedené samostatných bodoch petitu alebo v jednom súhrnnom bode petitu alebo násobkom sumy 66 eur podľa počtu výrokov v uvedenom žalobnom návrhu. Osobitne v prípade, ak sú tie to výroky uvedené v samostatných bodoch žalobného návrhu. Pritom stanovenie poplatku formou násobkov sumy poplatkov vo výške 66 eur nie je v súlade so zákonom, resp. jeho zmyslom, pretože v určitých prípadoch by mohlo zabrániť dotknutej osobe domáhať sa práva na ochranu osobnosti z dôvodu neprimeranej výšky súdneho poplatku. Navyše tento nesprávny spôsob stanovenia súdneho poplatku pri tomto type žalôb je výrazne menšinový, je však žiadúce ho eliminovať a súdna prax tejto otáz... a súdnu prax tejto otázke zjednotiť.
Takže prečítam vám pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka a Lukáša Kyselicu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Čepčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, tlač 1447.
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Čepčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
Za Čl. I sa vkladá nový Čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/ 2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 402/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 307/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 54/ 2017 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 384/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 68/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 403/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z. a zákona č. 325/2002 sa dopĺňa takto:
1. Za § 181sa vkladá § 18m, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18m
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2023
Z úkonov a konaní navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neukončené do 30. júna 2023 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných od 1. júla 2023."
2. V sadzobníku súdnych poplatkov sa položka 7b dopĺňa poznámkou, ktorá znie:
„Poznámka
Poplatok sa platí za žalobu ako celok bez ohľadu na počet výrokov (skutkových tvrdení a súvisiacich hodnotiacich úsudkov), ktoré sú predmetom žalobného návrhu; to platí aj v odvolacom konaní."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Tento článok nadobúda účinnosť 1. júla 2023, čo sa premietne aj do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti zákona.
V súvislosti s vložením nového článku sa primerane upraví aj názov zákona.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

17.5.2023 o 12:54 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:01

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Chcem v prvom rade povedať, že súhlasím s týmto rozširujúcim návrhom, pozmeňujúcim a rozširujúcim, lebo si myslím, že je vhodné, aby bolo presne taxatívne vymedzené, za čo sa platia poplatky a v akej výške tým, že môže byť jeden súdny spor, kde je desať výrokov, ale v tej istej veci, tak sa platí desať poplatkov v jednom súde, ale na inom súde sa platí jeden poplatok. Okrem toho toto sa malo diať ešte keď tu bola pani ministerka Kolíková, ona sľúbila, že niečo takéto podobné prinesie, zatiaľ sa to nestalo, tak budem rád, keď tento zákon bude schválený, a teda poprosím o podporu tohto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

17.5.2023 o 13:01 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:01

Boris Susko
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Vzhľadom k tomu, že ide o druhé čítanie, tak požiadam o to, aby sme navrhli hlasovať o tomto návrhu v štvrtok o jedenástej. Ďakujem.
Skryt prepis

17.5.2023 o 13:01 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
90. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní
 

Vystúpenie 14:06

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako bolo už povedané, tento zákon je v druhom čítaní. Jedná sa o zrovnoprávnenie zákona, ktorý bol schválený v novembri roku 2022, kde sme vdovcov po, teda ktorí dostávajú vdovský dôchodok zo Sociálnej poisťovne, kde sme im priznali nárok pre vdovy a vdovcov, ktoré vychovali minimálne jedno dieťa a pridali sme rok po smrti manžela alebo manželky. Tak tento istý stav aplikujem na zmenu zákona, ktorý sa týka o sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov. Je to zákon 328 z roku 2002. Takže nič iné v tomto zákone nie je, len zrovnoprávnenie stavu so Sociálnou poisťovňou.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

17.5.2023 o 14:06 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:08

Marcel Mihalik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Čepčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1368.
Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada uznesením č. 2119 z 22. marca 2023 pridelila návrh poslanca Martina Čepčeka, tlač 1368, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory rokovali o predmetnom návrhu zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 728 z 26. apríla 2023 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre sociálne veci predmetný návrh neprerokoval pre neprítomnosť predkladateľa. Výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 240 z 25. apríla 2023 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesení výborov vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v časti III v tejto spoločnej správe. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 4 zo spoločnej správy spoločne a tieto schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslanca, tlač 1368, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Marcela Mihalika vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov, tlač 1368a, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť č. 244 na svojej 106. schôdzi.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.5.2023 o 14:08 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:08

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takže iba ešte raz poviem, o čom tento zákon je. Tento zákon reaguje na zákon pre vdovy a vdovcov zo Sociálnej poisťovne, teda dopĺňa túto istú výhodu, resp. zrovnoprávňuje stav aj pre policajtov a vojakov. Tento zákon, ktorý bol schválený v novembri 2022 o sociálnom poistení, nadobudol účinnosť od 1. januára 2023. To znamená, už sme zopár mesiacov, takmer pol roka v opozdení proti tomuto.
Ako ste počuli výbor pre obranu a bezpečnosť zaujal pozitívne stanovisko, takže ja poprosím, aby sme tento zákon, ak je možné, schválili. A budem rád, aby sa zrovnoprávnil stav aj pre vojakov a policajtov. Ono to nie je pre vojakov a policajtov, ono je to zosnulých po vojakoch a policajtoch a iných zložiek. To znamená, netýka sa to zrovna vojakov a policajtov, ale pozostalých po nich. To znamená, nič iné len zrovnoprávňujeme stav, ktorý tu už je. Teda vojak, policajt a jeho manželka alebo manžel, ktorý vychovali minimálne jedno dieťa budú mať dva roky, teda po smrti manžela budú mať dva roky od štátu príspevok a tí a potom vdova alebo vdovec, ktorí vychovali minimálne jedno dieťa, budú mať od 57. roku veku života nárok na opätovný vdovský príspevok. To je celé, celý návrh zákona. Prosím o podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis

17.5.2023 o 14:08 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video