90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.5.2023 o 14:08 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:08

Marcel Mihalik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Čepčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1368.
Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada uznesením č. 2119 z 22. marca 2023 pridelila návrh poslanca Martina Čepčeka, tlač 1368, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory rokovali o predmetnom návrhu zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 728 z 26. apríla 2023 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre sociálne veci predmetný návrh neprerokoval pre neprítomnosť predkladateľa. Výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 240 z 25. apríla 2023 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesení výborov vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v časti III v tejto spoločnej správe. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 4 zo spoločnej správy spoločne a tieto schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslanca, tlač 1368, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Marcela Mihalika vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov, tlač 1368a, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť č. 244 na svojej 106. schôdzi.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.5.2023 o 14:08 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:08

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takže iba ešte raz poviem, o čom tento zákon je. Tento zákon reaguje na zákon pre vdovy a vdovcov zo Sociálnej poisťovne, teda dopĺňa túto istú výhodu, resp. zrovnoprávňuje stav aj pre policajtov a vojakov. Tento zákon, ktorý bol schválený v novembri 2022 o sociálnom poistení, nadobudol účinnosť od 1. januára 2023. To znamená, už sme zopár mesiacov, takmer pol roka v opozdení proti tomuto.
Ako ste počuli výbor pre obranu a bezpečnosť zaujal pozitívne stanovisko, takže ja poprosím, aby sme tento zákon, ak je možné, schválili. A budem rád, aby sa zrovnoprávnil stav aj pre vojakov a policajtov. Ono to nie je pre vojakov a policajtov, ono je to zosnulých po vojakoch a policajtoch a iných zložiek. To znamená, netýka sa to zrovna vojakov a policajtov, ale pozostalých po nich. To znamená, nič iné len zrovnoprávňujeme stav, ktorý tu už je. Teda vojak, policajt a jeho manželka alebo manžel, ktorý vychovali minimálne jedno dieťa budú mať dva roky, teda po smrti manžela budú mať dva roky od štátu príspevok a tí a potom vdova alebo vdovec, ktorí vychovali minimálne jedno dieťa, budú mať od 57. roku veku života nárok na opätovný vdovský príspevok. To je celé, celý návrh zákona. Prosím o podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis

17.5.2023 o 14:08 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:08

Marcel Mihalik
Skontrolovaný text
Ja by som len uviedol hlasovanie na najbližšie hlasovanie, to je zajtra o jedenástej.
Skryt prepis

17.5.2023 o 14:08 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:08

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Takže tak ako už som v prvom kole rozpravy ozrejmil, na Slovensku máme systém, ktorý na jednej strane dovoľuje pokutovať prepravcov na základe zákona o diaľničnej známke a potom na základe zákona o mýte. To znamená, že sú tu duplicitné akty. Je to v podstate dvakrát penalizovanie za rovnaký dopravný delikt, čo je v rozpore s akoukoľvek logikou, najmä je to v rozpore so snahou štátu, aby podporil rovnaké zaobchádzanie a najmä, aby sme boli konkurencieschopní aj s okolitými štátmi, pretože tie pokuty sú najvyššie na území Slovenskej republiky. Ja využijem už tento úvod, potom nevystúpim v rozprave.
Na legislatívnom odbore v podstate povedali, že ten zákon je v poriadku. Posúva sa tam účinnosť. Tu kolega Kuffa prečíta pozmeňovací návrh a plus nebolo tam odporúčanie, že keď sa znižuje jedna forma pokuty, že aby sa to zosúladilo so znižovaním aj druhých sadzobných v podstate táx. Takže, takže s týmto tiež my problém nemáme. Takže ak by tá politická vôľa bola, tak sme s tým v poriadku.
Takže ďakujem pekne a už nebudem vystupovať potom v rozprave.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.5.2023 o 14:08 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 14:10

Magdaléna Sulanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, podávam informáciu o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Tarabu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta...
=====

-----------------------------------------

Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Podávam informáciu o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Tarabu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov, tlač 1497, v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1564 z 24. februára 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru a výbor pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona prerokovali výbory nasledovne: Ústavnoprávny výbor predmetný návrh zákona prerokoval, avšak do začiatku konania schôdze gestorského výboru o návrhu uznesenia nehlasoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Výbor pre hospodárske záležitosti neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru. Keďže výbory Národnej rady Slovenskej republiky uvedené pod bodom III tejto správy neprijali uznesenia, informácia neobsahuje žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval výbor pre hospodárske záležitosti na 145. schôdzi dňa 2. mája 2023. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru, ktorý odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť, nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru. Predseda výboru pre hospodárske záležitosti ma zároveň určil za spoločnú spravodajkyňu.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

17.5.2023 o 14:10 hod.

Ing.

Magdaléna Sulanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 14:13

Filip Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ako bolo avizované, máme pripravený pozmeňujúci návrh z dôvodu toho, že tam skončila účinnosť, ja si ho dovolím teraz prečítať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Tarabu. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Tarabu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa za bod 4. vkladá nový bod 5, ktorý znie:
"5. Za § 36h sa vkladá §36i, ktorý v rátane nadpisu znie:
"§36i
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2023
Konanie o priestupku a správnom delikte začaté a právoplatne neskončené pred 1. júlom 2023 sa dokončí podľa predpisov účinných od 1. júla 2023."
2. V čl. II sa za slová "1. mája" nahrádzajú slovami "1. júla".
Ďakujem skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie

17.5.2023 o 14:13 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:13

Magdaléna Sulanová
Skontrolovaný text
Ja chcem iba ohlásiť, termín hlasovania dáme zajtra o jedenástej. Štvrtok o jedenástej.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.5.2023 o 14:13 hod.

Ing.

Magdaléna Sulanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:15

Filip Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. S týmto návrhom zákona sme tu prišli kvôli tomu, aby sme odstránili stav na Slovensku v ochrane prírody, ktorý dneska hovorí o tom, že všetky rozhodnutia ochrany prírody a krajiny sa dejú bez súhlasu vlastníka. Ochrana prírody alebo orgán ochrany prírody má síce povinnosť vyhlasovania či už chránených území, zón chránených území a tak ďalej, povinnosť prerokovať to s dotknutým vlastníkom, ale nemá povinnosť prihliadať na pripomienky a takisto nemá povinnosť mať súhlas vlastníka. Takže preto sme prišli s týmto návrhom zákona. Zároveň chcem povedať, že sa aj hlásim do rozpravy, v ktorej ešte prednesiem pozmeňujúce návrhy.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.5.2023 o 14:15 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 14:17

Anton Stredák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážení kolegovia, kolegyne tu nevidím, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2124 z 22. marca 2023 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Tarabu, Štefana Kuffu, Filipa Kuffu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, tlač 1507, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určitej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor predmetný návrh zákona prerokoval, avšak do začiatku konania schôdze gestorského výboru o návrhu uznesenia nehlasoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 530/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady nebol uznášaniaschopný.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie o návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady nebol uznášaniaschopný. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k návrhu spoločnej správy neprijal platné uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady.
Predseda výboru ma určil za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, ktorým predkladám predmetnú informáciu na schôdzi Národnej rady. Budem informovať o výsledku rokovania výboru a budem navrhovať ďalší postup. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

17.5.2023 o 14:17 hod.

PaedDr.

Anton Stredák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:19

Filip Kuffa
Skontrolovaný text
Ja som povedal, že vystúpim v rozprave.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.5.2023 o 14:19 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video