90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

18.5.2023 o 18:58 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 18:42

Karol Galek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Nemám ani ja záujem o záverečné slovo a ohlasujem hlasovanie o tomto návrhu zákona v utorok o 11-tej ak sa nerozhodneme inak.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.5.2023 o 18:42 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:43

Miloš Svrček
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Cieľom návrhu zákona je reagovať na podnety občanov, ktorí žiadajú poskytovanie osvedčenie listín a podpisov na listinách prostredníctvom poštového podniku poskytujúceho univerzálnu službu a to z dôvodu, že poštový podnik disponuje jednak širokou sieťou pôšt na celom území Slovenskej republiky, t. j. geografickou dostupnosťou ako aj časovou dostupnosťou, nakoľko sú napríklad veľké pošty respektíve pošty v nákupných strediskách otvorené aj cez víkendy. Obce a okresné úrady vykonávajúce osvedčovanie listín a podpisov na listinách len v obmedzenom časovom rozsahu v rámci úradných hodín, čím nie je zabezpečená dostatočná časová dostupnosť pre občanov, čo spôsobuje nespokojnosť a znížený komfort zo strany občanov.
Cieľom je taktiež rozšírenie poskytovania osvedčení listín a podpisov na listinách aj prostredníctvom poštového podniku, čím by sa zabezpečilo občanom poskytovanie väčšieho rozsahu služieb pre riešenie najčastejšej životnej situácie v komerčnej sfére ako aj pri komunikácii s orgánmi verejnej moci prostredníctvom poštového podniku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.5.2023 o 18:43 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:44

Zita Pleštinská
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie kolegyne, vážení páni kolegovia poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona tlač 1547. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovanie poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedené návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rady v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.5.2023 o 18:44 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:47

Miloš Svrček
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Návrhom zákona sa na základe aplikačnej praxe precizuje úprava štátneho odborného dozoru vykonávaného Dopravným úradom nad plavidlami, vodnými cestami a prístavmi tak, aby bola dôslednejšie zabezpečená bezpečná plavebná prevádzka pre jej všetkých účastníkov. S tým súvisí aj zvýšenie sadzieb za priestupky a správne delikty tak, aby mali represívny účinok a zároveň aj preventívny účinok. Taktiež sa vyžaduje aj zmena správnych poplatkov v riešenej oblasti s prihliadnutím na administratívnu náročnosť jednotlivých úkonov. Ďalším cieľom návrhu zákona je úprava ustanovení v oblasti prevádzky verejných prístavov na zabezpečenie efektívnejšieho vymáhania dodržiavania prevádzkového poriadku verejných prístavov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.5.2023 o 18:47 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:48

Peter Vons
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pán podpredseda. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1549.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovanie poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre hospodárske záležitosti.
Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rady v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil tom, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.5.2023 o 18:48 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:51

Miloš Svrček
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Cieľom návrhu zákona je zadefinovať „mladšie historické vozidlá.“ Sú to vozidlá, ktoré majú preukaz mladšieho historického vozidla, ktorý vydá príslušný národný orgán Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA. Vozidlo musí byť vyrobené pred viac ako 20 rokmi, ale nie viac ako 30 rokmi a už sa nevyrába ako typ vozidla, je historicky zachované, udržiavané v pôvodnom stave a neprešlo žiadnou podstatnou zmenou technických vlastností jeho hlavných súčastí, obvykle sa používa vo voľnom čase, je prihlásené v evidencii vozidiel a po dosiahnutí veku 30 rokov má nárok na preukaz historického vozidla.
Neustály pokrok, globalizácia a rastúci trh vyprodukovali milióny vozidiel, ktoré z historického, technického, dizajnového, či z hľadiska významu pre automobilizmus neprinášajú takú hodnotu, aby existoval dôvod na ich zachovanie v neúmerných množstvách, a to z ekologického i bezpečnostného pohľadu a tiež z hľadiska uchádzania sa o významný status „historického vozidla“.
Predkladaný návrh zákona nemá žiaden vplyv na štátny rozpočet, vplyvy na podnikateľské prostredie a je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a normálnymi zákonmi. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.5.2023 o 18:51 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:52

Peter Vons
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Petry Krištúfkovej, Adriany Pčolinskej, Zuzany Šebovej, Miloša Svrčeka a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1601.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Zároveň konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovanie poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre hospodárske záležitosti.
Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rady v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil tom, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.5.2023 o 18:52 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:55

Zuzana Šebová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujme pekne pán predsedajúci. Predkladaný návrh zákona bol vypracovaný bol vypracovaný v súlade s cieľmi a míľnikmi Plánu obnovy a odolnosti.,
Predkladaný návrh zákona vyplýva z nereflektovanej potreby Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľa, koordinovať a podporovať riadiace procesy v organizáciách a rovnako aj z potrieb vedení organizácií v pôsobnosti ministerstva, súvisiacich s koordináciou ich riadenia zriaďovateľom.
Podkladom pre prípravu tohto návrhu zákona bola analýza existujúceho stavu a návrh riešenia.
Na základe zistení vyplývajúcich z analýzy sa navrhuje vytvorenie útvaru podpory riadenia. Prostredníctvom útvaru podpory riadenia bude ministerstvo zdravotníctva vykonávať podporu riadenia organizácií vo svojej pôsobnosti.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.5.2023 o 18:55 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:56

Monika Kavecká
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona tlač 1638.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedené návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a ===== ... v prvom čítaní. Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.5.2023 o 18:56 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:58

Zuzana Šebová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Aktuálne platná úprava zákona č. 89/2016 Z. z. definuje a následne reguluje iba elektronické cigarety obsahujúce nikotín. Európska legislatíva, konkrétne smernica Európskeho parlamentu o výrobe, prezentácie a predaji tabakových a súvisiacich výrobkov, ktorá je v Slovenskej republike transponovaná prostredníctvom zákona č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov, ale umožňuje regulovať aj elektronické cigarety bez nikotíny. V kontexte vyššie uvedené... napísaného je nevyhnutné využiť možnosť minimálnej regulácie elektronických cigariet bez nikotínu podľa vzoru viacerých krajín Európskej únie, napríklad Nemecká spolková republika alebo Česká republika, a to práve z dôvodu ich širokej dostupnosti bez akéhokoľvek obmedzenia vrátane obmedzenia veku. Tieto výrobky sú lákavé hlavne pre mladistvých, pričom sú v dôsledku chýbajúcej regulácie propagované aj na sociálnych sieťach a v médiách vrátane podujatia ako Miss Slovensko. Potreba regulácie je spôsobená hlavne tým, že ich tvár a užívanie je identické s elektronickými cigaretami s nikotínom a môže predstavovať vstupnú bránu až v fajčeniu. Zároveň je v súčasnej situácii veľmi komplikované kontrolovať, či dané výrobky naozaj neobsahujú nikotín.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

18.5.2023 o 18:58 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video