90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

23.5.2023 o 20:00 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 19:53

Martin Fecko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Toto bude jednoduché. Takže vážení, predkladám novelu zákona o vodách a o priestupkoch, samozrejme máme tam aj ďalšie by som povedal zákony o ochrane prírody, o využívaní poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o lesoch, lebo sa to týka tiež a je to jednoduché. Do teraz sme nemali špagát akým spôsobom vodnú plochu alebo na vodnú plochu zmeniť druh pozemku. Z ostatnej plochy alebo zastavaného územia na vodnú a z týchto na zastavanú a ostatnú plochu. Takže vážení, tento legislatívny nedostatok riešim týmto mojím pozmeňujúcim návrhom a v prípade, že bude nejaký, nejaké by som povedal, že nezrovnalosť, že kto má povedať akým spôsobom je nejaké stanovisko, tak samozrejme, že hovoríme o správcovi vodného toku, orgánu ochrany prírody, stanovisko obce a stanovisko dotknutých vlastníkov pozemkov s tým, že o pochybnostiach či ide o vodnú plochu rozhodne orgán štátnej správy vodnej na základe miestnej obhliadky. Takže myslím, že jednoduché, takže verím, že každému to pomôže. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

23.5.2023 o 19:53 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

19:54

Ján Mičovský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Dobrý večer, ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda, vážená snemovňa, dovoľte, aby som predložil spravodajskú správu v zmysle zákona, teda § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie k tomuto účelu a jedná sa o tlač 1595. Predkladám obligátne informácie k návrhu zákona. Tento návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel, jeho súčasťou je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia návrhu je zrejmý účel aký sa sleduje týmto návrhom a vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa sú z toho § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa parlament uzniesol na tom, že...
===== a legislatívnych pravidiel. Jeho súčasťou je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia návrhu je zrejmý účel aký sa sleduje týmto návrhom a vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa sú z toho § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa parlament uzniesol na tom, že prerokujeme tento návrh aj v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby tento návrh prerokoval výbor ústavnoprávny a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, pričom za gestorský výbor navrhujem Výbor národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a taktiež odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán podpredseda, skončil som, otvorte, prosím všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

23.5.2023 o 19:54 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

19:58

Martin Fecko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tiež budem krátky. Tento zákon, tá novela zákona 504 o nájme poľnohospodárskych pozemkov sa týka situácie, keď ako nezistený vlastník si konečne dal ....dedičské konanie a prakticky stal sa vlastníkom s tým, že keďže Slovenský pozemkový fond ho zastupoval nateraz, takže mal určitú zmluvu s nejakým agropodnikateľom, a tento novonadobudnutý ako majiteľ ani nevie ani s kým tú zmluvu on mal, pretože nežil, nevedel akým spôsobom tam to je garantované, tak prakticky dáva možnosť, aby pokiaľ sa stane vlastníkom, aby mohol vypovedať túto zmluvu a aby prakticky mohol, tá výpovedná lehota má byť jeden rok, ktorý začína plynúť táto lehota od 1. novembra, to znamená jeden hospodársky rok musí byť výpovedná lehota. V druhom čítaní, pokiaľ mi to posuniete do druhého čítania, samozrejme som náchylný aj na pozmeňovacie návrhy, v prípade aj nejakých iných titulov, ale toto je o tom, aby ten nezistený vlastník, ktorý je už zisteným vlastníkom a je vlastníkom, aby mohol s tým majetkom nakladať ako so svojím, pretože niekedy sa čaká aj sto rokov, pokiaľ sa tento nezistený vlastník stane zisteným. Ďakujem veľmi pekne, všetko z mojej stany.
Skryt prepis

23.5.2023 o 19:58 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

19:59

Ján Mičovský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda. Ctená snemovňa, v súlade s príslušným zákonom, som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo za spravodajcu k tomuto návrhu, ktorý má tlač 1690, predkladám obligátnu informáciu. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel. Súčasťou je aj stanovisko ministerstva financií našej republiky a zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Keďže vychádzam z oprávnení, ktoré pre mňa sú z toho § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že tento návrh prerokujeme v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím pána predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh tohto zákona prerokovali následne výbory: Ústavnoprávny a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský navrhujem výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od jeho prerokovania návrhu zákona v Národnej rade.
Vážený pán podpredseda, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

23.5.2023 o 19:59 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

20:00

Martin Fecko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Poprosím vás o podporu druhého čítania a žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

23.5.2023 o 20:00 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

20:00

Peter Pčolinský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem, pán spravodajca.
Skryt prepis

23.5.2023 o 20:00 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

20:00

Ján Mičovský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja využijem túto možnosť tak, aby som teda nielen oznámil, že sa bude hlasovať zajtra o 11.00 hodine o tomto návrhu, ale zároveň, že som rád, že vďaka iniciatíve pána poslanca Fecka sa plní jeden z takých záväzkov, ktorý sme dali práve množstvu tých, ktorí naozaj dačo zdedili a zistia, že musia pätnásť rokov čakať na to, aby mohli svoje dedičstvo začať užívať. Takže aj keď je to teda jeden z mnohých, ktorý bolo treba plniť, ja som rád, že sa to podarilo, Martin, ďakujem.
Skryt prepis

23.5.2023 o 20:00 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

20:00

Martin Fecko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Áno, sťahujem, pán predsedajúci.
Skryt prepis

23.5.2023 o 20:00 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

20:01

Anna Andrejuvová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ten návrh predkladám s kolegami, má za cieľ odstrániť nesúlad v prístupe a zaobchádzanie s potratenými, alebo predčasne odňatými ľudskými plodmi v kontexte zabezpečenia piety, teda spôsobu dôsledného zaobchádzania s ľudskými pozostatkami. V návrhu zákona sa na základe požiadaviek z praxe spresňujú a dopĺňajú povinnosti poskytovať za zdravotné starostlivosti pri zaobchádzaní s potratenými plodmi, alebo predčasne odňatými ľudskými plodmi. Súčasná právna úprava upravuje postup vydávania potratených ľudských plodov a predčasne odňatých ľudských plodov pre individuálne pochovanie rodičmi. V prípade pokiaľ rodič si nepožiada o tieto ľudské pozostatky za účelom pochovania, skončia v spaľovni odpadov s ostatným biologickým odpadom. Kritérium zachovania ľudského, dôstojného prístupu a dodatočnej piety voči potrateným ľudským plodom, ktoré sú považované za ľudské pozostatky v prípade vyžiadania si rodičmi, avšak nemôže byť závislé na subjektívnom rozhodovaní rodičov, ale predstavuje univerzálnu spoločenskú hodnotu.
Ak nazeráme na plod ako na ľudský pozostatok, v prípade záujmu rodičov o jeho pochovanie, nemožno na neho v prípade neprejavenia záujmu rodičov o pochovanie, nazerať ako na odpad. Právna úprava pochovania takýchto ľudských pozostatkov je pritom už praxou overených ... v mnohých európskych krajinách, Českej republiky, Švédsku, Maďarsku, Francúzsku, ako aj iných. Ja by som iba krátko povedala, že aj Svetová zdravotnícka organizácia žiada a Európsky súd pre ľudské práva, aby sme túto vec upravili, takisto aj čo sa týka pôrodu a kedy je to pôrod a kedy je to už potrat.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Skryt prepis

23.5.2023 o 20:01 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

20:03

Monika Kavecká
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1594). Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo.
Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

23.5.2023 o 20:03 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video